วันเวลาปัจจุบัน 21 เม.ย. 2021, 06:36  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=7กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ส.ค. 2020, 19:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ธ.ค. 2008, 09:34
โพสต์: 1339


 ข้อมูลส่วนตัว


สัจจะ
พระธรรมเทศนาโดย...หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖


รูปภาพ

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓ จบ)
สจฺจํ เว อมตํ วาจา เอสธมฺโม สนนฺตโน ตีติ


ณ บัดนี้จะได้เตือนพวกญาติพี่น้องทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้แล้ว
ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ เราทำอะไรทุกอย่างต้องมีสัจจะในใจของตน
เพื่อให้มีเครื่องผูกมัดใจของตนให้มั่นคงถาวรต่อไป

อันนี้เรียกว่าสัจจะ เป็นของเจริญ สัจจะ เป็นของตั้งมั่น สัจจะ เป็นของผูกขาด
แปลว่าเป็นของที่ระลึกไว้ได้อยู่ในใจของตนตลอดไป ให้ทุกคนจงตั้งใจ

เราจะรักษาศีล ก็ให้มีสัจจะ
เราจะไหว้พระ ก็ให้มีสัจจะ
เราจะเจริญภาวนา ก็ให้มีสัจจะ
เราจะเมตตาสัตว์ทั้งหลาย ก็ให้มีสัจจะ
เราจะดูแลบิดามารดา ก็ให้มีสัจจะ

ให้มีสัจจะอยู่ในใจของตน จึงขึ้นชื่อว่าทำความดีเป็น
เป็นคุณของบุคคลผู้ตั้งสัจจะเอาไว้ในใจของตน
เพราะตนผู้ตั้งใจนั้นเป็นผู้ได้รับผล

ก็บัดนี้ เดี๋ยวนี้ตัวเราทุกคนนั่นเอง ให้คิดอ่านให้ดี
เดี๋ยวนี้อยากรักษาศีลให้ดีก็รักษาไป มั่นคงหรือไม่ก็ไม่รู้เรื่อง
จะไหว้พระก็ไหว้ไป วันใดขี้เกียจขี้คร้านก็ไม่ไหว้
จะเจริญภาวนาพิจารณาถึงความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย
สังขารทั้งหลายอันเป็นของไม่มั่นคงยั่งยืนอย่างใด ก็พิจารณาไปได้
แต่ยังไม่ใส่ใจ จึงว่าให้พวกเราคิดอ่านระลึกไว้เป็นบริกรรมในใจของตน
ให้เป็นเครื่องผูกมัด ให้พิจารณาว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเดี๋ยวนี้
เราจะทำความดีหรือเราจะทำความชั่ว
ให้คิดอ่านในชีวิตของตน จึงจะได้ผลได้ประโยชน์

เราทุกคนนี้เองยังจะได้เกิดในโลกนี้อีกหลายภพหลายชาติ
เหตุเพราะความเป็นปุถุชนนี้ บุญกับบาปยังเป็นคู่อยู่ในใจ
บุญตั้งได้ บาปก็ทำได้ หากเราตั้งสัจจะแล้วทำดีนี้
หนึ่ง บุญกุศล สอง ธรรมะ สาม ปัญญา สี่ องค์ญาณ
ย่อมเกิดขึ้นมั่นในใจของตนได้ ให้เราคิดอ่านว่า ให้มีสัจจะผูกใจไว้
จึงจะได้ขึ้นชื่อว่าขัดเกลาสิ่งความชั่วใดๆ ในใจของตน
มิให้ทวีในความดุร้ายให้ผลของมันในใจของเราประการใดๆ

เพราะฉะนั้น เหตุที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่นี้
หน้าที่เราต้องไปสู่นรก ต้องไปสู่สวรรค์ ต้องไปสู่พรหมโลก
ให้รู้จักตนเองว่าเราเป็นมนุษย์แล้วบัดเดี๋ยวนี้
บุญกับบาปย่อมรักษาจิตของเราตลอดไป
ชีวิตใดเราเพิ่มความชั่ว เราก็ไปสู่นรก
ชีวิตใดเราเพิ่มความดี เราก็ไปสู่สวรรค์
ชีวิตใดเราเพิ่มองค์ฌาน เราก็ไปสู่พรหมโลก
ชีวิตใดเราเพิ่มธรรมะ เราก็ไปสู่นิพพาน
เหตุนี้เองจึงว่า สุคโต ไปดี ทุกขโต ไปไม่ดี
ให้เราญาติพี่น้องจงคิดอ่านในชีวิตตลอดต่อไป

หน้าที่พวกเราอย่างใดจึงจะได้เพิ่มความดีต่อไปเมื่อหน้า
สุคโต แปลว่า ไปสู่ความสุข ทุกขโต แปลว่า ไปสู่ความทุกข์
จะมาเป็นมนุษย์ก็ได้สุขหรือต้องการจะได้ทุกข์
ให้คิดอ่านว่าบุญให้ผลอย่างใด - บุญให้ผลความสุข
บาปให้ผลอย่างใด - บาปให้ผลความทุกข์
เราเป็นปุถุชน บุญกับบาปจึงเป็นคู่กันอยู่
หากบุญมีกำลังก็ไปสู่ความสุข หากบาปมีกำลังก็ไปสู่ความทุกข์

ให้คิดอ่านว่าตัวของเราทุกคนได้เกิดมาพบปะแล้วศาสนาของพุทธะ
หนึ่ง ศีล ๕ สอง ศีล ๘ สาม ศีล ๑๐ สี่ ศีล ๒๒๗
อันนี้แปลว่าพวกเราได้พบปะแล้วในองค์ศีลใดๆ
ให้คิดอ่านตั้งใจสะสมความดีใดๆ
จึงจักได้รับผลเป็นความสุขให้แก่ตนของตนตลอดต่อไป

นรกไม่เต็มนะ สวรรค์ไม่เต็มนะ จะไปไหนก็ได้
จะไปนรกก็ไปได้ จะไปสวรรค์ก็ไปได้ ให้คิดอ่าน
เดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ จะเพิ่มความดีก็เพิ่มได้ จะเพิ่มความชั่วก็เพิ่มได้
เราทุกคนบัดเดี๋ยวนี้ความเจตนาเกิดมาจะได้เพิ่มเติมความดี
ความดีใดๆ ก็จะเพิ่มมากขึ้นในชีวิตบัดเดี๋ยวนี้
ความดีนี้เองที่จะให้ได้พบปะองค์พุทธะมาตรัสในโลกต่อไปภายหน้า
ความดีนี้เองที่จะพาให้เราได้รับธรรมะ
มาเกิดแล้วนี้ ทำไมไม่ประกอบตนของตน
เดี๋ยวก็ทำบุญ เดี๋ยวก็ทำบาป ในชีวิตของตนทุกคน
เพิ่มความดีได้ความสุข เพิ่มความชั่วได้ความทุกข์

เรายังมีลมหายใจอยู่นี้ ให้เราคิดอ่านในตัวของเราทุกคน
จึงจะได้ผลได้ประโยชน์ จึงจะได้พบปะพระพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้า
จึงจะได้เพิ่มเติมความดีให้แก่ตน
จนที่สุดได้เป็นอริยชนพ้นแล้วจากอันตรายใดๆ ในโลก
มีแต่ได้ความสุขตลอดกันไปเป็นนิจกาล ที่อาตมาได้เตือนให้มีสัจจะ
สจฺจํ เว อมตํ วาจา เอสธมฺโม สนนฺตโน ตีติ
เราวาจาว่าจะเพิ่มความดี เราวาจาว่าจะเพิ่มธรรมะ เราวาจาว่าจะเพิ่มบุญกุศล

สัจจะ จริงใจ
สัจจะ มั่นคงในใจ
สัจจะ ได้รับผล คือความดีตลอดต่อไป


เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้
อายุวฒฺโกฯ
อายุวฒฺกาฯ


คัดมาจาก : หนังสือ พระธรรมเทศนาของหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
จัดพิมพ์โดยคณะศิษย์ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ :b8: :b8: :b8:


:b44: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่จาม มหาปุญโญ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24254

:b44: รวมคำสอน “หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=50221


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ก.ย. 2020, 12:37 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2199

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 ก.ย. 2020, 10:06 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2012, 15:32
โพสต์: 2018


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 พ.ย. 2020, 21:02 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2557


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss
:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 เม.ย. 2021, 19:22 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2012, 15:32
โพสต์: 2018


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร