วันเวลาปัจจุบัน 31 มี.ค. 2023, 07:05  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 ต.ค. 2014, 09:36 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2379

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

จุดที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
“โทณพราหมณ์เจดีย์” เมืองกุสินารา


:b44: :b44:

สถานที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ หรือ “โทณพราหมณ์เจดีย์”
ปัจจุบันตั้งอยู่ทางด้านหลังของ “วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์”
เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
โดยมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่เป็นที่สังเกต

จากบันทึกหลวงจีนเฮียงจัง (พระถังซัมจั๋ง) กล่าวตอนหนึ่งว่า
“เห็นเสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราชอีกอันหนึ่งปักอยู่ที่หน้าสถูป
อันเป็นสถานที่ที่มีการแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุ”


:b47: :b47:

เมื่อข่าวการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์
และการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
กระทั่งพระพุทธสรีระกลายเป็นพระบรมสารีริกธาตุทราบกันโดยทั่วไปแล้ว
เหล่ากษัตริย์ในนครต่างๆ เมื่อทราบข่าวก็ปรารถนาจะได้พระบรมสารีริกธาตุ
จึงส่งสาสน์ ส่งคณะฑูตมาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปสักการบูชา
เหล่ามัลลกษัตริย์ (แห่งเมืองกุสินารา) ตอบปฏิเสธแข็งขันไม่ยอมแบ่งให้
ด้วยเหตุผลว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานในเมืองของเรา”


ดังนั้น กษัตริย์ในพระนครต่างๆ เช่น
พระเจ้าอชาตศัตรู จอมกษัตริย์แคว้นมคธ และกษัตริย์เหล่าอื่นๆ
จึงยกกองทัพมาด้วยหวังว่าจะแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุ
เมื่อยกกองทัพมาถึงหน้าประตูเมือง
ทำท่าจะเกิดศึกสงครามแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุ


ครั้งนั้น พราหมณ์ผู้ใหญ่คนหนึ่ง คือ โทณพราหมณ์
หวั่นเกรงว่าจะเกิดสงครามใหญ่ จึงประกาศว่า
“พระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา ทรงสรรเสริญขันติ สรรเสริญสามัคคีธรรม
การที่เราจะมาประหัตประหารเพราะแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระองค์ผู้ประเสริฐ ย่อมไม่สมควร
ดังนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายจงยินดีในการที่จะแบ่งกันไปเป็น ๘ ส่วน
และนำไปบูชายังบ้านเมืองของท่านทั้งหลายเถิด”


:b39:

วาทะของโทณพราหมณ์ มีดังนี้

สุณนฺตุ โภนฺโต มม เอก วากฺยํ อมฺหาก พุทฺโธ อหุ ขนฺติวาโท
น หิ สาธุกํ อุตฺตมปุคฺคลสฺส สรีรภาเค สย สมฺปหาโร
สพฺเพว โภนฺโต สหิตา สมคฺคา สมฺโมทมานา กโรมฏฐภาเค
วิตฺถาริกา โหนฺตุ ทิสาสุ ถูปา พหู ชนา จกฺขุมโต ปสนฺนา

คำแปลจากปฐมสมโพธิกถา มีดังนี้

“ท่านทั้งหลายจงสดับคำแห่งเราสักครู่หนึ่ง
ซึ่งพระบรมครูแห่งเราย่อมตรัสเทศนา
ซึ่งขันติธรรมว่าประเสริฐแล
ซึ่งมาเกิดยุทธประหารในที่พระสารีริกธาตุ
อันศาสดาปรินิพพานนี้ บ่มิดี บ่มิสมควร

ดูกรท่านทั้งหลาย จงอดกลั้นเสียซึ่งโทษ
จึงคิดประนีประนอมพร้อมหฤทัยยินดีด้วยกัน
เราจะแบ่งปันพระบรมธาตุออกเป็น ๘ ส่วน
ให้แก่บพิตรทั้งปวงตามควร องค์ละส่วนเสมอกัน
จะได้อัญเชิญไปก่อพระสถูปบรรจุไว้ทุกพระนคร
เป็นที่ให้ไหว้บูชาแห่งมหาคนในทิศทั้งหลายต่างๆ”


:b39:

กษัตริย์ทั้งหลายจึงมีมติให้โทณพราหมณ์เป็นผู้แบ่ง
พระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคออกเป็น ๘ ส่วนเท่ากัน


โทณพราหมณ์ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุทั้ง ๑๖ ทะนาน
ให้แก่เจ้าเมืองทั้ง ๘ นำไปสักการบูชาที่บ้านเมืองของตนเท่าๆ กัน
แล้วแอบเอา “พระเขี้ยวแก้ว” (ทาฒธาตุ) ใส่มวยผม
พระอินทร์จึงอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วไปประดิษฐานบนสวรรค์


ครั้งนั้น พระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นมคธ
พระนามว่า อชาตศัตรู เวเทหิบุตร ก็ได้กระทำพระสถูป
และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในนครราชคฤห์

พวกกษัตริย์ลิจฉวี เมืองเวสาลี ก็ได้กระทำพระสถูป
และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองเวสาลี

พวกกษัตริย์ศากยะ เมืองกบิลพัสดุ์ ก็ได้กระทำพระสถูป
และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองกบิลพัสดุ์

พวกกษัตริย์ถูลี (ฐลิยะ) เมืองอัลกัปปะ ก็ได้กระทำพระสถูป
และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองอัลกัปปะ

พวกกษัตริย์โกลิยะ เมืองรามคาม ก็ได้กระทำพระสถูป
และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองรามคาม

พราหมณ์ผู้ครองเมืองเวฏฐทีปกะ ก็ได้กระทำพระสถูป
และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองเวฏฐทีปกะ

พวกเจ้ามัลละ เมืองปาวา ก็ได้กระทำพระสถูป
และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองปาวา

พวกเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา ก็ได้กระทำพระสถูป
และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองกุสินารา


โทณพราหมณ์ ก็ได้กระทำพระสถูป
และการฉลองตุมพะ (ทะนานทองตวงพระบรมสารีริกธาตุ)

พวกกษัตริย์โมริยะ เมืองปิปผลิวัน ก็ได้กระทำพระสถูป
และการฉลองพระอังคารพระผู้มีพระภาคในเมืองปิปผลิวัน


พระสถูปบรรจุพระสรีระมีแปดแห่ง
รวมกับพระสถูปบรรจุตุมพะเป็นเก้าแห่ง
และรวมกับพระสถูปบรรจุพระอังคารเป็นสิบแห่ง

พระสรีระของพระพุทธเจ้ามีแปดทะนาน
เจ็ดทะนานบูชากันอยู่ในชมพูทวีป
ส่วนพระสรีระอีกทะนานหนึ่ง
พวกนาคราชบูชากันอยู่ในรามคาม


พระเขี้ยวองค์หนึ่งเทวดาชาวไตรทิพย์บูชาแล้ว
ส่วนอีกองค์หนึ่งบูชากันอยู่ในคันธารบุรี
อีกองค์หนึ่งบูชากันอยู่ในแคว้นของพระเจ้ากาลิงคะ
อีกองค์หนึ่งนาคราชบูชากันอยู่

พระทนต์ ๔๐ องค์บริบูรณ์
พระเกศาและพระโลมาทั้งหมด พวกเทวดานำไปองค์ละองค์ๆ
โดยนำต่อๆ กันไปในจักรวาล ดังนี้แล


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

***************************************

:b8: ที่มา : ภาพที่ ๗๙ ของ “ภาพพุทธประวัติ”
พร้อมคำบรรยายโดยสังเขป ๘๑ ภาพ...จากกระทู้ข้างล่าง

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=45513

:b44: โทณพราหมณ์ ผู้แจกพระบรมสารีริกธาตุ
(อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50448

:b44: พุทธสังเวชนียสถาน
สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39377

:b44: ตำนาน “พระบรมสารีริกธาตุ” (Buddha Relics)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=22328

:b47: รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันอัฏฐมีบูชา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45500


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 มี.ค. 2018, 06:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7660


 ข้อมูลส่วนตัว


อนุโมทนาสาธุ......

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 พ.ค. 2019, 09:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

:b8: :b8: :b8: วันอัฏฐมีบูชา
วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
หลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน


เหตุการณ์ต่อเนื่องจาก “วันอัฏฐมีบูชา”
โทณพราหมณ์ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น ๘ ส่วนเท่าๆ กัน
แล้วมอบให้ผู้ครองนครทั้ง ๘ นำไปสักการบูชาที่บ้านเมืองของตน


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร