วันเวลาปัจจุบัน 02 มิ.ย. 2023, 23:08  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ต.ค. 2014, 17:13 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2376

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

สหชาติทั้ง ๗ ที่บังเกิดขึ้นพร้อมกับ
การประสูติของพระโพธิสัตว์


***************************************

ในภาพ...แสดงถึงบุคคลที่เป็นบริวารแวดล้อมอยู่ในฐานะต่างๆ
มีอุปการคุณต่อพระโพธิสัตว์ รวมถึง ม้ามงคล
ไม้มหาโพธิ์ และพระราชทรัพย์ ที่เกิดขึ้นพร้อมพระโพธิสัตว์
ผู้ซึ่งจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย


:b50: :b42: :b50:

สัตตสหชาติของพระโพธิสัตว์ มีดังนี้

(๑) พระนางพิมพา หรือ พระนางยโสธรา
เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะ แห่งกรุงเทวทหะ
เป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อมีพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา
และเป็นพระราชมารดาของพระราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
ภายหลังพระนางพิมพาออกบวช มีพระนามว่า พระภัททกัจจานา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=43649
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6958

(๒) พระอานนท์
เป็นเจ้าชายในศากยวงศ์ พระราชโอรสของพระเจ้าสุกโกทนะ
ซึ่งเป็นพระเจ้าอาของเจ้าชายสิทธัตถะ ท่านออกบวชในพระพุทธศาสนา
และได้รับเลือกเป็นพระอุปัฏฐากประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า
ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในหลายด้าน
ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ๓ เดือน
เป็นกำลังสำคัญในคราวทำปฐมสังคายนา
ท่านดำรงชีวิตสืบมาจนถึงอายุได้ ๑๒๐ ปี จึงนิพพานในอากาศเหนือแม่น้ำโรหิณี
ซึ่งเป็นเส้นกั้นแดนระหว่างแคว้นของพระญาติสองฝ่าย คือ ศากยะ และโกลิยะ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6748
http://www.dhammajak.net/book/anon/index.php

(๓) นายฉันนะ
เป็นอำมาตย์คนสนิท และเป็นสารถีของเจ้าชายสิทธัตถะในวัง
ครั้งเสด็จออกผนวชเมื่อมีพระชนมายุได้ ๒๙ พรรษา
นายฉันนะตามเสด็จไปด้วยและนำเครื่องอาภรณ์
พร้อมทั้งคำกราบทูลของเจ้าชายสิทธัตถะกลับไปยังเมืองกบิลพัสดุ์
ภายหลังบวชเป็นภิกษุถือตัวว่าเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามาแต่เก่าก่อน
ใครว่าไม่ฟัง กระทั่งเกิดความบ่อยๆ หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว
ถูกสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ (ลงโทษห้ามใครยุ่งเกี่ยวห้ามพูดห้ามคุยด้วย)
จนหายพยศ และได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21738
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=36235

(๔) อำมาตย์กาฬุทายี
เป็นพระสหายสนิทของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์
พระเจ้าสุทโธนะส่งไปทูลเชิญพระศาสดาเพื่อเสด็จมากรุงกบิลพัสดุ์
อำมาตย์กาฬุทายีไปเฝ้าพระศาสดาที่กรุงราชคฤห์
ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ จึงได้อุปสมบทเป็นภิกษุ
แล้วทูลเชิญพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
ท่านได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในบรรดาผู้ทำตระกูลให้เลื่อมใส

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7592

(๕) ม้ากัณฐกะ
เป็นม้าพระที่นั่งของเจ้าชายสิทธัตถะ
ตัวม้ายาวจากคอถึงหาง ๑๘ ศอก
ส่วนสูงก็เหมาะสมกับส่วนยาว
มีสีขาวผ่องเหมือนเปลือกหอยสังข์ที่ขาวสะอาด สวยงาม
ในราตรีที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จหนีออกจากพระราชวัง
เพื่อเสด็จออกบรรพชานั้นก็ทรงม้านี้
การเดินทางครั้งนี้มีนายฉันนะเกาะหางม้ากัณฐกะไปด้วย
ม้ากัณฐกะเดินทางถึงแม่น้ำอโนมาใช้เวลาเที่ยงคืนถึงเช้า
ระยะทาง ๓๐ โยชน์ (๔๘๐ กิโลเมตร)
ได้กระโดดครั้งเดียวก็ข้ามแม่น้ำอโนมาได้
เมื่อข้ามฝั่งแม่น้ำแล้วเจ้าชายสิทธัตถะจึงทรงรับสั่งว่า
“กัณฐกะ เจ้าจงกลับไปยังเมืองกบิลพัสดุ์เถิด”
ม้ากัณฐกะไม่อยากกลับจึงได้แต่เหลียวมอง
ครั้นพอเจ้าชายสิทธัตถะลับสายตาไป
ม้ากัณฐกะก็ถึงแก่ความตายเนื่องจากเสียใจอย่างมาก
แต่ด้วยความภักดีนี้ทำให้ไปเกิดอยู่ในดาวดึงส์เทวโลก
มีชื่อว่า “กัณฐกเทวบุตร”


(๖) ต้นพระศรีมหาโพธิ์
เจ้าชายสิทธัตถะขณะที่มีพระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา
ทรงบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในวันเพ็ญเดือน ๖ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ภายในป่าสาละใหญ่
ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ
(ปัจจุบันคือ ตำบลพุทธคยา จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย)
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นที่ ๑
ที่บังเกิดขึ้นพร้อมกับเจ้าชายสิทธัตถะ มีอายุราว ๓๕๒ ปี,
ต้นที่ ๒ มีอายุราว ๘๗๑-๘๙๑ ปี, ต้นที่ ๓ มีอายุราว ๑,๒๕๘-๑,๒๗๘ ปี
และต้นพระศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันเป็นต้นที่ ๔ ปลูกราวปี พ.ศ. ๒๔๒๓

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39333

(๗) ขุมทรัพย์ทั้งสี่
ขุมทรัพย์ทั้ง ๔ หรือ นิธิกุมภี คือขุมทอง ๔ ขุม ได้แก่
ขุมทองสังขนิธิ ขุมทองเอลนิธิ ขุมทองอุบลนิธิ และขุมทองปุณฑริกนิธิ
ได้บังเกิดขึ้นที่มุมกำแพงพระนครทั้ง ๔ ด้านในวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ
โดยลึกไปจดที่สุดของแผ่นดิน เกิดขึ้นเพื่อให้เจ้าชายสิทธัตถะเลือก
ถ้าอยากเป็นกษัตริย์ครองเมืองก็จะได้ใช้ขุมทรัพย์นี้มาบริหาร
แต่เมื่อเลือกผนวชขุมทรัพย์พวกนี้ก็หายไปเพราะไม่จำเป็นต้องใช้
ขุมทรัพย์ทั้ง ๔ นั้นเป็นขุมทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับผู้มีบารมี
เป็นสัญลักษณ์ของผู้มีบุญญาธิการ


สหชาติทั้ง ๗ มิใช่เกิดขึ้นโดยบังเกิด
แต่เกิดมาเพื่อมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกโดยแท้


***************************************

:b8: :b8: :b8: ที่มา : ภาพที่ ๘ ของ “ภาพพุทธประวัติ”
พร้อมคำบรรยายโดยสังเขป ๘๑ ภาพ...จากกระทู้ข้างล่างนี้

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=45513


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 พ.ย. 2015, 18:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 8
สมาชิก ระดับ 8
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2009, 05:25
โพสต์: 621


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร