Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ภิกษุ ในครั้งพุทธกาล อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
webmaster
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 04 มิ.ย. 2004
ตอบ: 769

ตอบตอบเมื่อ: 26 ก.ย. 2013, 7:32 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

๑. พระกังขาเรวตะเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7595

๒. พระกัปปเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7593

๓. พระกาฬุทายีเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7592

๔. พระกิมพิลเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7590

๕. พระกุมารกัสสปเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7589

๖. พระกุณฑธานเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7588

๗. พระคยากัสสปเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7587

๘. พระควัมปติเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7586

๙. พระจุนทเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7584

๑๐. พระจุลปันถกเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7583

๑๑. พระชตุกัณณิกเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7582

๑๒. พระติสสเมตเตยยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7581

๑๓. พระโตเทยยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7580

๑๔. พระทัพพมัลลบุตรเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7576

๑๕. พระโธตกเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7574

๑๖. พระนทีกัสสปเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7573

๑๗. พระนันทเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7572

๑๘. พระนันทเถระ [พุทธอนุชา] (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7571

๑๙. พระนันทกเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7570

๒๐. พระนาคิตเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7569

๒๑. พระนาลกเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7568

๒๒. พระปิงคิยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7567

๒๓. พระปิณโฑลภารทวาชะเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7565

๒๔. พระปิลินทวัจฉเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7564

๒๕. พระปุณณกเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7562

๒๖. พระปุณณชิเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7561

๒๗. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7559

๒๘. พระปุณณสุนาปรันตเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7558

๒๙. พระโปสาลเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7557

๓๐. พระพากุลเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7556

๓๑. พระพาหิยทารุจีริยเถระ หรือ พระพาหิยเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7555

๓๒. พระภคุเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7554

๓๓. พระภัททิยกาฬิโคธาบุตรเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7553

๓๔. พระภัททิยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7551

๓๕. พระภัทราวุธเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7550

๓๖. พระมหากัจจายนเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7544

๓๗. พระมหากัปปินเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7543

๓๘. พระมหากัสสปเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7539

๓๙. พระมหาโกฏฐิตเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7536

๔๐. พระมหานามเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7535

๔๑. พระมหาปันถกเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7534

๔๒. พระมหาโมคคัลลานเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7531

๔๓. พระเมฆิยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7530

๔๔. พระเมตตคูเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7529

๔๕. พระโมฆราชเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7528

๔๖. พระยสเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7527

๔๗. พระยโสชเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7524

๔๘. พระรัฐปาลเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7523

๔๙. พระราธเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7522

๕๐. พระราหุลเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7516

๕๑. พระเรวตขทิรวนิยเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7512

๕๒. พระลกุณฏกภัททิยเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7511

๕๓. พระวักกลิเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7510

๕๔. พระวังคีสเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7508

๕๕. พระวัปปเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7507

๕๖. พระวิมลเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7506

๕๗. พระสภิยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7504

๕๘. พระสาคตเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7503

๕๙. พระสารีบุตรเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7502

๖๐. พระสีวลีเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7500

๖๑. พระสุพาหุเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7499

๖๒. พระสุภูติเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7498

๖๓. พระเสลเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7497

๖๔. พระโสณกุฎิกัณณเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7496

๖๕. พระโสณโกฬิวิสเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7493

๖๖. พระโสภิตเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7492

๖๗. พระเหมกเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7491

๖๘. พระองคุลีมาลเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7490

๖๙. พระอชิตเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6808

๗๐. พระอนุรุทธเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6776

๗๑. พระอัญญาโกณฑัญญเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6771

๗๒. พระอัสสชิเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6770

๗๓. พระอานนท์เถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6748

๗๔. พระอุทยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6732

๗๕. พระอุทายีเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6730

๗๖. พระอุบาลีเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6723

๗๗. พระอุปวาณเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6722

๗๘. พระอุปสีวเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6720

๗๙. พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6718

๘๐. พระอุรุเวลกัสสปเถระ (เอตทัคคะ)

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6711

๘๑. พระจูฬปันถกเถระ พระปัญญาทึบผู้แตกฉาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57213

๘๒. พระมหากัจจายนเถระ (พระสังกัจจายน์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57582

๘๓. พระสีวลี ผู้มีลาภมาก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57583

๘๔. พระอุปคุต (พระบัวเข็ม) ผู้ปราบพญามาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57464

๘๕.


---------------------------------------------------

•• พระอสีติมหาสาวก (ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ) ••
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=18709

---------------------------------------------------
 

_________________
ธรรมจักรดอทเน็ต
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง