วันเวลาปัจจุบัน 31 มี.ค. 2020, 20:23  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 58 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ม.ค. 2019, 12:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2007, 16:58
โพสต์: 7545

แนวปฏิบัติ: พุทธานุสติ
งานอดิเรก: ทำหลายอย่างแต่ตอนนี้ไฟฟ้า
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม และแบ่งปันต่อไป
อายุ: 0
ที่อยู่: จาก ลาว ครับ

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8:

เคยอ่านมาปีกว่าแล้วและปฏิบัติทำมาเช่นกัน

รูปภาพ

:b8:

.....................................................
เมื่อความเห็นใดมีการหัวเราะ ผมขออนุญาตไม่ยุ่ง และตอบนะครับ

สนทนาธรรมโปรดเคารพในพระธรรม และเพื่อนสมาชิกด้วย

เจริญ สติ และปัญญา


เพื่อลดละเลิก ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลทาง กาย วาจา ใจ
เพื่อเจริญและรักษาไว้ชึ่งสิ่งที่เป็นกุศลทาง กาย วาจา ใจ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ม.ค. 2019, 12:25 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2007, 16:58
โพสต์: 7545

แนวปฏิบัติ: พุทธานุสติ
งานอดิเรก: ทำหลายอย่างแต่ตอนนี้ไฟฟ้า
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม และแบ่งปันต่อไป
อายุ: 0
ที่อยู่: จาก ลาว ครับ

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8:

อ้างคำพูด:
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยิ่งหิว ยิ่งสุขภาพดี?

นาวิน วรรณเวช อ.ม.(ภาษาบาลีและสันสกฤต), อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Journal of Humannities and Social Sciences

:b8:

.....................................................
เมื่อความเห็นใดมีการหัวเราะ ผมขออนุญาตไม่ยุ่ง และตอบนะครับ

สนทนาธรรมโปรดเคารพในพระธรรม และเพื่อนสมาชิกด้วย

เจริญ สติ และปัญญา


เพื่อลดละเลิก ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลทาง กาย วาจา ใจ
เพื่อเจริญและรักษาไว้ชึ่งสิ่งที่เป็นกุศลทาง กาย วาจา ใจ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ม.ค. 2019, 12:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2007, 16:58
โพสต์: 7545

แนวปฏิบัติ: พุทธานุสติ
งานอดิเรก: ทำหลายอย่างแต่ตอนนี้ไฟฟ้า
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม และแบ่งปันต่อไป
อายุ: 0
ที่อยู่: จาก ลาว ครับ

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8:

อ้างคำพูด:
บทน�า การมสีขุภาพดเีปน็สง่ิทมี่นษุยท์วั่ไปพงึปรารถนา แตน่นั่กม็ไิดห้มายความวา่ การมสีขุภาพดขีองแตล่ะคนจะมคีวามหมายเหมอืนกนั สขุภาพดอีาจแปลไดห้ลาย ความหมายตั้งแต่การไม่มีโรค หุ่นดี ไม่มีหน้าท้อง ระบบขับถ่ายดี ฯลฯ แม้ว่า ความหมายเหลา่นนั้จะเกยี่วขอ้งกบัรา่งกายเชน่กนั แตข่อบเขตความหมายแตล่ะ ค�ากไ็มล่งรอยกนั และแทนกนัไมไ่ด ้สขุภาพดจีงึเปน็ค�าทมี่นียัเชงิอดุมคต ิในขณะ เดียวกันก็คลุมเครือไม่ชัดเจน ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนเป็น คุณสมบัติประการหนึ่งของอุดมคติด้วยนั่นเอง

ทางไปสู่การมีสุขภาพดีได้นั้นมีหลายประการ บางคนที่มีวินัยหรือมีความ เพยีรสงูกจ็ะออกก�าลงักายหรอืใช
ก้ารค�านวณแคลอรเีพอื่จ�ากดั อาหารในแตล่ ะมอื้ บางคนอาจหันไปใช้ทางลัดซึ่งก็คืออาหารเสริมหลายรูปแบบซ่ึงมีวางขายอยู่เป็น จ�านวนมาก เราอาจได้ยินกันมาแต่เดิมว่าหากปล่อยให้ท้องหิวแล้ว อาจเกิดกรด ไหลย้อนหรือหน้ามืดซึ่งมีผลต่อความดันในร่างกาย แต่ใครจะเช่ือว่าคนที่ปล่อย ตวัเองใหท้อ้งหวินนั้จะสขุภาพดไีด ้ชาวบา้นทวั่ไปอยา่งผวู้จิารณซ์งึ่ไมไ่ดม้คีวามรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ดีจึงสนใจใคร่รู้ว่าถ้าปล่อยให้ท้อง

หิวแล้วจะสุขภาพดีได้ อย่างไร “ยิ่งหิว ยิ่งสุขภาพดี” เป็นหนังสือแปลที่พิมพ์ออกมาเมื่อปลายปี พ.ศ.2557 ผู้เขียนคือ นายแพทย์โยะชิโนะริ นะงุโมะ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดมะเร็ง เต้านมซึ่งเป็นอวัยวะท่ีเก่ียวข้องกับความสวยงาม ดังน้ันการมีสุขภาพดีตาม ความเหน็ของผเู้ขยีนหนงัสอืเลม่นจี้งึเกยี่วขอ้งกบัความงามดว้ย (โยะชโินะร ินะงโุมะ, 2558 : 203) มใิชเ่พยีงสขุภาพรา่งกายแขง็แรงไมเ่จบ็ปว่ยเทา่นนั้ แตค่วามสวยงาม ในที่นี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้ มิใช่ประเด็นหลักที่หนังสือนี้ต้องการน�าเสนอ สิ่งที่ น่าสนใจก็คือ แม้ผู้

เขียนจะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรือนักโภชนาการ แต่ประวัติ การศึกษาและการท�างานทางด้านการแพทย์คือ ตา�แหน่งหน้าที่ของผู้เขียนที่เป็น ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลถึง 4 แห่งในประเทศญี่ปุ่นก็ท�าให้หนังสือเล่มนี้มี ความน่าเชื่อถืออยู่มาก สอดคล้องกับค่านิยมในสังคมไทยทั่วไปว่าแพทย์เป็นผู้รู้ ผเู้ชยี่วชาญ ดงัจะเหน็ไดจ้ากโฆษณาหลายชน้ิทเี่ราคนุ้เคย กลา่วคอื เราจะรสู้กึว
:b8:

.....................................................
เมื่อความเห็นใดมีการหัวเราะ ผมขออนุญาตไม่ยุ่ง และตอบนะครับ

สนทนาธรรมโปรดเคารพในพระธรรม และเพื่อนสมาชิกด้วย

เจริญ สติ และปัญญา


เพื่อลดละเลิก ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลทาง กาย วาจา ใจ
เพื่อเจริญและรักษาไว้ชึ่งสิ่งที่เป็นกุศลทาง กาย วาจา ใจ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ม.ค. 2019, 12:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2007, 16:58
โพสต์: 7545

แนวปฏิบัติ: พุทธานุสติ
งานอดิเรก: ทำหลายอย่างแต่ตอนนี้ไฟฟ้า
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม และแบ่งปันต่อไป
อายุ: 0
ที่อยู่: จาก ลาว ครับ

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8:

อ้างคำพูด:
โฆษณานั้นน่าเช่ือถือมากขึ้นหากมีใครสักคนใส่เสื้อตัวใหญ่ๆ สีขาวที่เรียกว่า เสื้อกาวน์แล้วอธิบายอะไรสักอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์ แม้ส่วนใหญ่เราจะฟัง ข้อความในโฆษณาเหล่านั้นไม่ทันแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะหลายครั้งที่การ สนทนาของเราเป็นการสื่อสารเพื่อเน้นย�้าสิ่งที่เราพร้อมจะเชื่ออยู่แล้ว มิใช่เพื่อ] แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างแท้จริงนั่นเอง นอกจากความเชี่ยวชาญของผู้เขียนแล้ว ที่น่าสนใจก็คือ ค�าแนะน�าต่างๆ ทปี่ รากฏในหนงั สอื เล่มนลี้ ้วนแลว้ แตเ่ปน็ สงิ่ ทผี่ เู้ขียนไดท้ ดลองมาแลว้ ทกุ ประการ ทงั้ ทดลองดว้

ยตนเองและทดลองกบั สตั วห์ ลายชนดิ (โยะชโินะร ินะงโุมะ, 2558 : 33) หนังสือเล่มนี้จึงน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นเสมือนรายงานการวิจัยขนาดย่อมไปในตัว นอกจากน้ันด้วยลีลาภาษา ที่อ่านง่ายและแบ่งออกเป็นตอนสั้นๆ ผู้อ่านจึงติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้ไม่ยาก ท�าไม “ยิ่งหิว ยิ่งสุขภาพดี” ? ผู้เขียนน�าความรู้เรื่องยีนและเรื่องฮอร์โมน มาอธิบายให้ความคิดนี้เป็นไปได้ กล่าวคือ ในร่างกายของมนุษย์เรานั้นมียีน จ�าพวกหนึ่งที่จะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้เรามีชีวิตรอด ยีนกลุ่มนี้ปกติจะไม่ท�างาน แตจ่ะปรากฏตวัออกมาเมอื่รา่งกายหวิหรือผจญกบัความหนาว ชนดิส�าคญัในยนี กลุ่มนี้ก็คือ เซอร์ทูอิน (Sirtuin) ซึ่งมีส่วนช่วยฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายให้เปล่งปลั่ง สดใส จากนั้นผู้เขียนก็

แนะน�าวิธีปล่อยให้ร่างกายหิวก็คือ การกินอาหารมื้อเดียว เมื่อปรับวิถีการกินแล้ว ฮอร์โมนเลปติน (Leptin) จะหลั่งออกมาตามกลไกการ ระงับความหิวของร่างกายรวมถึงฮอร์โมนตัวอื่นๆ ด้วย ร่างกายจะผอมและ สวยงามอย่างแน่นอนหากทา�ตามวิธีที่ผู้เขียนแนะนา� หากมองอย่างผิวเผิน นี่คือหนังสือลดความอ้วนอีกเล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาทาง วิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื้อหาบางส่วนในหนังสือไม่ต่างกับหนังสือแนวนี้

ทั่วไป ดัง จะเห็นได้จากผู้เขียนแนะน�าให้ปรับสมดุลร่างกายด้วยการกินอาหารอย่างพอดี คือ ไม่มากเกินไป (โยะชิโนะริ นะงุโมะ, 2558 : 101) ควรนอนหลับให้เพียงพอ โดยเฉพาะชว่ ยสที่ มุ่ ถงึ ตสี องซงึ่ ถอื วา่ เปน็ “นาทที องของการนอนหลบั ” (โยะชโินะริ นะงุโมะ, 2558 : 205) เนื้อหาเหล่านี้อาจพบในหนังสือสุขภาพอื่นๆ ได้ แต่เมื่อ อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วจะพบว่าหนังสือเล่มนี้น�าเสนอแนวคิดบางประการ


:b8:

.....................................................
เมื่อความเห็นใดมีการหัวเราะ ผมขออนุญาตไม่ยุ่ง และตอบนะครับ

สนทนาธรรมโปรดเคารพในพระธรรม และเพื่อนสมาชิกด้วย

เจริญ สติ และปัญญา


เพื่อลดละเลิก ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลทาง กาย วาจา ใจ
เพื่อเจริญและรักษาไว้ชึ่งสิ่งที่เป็นกุศลทาง กาย วาจา ใจ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ม.ค. 2019, 12:29 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2007, 16:58
โพสต์: 7545

แนวปฏิบัติ: พุทธานุสติ
งานอดิเรก: ทำหลายอย่างแต่ตอนนี้ไฟฟ้า
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม และแบ่งปันต่อไป
อายุ: 0
ที่อยู่: จาก ลาว ครับ

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8:

อ้างคำพูด:
ที่แตกต่างจากหนังสือทั่วไปอย่างมาก อาจถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติความเชื่อทาง วิทยาศาสตร์สุขภาพได้เลยทีเดียว เหตใุดผวู้จิารณจ์งึกลา่วเชน่นนั้ เพราะวธิกีารอดอาหารและอน่ืๆ ทเี่กยี่วขอ้ง เป็นวิธีที่แปลกมาก การกินอาหารมื้อเดียวอาจไม่แปลก สิ่งที่แปลกคือ ม้ือเดียว ที่กินคือมื้อเย็น ส่วนมื้อเช้าและกลางวันไม่ต้องกิน ปล่อยให้ท้องหิวไปอย่างนั้น เพอื่ใหย้นีและฮอรโ์มนท�างาน มตีอนหนงึ่ทกี่ลา่ววา่เราควร “...เพลดิเพลนิกบัเสยีง ท้องร้อง “จ๊อก”...” (โยะชิโนะริ นะงุโมะ, 2558 : 75) ซึ่งหมายความว่าเรา ไม่ต้องกังวลเรื่องน�้าย่อยที่ออกมาตอนท้องร้องอีกด้วย เมื่อกินมื้อเย็นเสร็จแล้วก็ ควรนอนเลย (โยะชิโนะริ นะงุโมะ, 2558 : 139) ทั้งนี้ก็เพราะว่า

ร่างกายเราถูกจัดสรรมาให้นอนหลับได้ดีที่สุดหลังกินข้าวเสร็จ การนอนในชว่ งเวลาดงั กลา่ วเปน็ ทางลดั ทดี่ ที สี่ ดุ ของการหลบั สนทิ เพราะ “การกินแล้วนอน” เป็นจังหวะของธรรมชาติที่ท�าให้มีสุขภาพดีอย่าง ยิ่งยวดซึ่งไม่ต่างจากสัตว์อื่นๆ ... ผู้คนมากมายมักพูดว่า “กินข้าวแล้ว นอนเลยไม่ดีต่อร่างกาย” หรือ “นอนเลยหลังกินข้าวจะไม่อ้วนเหรอ” แต่ ไมต่ อ้ งกงั วลครบั เพราะโกรทฮอรโ์มนจะหลงั่ ออกมามากขณะนอน

หลบั ใน “ช่วงนาทีทอง” และช่วยเผาผลาญไขมันในช่องท้อง (โยะชิโนะริ นะงุโมะ, 2558 : 140)
หากเรากินมื้อเย็นแล้วนอนเลยอย่างที่ผู้เขียนกล่าวไว้นั้นจะเกิดอาการกรด ไหลยอ้นไดห้รอืไม ่ การปลอ่ยใหท้อ้งรอ้งตลอดทงั้วนัแลว้กนิแตม่อื้เยน็อยา่งเดยีว ไมม่ผีลเสยีหรอืผลขา้งเคยีงเลยหรอื ผวู้จิารณไ์มม่คีวามรทู้างวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ที่ดีพอจึงตอบค�าถามไม่ได้ แต่นั่นก็ไม่ส�าคัญเท่ากับว่าข้อความดังกล่าวมีผลต่อ ความเชื่อของเรา ปกติแล้วเรามักได้ยินกันว่าอาหารมื้อที่สา�คัญที่สุดก็คือ มื้อเช้า ถึงขนาด

ท่องเป็นค�าคล้องจองกัน (เพราะคนไทยชอบสัมผัส) ได้ว่า “หนักเช้า เบาเที่ยง เลี่ยงเย็น” นั่นหมายความว่าอาหารเช้าเรากินได้เต็มที่ มื้อเที่ยงลดมา พอประมาณ และมื้อเย็นหากไม่กินได้ก็ไม่ต้องกิน ดังนั้นหากเราปฏิบัติตาม

:b8:

.....................................................
เมื่อความเห็นใดมีการหัวเราะ ผมขออนุญาตไม่ยุ่ง และตอบนะครับ

สนทนาธรรมโปรดเคารพในพระธรรม และเพื่อนสมาชิกด้วย

เจริญ สติ และปัญญา


เพื่อลดละเลิก ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลทาง กาย วาจา ใจ
เพื่อเจริญและรักษาไว้ชึ่งสิ่งที่เป็นกุศลทาง กาย วาจา ใจ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ม.ค. 2019, 12:32 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2007, 16:58
โพสต์: 7545

แนวปฏิบัติ: พุทธานุสติ
งานอดิเรก: ทำหลายอย่างแต่ตอนนี้ไฟฟ้า
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม และแบ่งปันต่อไป
อายุ: 0
ที่อยู่: จาก ลาว ครับ

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8:

โหลดไปอ่านได้ที่นี้นะครับ ดูตัวหนังสือจะเพื้ยนๆไป
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCxKOO2IXgAhWFQd4KHdTbCCYQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.tci-thaijo.org%2Findex.php%2FeJHUSO%2Farticle%2Fdownload%2F82646%2F65681%2F&usg=AOvVaw0ldfAHoTMC3-rutCRDWVq5

เอาไปทั้งเล่มอ่านกันเลยครับ ความรู้อยู่ที่ตัวหนังสือมีมาก
หากไม่มากไปด้วยความเกียจคล้านคงจะอ่านได้และได้ความรู้แน่นอน

:b8:

.....................................................
เมื่อความเห็นใดมีการหัวเราะ ผมขออนุญาตไม่ยุ่ง และตอบนะครับ

สนทนาธรรมโปรดเคารพในพระธรรม และเพื่อนสมาชิกด้วย

เจริญ สติ และปัญญา


เพื่อลดละเลิก ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลทาง กาย วาจา ใจ
เพื่อเจริญและรักษาไว้ชึ่งสิ่งที่เป็นกุศลทาง กาย วาจา ใจ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ม.ค. 2019, 12:38 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2007, 16:58
โพสต์: 7545

แนวปฏิบัติ: พุทธานุสติ
งานอดิเรก: ทำหลายอย่างแต่ตอนนี้ไฟฟ้า
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม และแบ่งปันต่อไป
อายุ: 0
ที่อยู่: จาก ลาว ครับ

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8:

ความคิดผมก็ไปทางนั้นพอดี และไปเจอหนังสือ
เล่มนี้ตอนพาลูกสาวไปร้านหมอฟัน ผมอ่านแล้วก็ได้ความ
รู้เพิ่มและความหมั่นใจเพิ่ม ตั้งแต่วันนั้นมาผมก็เริ่มเปลี่ยน
แปลงการทานอาหาร ด้วยการพยายามลดน้อยลง ปัจจุนี้
เน้นแค่อาหามื้อเที่ยง ส่วนตอนเย็นผมจะทานพวกน้ำ เว้นของ

ขบเคี้ยวต่างๆ ส่วนตอนเช้าก็ทานบ้างแต่น้อย บางวันก็ไม่ทาน
เลย แรกๆก็หิวเหมือนกัน ดั่งหนังสือบอกนั้นแหละครับ ท้องร้องจ๊อก
ๆ บางครั้งจนน่ารำครานเหมือนกัน แต่พอทำไปอาการร้องก็ลด
ลง เดียวนี้มีบ้างแต่ไม่มาก ไม่ลงพุงอย่างแน่นอน หากทำได้

:b8:

.....................................................
เมื่อความเห็นใดมีการหัวเราะ ผมขออนุญาตไม่ยุ่ง และตอบนะครับ

สนทนาธรรมโปรดเคารพในพระธรรม และเพื่อนสมาชิกด้วย

เจริญ สติ และปัญญา


เพื่อลดละเลิก ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลทาง กาย วาจา ใจ
เพื่อเจริญและรักษาไว้ชึ่งสิ่งที่เป็นกุศลทาง กาย วาจา ใจ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ม.ค. 2019, 13:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2007, 16:58
โพสต์: 7545

แนวปฏิบัติ: พุทธานุสติ
งานอดิเรก: ทำหลายอย่างแต่ตอนนี้ไฟฟ้า
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม และแบ่งปันต่อไป
อายุ: 0
ที่อยู่: จาก ลาว ครับ

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8:

ที่ไม่ได้เข้ามาตอบและโพส ๓ วันนี้ ผมถือศีลอด
๓ วันๆนี้เป็นวันสุดท้ายจบตอนเย็น ทานแต่น้ำเปล่าๆ
อย่างเดียว ครั้งแรกก็วันหนึ่ง ทำอยู่ประมาณ ๒-๓ ประ
มาณนี้ แล้วก็ลองตั้งสัจจะถือสองวัน และนี้คือครั้งล่าสุด
ก็คิดว่าทำได้ไม่อยากเกินไป เพราะฝึกตนมาพอควรแล้ว

:b8:

.....................................................
เมื่อความเห็นใดมีการหัวเราะ ผมขออนุญาตไม่ยุ่ง และตอบนะครับ

สนทนาธรรมโปรดเคารพในพระธรรม และเพื่อนสมาชิกด้วย

เจริญ สติ และปัญญา


เพื่อลดละเลิก ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลทาง กาย วาจา ใจ
เพื่อเจริญและรักษาไว้ชึ่งสิ่งที่เป็นกุศลทาง กาย วาจา ใจ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ม.ค. 2019, 18:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32662

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ได้ความรู้ใหม่ ยิ่งหิวยิ่งมีสุขภาพดี อายุยืน :b22: แต่ดูคนหิวโหยเหล่านี้แล้ว เป็นตาหน่าย

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... DdprwZzC1g

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B ... JE2IRwQVZM:

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ม.ค. 2019, 18:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32662

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ได้ความรู้ใหม่ ยิ่งหิวยิ่งมีสุขภาพดี อายุยืน :b22: แต่ดูคนหิวโหยเหล่านี้แล้ว มันเป็นตาหน่าย

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... DdprwZzC1g

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B ... JE2IRwQVZM:

จนกระทั่งนักข่าวสาวเห็นแล้วถ่ายรูปไปร้องไห้ไป

รูปภาพ

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ม.ค. 2019, 18:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32662

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา
เอตํ ญตฺวา ยถาภูตํ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ.

ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
บัณฑิตรู้เนื้อความนั้นตามเป็นจริงแล้ว ย่อมทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง.

https://mpics.mgronline.com/pics/Images ... 82302.JPEG

โรค (โรคะ) ตามศัพท์แปลว่า เสียดแทง เสียดแทงความรู้ เสียดแทงชีวิตจิตใจ

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ม.ค. 2019, 18:50 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2007, 16:58
โพสต์: 7545

แนวปฏิบัติ: พุทธานุสติ
งานอดิเรก: ทำหลายอย่างแต่ตอนนี้ไฟฟ้า
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม และแบ่งปันต่อไป
อายุ: 0
ที่อยู่: จาก ลาว ครับ

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
ได้ความรู้ใหม่ ยิ่งหิวยิ่งมีสุขภาพดี อายุยืน :b22: แต่ดูคนหิวโหยเหล่านี้แล้ว มันเป็นตาหน่าย

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... DdprwZzC1g

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B ... JE2IRwQVZM:

จนกระทั่งนักข่าวสาวเห็นแล้วถ่ายรูปไปร้องไห้ไป

รูปภาพ

:b8:

เพราะเธอนั้นมีเมตตาจิต สงสารจึงร้องไห้

ไม่ปล่อยไม่อดถึงปานนั้นครับ เป็นแค่การฝึกตน

:b8:

.....................................................
เมื่อความเห็นใดมีการหัวเราะ ผมขออนุญาตไม่ยุ่ง และตอบนะครับ

สนทนาธรรมโปรดเคารพในพระธรรม และเพื่อนสมาชิกด้วย

เจริญ สติ และปัญญา


เพื่อลดละเลิก ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลทาง กาย วาจา ใจ
เพื่อเจริญและรักษาไว้ชึ่งสิ่งที่เป็นกุศลทาง กาย วาจา ใจ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ม.ค. 2019, 18:52 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2007, 16:58
โพสต์: 7545

แนวปฏิบัติ: พุทธานุสติ
งานอดิเรก: ทำหลายอย่างแต่ตอนนี้ไฟฟ้า
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม และแบ่งปันต่อไป
อายุ: 0
ที่อยู่: จาก ลาว ครับ

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา
เอตํ ญตฺวา ยถาภูตํ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ.

ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
บัณฑิตรู้เนื้อความนั้นตามเป็นจริงแล้ว ย่อมทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง.

https://mpics.mgronline.com/pics/Images ... 82302.JPEG

โรค (โรคะ) ตามศัพท์แปลว่า เสียดแทง เสียดแทงความรู้ เสียดแทงชีวิตจิตใจ

:b8:

เมื่อเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาระดับ
สูงแล้วย่อมเบื่อหน่าย คลายกำหนัด เมื่อนั้นย่อม
ที่จะเสาะแสวงหาทางหลุดพ้นและปฏิบัติอย่างจริง
จัง

:b8:

.....................................................
เมื่อความเห็นใดมีการหัวเราะ ผมขออนุญาตไม่ยุ่ง และตอบนะครับ

สนทนาธรรมโปรดเคารพในพระธรรม และเพื่อนสมาชิกด้วย

เจริญ สติ และปัญญา


เพื่อลดละเลิก ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลทาง กาย วาจา ใจ
เพื่อเจริญและรักษาไว้ชึ่งสิ่งที่เป็นกุศลทาง กาย วาจา ใจ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ม.ค. 2019, 08:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2007, 16:58
โพสต์: 7545

แนวปฏิบัติ: พุทธานุสติ
งานอดิเรก: ทำหลายอย่างแต่ตอนนี้ไฟฟ้า
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม และแบ่งปันต่อไป
อายุ: 0
ที่อยู่: จาก ลาว ครับ

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8:

ประโยชน์จากการทานข้าวมื้อเดียวผมเห็นดั่งนี้

:b50: ประหยัดเวลา
:b50: ประหยัดทรัพย์
:b50:ประสุขภาพดีไม่อ้วนเกินไป หากทานพอเหมาะก็ไม่ผอมเกินไป
:b50:อายุยืน
:b50:ได้สติ
:b50:ได้ความอดทนอดกลั้น
:b50:ความขยัน หมั่นเพียร ความกล้าหาญ
:b50:ไม่ต้องเป็นภาระให้แม่บ้านมาก และคนอื่นมากในเรื่องกิน
:b50:มีเวลาว่างเพิ่มขึ้น เมื่อปฏิบัติได้
:b50:ได้ปัญญา เพราะรู้เห็นตามความเป็นจริง

:b8:

.....................................................
เมื่อความเห็นใดมีการหัวเราะ ผมขออนุญาตไม่ยุ่ง และตอบนะครับ

สนทนาธรรมโปรดเคารพในพระธรรม และเพื่อนสมาชิกด้วย

เจริญ สติ และปัญญา


เพื่อลดละเลิก ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลทาง กาย วาจา ใจ
เพื่อเจริญและรักษาไว้ชึ่งสิ่งที่เป็นกุศลทาง กาย วาจา ใจ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ม.ค. 2019, 08:55 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32662

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


sssboun เขียน:
:b8:

ประโยชน์จากการทานข้าวมื้อเดียวผมเห็นดั่งนี้

:b50: ประหยัดเวลา
:b50: ประหยัดทรัพย์
:b50:ประสุขภาพดีไม่อ้วนเกินไป หากทานพอเหมาะก็ไม่ผอมเกินไป
:b50:อายุยืน
:b50:ได้สติ
:b50:ได้ความอดทนอดกลั้น
:b50:ความขยัน หมั่นเพียร ความกล้าหาญ
:b50:ไม่ต้องเป็นภาระให้แม่บ้านมาก และคนอื่นมากในเรื่องกิน
:b50:มีเวลาว่างเพิ่มขึ้น เมื่อปฏิบัติได้
:b50:ได้ปัญญา เพราะรู้เห็นตามความเป็นจริง

:b8:เอาเวลาว่างจากกินอาหารมื้อเดียวไปทำอะไรขอรับ :b10:

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 58 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 7 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร