วันเวลาปัจจุบัน 31 ต.ค. 2020, 11:49  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 15 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ต.ค. 2008, 08:54 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1828


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

เอตทัคคะ
ผู้ประเสริฐสุดในทางใดทางหนึ่ง

เอตทัคคะ เป็นตำแหน่งทางพระพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาได้ประทานแต่งตั้งให้พุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศเด่นกว่าท่านอื่นๆ ในด้านนั้นๆ และแต่ละตำแหน่งพระบรมศาสดาประทานแต่งตั้งเพียงรูปเดียว ท่านเดียวเท่านั้น

เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา
• หมวดภิกษุ มีทั้งหมด ๔๑ ท่าน
• หมวดภิกษุณี มีทั้งหมด ๑๓ ท่าน
• หมวดอุบาสก มีทั้งหมด ๑๐ ท่าน
• หมวดอุบาสิกา มีทั้งหมด ๑๐ ท่าน

การที่พระบรมศาสดาทรงยกย่องพุทธบริษัททั้ง ๔ ไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะนั้น พระพุทธองค์ทรงใช้หลักเกณฑ์และเหตุผล ๔ ประการ ดังนี้

(๑) โดยเหตุเกิดเรื่อง คือ ได้รับการยกย่องตามเรื่องที่เกิดขึ้น (อตฺถุปฺปตฺติโต) ได้แสดงความสามารถออกมาให้ปรากฏโดยสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

(๒) โดยการมาก่อน คือ ได้รับการยกย่องตามที่ได้สะสมบุญมาในอดีตชาติ (อาคมนฺโต) ได้สร้างบุญสะสมในด้านนั้นมาตั้งแต่อดีตชาติ พร้อมทั้งตั้งจิตปรารถนาเพื่อบรรลุตำแหน่งเอตทัคคะนั้นด้วย

(๓) โดยเป็นผู้ช่ำชองชำนาญ คือ ได้รับการยกย่องตามความเชี่ยวชาญ (จิณฺณวสิโต) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเป็นพิเศษสมตามที่ตั้งจิตปรารถนามา

(๔) โดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ คือ ได้รับยกย่องตามที่มีความสามารถเหนือผู้อื่น (คุณาติเรกโต) มีความสามารถในเรื่องที่ทำให้ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะเหนือกว่าผู้อื่นที่มีความสามารถอย่างเดียวกัน

:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ต.ค. 2008, 08:55 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1828


 ข้อมูลส่วนตัว www


“ภิกษุ” ที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะมี ๔๑ ท่าน

๑. พระอัญญาโกณฑัญญเถระ
เอตทัคคะในทางรัตตัญญูรู้ราตรีนาน

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6771

๒. พระสารีบุตรเถระ
เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญามาก

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7502

๓. พระมหาโมคคัลลานเถระ
เอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์มาก

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7531

๔. พระมหากัสสปเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7539

๕. พระอนุรุทธเถระ
เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6776

๖. พระภัททิยกาฬิโคธาบุตรเถระ
เอตทัคคะในทางผู้เกิดในตระกูลสูง

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7553

๗. พระลกุณฏกภัททิยเถระ
เอตทัคคะในทางผู้มีเสียงไพเราะ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7511

๘. พระปิณโฑลภารทวาชะเถระ
เอตทัคคะในทางผู้บันลือสีหนาท

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7565

๙. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เอตทัคคะในทางผู้เป็นธรรมกถึก

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7559

๑๐. พระมหากัจจายนเถระ
เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7544

๑๑. พระจุลปันถกเถระ
เอตทัคคะในทางผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ
และผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7583

๑๒. พระมหาปันถกเถระ
เอตทัคคะในทางผู้เจริญวิปัสสนา

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7534

๑๓. พระสุภูติเถระ
เอตทัคคะในทางผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่มีกิเลส
และผู้เป็นทักขิไณยบุคคล

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7498

๑๔. พระเรวตขทิรวนิยเถระ
เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่าเป็นวัตร

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7512

๑๕. พระกังขาเรวตะเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ยินดีในฌาน

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7595

๑๖. พระโสณโกฬิวิสเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7493

๑๗. พระโสณกุฎิกัณณเถระ
เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7496

๑๘. พระสีวลีเถระ
เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7500

๑๙. พระวักกลิเถระ
เอตทัคคะในทางผู้เป็นสัทธาธิมุตติ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7510

๒๐. พระราหุลเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7516

๒๑. พระรัฐปาลเถระ
เอตทัคคะในทางผู้บวชด้วยศรัทธา

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7523

๒๒. พระกุณฑธานเถระ
เอตทัคคะในทางผู้รับสลากก่อน

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7588

๒๓. พระวังคีสเถระ
เอตทัคคะในทางผู้มีปฏิภาณ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7508

๒๔. พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ
เอตทัคคะในทางผู้นำซึ่งความเลื่อมใส

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6718

๒๕. พระทัพพมัลลบุตรเถระ
เอตทัคคะในทางผู้จัดแจงเสนาสนะ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7576

๒๖. พระปิลินทวัจฉเถระ
เอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักของเทวดา

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7564

๒๗. พระพาหิยทารุจีริยเถระ หรือ พระพาหิยเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ตรัสรู้เร็ว

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7555

๒๘. พระกุมารกัสสปเถระ
เอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมได้วิจิตร

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7589

๒๙. พระมหาโกฏฐิตเถระ
เอตทัคคะในทางผู้บรรลุปฏิสัมภิทา

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7536

๓๐. พระอานนท์เถระ
เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6748

๓๑. พระอุรุเวลกัสสปเถระ
เอตทัคคะในทางผู้มีบริวารมาก

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6711

๓๒. พระกาฬุทายีเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7592

๓๓. พระพากุลเถระ
เอตทัคคะในทางผู้มีอาพาธน้อย

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7556

๓๔. พระโสภิตเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ระลึกบุพเพนิวาสญาณ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7492

๓๕. พระอุบาลีเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ทรงพระวินัย

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6723

๓๖. พระนันทกเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทแก่ภิกษุณี

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7570

๓๗. พระนันทเถระ (พุทธอนุชา)
เอตทัคคะในทางผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7571

๓๘. พระมหากัปปินเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทแก่ภิกษุ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7543

๓๙. พระสาคตเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ฉลาดเข้าเตโชธาตุ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7503

๔๐. พระราธเถระ
เอตทัคคะในทางผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7522

๔๑. พระโมฆราชเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7528

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ต.ค. 2008, 08:57 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1828


 ข้อมูลส่วนตัว www


“ภิกษุณี” ที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะมี ๑๓ ท่าน

๑. พระปชาบดีโคตมีเถรี
เอตทัคคะในทางผู้รู้ราตรีนาน

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6731

๒. พระเขมาเถรี
เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญา

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6785

๓. พระอุบลวรรณาเถรี
เอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6765

๔. พระปฏาจาราเถรี
เอตทัคคะในทางผู้ทรงพระวินัย

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6788

๕. พระธรรมทินนาเถรี
เอตทัคคะในทางผู้เป็นธรรมกถึก

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6789

๖. พระนันทาเถรี
เอตทัคคะในทางผู้ยินดีในฌาน

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6790

๗. พระโสณาเถรี
เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6793

๘. พระสกุลาเถรี
เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6953

๙. พระภัททากุณฑลเกสาเถรี
เอตทัคคะในทางผู้ตรัสรู้ได้เร็วพลัน

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6954

๑๐. พระภัททกาปิลานีเถรี
เอตทัคคะในทางผู้มีบุพเพนิวาสญาณ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6955

๑๑. พระภัททากัจจานาเถรี
เอตทัคคะในทางผู้ทรงอภิญญา

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6958
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=43649

๑๒. พระกีสาโคตมีเถรี
เอตทัคคะในทางผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6764

๑๓. พระสิงคาลมาตาเถรี (พระสิคาลกมาตาเถรี)
เอตทัคคะในทางผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6719

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ต.ค. 2008, 08:57 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1828


 ข้อมูลส่วนตัว www


“อุบาสก” ที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะมี ๑๐ ท่าน

๑. พ่อค้าชื่อตปุสสะและภัลลิกะ
เอตทัคคะในทางผู้ถึงสรณะก่อน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7404

๒. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
เอตทัคคะในทางผู้เป็นอัครทายก
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7405

๓. จิตตคฤหบดี
เอตทัคคะในทางผู้เป็นธรรมกถึก
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7408

๔. หัตถกคฤหบดี
เอตทัคคะในทางผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ ๔
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7289

๕. เจ้ามหานามศากยะ
เอตทัคคะในทางผู้ถวายทานอันมีรสประณีต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7410

๖. อุคคคฤหบดี
เอตทัคคะในทางผู้ถวายสิ่งที่น่าพอใจ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7407

๗. สูรอัมพัฏฐอุบาสก
เอตทัคคะในทางผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7412

๘. นกุลบิดาคฤหบดี
เอตทัคคะในทางผู้กล่าวคำคุ้นเคย
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7360

๙. หมอชีวกโกมารภัจจ์
เอตทัคคะในทางผู้เลื่อมใสในบุคคล
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7351
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6286

๑๐. อุคคตคฤหบดี
เอตทัคคะในทางผู้อุปัฏฐากภิกษุสงฆ์
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7409

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ต.ค. 2008, 08:58 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1828


 ข้อมูลส่วนตัว www


“อุบาสิกา” ที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะมี ๑๐ ท่าน

๑. นางสุชาดา
เอตทัคคะในทางผู้ถึงสรณะก่อน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7472

๒. นางวิสาขา
เอตทัคคะในทางผู้ถวายทาน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7470

๓. นางขุชชุตตรา
เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7469

๔. นางสามาวดี
เอตทัคคะในทางผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7467

๕. นางอุตตรานันทมารดา
เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7466

๖. นางสุปปวาสา โกลิยธิดา
เอตทัคคะในทางผู้ถวายของมีรสประณีต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8162

๗. นางสุปปิยา
เอตทัคคะในทางผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8163

๘. นางกาติยานี
เอตทัคคะในทางผู้เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8161

๙. นางนกุลมารดาคหปตานี
เอตทัคคะในทางผู้กล่าวคำคุ้นเคย
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8139

๑๐. นางกาฬีอุบาสิกา
เอตทัคคะในทางผู้เลื่อมใสโดยฟังตามๆ กันมา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8138

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ต.ค. 2008, 10:32 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1828


 ข้อมูลส่วนตัว www


ประวัติพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

:b49: :b44: :b49: ประวัติพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=15&t=18708

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ต.ค. 2008, 10:33 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1828


 ข้อมูลส่วนตัว www


ภิกษุท่านอื่นๆ ที่น่าสนใจมี ท่าน

๑.


๒.

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ต.ค. 2008, 10:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1828


 ข้อมูลส่วนตัว www


ภิกษุณีท่านอื่นๆ ที่น่าสนใจมี ๑๐ ท่าน

๑. พระสุภาเถรี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8166

๒. พระอิสิทาสีเถรี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8165

๓. กุณฑลเกสีเถรี (ชัมพุปริพาชิกา-นักโต้วาทีหญิง)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=21229

๔. พระปุณณิกาเถรี อดีตทาสในเรือนเบี้ย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50295

๕. พระอัมพปาลีเถรี อดีตนางคณิกา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50276

๖. พระอัฑฒกาสีเถรี อดีตนางโสเภณี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50278

๗. พระปทุมวดีเถรี (พระอภัยมาตาเถรี)
อดีตนางโสเภณีผู้เป็นศิษย์ของลูกชาย

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50329

๘. พระจาปาเถรี อดีตภรรยาของอุปกาชีวก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50357

๙. ภิกษุณีสามพี่น้อง น้องสาวของพระสารีบุตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50360

๑๐. พระสามาเถรี สหายของนางสามาวดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50406

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ต.ค. 2008, 10:35 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1828


 ข้อมูลส่วนตัว www


อุบาสกท่านอื่นๆ ที่น่าสนใจมี ๑๙ ท่าน

๑. พระเจ้าพิมพิสาร
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7263
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=46223

๒. พระเจ้าปเสนทิโกศล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50277

๓. พระเจ้าสุทโธทนะ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7009
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50366

๔. อุบาลีคหบดี อดีตมือขวาของพระมหาวีระ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50313

๕. เมนานเดอร์ กษัตริย์กรีกผู้นับถือพระพุทธศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50325

๖. จิตตหัตถ์ ชายเจ็ดโบสถ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50337

๗. พระเจ้าจันทรคุปต์ พระอัยกาของพระเจ้าอโศกมหาราช
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50347

๘. พระจ้าอชาตศัตรู พระราชา “เสือสำนึกบาป”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50364

๙. พระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ทรงธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50365

๑๐. ปายาสิราชันย์ นักคิดนักปรัชญาผู้หลงผิด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50367

๑๑. สันตติมหาอำมาตย์ ขี้เมาผู้บรรลุธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50409

๑๒. อภัยราชกุมาร พระบิดาแห่งนายแพทย์ประจำพระพุทธองค์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50414

๑๓. บุรุษนิรนาม ผู้ใคร่ในการฟังธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50415

๑๔. สุปปพุทธะ อริยะขี้เรื้อน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50421

๑๕. พราหมณ์ใจบุญคนยาก ผู้ได้อานิสงส์ทันตาด้วยผ้าผืนเดียว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50422

๑๖. กุมภโฆสกะ เศรษฐีผู้ตกยาก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50447

๑๗. โทณพราหมณ์ ผู้แจกพระบรมสารีริกธาตุ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50448

๑๘. ครหทิน อุบาสกอดีตเดียรถีย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50489

๑๙. อุตตรมาณพ ผู้เตือนปายาสิราชันย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50490

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ต.ค. 2008, 10:40 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1828


 ข้อมูลส่วนตัว www


อุบาสิกาท่านอื่นๆ ที่น่าสนใจมี ๙ ท่าน

๑. พระนางมัลลิกาเทวี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7411

๒. นางมัลลิกา ภริยาพันธุละเสนาบดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=42577

๓. พระนางโรหิณี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=27311

๔. พระนางโคปาลมาตาเทวี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7416

๕. นางสิริมา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7465

๖. นางจิญจมาณวิกา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7415

๗. ปุณณทาสี นางทาสีผู้ยากไร้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50321

๘. มันตานีพราหมณี มารดาขององคุลิมาล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50298

๙. พระนางเวเทหิ มารดาของพระเจ้าอชาตศัตรู
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50322

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 พ.ย. 2008, 07:39 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1828


 ข้อมูลส่วนตัว www


สามเณร ที่น่าสนใจมี ๑๒ ท่าน

๑. สามเณรกุมารกัสสปะ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13737

๒. สามเณรเกี่ยว
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13730

๓. สามเณรบัณฑิต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13783

๔. สามเณรโสปากะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=46444

๕. สามเณรสังกิจจะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=46392

๖. สามเณรสุมนะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=46432

๗. สามเณรติสสะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=46435

๘. สามเณรสังฆรักขิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50314

๙. สามเณรปิโลติกะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50320

๑๐. สามเณรกัณฏกะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50323

๑๑. สามเณรนิรนาม สมัยพุทธกาล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50331

๑๒. สามเณรนิรนาม สมัยกัสสปะพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50332

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ก.ค. 2009, 16:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2009, 23:11
โพสต์: 1044

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เป็นคลังความรู้ เลยครับ

อนุโมทนาบุญด้วยครับบบ :b8: :b8: :b8:

.....................................................
ตักบาตรทุกวัน....ได้บุญทุกวัน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 ก.ย. 2009, 21:29 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 ก.ย. 2009, 21:24
โพสต์: 2

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อยากทราบการนิพพานของพระสกุลาเถรี ค่ะ ได้โปรดบอกที เพราะหาเท่าใหร่ก็หาไม่เจอ :b20: smiley


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ส.ค. 2012, 10:02 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 7
สมาชิก ระดับ 7
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ต.ค. 2010, 09:11
โพสต์: 590


 ข้อมูลส่วนตัว


กราบอนุโมทนาสาธุๆๆ ขอบพระคุณในธรรมทานค่ะ :b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 ม.ค. 2019, 08:33 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2134

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 15 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร