วันเวลาปัจจุบัน 27 ก.พ. 2024, 07:41  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 47 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 มิ.ย. 2009, 17:55 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

พระโอวาทานุสาสนีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อั น เ นื่ อ ง ใ น วั น อ า ส ฬ ห บู ช า


:b42: ปฐมบท :b42:

อายสฺมโต โกณฺฑญฺญสฺส วิรชํ วีตมลํ ธมฺมจกฺขํ อุทปาทิ,
ยงกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธมฺมนฺติ


ธรรมจักษุ อันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน
ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านพระโกณฑัญญะ

ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา


:b8: :b8: :b8:

(วิ. มหา. ธมฺมจกฺก เล่มที่ ๔)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 มิ.ย. 2009, 17:57 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


อปฺญชนํ อณํ ถูลํ
ฑหํ อคฺคีว คจฉติ.


ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท
หรือเห็นภัยในความไม่ประมาท
ย้อมเผาสังโยชน์น้อยใหญ่ไป
เหมือนไหม้เชื้อน้อยใหญ่ไปฉะนั้น


:b8: :b8: :b8:

(ขุ. ธุ. ๒๕/๓๑)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 มิ.ย. 2009, 17:58 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


อํวิหารี สโต อปฺปมาตฺโต
ภิกขุ จรํ หิตฺวา มมายิตานิ
ชาติชรํ โสกปริทฺทวญฺจ
อิเธว วิทฺวา ปชเหยฺย ทุกฺขํ.


ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้
มีสติ ไม่ประมาท ละความถือมั่นว่าของเราได้แล้ว
เที่ยวไป เป็นผู้รู้
พึงละชาติ ชรา โสกะ ปริเทวะ และทุกข์ ในโลกนี้


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.สุ. ๒๕/๑๐๖๒ ขุ.จู. ๓๐/๘๑)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 มิ.ย. 2009, 17:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


ปาปญเจ ปุริโส กยิรา
น นํ กยิรา ปุนปฺปุนํ
น ตมหิ ฉนฺทํ กยิราถ
ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย.


ถ้าคนพึงทำบาป
ก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆ
ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น
เพราะการสั่งสมบาปนั้น นำทุกข์มาให้


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.ธ ๒๕/๑๑๗)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 มิ.ย. 2009, 22:50 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


อนิจฺจา อทฺธุวา กามา
พหุทุกฺขา มหาวิสา
อโยคุโฬว สนฺตตฺโต
อฆมูลา ทฺกขปฺผลา.


กามทั้งหลาย ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน
มีทุกข์มาก มีพิษมาก
ดังก้อนเหล็กที่ร้อนจัด
เป็นต้นเค้าแห่งความคับแค้น มีทุกข์เป็นผล.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.เถรี. ๒๖/๔๙๑)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 มิ.ย. 2009, 22:51 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


อวิชฺชาย นิวุโต โลโก
เววิจฺฉา (ปมาทา) นปฺปกาสติ
ชปฺปาภิเลปนํ พฺรูมิ
ทุกฺขมสส มหพฺภยํ.


โลกถูกอวิชชาปิดบังแล้ว
ไม่ปรากฏเพราะความตระหนี่ (และความปรมาท)
เรากล่าวความอยากว่า เป็นเครื่องฉาบทาโลก
ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกนั้น


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.สุ. ๒๕/๕๓๐ ขุ.จุ. ๓๐๙)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 มิ.ย. 2009, 22:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


อิจฺฉาย พชฺฌตี โลโก
อิจฺฉาวินยาย มุจฺจติ
อิจฺฉาย วิปฺปหาเนน
สพฺพํ ฉินฺทติ พนฺธนํ.


โลกถูกความอยากผูกมัดไว้
จะหลุดได้เพราะกำจัดความอยาก
เพราะละความอยากเสียได้
จึงชื่อว่าตัดเครื่องผูกทั้งปวงได้.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.สุ. ๒๕/๑๐๓๙ ขุ.จุ. ๓๐/๕๘)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 มิ.ย. 2009, 15:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


อุจฺฉนฺนภวตณฺหสฺส
สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน
วิกฺขีโณ ชาติสํสาโร
นตฺถิ ตสฺส ปุนภโว.


ภิกษุผุ้ถอนภวตัณหาได้แล้ว
มีจิตสงบแล้ว
สิ้นความเวียนเกิดแล้ว
ย่อมไม่มีภพอีก.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.อุ ๒๕/๓๙)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 มิ.ย. 2009, 16:03 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


เอวมาทีนวํ ญตวา
ตณฺหา ทุกขสฺส สมฺภวํ
วีตตณฺห อนาทาโน
สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเช.


ภิกษุรู้โทษอย่างนี้ว่า
ตัณหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์แล้ว
พึงเป็นผู้ปราศจากตัณหา ไม่อมั่น
มีสติอยู่ทุกอริยาบถเถิด.


:b8: :b8: :b8:

(องฺ. จตฺกุก. ๒๑/๙๑)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 มิ.ย. 2009, 16:08 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


โกธํ ชเห วิปฺปชเหยฺย มานํ
สญฺโญชนํ สพฺพมติกฺกเมยฺย
ตํ นามรูป สฺมิมสชฺชมานํ
อกิญฺจนํ นานุปตนฺติ สงฺคา.


บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว
พึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง,
(เพราะ) เครื่องข้องทั้งหลายย่อมไม่ติดตาม
ผู้ไม่ข้องในนามรูป ไม่มีกังวลนั้น


:b8: :b8: :b8:

(สํ.ส. ๑๕/๓๘)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มิ.ย. 2009, 22:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


ตณฺหาย อุฑฺฑิโต โลโก
ชราย ปริวาริโต
มจฺจุนา ปิติโห โลโก
ทุกฺเข โลโก ปติฏฺฐิโต.


โลกถูกตัณหาก่อขึ้น
ถูกชราล้อมไว้
ถูกมฤตยูปิดไว้
จึงตั้งอยู่ในทุกข์


:b8: :b8: :b8:

(สํ.ส ๑๕/๖๗)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มิ.ย. 2009, 22:08 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


นนฺทิสมฺพนโน โลโก
วิตกกสส วิจารณํ
ตณฺหาย วิปฺปหาเนน
สพฺพํ ฉินฺทติ พนนํ


โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูก
มีวิตกเป็นเครื่องเที่ยวไป
เพราะละตัณหาเสียได้
จึงชื่อว่าตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมด


:b8: :b8: :b8:

(สํ.ส. ๑๕/๖๕)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มิ.ย. 2009, 22:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


ยสฺส นตฺถิ อิทํ เมติ
ปเรสํ วาปิ กิญฺจนํ
มมตฺตํ โส อสํวินฺทํ
นตฺถิ เมติ น โสจติ.


ผู้ใดไม่มีกังวลว่า นี้ของเรา นี้ของผู้อื่น
ผู้นั้นเมื่อไม่ถือว่าเป็นของเรา
จึงไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มี ดังนี้.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.สุ. ๒๕/๙๕๗ ขุ.มหา. ๒๙/๑๘๖)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 มิ.ย. 2009, 23:29 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


โยธ กาเม อจฺจตฺตริ
สงฺคํ โลเก ทุรจฺจยํ
น โส โสจติ นาชฺเฌติ
ฉินฺนโสโต อพนฺธโน.


ผู้ใดข้ามพ้นกามในโลก
และเครื่องข้องที่ข้ามได้ยากในโลก
ผู้นั้นตัดกระแสตัณหาได้แล้ว ไม่มีเครื่องผูก
ชื่อว่าไม่เศร้าโศรก ไม่ยินดี


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.สุ. ๒๕/๙๕๕ ขุ.มหา. ๒๙/๑๘๓)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 มิ.ย. 2009, 23:30 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


วนํ ฉินฺทถ มา รุกฺขํ
วนโต ชายตี ภยํ
เฉตฺวา วนญฺจ วนถญฺจ
นิพฺพนา โหถ ภิกฺขโว.


ท่านทั้งหลายจงตัดป่า (กิเลส) อย่าตัดต้นไม้
ภัยย่อมเกิดจากป่า ภิกษุทั้งหลาย!
พวกท่านจงตัดป่า และสิ่งที่ตั้งอยู่ในป่าแล้ว
เป็นผู้ไม่มีป่าเถิด.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.ธ. ๒๕/๕๒)


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 47 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร