เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมสมุดเยี่ยม ฝากข้อความ ติชมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
 
สารบัญหลัก
  หน้าหลัก
  หนังสือธรรมะ
  บทสวดมนต์
  เสียงธรรม mp3
  เสียงสวดมนต์ mp3
  ห้องสวดมนต์ออนไลน์
  สมาธิ
  กฎแห่งกรรม
  วัดป่า-พระป่า
  วันสำคัญทางศาสนา
  ดาวน์โหลด e-book
  คำสอนจากครูบาอาจารย์
  บทความ..ธรรมจักร
  รูปภาพ
  กระดานสนทนา
  ห้องสนทนา
  สมุดเยี่ยม
  รวมเว็บ
  ติดต่อทีมงาน
ขึ้นบน
 
เว็บบอร์ด
  สนทนาธรรม
  ข่าวกิจกรรม
  สติปัฏฐาน
  สมาธิ
  กฎแห่งกรรม
  นิทานธรรมะ
  หนังสือธรรมะ
  บทความธรรมะ
  กวีธรรม
  นานาสาระ
  วิทยุธรรมะ
  สถานที่ปฏิบัติธรรม
  เสียงธรรมออนไลน์
  เสียงสวดมนต์ออนไลน์
  พระพุทธเจ้า
  ประวัติอสีติมหาสาวก
  ประวัติเอตทัคคะ
  ประวัติครูบาอาจารย์
 
 
^-^ มาฝึกสมาธิกันดีกว่า ^-^
 
@ อยากรู้  ประวัติศาสตร์ วงล้อมธรรมจักร ลัญลักษณ์ของพุทธศาสนา  คลิกอ่าน @
 
รวมเว็บพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นคว้าหาข้อมูล
 
คำสอนของครูบาอาจารย์ เช่นหลวงปู่ดูลย์,หลวงปู่เทสก์,หลวงพ่อชา,หลวงพ่อพุธ,หลวงพ่อจรัญ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น
 
อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
 
เรือนธรรม - บ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะ
 
ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนาธรรมด้วยกันครับ
 
ดูซิ ! ว่ามีใครอยู่ในห้องบ้าง
 
ฝากข้อความติชมของท่านได้ที่นี่ครับ
 
 
 
 
   ธรรมจักร   หนังสือธรรมะ สู่ความสุข ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ  
   


๑๐.ยอดมหาเสน่ห์

          เสน่ห์ คือ ลักษณะที่ชวนให้รัก หรือเครื่องที่ทำให้คนอื่นรัก การที่มีคนอื่นรักเป็นเหตุของความสุขอย่างหนึ่ง ตรงกันข้ามกับคนที่มีแต่คนเกลียด ก็ย่อมจะเป็นเหตุของความทุกข์ได้

          ด้วยเหตุนี้ คนปกติส่วนมาก จึงพยายามที่จะทำให้คนอื่นรัก เพราะการที่มีคนอื่นรัก มันเป็นความสุขใจชนิดหนึ่งแม้ว่ามันจะกินไม่ได้ แต่มันก็ก่อให้เกิดความสุขทางใจ ซึ่งก็จะมีผลไปถึงร่างกายด้วย

          ในลักขณสูตร (๑๑/๑๔๑) พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักธรรมไว้หมวดหนึ่ง มีชื่อว่า "สังคหวัตถุ" ได้แก่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจคน หรือ "ยอดมหาเสน่ห์" มี ๔ ประการ คือ

          ๑. ทาน คือ การให้ปัน มีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัย ๔ ให้ทุนให้ทรัพย์สิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ และศิลปวิทยาต่าง ๆ เป็นต้น

          ๒. ปิยวาจา คือ พูดจาน่ารัก พูดจาไพเราะ สุภาพ น่าฟัง ชี้แจงแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล มีหลักฐาน ชักจูงในสิ่งที่ดีงาม พูดสมานสามัคคี ก่อให้เกิดไมตรี เป็นต้น

          ๓. อัตถจริยา คือ ทำประโยชน์แก่เขา ช่วยเหลือด้วยแรงกาย ขวนขวายช่วยเหลือในกิจต่าง ๆ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีช่วยส่งเสริมด้านจริยธรรม เป็นต้น

          ๔. สมานัตตตา คือ การวางตนเสมอไม่ถือตัว เอาตัวเข้าสมาน คือทำตัวให้เข้ากับเขาได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ให้ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ำเสมอต่อคนทั้งหลายไม่เอาเปรียบ มีการร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน เป็นต้น

          ผู้ใดปฏิบัติได้ครบทั้ง ๔ ข้อนี้ ย่อมจะเป็นเครื่องผูกน้ำใจ หรือยึดเหนี่ยวน้ำใจคนทั่วไปไม่จืดจาง ดีกว่ามหาเสน่ห์ภายนอก ที่ทำขายกันเป็นรถกุดังเสียอีก

          เฉพาะอย่างยิ่งแม้ค้าพ่อค้า จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องปฏิบัติให้ได้โดยเฉพาะข้อ ๒ นั้น ถ้าทำได้จริงจังแล้ว จะเป็นเหตุดึงดูดให้ลูกค้านิยมชมชอบ ดีกว่านางขวักสักพันตัวเสียอีก

          โปรดพิจารณาด้วยความเป็นธรรม ยังจะมีมหาเสน่ห์ใด ๆ ในโลกนี้ที่จะครองหรือผูกน้ำใจคน ยิ่งไปกว่าสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้อีกหรือ ?

          ผู้เขียนได้ทดลองมาแล้ว อย่าว่าแต่คนเลย แม้แต่สัตว์ เช่น วัว ควาย สุนัข และแมว เป็นต้น เพียงแต่ให้อาหาร (ทาน) มันครั้งเดียว หรือเกาท้องเกาหูให้มัน (อัตถจริยา) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น มันก็ติดใจ เห็นที่ไหนก็วิ่งมหาเดิมตามต้อย ๆ

          นี่เพียงทำได้ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ถ้าทำครบทั้ง ๔ ข้อ และทำอย่างสม่ำเสมอ ก็ย่อมจะผูกน้ำใจของคนและสัตว์ไปจนวันตาย จึงได้ชื่อว่า "ยอดมหาเสน่ห์" คือไม่มีเสน่ห์อะไรในโลก จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้ว.

 

 

สารบัญ
บทนำ ๑๕.เชื่อกฎแห่งกรรม
๑.ความสุขคืออะไร ? ๑๖.เลี้ยงลูกถูกต้อง
๒.ทำอย่างไรจึงจะพบความสุข ๑๗.สันโดษ
๓.อย่าคบคนพาล ๑๘.ขจัดความหวาดกลัว
๔.จงคบบัณฑิต ๑๙.อย่าสีแกลบ
๕.เว้นอบายมุข ๒๐.อย่าแบบโลก
๖.งดเว้นเวรภัย ๒๑.อย่าอยู่ว่าง
๗.สูตรเศรษฐี ๒๒.สร้างปีติ
๘.สุขแบบชาวบ้าน ๒๓.มองแต่แง่ดี
๙.เจริญพรหมวิหาร ๒๔.ควรฝึกจิต
๑๐.ยอดมหาเสน่ห์ ๒๕.ฉีดวัคซีนธรรม
๑๑.สูตรสำเร็จ ๒๖.ถอนอุปทาน
๑๒.ฆราวาสธรรม ๒๗.เผด็จการโดยธรรม
๑๓.สุขภาพดี ๔ อ. ๒๘.ศิลปะสู่ความสุข
๑๔.ธรรมชาติบำบัด ดาวน์โหลด หนังสือเล่มนี้
   

 

 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก l หนังสือธรรมะ l เสียงสวดมนต์ mp3 l เสียงธรรม mp3 l บทสวดมนต์ l สมาธิ l รูปภาพ
ดาวน์โหลด e-book l ห้องสวดมนต์ออนไลน์  l กระดานสนทนา l ห้องสนทนา chat  l สมุดเยี่ยม lรวมเว็บ
 
จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
ขึ้นบน