วันเวลาปัจจุบัน 23 มิ.ย. 2021, 12:29  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=2กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ธ.ค. 2012, 10:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 ต.ค. 2008, 13:20
โพสต์: 821


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


:b44: หลักธรรมในการเจริญวิปัสสนา

ผู้ปฏิบัติหรือผู้เข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ควรทำความเข้าใจ หรือควรทราบธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการเจริญวิปัสสนา เพื่อการไม่หลงทาง ไม่ออกนอกทาง เพื่อความเข้าใจชัดในการปฏิบัติของตนเอง ให้การเจริญวิปัสสนาได้ผลดีเพิ่มขึ้น เพราะ ปริยัติ ย่อมส่องการปฏิบัติ แล้วการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมนำผลคือ ปฏิเวธ มาให้

หัวข้อธรรมที่ควรทราบในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ คือ ธรรมที่เป็นองค์ตรัสรู้ หมายความว่า การที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรม หรือพระอรหันต์ทั้งหลายได้ บรรลุธรรม ก็ได้ใช้โพธิปักขิยธรรมทั้ง ๓๗ ประการนี้ เข้ามาประกอบเกื้อหนุน โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ นั้นประกอบไปด้วย

๑. สติปัฏฐาน ๔ คือ

(๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การตั้งสติกำหนดพิจารณากาย ให้รู้เห็นความเป็นจริงว่า กาย ก็สักว่ากาย ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา

(๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนา ให้รู้เห็นความความเป็นจริงว่า เวทนา ก็สักแต่ว่า เวทนาไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา

(๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ คือ การตั้งสติกำหนดพิจารณาจิต ให้รู้เห็นความความเป็นจริงว่า จิต ก็สักแต่ว่า จิตไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา

(๔) ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การตั้งสติกำหนดพิจารณาจิต ให้รู้เห็นความความเป็นจริงว่า ธรรม ก็สักแต่ว่า ธรรม ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา

๒. สัมมัปปธาน ๔ คือ

(๑) สังวรปธาน คือ การเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในตน

(๒) ปหานปธาน คือ การเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว

(๓) ภาวนาปธาน คือ การเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในตน

(๔) อนุรักขนาปธาน คือ การเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ไม้ให้เสื่อม

๓. อิทธิบาท ๔ คือ

(๑) ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น

(๒) วิริยะ คือ ความเพียรหมั่นประกอบในสิ่งนั้น

(๓) จิตตะ คือ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่ทอดทิ้งธุระ

(๔) วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลในสิ่งนั้น

๔. พละ ๕ คือ

(๑) สัทธา คือ ความเชื่อ

(๒) วิริยะ คือ ความเพียร

(๓) สติ คือ ความระลึกได้

(๔) สมาธิ คือ ความตั้งมั่น

(๕) ปัญญา คือ ความรอบรู้

พละทั้ง ๕ ประการนี้ จัดเป็นอินทรีย์ด้วย เพราะเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน

๕. โพชฌงค์ ๗

หมายถึง ธรรมที่เป็นองค์ตรัสรู้ หรือเป็นองค์ในการบรรลุธรรม มี ๗ ประการ คือ

(๑) สติ คือ ความระลึกได้

(๒) ธัมมวิจยะ คือ ความสอดส่องธรรม

(๓) วิริยะ คือ ความเพียร

(๔) ปีติ คือ ความอิ่มใจ

(๕) ปัสสิทธิ คือ ความสงบสบายใจ

(๖) สมาธิ คือ ความตั้งมั่น

(๗) อุเบกขา คือ ความวางเฉย

๖. มรรคมี องค์ ๘ ได้แก่

(๑) สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ เห็นอริยสัจ ๔

(๒) สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ ดำริในการออกจากกาม ดำริในการไม่พยาบาท และดำริในการไม่เบียดเบียน

(๓) สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ เว้นจากวจีทุจริต

(๔) สัมมากัมมันตะ ทำการงานชอบ

(๕) สัมมาอาชีวะ ทำอาชีพชอบ คือ เว้นจาก การเลี้ยงชีพในทางที่ผิด

(๖) สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือ เพียรใน ๔ สถาน (สัมมัปปธาน ๔)

(๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ระลึกในสติปัฏฐาน ๔

(๘) สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ คือ เจริญฌาน ๔


:b44: พระสูตรสำคัญในการเจริญวิปัสสนา

ในการเจริญวิปัสสนานั้น มีพระสูตรสำคัญที่ควรศึกษาเข้าใจ เพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติวิปัสสนา ซึ่งในที่นี้ขอนำมากล่าวไว้เพียงบางสูตร เช่น อานาปนสติสูตร สติปัฏฐานสูตร ธรรมนิยามสูตร รถวินีตสูตร โพชฌงค์ ๗ อริยสัจ ๔

พระสูตรเหล่านี้มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาโดยเฉพาะอานาปนสติสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่มีความสำคัญมาก และเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา


:b44: ผู้เจริญวิปัสสนา ๒ ประเภท

ในการเจริญวิปัสสนา ท่านแยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. สมถยานิกะ คือ ผู้เจริญสมถะมาก่อน
๒. วิปัสสนายานิกะ คือ ผู้เจริญวิปัสสนาล้วน

สมถนายิกะ

คือ ผู้ที่ฝึกสมาธิมาก่อนจนใจสงบถึงฌาน แล้วมาเจริญวิปัสสนา ผู้เจริญวิปัสสนาแบบนี้ บางท่านก็จะได้อำนาจจิต มีพลังจิตสูง คือบรรลุอภิญญา เช่น ตาทิพย์ หูทิพย์ หรือได้เจโตปริยญาณ รู้ใจคนอื่น เป็นต้น ถ้าบรรลุพระอรหันต์ท่านเรียก พระอรหันต์ประเภทนี้ว่า เจโตวิมุตติ คือหลุดพ้น หรือบรรลุอำนาจใจ

วิปัสสนายิก

คือ ผู้เจริญวิปัสสนาล้วน โดยใช้เพียงขณิกสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วเจริญวิปัสสนา เช่น ภาวนากรรมฐานบทใดบทหนึ่ง พอใจสงบแล้วก็เจริญพระไตรลักษณ์ หรือแม้แต่พบเห็นอะไรนำมาพิจารณาโดยความเป็นไตรลักษณ์ บางท่านที่ทำเช่นนี้ได้พบความสงบและความอิ่มใจอย่างยิ่ง นั่งเสวยความสุขเต็มเป็นเวลานานเป็นชั่วโมง หรือบางท่านนั่งอยู่ได้เป็นวันโดยไม่ต้องลุกขึ้นก็มี ผู้เจริญวิปัสสนาแบบนี้ถ้าได้บรรลุอรหันต์ ท่านเรียกในทางวิชาการว่า สุกขวิปัสสก หรือผู้เจริญวิปัสสนาแห้งแล้ง ไม่ได้อำนาจจิตพิเศษหรือได้บรรลุอภิญญาใดๆ แต่ก็หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ถึงความสิ้นทุกข์เช่นกัน เรียกพระอรหันต์ประเภทนี้ว่า “ปัญญาวิมุตติ หลุดพ้นด้วยอำนาจปัญญา”


:b44: ประโยชน์ของเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

ประโยชน์ของเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีมาก แต่เมื่อกล่าวโดยสรุป ก็คือ

๑. สามารถกำจัดกิเลสต่างๆ อันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ ความเดือดร้อนต่างๆ ลงได้

๒. มีความทุกข์น้อยลง และมีความสุขมากขึ้น

๓. คลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงลงได้ ไม่วุ่นวายเดือดร้อนไปตามกระแสโลก

๔. มีจิตใจมั่นคง รู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลาย ไม่ฟูขึ้นหรือยุบตัวลงด้วยอำนาจของโลกธรรม

๕. มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นมากขึ้น

๖. จิตใจมีคุณธรรมหรือมีคุณภาพสูงขึ้นตามการปฏิบัติ

๗. สามารถเข้านิโรธสมาบัติ อันเป็นความสุข ขึ้นสูงในปัจจุบันภพได้

๘. สามารถบรรลุความเป็นอริยบุคคล อันเป็นบุญเขตของโลก

๙. ย่อมได้ดื่มรสแห่งอริยผล อันเกิดจากการพ้นจากอำนาจของกิเลสได้

๑๐. สามารถบรรลุพระนิพพานได้

:b8: :b8: :b8:

ที่มา : เอกสารประกอบการสอบเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรพุทธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
: วิชาทฤษฎีและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน,
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12594


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ธ.ค. 2012, 02:10 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 เม.ย. 2010, 08:10
โพสต์: 2812

แนวปฏิบัติ: ขันธ์5ด้วยการสังเกตุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอินทรีย์22
สิ่งที่ชื่นชอบ: พระสุตตันตปิฎก
อายุ: 0
ที่อยู่: ระยอง อุบลราชธานี

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:

.....................................................
อย่าท้อถอยต่อการปฏิบัติ อย่าปล่อยให้ความขุ่นเคืองเข้าแทรก สร้างพลังด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า รำลึกและตอบแทนพระคุณมารดา และบิดา มองโลกด้วยใจเป็นกลาง ระลึกเสมอว่าเรายังด้อยปัญญาหากยังไม่ได้ปัญญา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 เม.ย. 2013, 21:50 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 เม.ย. 2013, 19:16
โพสต์: 35

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


rolleyes ขอบคุณคะ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร