วันเวลาปัจจุบัน 26 มิ.ย. 2022, 18:02  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8867 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:38 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11538


“การให้” เป็นปัจจัยสู่การบรรลุธรรม ได้กล่าวไว้แล้วว่า พระอสีติมหาสาวกทุกรูป ก่อนจะได้มาบรรลุมรรคผลในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนั้น ล้วนได้ทำบุญสำคัญไว้เบื้องต้นคล้ายๆ กัน คือ การบริจาคทาน ซึ่งผู้เขียนได้สรุปว่า “การบริจาค” เป็นคุณธรรมสำคัญพื้นฐานที่สนับสนุนเกื้อกูลต่อการบรรลุธรรม ประเด็นที่...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:38 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11538


บุญสำคัญ ท่านผู้อ่านได้ทราบเรื่องราวของพระอสีติมหาสาวกแล้วทั้งในด้านสถานะเดิม ชีวิตฆราวาส การออกบวช การบรรลุธรรม เอตทัคคะ และอดีตชาติ รวมทั้งวาจานุสรณ์ จากหลักฐานที่มีผู้เขียนนำมาเสนอนั้น เมื่อศึกษาแล้วทำให้เราทราบว่า พระอสีติมหาสาวกนั้นต้องบำเพ็ญบารมีมาไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กัป การบำเบ็ญบารมีของพระอ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:36 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11538


๏ เอตทัคคะ-อดีตชาติ บรรดาพระอสีติมหาสาวกต่างแคว้นดังกล่าวนี้ ที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะมี ๕ รูป คือ พระพาหิยะ พระทัพพะ พระรัฐบาล พระโสณโกฬิวิสะ และพระมหากัปปินะ พระพาหิยะ พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านบรรลุธรรมได้เร็ว พระทัพพะ พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านจัดเสนาสนะ พระรัฐบาล...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:36 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11538


๏ การบรรลุธรรม พระพาหิยะ ดังได้กล่าวไว้แล้วว่าท่านได้บรรลุอรหัตผลก่อนแล้ว จึงทูลขอบวช โดยได้ฟังธรรมว่าด้วยเรื่องการรู้ทันขณะเห็นรูปได้ยินเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องสัมผัสทางกาย และนึกคิดถึงอารมณ์ที่เคยได้รับรู้มาแล้ว ซึ่งเรียกว่า “รู้ทันวิญญาณ ๖” ท่านบรรลุอรหัตผลได้เร็ว แต่การที่พระพุทธเจ้าทรงวางเ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:36 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11538


กลุ่มพระต่างแคว้น กลุ่มพระต่างแคว้น คือ กลุ่มพระที่ออกบวชต่างแคว้นๆ ละ ๑ รูป (เฉพาะที่เป็นพระอสีติมหาสาวก) มี ๖ รูป คือ พระพาหิยะ พระปุณณะ พระทัพพะ พระรัฐบาล พระโสณโกฬิวิสะ และพระมหากัปปิน ะ ซึ่งแต่ละรูปมีประวัติที่น่าศึกษา ดังนี้ ๏ สถานะเดิม พระพาหิยะ เกิดในวรรณะไวศยะ ในตระกูลกฏุมพีตระกูลหนึ่งในแค...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:34 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11538


๏ บั้นปลายชีวิต พระมหากัจจายนะ วนเวียนจำพรรษาอยู่ในแคว้นอวันตีและแคว้นสุรเสนะ ซึ่งอยู่ใกล้กับแคว้นอวันตี คราวหนึ่งมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาหาท่านขณะจำพรรษาอยู่ที่ป่าคุนธาวัน เมืองมธุรา แคว้นสุรเสนะ พราหมณ์กัณฑรายณะเข้าไปสนทนาด้วยแล้วกล่าวหาว่าท่านไม่มีสามีจิกรรม คือไม่ยอมไหว้ ไม่ลุกรับพราหมณ์ผู้แก่เฒ่า...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:34 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11538


๏ งานสำคัญ พระมหากัจจายนะ ครั้นบวชแล้วก็ได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จไปแคว้นอวันตี เพื่อโปรดพระเจ้าจัณฑปัชโชตและชาวแคว้นอวันตี แต่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นภาระของท่าน เพราะเห็นว่าไม่ว่าพระองค์ หรือพระมหากัจจายนะไปก็เหมือนกัน คือ สามารถทำให้พระเจ้าจัณฑปัชโชตและชาวแคว้นอวันตีเลื่อมใสได้ ครั้นได้...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:34 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11538


กลุ่มพระชาวแคว้นอวันตี กลุ่มพระชาวแคว้นอวันตี คือ กลุ่มพระที่เป็นชาวแคว้นอวันตีโดยกำเนิด มี ๒ รูป คือ พระมหากัจจายนะ และพระโสณกุฏิกัณณะ ซึ่งแต่ละรูปมีประวัติที่น่าศึกษา ดังนี้ ๏ สถานะเดิม พระมหากัจจายนะ เกิดในวรรณะพราหมณ์ ตระกูล “กัจจายนะ” บิดาเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชต ท่านมีชื่อว่า “กาญจนะ” ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:34 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11538


กลุ่มพระชาวแคว้นวังสะ กลุ่มพระชาวแคว้นวังสะ คือ กลุ่มพระที่เป็นชาวแคว้นวังสะโดยกำเนิดมี ๒ รูป คือ พระพากุละ และพระปิณโฑลภารทวาชะ แต่ละรูปมีประวัติน่าศึกษา ดังนี้ ๏ สถานะเดิม พระพากุละ เกิดในวรรณะไวศยะ ตระกูลคหบดี พระปิณโฑลภารทวาชะ เกิดในวรรณพราหมณ์ เป็นบุตรของปุโรหิตของพระเจ้าอุเทน มีชื่อเดิมว่า “ภ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:34 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11538


๏ เอตทัคคะ-อดีตชาติ บรรดาพระสาวกทั้ง ๑๖ รูปนั้น มี พระโมฆราช เพียงรูปเดียวเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ พระพุทธเจ้าทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่ง เอตทัคคะด้านนุ่งห่มผ้าเศร้าหมอง (เก่า) ตามเหตุการณ์ในชาติปัจจุบันและตามที่ตั้งจิตปรารถนาไว้ในอดีตชาติ ส่วนพระสาวกที่เหลือคงปรารถนาเพียงได้เป...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:33 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11538


๏ งานสำคัญ หลังจากทรงบวชให้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงพาพระสาวกทั้งหมดนั้นจำนวน ๑๖,๐๑๖ รูป ไปเมืองสาวัตถี และที่เมืองสาวัตถีนี้เอง พระปิงคิยะ ได้ทูลลาพระพุทธเจ้ากลับไปหาฤาษีพาวรีตามที่ได้รับปากไว้ พระปิงคิยะ เดินทางกลับไปตามลำพัง โดยอาศัยไปกับขบวนยานพาหนะที่เดินทางลงไปถึงฝั่งแม่น้ำโคธาวรี ครั้นถึงฝั่งแม่น้...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:33 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11538


๏ การบรรลุอรหัตผล ตามที่พระพุทธเจ้าทรงให้โอกาสฤาษีผู้ใหญ่ทั้ง ๑๖ ทูลถามปัญหานั้น ฤาษีทั้งหมดได้ทูลถามปัญหาตามลำดับดังนี้ ๑. ฤาษีอชิตะ ทูลถามว่า อะไรหุ้มห่อโลกไว้ อะไรทำให้โลกมืดมิด อะไรฉาบทาโลกไว้ อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลก พระพุทธเจ้า ตรัสตอบว่า อวิชชา หุ้มห่อโลกไว้ ความตระหนี่ ทำให้โลกมืดมิด ตัณหา ฉาบ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:32 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11538


กลุ่มพระมาณพ ๑๖ กลุ่มพระมาณพ ๑๖ คือ กลุ่มพระที่ก่อนออกบวชในพระพุทธศาสนา ได้ออกบวชเป็นฤาษีศิษย์ของฤาษีพาวรีมาก่อน และต่อมาฤาษีพาวรีได้ส่งมาทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้า ครั้นได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสเฉลยปัญหาแล้วก็ได้บรรลุธรรมแล้วทูลขอบวช มี ๑๖ รูป คือ พระอชิตะ พระติสสเมตเตยยะ พระปุณณกะ พระเมตตคู พระโธตกะ พ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:32 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11538


๏ วาจานุสรณ์ พระนันทะ หลังจากบรรลุอรหัตผลแล้ว ก็ได้พิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน นับตั้งแต่คราวที่พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการอันชาญฉลาดชวนท่านให้บวช แล้วทรงอนุเคราะห์จนได้บรรลุอรหัตผล ท่านพิจารณาดูกิเลสที่ละได้หมดแล้ว และพิจารณาดูความสุขที่ได้รับจากการที่ละกิเลสได้หมดนั้นก็เกิดปีติโ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:32 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11538


๏ บั้นปลายชีวิต พระกาฬุทายี พระนันทะ พระเมฆิยะ พระนาคิตะ พระมหาอุทายี พระภัททิยะ พระภคุ พระกิมพิละ และพระสีวลี ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับบั้นปลายชีวิตของท่าน พระราหุล นิพพานก่อนพระพุทธเจ้าและก่อนพระอัครสาวกโดยท่านได้ทูลลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ส่วนพระอุบาลี พระอนุรุทธะ พระอานนท์ และพ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 592 [ พบ 8867 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร