วันเวลาปัจจุบัน 23 พ.ค. 2024, 13:06  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


“อภิธรรม (สันสกฤต: abhidharma) หรืออภิธัมมะ (บาลี: abhidhamma) เป็นชื่อปิฎกศาสนาพุทธฉบับหนึ่งในปิฎกทั้งสามฉบับที่รวมเรียก "พระไตรปิฎก" อภิธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่ง ปิฎกฉบับอภิธรรมนั้นเรียก "พระอภิธรรมปิฎก" ซึ่งว่าด้วยประมวลหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคลเลย”กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 ก.พ. 2023, 11:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8123


 ข้อมูลส่วนตัว
1390572199-35-o.jpg
1390572199-35-o.jpg [ 107.23 KiB | เปิดดู 1388 ครั้ง ]
คัมภีร์ฉันโทสารัตถเมทินี (คำอธิบายคาถา ๓-๔) ประมวลความเกี่ยวกับภาษามคธไว้
เป็นคาถาท่องจำโดยนำมาจากคัมภีร์สัมโมหวิโนทนี และอรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค" ดังนี้

มูลภาสาติ สา วุตฺตา โปราณา ยา'ทิกปฺปิกา
มาคธี'ริยภาสาถ มโนรมาติ วิสฺสุตา.
ภาษาใดเป็นภาษาดั้งเดิม คนตันกัปใช้พูดกัน ปรากฏว่าเป็นภาษาที่ใช้
ในแคว้นมคธ เป็นภาษาของชาวอารยัน และเป็นภาษาที่น่าพึ่งใจ ภาษานั้น
เรียกว่ามูลภาษา (ภาษาดั้งเดิม)

พฺรหฺมภาสา ยถาภูจฺจ- ภาสา จาปริวตฺตินี
สภาวนิรุตฺติ เหสา เกนจิ อวิโกปิตา.
ภาษานั้นเป็นภาษาของพรหม เป็นภาษาที่มีความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
แท้จริงแล้วภาษานี้คงที่ ไม่มีใครทำให้วิบัติได้

นิรเย เทฺวโลเก จ พฺรหฺมโลเก รสาตเล
สาเยว มาคธีภาสา อุสฺสนฺนา พฺรหฺมวณฺณิตา.
ภาษาของชาวมคธนั้น นิยมใช้มากในนรก เทวโลก พรหมโลก และ
นาคโลก เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงสรรเสริญแล้ว

อมนุสฺเส พฺรหารญฺเญ ชาโต โย'สฺสุตวาจิโก
ธมฺมตายตฺตโน วาจํ กเถนฺโต ตํ กเถสฺสติ.
บุคคผู้ไม่เคยได้ยินคำของคนอื่น เกิดในป่าใหญ่อันไม่มีมนุษย์ เมื่อจะ
เจรจา ก็จักใช้ภาษามคธนั้นตามธรรมชาติ

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 ก.พ. 2023, 12:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8123


 ข้อมูลส่วนตัว
1677358428179.jpg
1677358428179.jpg [ 82.18 KiB | เปิดดู 1379 ครั้ง ]
พุทฺโธบี โสคตํ ตนฺติ นวงศ์ บิฏกตฺตยํ
อาโรเปนฺโต วิสุทธาย มูลภาสาย'โรปบิ.
แม้พระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงยกพระไตรบิฏกมืองค์ ๙ ขึ้นเป็นพระพุทธ
พจนั ก็ยกขึ้นไว้ด้วยมูลภาษาอันบวิสุทธิ์

ตนฺตารุฬฺหสฺส มูลาย ญาณเภทสมงฺคินํ
โสเต ฆภูฏิตมตเตว อตฺโถ'ปฏฐาติ'เนกโส.
เมื่อมูลภาษาของศัพท์ที่ยกขึ้นสู่พระพุทธพจน์มากระทบโสตของผู้ถึง
พร้อมด้วยนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ เนื้อความย่อมปรากฏเป็นอันมากโดยแท้

ตทญฺญา เทสภาสาขฺยา จิเรน ปริวตฺตินี
กิราโตฏฏนธกาทีนํ วเสนฏจารสพุพิธา
(ในประเทศอินเดียภาษาอื่นนอกจากนี้ชื่อว่า เทสภาษา (ภาษาถิ่น) มี
๑๘ อย่างโดยจำแนกเป็นภาษากิราตะ โอฎฏะ และอันธกะเป็นตัน มัก
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

ยา สงุขตา มเหสีหิ วามกาทีหิ วาจิตา
เวเทสุ โยชิตา เหสา ภาสา สกุกฎสมุมตา.
ส่วนภาษาใดอันฤษีผู้ประเสริฐมีท่านวามกะเป็นตันบัญญัติสอนไว้ และ
ประกอบใช้ในคัมภีร์พระเวท ภาษานั้นเรียกว่าสันสกฤต

อนึ่ง ในคัมภีร้อรรถกถาหลายฉบับ"* กล่าวว่า "ผู้ที่เกิดในป่าที่ไม่เคยได้ยินเสียงพูด
ของมนุษย์ทั่วไป จะต้องพูดภาษามคธ" เรื่องนี้มีคำวิจารณ์ใว้ในคำนำโมคคัลลานนิสสัย (หน้า จ)
ว่า "บุคคลเช่นนั้นอาจจะพูดภาษามคธใด้เล็กน้อย และดงจะเป็นคำผิดๆ ถูกๆ ไม่สมบูรณ์ตามหลัก
ภาษา เพราะแม้กระทั่งคนที่เรียนภาษานี้มาเป็นอย่างดียังยากที่จะพูดให้ถูกต้องสมบูรณ์ใด้"

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 ก.พ. 2023, 12:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8123


 ข้อมูลส่วนตัว
open+door.jpeg.jpg
open+door.jpeg.jpg [ 34.94 KiB | เปิดดู 1380 ครั้ง ]
ผู้แปลเห็นด้วยกับข้อความข้างตัน เพราะบุคคลดังกล่าวอาจพูดได้เพียงคำว่ นะมะ
ชื่อภาษามคธใช้เป็น อมฺม (แม่) จะเห็นได้ว่า กาษาส่วนใหญ่ในโลกเรียกแม่ด้วย ม อักษร เช่น ไทย
ใช้เป็น แม พม่าใช้เป็น อะเหม่ อังกฤษใช้เป็น mom. mother จีนใช้เป็น mama เป็นตัน การที
กาษาตัวโลกใช้ ม อักษรเรียกแม่ คงเบินเพราะว่าเต็กทาวกยังไม่มีพันงอกขึ้นอยาจบริบูรณ์ จึงออก
เสียงตัวยการใช้ริมฝีปากเป็นหลัก และ ม อักษรก็เป็นอักษรที่เกิดที่ริมฝีปาก (โอฏฐฐ าน)

อย่างไรก็ตาม เด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยที่ไม่เคยได้ยินเสียงพูดของคนอื่นเลยจะไมอาจมีชีวิต
อยู่ได้ ดังการทคลองของจักรพรรดิพรีตริชที่ (Frederick !I) แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
กล่าวคือ เมื่อ ๘๐๐ บิก่อนมีการทดลองอันโหดร้ายป่าเถื่อนของจักรพรรดิฟรีตวิซที่ ๒ ที่มีความ
อยากรู้ว่าภาษาของอดัมกับอีฟตามที่พระคัมภีร์ได้ระบุไว้ว่าเป็นมนุษย์ชายหญิงคู่แรกของโลกจะ
พูดภาษาอะไรกัน ? ฮิบรู, กรึก, ละติน อิตาลี หรือเยอรมัน เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงดังกล่าว จักรพรรดิ
พรีตริชที่ ๒ จึงใได้จัดการทดลองขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยบังคับให้มีการพรากทารกจากอ้อมอกของ
มารดามาทั้งหมด ๕๐ คน และให้แม่นมที่พระองค์ได้จัดเตรียมขึ้นมาเลี้ยงดูแทนมารดาผู้ให้กำเนิด
โดยทรงออกกฏเหล็กไว้ว่า
- ห้ามแม่นมมองตาทารกโดยเด็ดขาด
- ห้ามแม่นมยิ้มหรือหัวเราะกับทารกในทุกกรณี
- ห้ามแม่นมพูดคุยกับทารกไม่ว่ากรณีใดๆ
- ห้ามแม่นมโอบกอดหรืออุ้มทารกโดยไม่จำเป็น มี kinship ให้น้อยที่สุด
-หากทารกร้องให้งอแงก็ไม่ต้องสนใจ
ทั้งนี้เพื่อจะตัดปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมออกให้หมด เพื่อจะใด้พิสูจน์ว่า "ภาษา" ที่แท้
จริงที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดนั้นคือภาษาอะไร ? หลังจากการทคลองนี้ผ่านไปได้ ๑ ปีเต็ม สิ่งที่
จักรพรรดิพรีตริชที่ ๒ คาดหวังว่าจะได้รับแทนที่จะเป็นผลลัพธ์ของการไขปริศนาแห่งภาษาที่ทารก
ได้มีการออกสียงขึ้นมาเป็นครั้งแรก กลับกลายเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
ทุกคนตายหมด (การทคลองอันโหดเหี้ยมนี้ นักประวัติศาสตร์อิตาลีที่มีนามว่า
Adam ได้บันทึกไว้ในหนังสือ( Chronicke)

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 ก.พ. 2023, 17:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8123


 ข้อมูลส่วนตัว


เป็นภาษากลางของสามโลก
ภาษาของชนชาวมคธเท่านั้นหนาแน่นแล้ว (มากมาย) ในที่ทั้งปวง คือ
๑. ในนิรยะ (นรก)
๒. ในกำเนิดแห่งสัตว์ดิรัจฉาน
๓. ในปิตติวิสัย (กำเนิดเปรต)
๔. ในมนุษยโลก
๕. ในเทวโลก
ในภาษาของสัตว์ทั้งหลาย ภาษา ๑๘ อย่างนอกจากภาษาของชนชาวมคธ มีภาษาของคนป่า ของชาวอันธกะ ของชาวโยนก ของทมิฬตามที่กล่าวแล้วเป็นต้น ย่อมเปลี่ยนแปลงไป ภาษาของชนชาวมคธกล่าวคือเป็นโวหารของพรหม เป็นโวหารของพระอริยะตามความเป็นจริง ภาษานี้ภาษาเดียวเท่านั้นไม่เปลี่ยนแปลง. แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะทรงยกพระไตรปิฎก คือพระพุทธพจน์ขึ้นสู่แบบแผน ก็ทรงยกขึ้นด้วยภาษาของชนชาวมคธนั่นแหละ.
https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=777

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มี.ค. 2023, 21:13 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2012, 15:32
โพสต์: 2876


 ข้อมูลส่วนตัว


ภาษามคธมีชื่อเรียก ๘ ชื่อ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=63265

เหตุผลที่ทรงเลือกภาษาปรากฤตประกาศพระศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=28085


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร