วันเวลาปัจจุบัน 26 ม.ค. 2021, 07:42  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ม.ค. 2013, 23:43 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ธ.ค. 2011, 15:07
โพสต์: 40


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

พระธาตุภูขวาง
วัดพระธาตุภูขวาง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา


คำกล่าวนมัสการ
นโม ตัสส ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธธัสสฯ ตติยเกสาธาโย ทักขิณหัตถอัฐิธาตุโย ติฏฐันตุ เสลปัพพตัง สุวัณณคูหาปาสาทัง มโน ธัมมัง อหังวันทามิ สิรสาอหังวันทามิ ทูรโตฯ

ตามตำนานกล่าวไว้ว่าสมัยหนึ่งเมื่อ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของเราทั้งหลาย เสด็จสัญจรมาด้วยอิทธิฤทธิ์ ทรงประทับบนยอดดอยภุขวาง ที่นี้พระองค์ทรงสถิตสำราญพระอิริยาบถประทับอยู่ใต้ร่มรัง อันมีในท่ามกลางดอยที่นั้น พระองค์ทรงเปล่งออกซึ่งพระรัศมีรังษี(ฉัพพรรณรังษี) 6 ประการคือ ขาว เขียว เหลือง แดง หม่นสิ้ว มีวรรณดังแก้ววิฑูรย์ น้ำค้าง พวกชาวบ้านได้เห็นพระรัษมีของพระพุทธองค์พุ่งออกเป็นฉับพรันรังษี 6 ประการ แจ้งส่องชัชวาลย์ทั่วดอยทั้งมวลเป็นอันรุ่งเรืองงามมากก็บังเกิดศรัทธาปสาทะ ความเลื่อมใสโสมนัส ชื่นชมยินดีมากพวกนายบ้านได้เห็นดังนั้นก็ป่าวประกาศ ให้ภรรยาลูกเต้าตลอดชาวบ้านทั้งหลายแล้วรีบเร่งจัดแจงแต่งหาโภชนาหารพร้อมบริบูรณ์แล้วก็นำไปใส่บาตร(ตักบาตร) ถวายแด่พระพุทธเจ้ากับทั้งพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็ทรงรับภัตตหารบิณฑบาต และพระองค์ก็ฉันจังหัน บนดอยที่นั้น ครั้นฉันแล้วก็ทำภัตตกิจ แล้วแสดงพระธรรมเทศนา อนุปุพพิกถามีทานกถา เป็นต้น แก่ทายกทายิกา ทั้งหลาย พระองค์จึงตรัสว่า สถานที่นี้เป็นที่รื่นรมย์กีนักสมควรตั้งไว้ซึ่งศาสนาของเราตถาคตครั้นแล้วพระอานนท์ พุทธอุปทานกราบทูลว่า ขอพระธาตุเกศาของพระองค์ ขณะนั้นพระองค์จึงยกทักขิณ หัตถเบือ้งขวาขึ้นลูบคลำพระเศียรได้พระเกษามา 3 เส้น (3 องค์) แล้วมอบให้แก่พระอานนท์ฯ ทรงใ้เจ้าารัตนเถระฯ กราบถวายแก่พระยาอโศก แล้วนำเข้าบรรจุในกระบอกไม้รวก จากนั้นพระอินทร์ก็มารับเอาไปบรรจุในโกศแก้วมรกต เสร็จเรียบร้อยพระพุทธองค์จึงตรัสสั่งพระอินทร์ว่าให้เอาพระธาตุเกษาของตถาคตเรานี้ เข้าบรรจุไว้ในถ้ำคูหาที่นี้เมื่อพระองค์ตรัสสั่งดังนั้นแล้วพระอินทร์ก้ให้ประดับประดาตกแต่งในถ้ำแห่งนั้น ด้วยแผ่นทองเงิน และแผ่นทองคำ เป็นบริเวณแล้วเนรมิตรปราสาททองสูง9 วา ทรงตั้งแัตรแวดล้อมด้วยเครื่องท้าว5 ประการ ไว้ทั้ง 4ด้าน ทรงกั้นเศวตฉัตรไว้12 ด้านแล้วก็นิรมิตรดอกไม้ทองคำ ธงช้าง ธงทิว แวดล้อมทั้ง 12 ด้าน แล้วนิรมิตรเทวบุตรรูปใหญ่ขนาดเท่าตัวคน ถือดาบศรีกัญชัย ยืนเฝ้ารักษาอยู่ทุกมุมปราสาท พระธาตุทั้ง12 ด้าน แล้วเนรมิตรรูปกุมภัณฑ์ใหญ่เท่าตัวคน ยืนถือดาบศรีกัญชัย ยืนเฝ้าทั้ง 12 ด้านจุดประทีปใหญ่ไว้12 ดวงจุดบูชาไว้ 12ด้าน ทำให้สว่างไสวไปทั่วอุโมงค์ และอันเชิญโกศมรกตบรรจุพระธาตุประดิษฐานไว้ในท่ามกลางปราสาททองคำ เรียบร้อยแล้วจึงปิดด้วยก้อนหินเทด้วยทรายลาดด้วยดินและอิฐ (ก่อด้วยอิฐ) ถมด้วยก้อนหินใหญ่แล้วก่อเป็นเจดีย์ ครอบสูงประมาณ 7 ศอก เมื่อนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสสั่งไว้ว่า เมื่อใดเราตถาคต เสด็จเข้าสู่ปรินิพพานขอให้เอาธาตุข้อมือขวามาบรรจุ ไว้ทับเกษาธาตุนี้ตรัสต่อไปว่าดูกรอานนท์ พระธาตุในดอยลูกนี้ต่อไปจะได้ชื่อว่าพระธาตุภูขวาง เพราะดอยนี้ยาวไปทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออกส่วนนายบ้านผู้ประกาศป่าวร้องให้ชาวบ้านเกิดศรัทธาเลื่อมใส ต่อไปจะได้มาเกิดเป็นพระยาเจ้าเมืองที่นี้มีนามว่าพระยาศรีจอมธรรมิกราชจักสร้างพระเจดีย์ขึ้นแห่งนี้ ตีนธรณีกว้าง 5วา สูง 14 วา และจะสร้างวิหารกำแพงให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้น ตรัสต่อไปว่าดูกรอานนท์พระเจดีย์องค์นี้วิเศษยิ่งนักผู้ไม่มีบุญวาสนาจักได้มาสร้าง หรือแม้จะไหว้สักการะบูชาก็หามิได้ยกไว้ ให้แก่ผู้มีบุญวาสนาเท่านั้น ดูกรอานนท์บุคคลผู้ใดจะเป็นท้าวพระยามหากษัตรฺย์ก็ดี เศรษฐีก็ดี พราหมหาศาลคหบดี คตฤหัส นักบวช หญิงชาย ได้สร้างพระธาตุก็ดี สร้างวิหาร ศาลาบาตร กำแพง เป็นต้น บุคคลเหล่านั้นจักปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ดี พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีแม้นจักปรารถนา อรหันตา อรหันตี ภิกษุ ภิกษุณี สาวก สาวิกา ก็ดี จักปรารถนาเอาลูกผู้ประเสริฐ และข้าวของ สัมปัตติก็ดีก้จักได้ดังมโนรสปรารถนาของตน ครั้นตายจากโลกนี้ ก็จักได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต เสวยทิพสมบัติมีวิมารทองสูงได้ร้อยโยชน์มีนางฟ้าได้แสนโกฏิเป็นบริวาร ครั้นจุติจากนั้นก็จักลงมาเกิดเป็น พระอริยเมตไตรโพธิสัตย์เจ้าประการสมณะพราหมณ์ท้าวพระยาปัจจานราชคฤหัสนักบวชผู้ใด ได้เจริญเมตตาภาวนาในสถานที่นี้ก็ดีและได้ปฏิบัติ กวาดแผ้วผางยากเยื้อ แล้วขนทรายมาโปรยลงในช่วงลางพระเจดีย์ และวัดวาอารามที่นี้ให้ราบรื่น ก็จักมีบุญสมภารอันมากเมื่อตายก็จักได้ไปเกิด ในชั้นฟ้า ชื่อยามามีวิมารสูงได้ 9 โยชน์ มีนางฟ้าได้ 30000คนเป็นบริวารแม้นเกิดในมนุษย์โลกนี้ ก็จักมีผิวพรรณผุดผ่องใสสะอาด ปราศจากราคิณ เคื่องมัวหมอง จะเป็นที่ถูกเนื้อต้องใจ แก่คนทั้งหลาย


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร