วันเวลาปัจจุบัน 07 มิ.ย. 2023, 10:10  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ก.ค. 2012, 05:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
“ธงสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”
ซึ่งมีเครื่องหมายธรรมจักรซ้อนทับอยู่บนแถบสีธงฉัพพรรณรังสี


:b39:
ธงสัญลักษณ์
งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) ได้เสนอรูปแบบพร้อมความหมาย “ธงสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม (มส.) ให้ใช้เป็นธงสัญลักษณ์ฯ ในประเทศไทยแล้ว เพื่อเผยแพร่ให้คณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ใช้ประดับตกแต่ง ณ สถานที่ราชการ วัด สถานที่สำคัญต่างๆ และเคหะสถานบ้านเรือน โดยธงสัญลักษณ์ฯ ดังกล่าวมีรูปแบบพร้อมความหมาย ดังนี้

:b42: รูปแบบ

(๑) ขนาดของธงสัญลักษณ์เท่ากับขนาดของธงธรรมจักรทั่วไป

(๒) พื้นธงสีเหลือง มีรูปใบโพธิ์รอบธรรมจักร ในวงธรรมจักรเป็นสี
ธงฉัพพรรณรังสี

(๓) รูปธรรมจักรมีซี่จำนวน ๑๒ ซี่ หมายถึง ญาณ ๓ ในอริยสัจ ๔

(๔) มีชื่องานภาษาไทยด้านล่างใบโพธิ์ ส่วนชื่องานภาษาอังกฤษอยู่รอบวงธรรมจักร

การใช้ธงประดับในต่างประเทศหรือสถานที่ระดับสากล สามารถสลับที่ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

(๕) ชื่องานภาษาไทย
“งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

(๖) ชื่องานภาษาอังกฤษ
“Buddhajayanti : The Celebration of 2,600 Years of Buddha’s Enlightenment”


:b42: ความหมาย

ใบโพธิ์ หมายถึง การตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า

สีเขียวแห่งใบโพธิ์ หมายถึง ความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เผยแผ่ไปทั่วโลก

ธรรมจักรกลางผืนธงฉัพพรรณรังสี หมายถึง รัศมีแห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ฉายแสงเหนือผืนแผ่นดินไทย และส่องประกายไปยังนานาประเทศ จนประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก


ธงฉัพพรรณรังสี หมายถึง สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนานานาชาติ เป็นธงพระพุทธศาสนาที่ใช้กันในประเทศต่างๆ มี ๖ สี คือ สีเขียวเข้ม สีเหลือง สีแดง สีขาว สีหงสบาท (สีเหมือนดอกเซ่งหรือดอกหงอนไก่) และสีเลื่อมพรายประภัสสร คำว่า ฉัพพรรณรังสี แปลว่า แสงรัศมี ๖ ประการ ซึ่งเป็นสีที่พวยพุ่งแผ่ออกมาจากตรงจุดกึ่งกลางพระวรกายของพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า โดยให้ใช้ธงฉัพพรรณรังสีเป็นธงทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทั่วโลกนิยมประดับในวัด หรือสถานที่สำคัญต่างๆ

กนกลายไทยชูช่อฟ้า หมายถึง ผืนแผ่นดินไทยรุ่งเรืองด้วยอารยธรรม ชนชาติไทยได้เชิดชูพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ให้อำนวยประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ และจะดำรงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยชั่วกาลปาวสาน

:b42: ระยะเวลาการประดับธง

ตั้งแต่วันมาฆบูชา (วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕) เป็นต้นไป จนถึงสิ้นปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

:b8: :b8: :b8: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการ และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ประดับตกแต่ง “ธงสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ณ สถานที่ราชการ วัด ธรรมสถาน สถานที่สำคัญต่างๆ และเคหะสถานบ้านเรือน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก และวันอาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ตามกิจกรรม “หนึ่งจังหวัด หนึ่งพุทธบูชา หนึ่งอำเภอ หนึ่งพุทธบูชา หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งพุทธบูชา” โดยมหาเถรสมาคม (มส.) กำหนดให้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้ง ๓ วัน เป็นกิจกรรมการฉลองพุทธชยันตี


และที่สำคัญที่สุด ขอเชิญชวนเพื่อนๆ พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ด้วย “การปฏิบัติบูชา” (การบูชาด้วยการปฏิบัติธรรม) รักษาศีล ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน ตลอดจนตั้งสัจจะอธิษฐานงดเว้นจากอบายมุขต่างๆ และสิ่งที่เป็นบาปอกุศลทั้งปวง ฯลฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ค่ะ

รูปภาพ

:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของข้อมูล : http://www.buddhajayanti.net

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ก.ค. 2012, 07:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


พระฉัพพรรณรังสี
ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี
แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของข้อมูล : http://www.onab.go.th

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ก.ค. 2012, 17:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
“ธงสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”
ซึ่งมีเครื่องหมายธรรมจักรซ้อนทับอยู่บนแถบสีธงชาติไทย
ไม่สามารถกระทำได้ ตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๓ (๑)


:b39:

ในครั้งแรก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) ได้เสนอรูปแบบ “ธงสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ให้มีรูปใบโพธิ์รอบธรรมจักร ในวงธรรมจักรเป็นสีธงชาติไทย กล่าวคือ มีเครื่องหมายธรรมจักรซ้อนทับอยู่บนแถบสีธงชาติไทย ซึ่งไม่สามารถกระทำได้ เพราะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๓ (๑)

ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๑๐๖๐/๔๙๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดทำธงสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาข้อหารือของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าธงสัญลักษณ์ฯ ที่มหาเถรสมาคมได้ออกแบบและจัดทำ ซึ่งมีแถบสีสัญลักษณ์ธงชาติไทยปรากฏอยู่ตรงกลางสัญลักษณ์และมีเครื่องหมายธรรมจักรซ้อนทับอยู่บนแถบสีสัญลักษณ์ธงชาติไทย สามารถกระทำได้หรือไม่ สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า

พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๓ (๑) ได้บัญญัติบทกำหนดโทษ กรณีที่ผู้ใดประดิษฐ์รูป หรือเครื่องหมายอื่นใดในรูปจำลองของธงชาติหรือในแถบสีธงชาติ นอกจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ดังนั้น ธงสัญลักษณ์ดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมายธรรมจักรซ้อนทับอยู่บนแถบสีธงชาติไทย จึงต้องห้ามมิให้กระทำ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ในการนี้ จึงขอให้มีการแก้ไขธงสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยมิให้มีเครื่องหมายใดทับซ้อนอยู่บนแถบสีสัญญลักษณ์ธงชาติไทยต่อไป

ต่อมาจึงได้มีการแก้ไขใหม่ โดยให้มีรูปใบโพธิ์รอบธรรมจักร ในวงธรรมจักรเป็นสีธงฉัพพรรณรังสี กล่าวคือ มีเครื่องหมายธรรมจักรซ้อนทับอยู่บนแถบสีธงฉัพพรรณรังสี อันเป็นธงสัญลักษณ์ฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้

:b47: :b44: :b47:

:b50: พุทธชยันตี : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42774

:b50: งานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42167

:b50: “ธงฉัพพรรณรังสี” ธงสัญลักษณ์ศาสนาพุทธ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=47017

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 เม.ย. 2013, 14:53 
 
ออฟไลน์
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 เม.ย. 2013, 17:57
โพสต์: 3

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


สาธุ ขอบคุณครับ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร