วันเวลาปัจจุบัน 11 เม.ย. 2021, 15:17  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


“อภิธรรม (สันสกฤต: abhidharma) หรืออภิธัมมะ (บาลี: abhidhamma) เป็นชื่อปิฎกศาสนาพุทธฉบับหนึ่งในปิฎกทั้งสามฉบับที่รวมเรียก "พระไตรปิฎก" อภิธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่ง ปิฎกฉบับอภิธรรมนั้นเรียก "พระอภิธรรมปิฎก" ซึ่งว่าด้วยประมวลหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคลเลย”กลับไปยังกระทู้  [ 7 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ค. 2020, 06:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6103


 ข้อมูลส่วนตัว
1422506227_431517.png
1422506227_431517.png [ 132.81 KiB | เปิดดู 1480 ครั้ง ]
พระอนาคามี มีอยู่ ๕ ประเภท ได้แก่

๑. อันตราปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานในระหว่าง
คือ เกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้ว อายุยังไม่ถึงกึ่ง
ก็ปรินิพพานโดยกิเลสปรินิพพาน

๒. อุปหัจจปรินิพพายี ผู้จวนจะถึงจึงปรินิพพาน
คือ อายุพ้นกึ่งแล้ว จวนจะถึงสิ้นอายุจึงปรินิพพาน

๓. อสังขารปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้แรงชักจูง
คือ ปรินิพพานโดยง่าย ไม่ต้องใช้ความเพียรนัก

๔. สสังขารปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานโดยใช้แรงชักจูง
คือ ปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก

๕. อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี ผู้มีกระแสในเบื้องบน
ไปสู่อกนิฏฐภพ คือ เกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้วก็ตาม
จะเกิดเลื่อนต่อขึ้นไปจนถึงอกนิฏฐภพแล้วจึงปรินิพพาน

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ค. 2020, 07:01 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6103


 ข้อมูลส่วนตัว


ตตฺถ อุคฺฆฏิตญฺญู ปุคฺคโล โย ติกฺขินฺทฺริโย.
เต เทฺว ปุคฺคลา โหนติ อนาคามิผลํ ปาปุณิตฺวา
อนฺตราปรินิพฺพายี จ อุปหจฺจปรินิพฺพายี จ.


ในบุคคลเหล่านั้น อุคฆฏิตัญญูบุคคล ผู้มีอินทรีย์แก่กล้า
แยกเป็น ๒ จำพวก คือ
ผู้ได้บรรลุอนาคามิผลแล้ว เป็นอันตราปรินิพพายีบุคคล ๑
ผู้ได้ยรรลุอนาคามิผลแล้ว เป็นอุปหัจจปรินิพพายีบุคคล ๑

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ค. 2020, 07:08 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6103


 ข้อมูลส่วนตัว


ตตฺถ วิปจิตญฺญู ปุคฺคโล โย ติกฺขินฺทฺริโย.
เต เทฺว ปุคฺคลา โหนติ อนาคามิผลํ ปาปุณนฺติ
อสงฺขารปรินิพฺพายี จ สสงฺขารปรินิพฺพายี จ.

ในบุคคลเหล่านั้น วิปจิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้า
แยกเป็น ๒ จำพวก คือ ผู้บรรลุอนาคามิผล เป็นอสังขารปรินิพพายีบุคคล ๑
ผู้ได้บรรลุอนาคามิผล เป็นสสังขาริปรินิพพานยีบุคคล ๑.

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ค. 2020, 12:53 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6103


 ข้อมูลส่วนตัว


ตตฺถ เนยฺโย ปุคฺคโล อนาคามิผลํ
ปาปุณณฺโต อุทฺธํโสโต อกนิฏฐคามี โหติ.
อคฺฆฏิตญฺญู จ วิปจิตญฺญู จ อินฺทฺริยนานตฺเตน
อุคฺฆฏิตญฺญู ปุคฺคโล ติกฺขินฺทฺริโย. อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ.
อุคฺฆฏิตญฺญู มุทินฺทฺริโย อุทฺธํโสโต อกนิฎฐํคามี โหติ.


บุคลเหล่านั้น ไนยบุคคลเมื่อได้บรรลุอนาคามิผล ย่อมเป็น
อุทธังโสโต อกนิฏฐคามีบุคคล. อุคฆฏิตัญญูบุคคล และวิปจิตัญญูบุคคล
และวิปจิตัญญูบุคคล มีความแตกต่างกัน เพราะความแตกต่างแห่งอินทรีย์ คือ
อุคฆฏิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้า เมื่อได้บรรลุอนาคมิผล
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายีบุคคล อุคฆฏิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อน
เมื่อได้บรรลุอนาคามิผล ย่อมเป็นอุทธังโสโต อกนิฏฐคามีบุคคล

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ค. 2020, 19:54 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6103


 ข้อมูลส่วนตัว


อุคฺฆฏิตญฺญู จ. วิปจิตญฺญู จ อินฺทฺริยนานตฺเตน
อุคฺฆฏิตญฺญู ปุคฺคโล ติกขินฺทฺริโย สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ.
ติกฺขินฺทฺริโย อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ. อุคฺฆฏิตญฺญู มนินฺทฺริโย
อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ


อุคฆฏิตัญญูบุคคลและวิปจิตัญญู บุคคลมีความแตกต่างกัน
เพราะความต่างแห่งอิยทรีย์ ตือ อุคฆฏิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์แก้กล้า
เมื่อได้บรรลุอนาคามิผล ย่อมเป็นสังขารปรินิพพายีบุคคล.
อุคฆฏิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้า เมื่อได้บรรลุอนาคามิผล
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายีบุคคล. อุคฆฏิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อน
เมื่อได้บรรลุอนาคามิผล ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายีบุคคล.

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ก.ค. 2020, 10:30 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6103


 ข้อมูลส่วนตัว


วิปจิตญฺญู ติกฺขินฺทฺริโย อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ.
วิปจิตญฺญู มุนินฺทฺริโย สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ.
เนยฺโย อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ.
วิปจิตญฺญู ติกฺขินฺทฺริโย อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ.

วิปจิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้า เมื่อได้บรรลุอนาคามิผล
ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายีบุคคล. วิปจิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อน
เมื่อได้บรรลุอนาคามิผล ย่อมเป็นสสังขารปริพพายีบุคคล
ไนยบุคคล เมื่อได้ บรรลุอนาคามิผล ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายีบุคคล.
วิปจิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้า เมื่อได้บรรลุอนาคามิผล
ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายีบุคคล.

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ก.ค. 2020, 04:52 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6103


 ข้อมูลส่วนตัว


วิปจิตญฺญู มุทินฺทฺริโย สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ.
เนยฺโย อุทฺธํโสโต อกนิฏฺฐคามี โหติ.


วิปจิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อน เมื่อได้บรรลุเป็นอนาคามิผล
ย่อมเป็นสสังขารปรินิพพายีบุคคล. ไนยบุคคลเมื่อได้บรรลุอนาคามิผล
ย่อมเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามีบุคคล.

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 7 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร