วันเวลาปัจจุบัน 20 ก.ย. 2020, 09:24  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1746 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 26 ธ.ค. 2019, 02:08 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


แสดงกิจกับด้วยที่ตั้งแห่งกัมมชกลาปรูป ๙ หมวดแต่ละอย่างๆ บรรดากัมมชกลาปรูป ๙ หมวด เหล่านั้น กลาปรูป ๔ หมวด คือ ชีวิตนวกกลาป ๑ กายทสกกลาป ๑ ภาวทสกกลาป ๒ ย่อมเป็นไปในร่างกายทั้งสิ้น ในถ้อยคำเหล่านั้น ปาจกัคคิ(ไฟที่เผาอาหารให้ย่อย) และกายัคคิ(ไฟในร่างกาย) เรียกว่า ชีวิตนวกะ ส่วนแห่งธาตุไฟที่เผาอาหารให้ย...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 26 ธ.ค. 2019, 01:55 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


แสดงเหตุที่ชื่อว่า กลาปในรูปกลาป ๒๓ หมวด ในรูปกลาปมีอยู่ ๒๓ หมวด บรรดารูปกลาป ๒๓ หมวดเหล่านั้น กลาป แห่งรูปธรรมทั้งหลายที่เนื่องกันอยู่ด้วยชาติรูปอย่างหนึ่ง เหมือนกับกำผมที่ถูกรวบไว้ด้วยเชือกเส้นหนึ่งและเหมือนกับกำหญ้า ฉะนั้น ปริปิณฑิรูปกลาป(หมวดแห่งรูปที่รวมกันอยู่) แสดงสรุปสัพพมูลอัฏฐกกลาป บรรดารู...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 24 ธ.ค. 2019, 02:16 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


แสดงปัจจยฆฏนานัยที่ช่วยอุปการะระหว่างรูปธรรมกับนามธรรม บรรดารูป ๒๘ ประการเหล่านั้นนั่นแล รูปธรรมที่เป็นวิเสสปัจจัยแห่งนามธรรมทั้งหลายมี ๑๑ ประการคือ ปสาทรูป ๕ ประการ โคจรรูป ๗ ประการ และหทยวัตถุรูป ๑ ประการ ในอธิการว่าด้วยการช่วยทำอุปการะนั้น ปสาทรูป ๕ ประการย่อมช่วยทำอุปการะแก่วิญญาณธาตุ ๕ อย่าง ด้...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 23 ธ.ค. 2019, 00:33 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


แสดงการจำแนกรูป ๒๘ ประการ และแสดงปัจจยฆฏนานัยในรูป ๑๘ ประการ ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงปัจจยฆฏนานัยในรูปกลาปทั้งหลายต่อไป ธรรมดาว่ารูปมี ๒๘ ประการ คือ มหาภูตรูป ๔ ประการ คือ ๑.ปถวีธาตุ ๒.อาโปธาตุ ๓.เตโชธาตุ ๔.วาโยธาตุ ปสาทรูป ๔ ประการ คือ ๑.จักขุปสาทรูป ๒.โสตปสาทรูป ๓.ฆานปสาทรูป ๔.ชิวหาปสาทรูป ๕.กายปสาทรูป ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 21 ธ.ค. 2019, 02:32 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


แสดงปัจจยฆฏนานัย ในมหากิริยาจิตตุบาททั้งหลาย ในกามโสภณกิริยาจิต ๘ ดวง ย่อมไม่ได้วิรตีเจตสิก ๓ ประการ ย่อมไม่ได้ปัจจัย ๒ ปัจจัยเหมือนในกุศลจิต ย่อมได้ ๒๒ ปัจจัย แสดงปัจจยฆฏนานัย ในมหากิริยาจิตตุบาททั้งหลาย ในกามโสภณวิปากจิต ๘ ดวง ย่อมไม่ได้วิรตีเจตสิก ๓ ประการ อัปมัญญาเจตสิก ๒ ประการ และย่อมไม่ได้ปัจ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 21 ธ.ค. 2019, 02:18 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


แสดงการจำแนกปัจจัยทั้งหลายแต่ละอย่างๆ แห่งโสภณเจตสิกทั้งหลาย บรรดากัลยาณเจตสิกเหล่านั้น กัลยาณมูล ๓ ประการเป็นเหตุปัจจัย ส่วนอโมหเจตสิกในอธิปติปัจจัยมีชื่อว่าวิมังสาธิปติ ในอินทริยปัจจัยชื่อว่าปัญญินทรีย์ ในมัคคปัจจัยชื่อว่า สัมมาทิฏฐิ สัทธาเจตสิกในอินทริยปัจจัยมีชื่อว่าสัทธินทรีย์ สติเจตสิกในอินทริ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 19 ธ.ค. 2019, 15:08 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


แสดงปัจจยฆฏนานัยในจิตตุบาททั้งหลาย แสดงโสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑ ดวง คือ กามโสภณจิต ๒๔ ดวง รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ ดวง ในโสภณจิตเหล่านั้น กามโสภณจิตมี ๒๔ ดวงคือ กามกุศลจิต ๘ ดวง กามโสภณวิปากจิต ๘ ดวง กามโสภณกิริยาจิต ๘ ดวง แสดงโสภณเจตสิก ๒๕ ประการ ธรรมดาว่า กัลยาณเจตสิกมี ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 19 ธ.ค. 2019, 14:53 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


แสดงปัจจยฆฏนานัยในโลภมูลจิตตุบาททั้งหลาย ก็ในโลภมูลจิต ๘ ดวง ย่อมมีเจตสิกเกิดได้ ๒๒ ประการ คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ประการ ปกิณณกเจตสิก ๖ ประการ ส่วนอกุศลเจตสิกทั้งหลาย โมจตุกะเจตสิก ๔ ประการ โลติกะเจตสิก ๓ ประการ และถีนมิทธเจตสิก ๒ ประการ บรรดาเจตสิก ๒๒ ประการเหล่านั้น มูลเจตสิกทั้ง ๒ ประการ คือ ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 19 ธ.ค. 2019, 02:50 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 1285


ผลแห่งการแผ้วถางพระเจดีย์ คำกล่าวของท่านปภังกรเถร พระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลก ผู้คงที่ มีอยู่ในป่าชัฏ อันเกลื่อนกล่นด้วยเนื้อร้าย ใครๆ ไม่อาจจะไปเพื่อกราบไหว้พระเจดีย์ พระเจดีย์อันหญ้า ต้นไม้ และเถาวัลย์ปกคลุม หักพัง ในกาลนั้น เราเป็นคนทำการงานในป่า ด้วยการงานของบิดา...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 19 ธ.ค. 2019, 01:17 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


แสดงปัจจัยฆฏนานัยในโมหมูลจิตตุบาททั้งหลาย บรรดาอกุศลจิต ๑๒ ดวงเหล่านั้น ธรรมดาว่าโมหมูลจิตมี ๒ ดวงคือ จิตที่ประกอบด้วยวิจิกิจฉาเจตสิก ๑ ดวง จิตที่ประกอบด้วยอุทธัจจเจตสิก ๑ ดวง บรรดาโมหมูลจิตเหล่านั้นในจิตที่ประกอบกับวิจิกิจฉาเจตสิก มีเจตสิกเกิดขึ้น ๑๕ ประการ คือ สัพพจิตสาธารณเจตสิก ๗ ประการ ปกิณณกเจ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 19 ธ.ค. 2019, 01:00 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


แสดงปัจจยฆฏนานัยในอกุศลจิตและอกุศลเจกสิกโดยสรุป แสดงการถอนออกซึ่งอกุศลจิตและอกุศลเจตสิกโดยสรุป อกุศลจิตมี ๑๒ ดวง คือ โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ โมหมูลจิต ๒ อกุศลเจตสิกมี ๑๔ ประการคือ เจตสิก ๔ ประการเหล่านี้คือ โมหเจตสิก ๑ อหิริกเจตสิก ๑ อโนตตัปปะเจตสิก ๑ อุทธัจจเจตสิก ๑ ชื่อว่าโมจตุกะ เจตสิก ๓ ประการคื...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 18 ธ.ค. 2019, 01:18 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


แสดงการจำแนกปัจจัยทั้งหลายในปกิณณกเจตสิก ๖ ประการ โดยย่อ ธรรมดาว่า ปกิณณกเจตสิกมี ๖ ประการ คือ ๑. วิตกเจตสิก ๒. วิจารเจตสิก ๓. อธิโมกข์เจตสิก ๔. วิริยะเจตสิก ๕. ปีติเจตสิก ๖. ฉันทะเจตสิก บรรดาปกิณณกเจตสิก ๖ ประการเหล่านั้น วิตกเจตสิก เป็นฌานปัจจัยและมัคคปัจจัย วิจารเจตสิก เป็นฌานปัจจัย วิริยเจตสิก เ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 16 ธ.ค. 2019, 01:56 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


แสดงปัจจยฆฏนานัยที่กล่าวถึงการจำแนกโดยปัจจัยทั้งหลาย สัพพจิตสาธารณเจตสิกที่ประกอบกับจิต ในปัจจัยฆฏนานัยนั้นมีการแสดงไขดังต่อไปนี้ ชื่อว่า สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๘ ประการ คือ ๑. ผัสสเจตสิก ๒. เวทนาเจตสิก ๓. สัญญาเจตสิก ๔. เจตนาเจตสิก ๕. เอกัคคตาเจตสิก ๖. ชีวิตินทรีย์เจตสิก ๗. มนสิการเจตสิก ในอธิการนั้น...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 16 ธ.ค. 2019, 01:34 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


ก็บรรดาปัจจัย ๒๔ ปัจจัยที่มีทั่วไปแก่จิตตุบาททั้งปวงมีอยู่ ๑๕ ปัจจัย คือ ๑. อารัมณปัจจัย ๒. อนันตรปัจจัย ๓. สมนันตรปัจจัย ๔. สหชาตปัจจัย ๕. อัญญมัญญปัจจัย ๖. นิสสยปัจจัย ๗. อุปนิสสยปัจจัย ๘. กัมมปัจจัย ๙. อาหารปัจจัย ๑๐. อินทริยปัจจัย ๑๑. สัมปยุตปัจจัย ๑๒. อัตถิปัจจัย ๑๓. นัตถิปัจจัย ๑๔. วิคตปัจจัย ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 15 ธ.ค. 2019, 01:00 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


แสดงสปัจจยสังขตปฏิจจสมุปันธรรมพร้อมทั้งอธิบายปัจจัยฆฏนานัยโดยย่อ ข้าพเจ้าจะกล่าว ปัจจัยฆฏนานัยต่อไป การรวมปัจจัยหลายปัจจัยธรรมรวมไว้ในปัจจยุบันธรรมแต่ละอย่างชื่อว่าปัจจัยฆฏนา ก็ธรรมทั้งหลายเหล่าใด ที่ท่านเรียกว่า สปัจจัย ก็เพราะเกิดขึ้นมากับด้วยเหตุธรรม ที่ท่านเรียกว่า สังขต ก็เพราะ ถูกปรุงแต่งด้วยป...
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 117 [ พบ 1746 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร