วันเวลาปัจจุบัน 21 มี.ค. 2023, 11:24  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=22กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 มี.ค. 2010, 12:29 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ค ร บ ๑ ๕ ๐ ปี
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส


“วัดบวรนิเวศวิหาร” จัดงานบำเพ็ญกุศล
ครบ ๑๕๐ ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ในวันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ (ประสูติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๐๓)
ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ


และเนื่องในวาระวันประสูติของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
เวียนมาบรรจบเป็นปีที่ ๑๕๐ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ วัดบวรนิเวศวิหาร
จึงกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย

รูปภาพ

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เสด็จสถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ดำรงพระอิสริยยศ ๒๒ พรรษา


ทั้งนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทรงเป็นพระอุปัชฌาจารย์ของพระมหากษัตริย์ ๒ พระองค์

คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
เมื่อทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุ ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จเจ้าพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดช กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา
ทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุ

นอกจากนี้ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆ อีกหลายพระองค์

พระองค์ได้ทรงปรับปรุงการพระพุทธศาสนา
และทางคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ เป็นอันมาก
โดยเริ่มงานตั้งแต่เสด็จไปตรวจการณ์คณะสงฆ์ในหัวเมืองต่างๆ เกือบทั่วราชอาณาจักร
โดยกระทำอย่างต่อเนื่องทุกปีเกือบตลอดพระชนม์ชีพ
ทำให้ทรงทราบความเป็นไปของคณะสงฆ์
และของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ เป็นอย่างดี
และนำข้อมูลและปัญหาต่างๆ มาปรับปรุง แก้ไขในทุกๆ ด้าน พอประมวลได้ดังนี้


:b42: ด้านการพระศาสนา

พระองค์ได้พัฒนาภิกษุสามเณร
ให้มีความรู้ความสามารถในพระธรรมวินัย
เพื่อจะได้แนะนำสั่งสอนประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ทรงผลิตตำราและหนังสือทางพระพุทธศาสนา
ที่คนทั่วไปสามารถอ่านทำความเข้าใจได้ง่าย

:b42: ด้านการคณะสงฆ์

ทรงออกพระมหาสมณาณัติ
ประทานพระวินิจฉัยและทรงวางระเบียบ แบบแผน เกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติ
ของพระภิกษุสามเณรในด้านต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นมาตรฐาน

เช่น ระเบียบเกี่ยวกับพระอุปัชฌาย์ การบรรพชา-อุปสมบท
การปกครองภิกษุสามเณรและศิษย์วัด การวินิจฉัยอธิกรณ์
ระเบียบเกี่ยวกับสมณศักดิ์ พัดยศ นิตยภัต ดวงตราประจำตำแหน่ง เป็นต้น

:b42: ด้านการศึกษา

ทรงปรับปรุงการศึกษาของคณะสงฆ์ให้ทันสมัย
ทรงจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมเพิ่มขึ้นจากแบบเดิมที่ศึกษาภาษาบาลี
โดยให้ศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทยเรียกว่า หลักสูตรนักธรรม

:b42: งานพระนิพนธ์

พระองค์ทรงรอบรู้ภาษาต่างๆ หลายภาษา
คือ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส
ได้ทรงนิพนธ์เรื่องต่างๆ ไว้เป็นอันมาก

เช่น หนังสือหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี โท เอก หลักสูตรบาลี ไวยากรณ์ทั้งชุด
รวมพระนิพนธ์ทั้งหมดมีมากกว่า ๒๐๐ เรื่อง

นอกจากนี้ ยังทรงชำระคัมภีร์บาลีไว้กว่า ๒๐ คัมภีร์

รูปภาพ

กล่าวได้ว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทรงเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาระดับประถมศึกษาในประเทศไทย
โดยมีวัดเป็นโรงเรียน มีพระเป็นครูสอน มีมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นต้นแบบ
ในด้านหลักสูตรและการฝึกหัดครูสำหรับออกไป สอนในโรงเรียนนั้นๆ


สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และเจ้าจอมมารดาแพ ธรรมสโรช ประสูติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๔๐๓


เมื่อพระชนมายุได้ ๘ พรรษา ทรงเริ่มศึกษาภาษาบาลี
จนสามารถแปลธรรมบทได้ก่อนทรงบรรพชาเป็นสามเณร
นอกจากนี้ ยังทรงศึกษาภาษาอังกฤษ และโหราศาสตร์อีกด้วย

เมื่อพระชนมายุได้ ๑๓ พรรษา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ทรงบรรพชาเป็นสามเณร
โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์
และหม่อมเจ้าพระธรรมุณหิศธาดา ทรงเป็นผู้ประทานศีล ๑๐

หลังจากทรงบรรพชาแล้วได้ประทับอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
ประมาณ ๒ เดือน จึงทรงลาสิกขา

ครั้นครบปีบวช (พระชนมายุ ๒๐ พรรษา)
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๒๒ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เป็นพระอุปัชฌาจารย์
และพระจันทรโคจรคุณ (ยิ้ม จันทรังสี) เป็นพระกรรมวาจาจารย์
แล้วมาประทับจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

พระองค์ได้ครองวัดบวรนิเวศวิหาร
สืบต่อจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศฯ
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๔ ได้เลื่อนสมณศักดิ์
เป็นสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๖

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงประชวรด้วยวัณโรค
มีพระอาการเรื้อรังมานานนับสิบปี จนกำเริบรุนแรงเกินความสามารถของแพทย์หลวง

ในที่สุด ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๔ สิริพระชนมายุ ๖๒ พรรษา
ครองวัดบวรนิเวศวิหารนาน ๓๐ ปี ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชอยู่ ๑๐ ปี ๗ เดือน

สำหรับกำหนดการจัดงานบำเพ็ญกุศล ครบ ๑๕๐ ปี
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดยสังเขป มีดังนี้


:b42:วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ ๑๕๐ รูป สดับปกรณ์

:b42: วันจันทร์ที่ ๑๒เมษายน ๒๕๕๓

เวลา ๐๙.๓๐ น. มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๒๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรอีกประมาณ ๒๐๐ รูป

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญกุศล
ครบ ๑๕๐ ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดยทั่วกัน


รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

http://www.khaosod.co.th/view_news.php? ... B3Tnc9PQ==

:b8: :b8: :b8:

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ::
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=21082

ประมวลพระรูป “สมเด็จฯ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=50205

ประวัติ...วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
วัดของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแห่งแรกในประเทศไทย

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19342


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 มี.ค. 2010, 20:50 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.พ. 2009, 20:49
โพสต์: 3979

แนวปฏิบัติ: พอง-ยุบ
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ
ชื่อเล่น: นนท์
อายุ: 42
ที่อยู่: นครสวรรค์

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุกับคุณกุหลาบสีชาด้วยครับ

:b8: :b8: :b8:

.....................................................
แม้มิได้เป็นสุระแสงอันแรงกล้า ส่องนภาให้สกาวพราวสดใส
ขอเป็นเพียงแสงแห่งดวงไฟ ส่องทางให้มวลชนบนแผ่นดิน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 เม.ย. 2010, 08:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 10
สมาชิก ระดับ 10
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 เม.ย. 2010, 08:14
โพสต์: 829

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อนุโมทนาสาธุคร๊าบบ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 ก.ย. 2011, 19:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 6
สมาชิก ระดับ 6
ลงทะเบียนเมื่อ: 28 ต.ค. 2009, 15:47
โพสต์: 417

แนวปฏิบัติ: ดูจิต
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ
สิ่งที่ชื่นชอบ: วิปัสนา-กรรมฐาน เล่ม 1-2
ชื่อเล่น: นา
อายุ: 44
ที่อยู่: 140/19 ถ.อภัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:

.....................................................
อย่าแก้ไขคนอื่น จงแก้ไขตัวเราเอง

....................................................

เจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเล่า
เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน
เจ้ามาเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไร
เจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามา

...................................................


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร