วันเวลาปัจจุบัน 23 ม.ค. 2021, 15:10  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2012, 17:52 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7367

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ธัมมราชิกสถูป หรือ “ธรรมราชิกสถูป”
(Dharmarajika Stupa)

อนุสรณ์สถานแห่งการแสดงอนัตตลักขณสูตร
ทุติยเทศนา พระสูตรที่สองในพระพุทธศาสนา

:b40: :b47: :b40:

ธัมมราชิกสถูป หรือ “ธรรมราชิกสถูป”
(แปลว่า สถูปซึ่งเป็นเครื่องอนุสรณ์
หรือเพื่อน้อมระลึกถึงพระธรรมราชาหรือพระพุทธเจ้า)

ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี
ปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ
สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
ปัจจุบันเหลือเพียงซากฐานสถูปเท่านั้น
(มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๓.๔๙ เมตร สูง ๑ เมตร)

โดยตัวสถูปได้ถูกรื้อถอนเพื่อนำอิฐออกไปใช้ในการก่อสร้างอย่างอื่น
สำหรับพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุไว้ในองค์สถูปนั้น
ก็ได้ถูกอัญเชิญไปทำพิธีลอยบาปในแม่น้ำคงคา
ตามความเชื่อของพราหมณ์

อาณาบริเวณธัมมราชิกสถูปนี้กว้างขวางมาก
สามารถเดินติดต่อไปยัง ธัมมเมกขสถูป
(อนุสรณ์สถานแห่งการแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) ได้
และตั้งอยู่ไม่ห่างจากบริเวณ พระมูลคันธกุฏีวิหาร
โดยได้สร้างขึ้นในสมัยเดียวกันกับการสร้างธัมมเมกขสถูป
บริเวณฐานองค์สถูปเป็นลานหินอยู่ในบริเวณสนามหญ้า
มีที่นั่งพอนั่งได้ประมาณ ๓๐ คน
ตั้งอยู่ห่างจากธัมมเมกขสถูป
ไปทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๓๐๐ เมตร

เชื่อกันว่า ธัมมราชิกสถูปเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้า
ทรงประทับจำพรรษาในช่วงฤดูฝนแรก
หลังจากทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว


ธัมมราชิกสถูปสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ในสถานที่ที่เชื่อว่า
เป็นที่ประทับแสดงทุติยเทศนา พระสูตรที่สองในพระพุทธศาสนา
คือ “อนัตตลักขณสูตร” โปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
หลังจากวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”
คือพระสูตรว่าด้วยการหมุนกงล้อแห่งพระธรรม
อันเป็นพระสูตรแรกในพระพุทธศาสนาแล้ว


ตามพระบาลีแสดงไว้ว่าหลังจากที่ทรงโปรดอัญญาโกณทัญญะ
จนได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ทรงโปรดปัญจวัคคีย์คนอื่นๆ อีก
คือ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ในวันต่อมา
ทั้ง ๔ ท่านได้บรรลุโสดาปัตติผลและทูลขอบวช

ตามพระบาลีพระไตรปิฎกแสดงไว้ว่า
หลังจากที่ทรงโปรดอัญญาโกณทัญญะจนได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว
ก็ได้ทรงแสดงปกิณกธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ท่านอื่นๆ อีกในวันต่อมา
กระทั่งยังผลให้ปัญจวัคคีย์อีก ๔ ท่าน
ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบัน จึงกราบทูลขออุปสมบท
และในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ (วันเข้าพรรษา) นั่นเอง
พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงทุติยเทศนา
พระสูตรที่สองในพระพุทธศาสนา ชื่อว่า “อนัตตลักขณสูตร”
โปรดแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ที่ธัมมราชิกสถูป
ทำให้ทั้งหมดได้เข้าใจชัดเจนถึงความเป็นอนัตตา
ความไม่มีตัวตนถาวรเที่ยงแท้ของขันธ์ ของสังขารธรรม
ทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ สามารถเพิกถอนอุปทาน อาสวะในจิตของตนได้
และได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันเป็นครั้งแรกของโลกในที่สุด


เนื้อหาของอนัตตลักขณสูตร มีดังนี้

พระพุทธเจ้าตรัสสอนปัญจวัคคีย์ว่า
รูป (ร่างกายอันประกอบด้วยธาตุ ๔ และคุณสมบัติของธาตุ ๔)
เวทนา (ความรู้สึก) สัญญา (ความจำได้หมายรู้)
สังขาร (ความคิดดีคิดชั่ว)
วิญญาณ (ความรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส)
เป็นอนัตตา (ไม่ใช่ตัวตน)

เพราะถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตา (เป็นตัวตนของเรา)
แล้วมันก็จักไม่เจ็บป่วย ขอให้มันเป็นอย่างนี้
ไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ตามปรารถนา
แต่เพราะมันเป็นอนัตตา (มิใช่ตัวตนของเรา)
เราจึงขอร้องให้มันเป็นอย่างนี้
ไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ตามปรารถนา

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า พวกเธอคิดอย่างไร ?
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ทั้งที่เป็นอดีต ปัจจุบัน อนาคต ทั้งภายนอกและภายใน
ทั้งหยาบและประณีต ทั้งใกล้และไกล ทั้งหมดล้วนสักแต่ว่ารูป
สักแต่ว่าเวทนา สักแต่ว่าสัญญา สักแต่ว่าสังขาร สักแต่ว่าวิญญาณ
พวกเธอพึงพิจารณาด้วยปัญญาตามเป็นจริงว่า
นั่นมิใช่ของเรา ไม่เป็นเรา มิใช่ตัวตนของเรา

อริยสาวกผู้ใฝ่สดับเมื่อเห็นอย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่ายในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายยึดติด เมื่อคลายยึดติด จิตก็หลุดพ้น
เมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าได้หลุดพ้นแล้ว ชาติสิ้นแล้ว
ได้ประพฤติพรหมจรรย์สมบูรณ์แล้ว
กิจที่ควรทำได้ทำหมดแล้ว ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไป

เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาจบลง
พระปัญจวัคคีย์ต่างก็โสมนัสชื่นชมภาษิตของพระองค์
ขณะพระพุทธองค์ตรัสอธิบายเรื่องนี้อยู่
จิตของพระปัญจวัคคีย์ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย
หมดความยึดมั่นถือมั่นแล้ว

พระอรหันต์เกิดมีในโลก ๖ องค์ ณ ครานั้นแล


:b44: :b44:

เมื่อมายังอนุสรณ์สถานแห่งนี้ก็สมควรที่ชาวพุทธทุกท่าน
จักได้ปฏิบัติบูชาด้วยการสาธยายพระไตรปิฎก (การสวดมนต์)
บทสวด “อนัตตลักขณสูตร”
อันเป็นพระสูตรที่สองในพระพุทธศาสนา


“Tena kho pana samayena cha loke arahanto honti”
(พระปาฬิตัวอักษรโรมัน)

“เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ ฉะ โลเก อะระหันโต โหนติ”
(พระปาฬิตัวอักษรไทย)

“ครั้งนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖ องค์”
(อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑ + อรหันตสาวก ๕)


ข้อความสรุปท้าย “อนัตตลักขณสูตร”
อ้างอิงจาก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔
พระวินัยปิฎก มหาวรรค มหาขันธกะ ปัญจวัคคิยกถา ข้อ ๒๐-๒๔


ตัวอย่างคำแปลจาก

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka1/v ... =479&Z=575


:b39: ที่มา >>> พุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
: สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39377

:b50: ธัมมเมกขสถูป หรือ ธรรมเมกขสถูป
อนุสรณ์สถานแห่งการแสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=41327

:b50: อนัตตลักขณสูตร
: พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48163

:b50: อนัตตลักขณสูตร พระสูตรที่แสดงถึงอนัตตา
(ศ.พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=57842

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ซากฐาน “ธัมมราชิกสถูป” ภายในอาณาบริเวณสารนาถในปัจจุบัน
ซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดง “อนัตตลักขณสูตร” โปรดปัญจวัคคีย์
ยังผลให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันเป็นครั้งแรกของโลก

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ส.ค. 2012, 06:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 31 พ.ค. 2009, 02:41
โพสต์: 5637

แนวปฏิบัติ: พอง ยุบ
ชื่อเล่น: เจ
อายุ: 0
ที่อยู่: USA

 ข้อมูลส่วนตัว www


อนุโมทนา สาธุค่ะ :b8:

.....................................................
"มิควรหวังร่มเงาจากก้อนเมฆ"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 พ.ย. 2015, 18:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 8
สมาชิก ระดับ 8
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2009, 05:25
โพสต์: 621


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 มิ.ย. 2020, 16:29 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2169

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 มิ.ย. 2020, 10:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2500


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss :b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร