วันเวลาปัจจุบัน 23 มิ.ย. 2021, 12:36  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 36 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: อุทยคามินีปฏิปทา

 หัวข้อกระทู้: อุทยคามินีปฏิปทา
เมื่อ: 20 พ.ย. 2012, 11:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 852


ดูกรภิกษุทั้งหลาย พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติปฏิปทา ชื่ออุทยคามินี พวกเขาย่อมชักชวนสาวกอย่างนี้ว่า ดูกรบุรุษผู้เจริญ มาเถิดท่าน ท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ แล้วเดินบ่ายหน้าไปทางทิศปราจีน ท่านอย่าเว้นบ่อ เหว ตอที่มีหนาม หลุมเต็มด้วยคูถ บ่อโสโครกใกล้บ้าน ท่านพึงตกไปในที่ใด พึงรอความตายในที่นั้นด้วยวิธีอย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การเจริญกายคตาสติและอานิสงส์ของกายคตาสติ

เมื่อ: 27 ก.พ. 2012, 16:06 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2189


http://www.youtube.com/watch?v=FGtWpiaCWz8 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กายคตาสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้า เธอนั้น มีสติหา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานิสสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน ๔

เมื่อ: 27 ก.พ. 2012, 15:53 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1153


http://www.youtube.com/watch?v=Y4JBolHD2Z8 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ อย่างนี้ ตลอด๗ ปี เขาพึงหวังผล ๒ ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปัจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี ๑ ๗ ปี ยกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้ อย่างนี้ตลอด ๖...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงสัยเรื่องการจัดแยกหมู่ในสติปัฏฐาน

เมื่อ: 25 ก.พ. 2012, 15:12 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1755


ลองฟังดูครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการ

เมื่อ: 25 ก.พ. 2012, 08:14 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1317


http://www.youtube.com/watch?v=gjw9tZUP1Ss [๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการนี้๕ ประการเป็นไฉนคือ ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ๑ ย่อมเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว ๑ ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ ๑ ย่อมทำความเห็นให้ตรง ๑ จิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ให้เป็นผู้หนักแน่น

 หัวข้อกระทู้: ให้เป็นผู้หนักแน่น
เมื่อ: 25 ก.พ. 2012, 08:05 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2054


ราหุล ! เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดิน (ปฐวี)เถิด เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่, ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้ว จักไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่. ราหุล ! เปรียบเหมือนเมื่อคนเขาทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้าง ทิ้งคูถบ้าง ทิ้งมูตรบ้าง ทิ้งน้ำลายบ้าง หนองบ้างโลหิตบ้าง ลงบนแผ่นดิน แผ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุคคล ๔ จำพวก

 หัวข้อกระทู้: บุคคล ๔ จำพวก
เมื่อ: 25 ก.พ. 2012, 07:55 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1034


http://www.youtube.com/watch?v=FGtWpiaCWz8 ดูกรโปตลิยะ บุคคล ๔ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ๔ จำพวกเป็นไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กล่าวติเตียนบุคคลผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริง โดยกาลอันควร เป็นผู้ไม่กล่าวสรรเสริญบุคคลผู้ควรสรรเสริญตามความจริงโดยกาลอันควรจำพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กล่าวสร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ธรรมที่เป็นอกุศลและกุศล

เมื่อ: 25 ก.พ. 2012, 07:41 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 851


http://www.youtube.com/watch?v=DEnyL4zd33Y ดูก่อนวัจฉะ โลภะแลเป็นอกุศล อโลภะเป็นกุศล โทสะเป็นอกุศล อโทสะเป็นกุศลโมหะเป็นอกุศล อโมหะเป็นกุศล ดูก่อนวัจฉะธรรมสามข้อนี้เป็นอกุศล ธรรมสามข้อนี้เป็นกุศล ด้วยประการฉะนี้แล ดูก่อนวัจฉะ ปาณาติบาตแลเป็นอกุศล เจตนาเครื่องงดเว้นจากปาณาติบาตเป็นกุศล อทินนาทานเป็น...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สมถะและวิปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: สมถะและวิปัสสนา
เมื่อ: 25 ก.พ. 2012, 07:22 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1143


http://www.youtube.com/watch?v=jW_9JBWoTYU ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉน มีข้อที่เรากล่าวไว้ว่า อุปาทานขันธ์ ๕ ได้แก่อุปาทานขันธ์ คือรูป คือเวทนา คือสัญญา คือสังขาร คือวิญญาณ เหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ท่านพระมหากัปปินะ

 หัวข้อกระทู้: ท่านพระมหากัปปินะ
เมื่อ: 25 ก.พ. 2012, 06:50 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1102


[๑๓๒๑] พระนครสาวัตถี. ก็สมัยนั้น ท่านพระมหากัปปินะ นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค. [๑๓๒๒] พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านมหากัปปินะนั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า ครั้นแล้วได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็นความหว...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: โทษของคนพูดมาก

 หัวข้อกระทู้: Re: โทษของคนพูดมาก
เมื่อ: 02 พ.ย. 2011, 18:56 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1951


แนบไฟล์:
59.jpg
59.jpg [ 75.22 KiB | เปิดดู 1874 ครั้ง ]

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ลักษณะของคนพาลและบัณฑิต

เมื่อ: 02 พ.ย. 2011, 18:53 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1699


แนบไฟล์:
Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg [ 68.72 KiB | เปิดดู 1591 ครั้ง ]

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: สิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี โดยพระตถาคต

เมื่อ: 02 พ.ย. 2011, 18:49 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1190


แนบไฟล์:
IM01G-7036.JPG
IM01G-7036.JPG [ 153.1 KiB | เปิดดู 1064 ครั้ง ]

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: โทษของคนพูดมาก

 หัวข้อกระทู้: โทษของคนพูดมาก
เมื่อ: 29 ต.ค. 2011, 15:10 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1951


[๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยู่ในบุคคลผู้พูดมาก ๕ประการเป็นไฉน คือ พูดเท็จ ๑ พูดส่อเสียด ๑ พูดคำหยาบ ๑พูดเพ้อเจ้อ ๑ เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล มีอยู่ในบุคคลผู้พูดมาก ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ ๕ ประการนี้ มีอยู่ในบุคคลผู้พูดพอป...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ลักษณะของคนพาลและบัณฑิต

เมื่อ: 25 ต.ค. 2011, 19:31 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1699


ดูกรภิกษุทั้งหลายภัยที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้น ย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาล หาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่ อันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้น ย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาล หาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่ อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้น ย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาลหาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีภัยเฉพาะหน้า บัณฑิตหาภัย เฉพาะห...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 3 [ พบ 36 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร