วันเวลาปัจจุบัน 01 มี.ค. 2021, 21:04  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


อ่านกรรมแห่งกรรมจากบอร์ดเก่า
http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=4กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 ก.ย. 2020, 19:58 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2196

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กัณฑ์ที่ ๒ หัวใจมนุษย์
พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

รูปภาพ

ผู้หญิงเป็นพระอรหันต์ได้ ผู้ชายเป็นพระอรหันต์ได้ ฉายานามว่า มนุษย์

วาโต แปลว่า ลม ลมเป็นที่เกิด อิตถี แม่ของเราก็มีลม พ่อของเราก็มีลม

พระพุทธเจ้าอาศัยลมเป็นที่เกิด เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันตะระได้เกิดจากลม พระเจ้าสัญชัย พระนางเจ้าผุสดี เป็นพระเจ้าแม่ขันธ์ ๕ ของพระองค์ พระองค์เกิดจากขันธ์พระเจ้าสัญชัย และพระนางผุสดี

นางผุสดีได้รับแล้วพรแก้วสิบประการ มือสิบนิ้วนี้แหละเรียกว่า พร


บุตรทิพย์ ได้แก่ พระยาเวสสันตะระ รูปทิพย์ หมายถึง ขันธ์ ๕ เสวยสุขอย่างมนุษย์นิยม ได้นางมัทรี ได้ดอกบัว ๒ ดอก ดอกหนึ่งชาลี ดอกสองกัณหา เกิดจากคุณยาย ตายแล้วทิ้งกระดูกเน่า ใจมีทาน ใจมีศีล

สุตวา พรหม ๔ พรหมที่หนึ่ง ได้แก่ ตัวพระองค์ พรหมที่สอง ได้แก่ นางมัทรี พรหมที่สาม ได้แก่ พระกุมารชาลี พรหมที่สี่ได้แก่ พระกุมารีกัณหา

พระกุมารีกัณหา ผู้เป็นลูกสาวหล้า (คนเล็ก) ในขณะที่พ่อให้ทาน ได้ขอต่อพระยาให้รอแม่มัทรีมาก่อน พ่อก็พูดว่า ไปอีนาย ไปอีนาย (คือ พ่อบอกให้ไปกับชูชก ไม่ต้องรอแม่)

(กัณหาจึงว่า) ชาตินี้ผู้ข้าเป็นลูกพระยาเวสสันตะระ ชาติหน้าขอผู้ข้าอย่าได้มาเกิดเป็นลูกพระยาเวสสันตะระเจ้า แต่ไปเกิดกับพ่อใหม่แม่ใหม่ ใส่ชื่อว่า นางอุบลวรรณา แปลเป็นภาษาไทยชาวเชียงใหม่ นางดอกบัว นี่แหละ

ไปที่ไหนอาศัยลมเป็นที่เกิด เมื่อลงมาชาตินี้ พระโพธิสัตว์อาศัยลม พระเจ้าสุทโธทนะอาศัยลม พระนางสิริมหามายาเป็นที่เกิด ได้ ๗ วัน ลมของคุณยายสิริมหามายาแตก เรียกว่าตาย ทิ้งกระดูกไว้ ใจของคุณยายก็ไปเกิดเป็นนางเทวดา ชั้นปรนิมมิตวสวติ

เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสํ ปรนิมฺมิตฺวสวตีนํ เทวานํ สทฺทํ สุตวา


นี่แหละนักธรรม นักกรรมฐานทั้งหลาย เมื่อเป็นพระศรีธาตุ (พระสิทธัตถะ) เรียกพระเจ้าจักรพรรดิ อานิสงส์ทานชาลี ลูกชายคนเดียวแก่พราหมณ์เฒ่า เมื่อเป็นจักรพรรดิได้อำมาตย์ ๘๔,๐๐๐ พระองค์ ไม่ขาดทุน ทานลูกสาวหล้านางกัณหาแก่พราหมณ์ เมื่อออกบวชได้นางภิกษุณี ๘๔,๐๐๐ นาง ไม่ขาดทุน

ทานนางมัทรี เมียที่ดีของพระโพธิสัตว์ ได้นางมเหสีที่หนึ่ง เสวยสุขอย่างมนุษย์นิยม ได้บุตรชายคนหนึ่ง เจ้าพระราหุลกุมาร

ส่วนนางอุบลวรรณามีวจีกรรม พ่อไม่ให้อนุญาตแต่ไปตามวิญญาณของผู้หญิง มาเกิดชาตินี้จึงถูกนายโจรข่มเหง เสียพระทัยร้องไห้ จึงไปไหว้พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงตัดสิน ลูกสาวของเราไม่มีบาป ไม่มีอาบัติ (เพราะไม่ได้ยินยอมเป็นใจด้วย) ไม่ให้อุปาทานอันใดมาผูกใจของลูกผู้หญิง เมื่อหายสงสัยแล้วได้พระอรหันตา เข้าพระนิพพานได้

พระนางยโสธราพิมพาก็เป็นพระอรหันต์ นางโคตมี แม่เลี้ยง ผู้เลี้ยงพระองค์นั้น ก็ได้เป็นพระอรหันต์

พระพุทธเจ้าไปเทศนาโปรดพระราชบิดา ขอให้พระเจ้าพ่อทรงรับเอา พระพุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธเป็นมรรค พุทโธเป็นผล เพราะอานิสงส์ที่เจริญพุทโธ จึงได้เป็นพระโสดา ธัมโมเป็นมรรค ธัมโมเป็นผล อานิสงส์ที่เจริญธัมโม ได้เป็นพระสกิทาคามิมรรค พระสกิทาคามิผล สังโฆเป็นมรรค สังโฆเป็นผล อานิสงส์ที่เจริญสังโฆ จึงได้อนาคามิมรรค อนาคามิผล ขันธ์แตกแล้วได้ถึงพระนิพพาน

ถ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นไปแล้ว แต่ก่อนก็เรียกว่าอนาคา เพราะสมบัติพระมารดายังไม่หมดอายุ ต้องบิณฑบาตรเลี้ยงขันธ์ของคุณตาคุณยายอยู่ เมื่อขันธ์คุณตาคุณยายแตกไม่รับอาหารแล้ว พระอรหันต์ ขันธ์ตายายแตกแล้วจึงเข้านิพพานได้

นี้แหละหัวใจของพระพุทธศาสนา

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานัง ทำบุญก็ได้รับบุญไปจนได้สวรรค์ ทำบาปก็บาปไปจนถึงนรกอเวจี

ตัวอย่างพระเจ้าอชาตศัตรู จับพระเจ้าพิมพิสาร พระบิดา เข้าคุกทรมานไม่ให้พ่อกินข้าว ใช้ด้วยวาจา (เป็นผู้สั่ง) ตกโรรุวะนรก ๘๔,๐๐๐ ปี มีไฟเป็นอาหาร

นี้แหละนักธรรม นักกรรมฐานเจ้าทั้งหลาย การสอนกรรมฐานนอกรีตนอกรอย ให้โทษแก่เราผู้สอน ให้โทษแก่คนผู้นับถือ และจะหลงกันไปนอกรีตนอกรอยเหมือนเต่าตกบ่อน้ำ ผู้เป็นครูก็เป็นเต่าตกบ่อน้ำ ผู้เป็นศิษย์ ก็เป็นศิษย์ตกบ่อน้ำ (วนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสาร ใจยังไม่ได้พบพระธรรม) เลยไม่ได้อริยเมตตรัยมาเป็นพระอรหันต์ ไม่ทันพระพุทธเจ้า แต่เห็นศาสนา

อย่างเราท่านทุกคนวันนี้แหละ ๒๕๑๔ จึงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า

ทำนาก็ได้กินข้าว เอาสามีภรรยาก็ได้บุตรชายหญิง (ทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้น) ตามความปรารถนา

นี้แหละพระธรรม พระธรรมคือใจของเราทุกคน

๑. จิตตานุปัสสนา จิตไม่ฆ่าสัตว์ จิตก็เป็นพระโสดาปัตติมรรค พระโสดาปัตติผล

๒. จิตตานุปัสสนา จิตไม่ลักทรัพย์ จิตก็เป็นสกิทาคามรรค สกิทาคาผล

๓. จิตตานุปัสสนา จิตออกบวช ไม่มีผัวมีเมีย จิตนั้นก็เป็นอานาคามิมรรค อนาคามิผล

๔. จิตตานุปัสสนา จิตไม่กล่าวมุสาวาท จิตเป็นพระอรหันตมรรค อรหันตผล

หนึ่ง จิตไม่ฆ่าสัตว์ จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฌาน จิตก็เป็นนิพพาน อยู่ที่หัวใจของเราทุกคน

สอง จิตไม่ลักทรัพย์ จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฌาน จิตก็เป็นนิพพาน อยู่ที่หัวใจของเราทุกคน

สาม จิตออกบวช จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฌาน จิตก็เป็นนิพพาน อยู่ที่หัวใจของเราทุกคน

สี่ จิตไม่ขี้ปด จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฌาน จิตก็เป็นนิพพาน อยู่ที่หัวใจของเราทุกคน

ห้า จิตไม่กินเหล้า จิตก็เป็นศีล จิตก็เป็นฌาน จิตก็เป็นนิพพาน อยู่ที่หัวใจของเราทุกคน

ขอให้นักธรรม นักกรรมฐาน จงเจริญธรรมให้มากๆ ตั้งพุทโธ ใจของท่านทั้งหลายจะรู้จักพระพุทธเจ้า ตั้งธัมโม ใจของท่านทั้งหลายจะได้บรรลุโลกุตรธรรม ตั้งสังโฆ จะได้ตัดสังขาร ตัดอุปาทาน แล้วใจของท่านทั้งหลายจะได้พระอรหันต์


ขอนิมนต์พระคุณเจ้าตั้งพุทโธ นั่งก็พุทโธ กินก็กินพระพุทโธ พุทโธคือใจของพระคุณเจ้านั่นแหละ

นั่งก็นั่งพระธรรม นอนก็นอนพระธรรม พระธรรมคือใจของพระคุณเจ้าทุกองค์

นั่งก็นั่งสังโฆ สังโฆคือใจของพระคุณเจ้าทุกองค์ เดินก็เดินอยู่ในพระสังโฆ


นี่แหละคือหัวใจพระศาสนา พระอาจารย์ตื้อ อจลฺธมฺโม ให้ไว้เป็นประโยชน์ในพระศาสนา

สวัสดี ดีพุทโธ ให้ดีจริงๆ ดีธัมโม ให้ดีจริงๆ ดีสังโฆ ให้ดีจริงๆ


หนังสือหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ในยุคปัจจุบัน
โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๒ หน้า ๒๕๗-๒๖๑
รศ.ดร.ปฐม-รศ.ภัทรา นิคมานนท์ เรียบเรียง :b8: :b8: :b8:


:b44: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26069

:b44: รวมคำสอน “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43511

:b44: ประมวลภาพ “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม” วัดอรัญญวิเวก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=26976


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ก.ย. 2020, 10:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ธ.ค. 2008, 09:34
โพสต์: 1332


 ข้อมูลส่วนตัว


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร