วันเวลาปัจจุบัน 06 มิ.ย. 2023, 02:22  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 16 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คิดบวก ชีวิตบวก

 หัวข้อกระทู้: คิดบวก ชีวิตบวก
เมื่อ: 13 เม.ย. 2009, 09:16 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1424


http://images.torrentmove.com/il/osbar.gif http://images.torrentmove.com/iu/lu69..jpg คิดบวก ชีวิตบวก Positive Thinking, Positive Life คติธรรมสำหรับการดำเนินชีวิต พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) วัดเบญจมบพิตรฯ กทม. ธรรมบรรยาย ณ บริษัทคอสโม COSMO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 11 สิงหาคม 2551 http...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: กิจกรรมหลังความตาย

 หัวข้อกระทู้: กิจกรรมหลังความตาย
เมื่อ: 07 เม.ย. 2009, 16:13 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 7400


http://images.torrentmove.com/iz/h1jpg.jpg http://images.torrentmove.com/iy/2fz5w.jpg http://images.torrentmove.com/iq/4ykb1.jpg กิจกรรมหลังความตาย กรณีที่มีผู้เสียชีวิตในบ้าน : หากเสียชีวิตด้วยโรคปัจจุบันทันด่วน อาทิ โรคลม โรคชรา เจ้าบ้านซึ่งมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาล จะต้องเข้าแจ้งแก่นายทะเบียน...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: “มรรคนายก” กับ “มรรคทายก”

เมื่อ: 07 เม.ย. 2009, 15:28 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 11298


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%E1%CA%A7%E0%B7%D5%C2%B9%2011.jpg มรรคนายก - มรรคทายก คำว่า “มรรคนายก” กับ “มรรคทายก” แตกต่างกันอย่างไร เหตุใดคนจึงนิยมใช้ว่า “มรรคทายก” แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกลับมีแต่คำว่า “มรรคนายก” เพียงคำเดียว “มรรคนายก” มีความหมายตาม พจนานุกรมฉ...

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: “มรรคนายก” กับ “มรรคทายก”

เมื่อ: 07 เม.ย. 2009, 15:28 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2655


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%E1%CA%A7%E0%B7%D5%C2%B9%2011.jpg มรรคนายก - มรรคทายก คำว่า “มรรคนายก” กับ “มรรคทายก” แตกต่างกันอย่างไร เหตุใดคนจึงนิยมใช้ว่า “มรรคทายก” แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกลับมีแต่คำว่า “มรรคนายก” เพียงคำเดียว “มรรคนายก” มีความหมายตาม พจนานุกรมฉ...

 บอร์ด: ธรรมทาน   หัวข้อ: “มรรคนายก” กับ “มรรคทายก”

เมื่อ: 07 เม.ย. 2009, 15:28 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2637


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%E1%CA%A7%E0%B7%D5%C2%B9%2011.jpg มรรคนายก - มรรคทายก คำว่า “มรรคนายก” กับ “มรรคทายก” แตกต่างกันอย่างไร เหตุใดคนจึงนิยมใช้ว่า “มรรคทายก” แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกลับมีแต่คำว่า “มรรคนายก” เพียงคำเดียว “มรรคนายก” มีความหมายตาม พจนานุกรมฉ...

 บอร์ด: วันโกน-วันพระ   หัวข้อ: “มรรคนายก” กับ “มรรคทายก” แตกต่างกันอย่างไร

เมื่อ: 07 เม.ย. 2009, 15:28 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1950


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%E1%CA%A7%E0%B7%D5%C2%B9%2011.jpg มรรคนายก - มรรคทายก คำว่า “มรรคนายก” กับ “มรรคทายก” แตกต่างกันอย่างไร เหตุใดคนจึงนิยมใช้ว่า “มรรคทายก” แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกลับมีแต่คำว่า “มรรคนายก” เพียงคำเดียว “มรรคนายก” มีความหมายตาม พจนานุกรมฉ...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: ความหมายของคำว่า “อนุโมทนา”

เมื่อ: 07 เม.ย. 2009, 15:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3448


http://www.dhammajak.net/board/files/28_1182887118.jpg_104.jpg :b44: ความหมายของคำว่า “สาธุ” ข้อมูลส่วนใหญ่เรียบเรียงมาจาก...พระธรรมเทศนา พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร http://www.dhammajak.net/board/files/3_185.jpg สาธุ มาจากรากศัพท์ว่า สาธฺ (หรือ สธฺ) ใน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: หลักธรรมเพื่อการบรรลุธรรม

เมื่อ: 07 เม.ย. 2009, 15:24 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2279


http://images.torrentmove.com/iz/h1jpg.jpg หลักธรรมเพื่อการบรรลุธรรม http://images.torrentmove.com/iu/jo901.jpg ในบรรดาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีมากมาย ทั้งส่วนที่เป็นคำสอนสำหรับประชาชนโดยทั่วไป และคำสอนสำหรับพระภิกษุทุกรูป สำหรับคำสอนที่ทรงแสดงแก่พระภิกษุสงฆ์ส่วนมาก พระองค์พระประสงค์ให้พระพร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มาลาออกจากความทุกข์กันดีไหม

เมื่อ: 07 เม.ย. 2009, 15:09 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1725


http://images.torrentmove.com/iz/h1jpg.jpg มาลาออกจากความทุกข์กันดีไหม ทุกข์เกิดจากอายตนะภายนอก ปัญหา ทุกข์เกิดจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ได้อย่างไร ? พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนมิคชาละ รูปที่จะพึงรู้ด้วยจักษุ เสียงที่จะพึงรู้ด้วยหู ....กลิ่นที่จะพึงรู้ด้วยจมูก.. รสที่จะพึงรู้ด้วยลิ้น... โผฏฐ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 08 ก.ค. 2008, 14:44 

ตอบกลับ:
แสดง:


นางขุชชุตตรา ได้บังเกิดเป็นทาสีของคนอื่นสิ้น ๕๐๐ ชาติ ในสมัยของพระกัสสปพุทธเจ้า ส่วนในกาลแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า นางบังเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงพาราณสีคนหนึ่ง เวลาบ่าย นั่งส่องกระจกแต่งตัวอยู่ ลำดับนั้น พระเถรีผู้เป็นพระขีณาสพรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้คุ้นเคยของนางได้ไปเพื่อเยี่ยมนาง จริงอยู่ นางภิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 08 ก.ค. 2008, 14:42 

ตอบกลับ:
แสดง:


------------------------------------------------------------------ โทษของการกล่าวโทษพระอริยะ ๑๐ ๑. ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ ๒. เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว ๓. สัทธรรมย่อมไม่ผ่องแผ้ว ๔. เป็นผู้เข้าใจว่าตนได้บรรลุในสัทธรรมทั้งหลาย ๕. ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ ๖. ต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง ๗. ย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 08 ก.ค. 2008, 13:14 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://images.torrentmove.com/iz/h1jpg.jpg กินเนื้อสัตว์บาปหรือไม่ http://images.torrentmove.com/ib/v17id.jpg ปัญหา มีพุทธศาสนิกชนบางพวกเห็นว่า การกินเนื้อสัตว์เป็นบาปเพราะเป็นการส่งเสริมให้คนอื่นฆ่า ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไร ? พุทธดำรัสตอบ

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 มิ.ย. 2008, 13:38 

ตอบกลับ:
แสดง:


ทำอย่างไรให้ผิดศีล การที่จะรักษาศีล ๕ ของเราๆ ท่านๆ นั้น สิ่งที่เราน่าจะต้องทราบกันก่อนคือ ศีล ๕ ข้อนั้นมีอะไรบ้าง และการกระทำแบบใดจึงจะเรียกว่าผิดศีล http://images.torrentmove.com/ih/2gi01.jpg ศีลข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี ( เว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป ) ศีลข้อนี้จะขาดก็ต่อเมื่อพร้อมด้วยองค์...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 28 มิ.ย. 2008, 15:24 

ตอบกลับ:
แสดง:


ผมนับถือศาสนาพุทธตามทะเบียนบ้าน แต่ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดอะไร เรียกว่าไม่ค่อยรู้อะไรเลย ปัจจุบันไม่เคยสวดมนต์ ทำบุญ ไหว้พระ ไปวัด ฯลฯ เพื่อนสนิทซึ่งนับถือศาสนาอื่น มาแนะนำและชักชวนให้เปลี่ยนศาสนา ผมกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนดีหรือไม่ ? เพราะที่ผ่านมา ก็มิใช่ชาวพุทธโดยพฤตินัยอยู่แล้ว ถ้าเปลี่ยนแล้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 28 มิ.ย. 2008, 13:56 

ตอบกลับ:
แสดง:


ก็ข้าพเจ้าเคยศึกษา อ่าน เปรียบเทียบมาหลายศาสนา ใครก็ว่าใครดีที่สุด ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าพุทธดีที่สุดเพราะในบัตรประชาชนท่านทั้งหลายระบุตั่งแต่เกิดว่าเป็นพุทธ ในการตั้งกระทู้นี้ไม่มีความต้องการให้ท่านทั้งหลายเปรียบเทียบ แต่ให้ท่านที่เป็นพุทธบอกมาหน่อยว่าท่านถือพุทธเพราะอะไร(ต้องการควา...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 2 [ พบ 16 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร