วันเวลาปัจจุบัน 20 ก.พ. 2020, 17:31  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 29 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 มี.ค. 2016, 20:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32421

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


มงคล สิ่งที่ทำให้มีโชคดี, ตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรม ที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ, มงคล ๓๘ ประการ หรือเรียกเต็มว่า อุดมมงคล (มงคลอันสูงสุด) ๓๘ ประการ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตร มีดังนี้
ขุ.ขุ.25/5/3...

https://www.youtube.com/watch?v=2vrskufJQpM

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 มี.ค. 2016, 20:21 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32421

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


คาถาที่ ๑ = ๑. อเสวนา จ พาลานํ ไม่คบคนพาล ๒ . ปญฺฑิตานญฺจ เสวนา คบบัณฑิต ๓. ปูชา จ ปูชนียานํ บูชาคนที่ควรบูชา


คาถาที่ ๒ = ๔. ปฏิรูปเทสวาโส จ อยู่ในปฏิรูปเทส, อยู่ในถิ่นที่สิ่งแวดล้อมดี ๕. ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา ได้ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน, ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น ๖. อตฺตสมฺมาปณิธิ จ ตั้งตนไว้ชอบ


คาถาที่ ๓ = ๗ พาหุสจฺจญฺจ เล่าเรียนศึกษามาก, ทรงความรู้กว้างขวาง, ใส่ใจสดับตรับฟังค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ ๘. สิปฺปญฺจ มีศิลปวิทยา, ชำนาญในวิชาชีพของตน ๙. วินโย จ สุสิกฺขิโต มีระเบียบวินัย, ได้ฝึกอบรมตนไว้ดี ๑๐. สุภาสิตา จ ยา วาจา วาจาสุภาษิต, รู้จักใช้วาจาพูดให้เป็นผลดี


คาถาที่ ๔ = ๑๑ มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ บำรุงมารดาบิดา ๑๒/๑๓ ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห = สงฺคห สงเคราะห์บุตร และ ทารสงฺคห สงเคราะห์ภรรยา ๑๔. อนากุลา จ กมฺมนฺตา การงานไม่อากุล


คาถาที่ ๕ = ๑๕. ทานญฺจ รู้จักให้, เผื่อแผ่แบ่งปัน, บริจาคสงเคราะ์และบำเพ็ญประโยชน์ ๑๖. ธมฺมจริยา จ ประพฤติธรรม, ดำรงอยู่ในศีลธรรม ๑๗. ญาตกานญฺจ สงฺคโห สงเคราะห์ญาติ ๑๘ อนวชฺชานิ กมฺมานิ การงานที่ไม่มีโทษ, กิจกรรมที่ดีงามเป็นประโยชน์ ไม่เป็นทางเสียหาย

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


แก้ไขล่าสุดโดย กรัชกาย เมื่อ 28 มี.ค. 2016, 20:26, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 มี.ค. 2016, 20:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32421

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


คาถาที่ ๖ = ๑๙ อารดี วิรตี ปาปา เว้นจากความชั่ว ๒๐. มชฺชปานา จ สญฺญโม เว้นจากการดื่มน้ำเมา ๒๑. อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย


คาถาที่ ๗ = ๒๒ คารโว จ ความเคารพ, การแสดงออกที่แสดงถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคล สิ่งของ หรือกิจการนั้นๆ และรู้จักให้ความสำคัญและความใส่ใจเอื้อเฟื้อโดยเหมาะสม ๒๓.. นิวาโต จ ความสุภาพอ่อนน้อม, ถ่อมตน ๒๔. สนฺตุฏฺฐี จ ความสันโดษ, ความเอิบอิ่ม พึงพอใจในผลสำเร็จที่ได้สร้างขึ้นหรือในปัจจัยลาภที่แสวงหามาได้ ด้วยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตนเองโดยทางชอบธรม ๒๕. กตญฺญุตา มีความกตัญญู ๒๖. กาเลน ธมฺมสฺสวนํ ฟังธรรมตามกาล, หาโอกาสแสวงความรู้ ในเรื่องที่แสดงหลักความจริง..


คาถาที่ ๘ = ๒๗. ขนฺตี จ มีความอดทน ๒๘. โสวจสฺสุตา เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย ๒๙. สมณานญฺจ ทสฺสนํ พบเห็นสมณะ, เยี่ยมเยือนเข้าหาท่านผู้สงบกิเลส ๓๐. กาเลน ธมฺมสากจฺฉา สนทนาธรรมตามกาล, หาโอกาสสนทนาถกเถียงเกี่ยวกับ หลักความจริงและหลักความถูกต้องดีงาม


คาถาที่ ๙ = ๓๑. ตโป จ มีความเพียรเผากิเลส, รู้จักบังคับควบคุมตน ไม่ปรนเปรอตามใจอยาก ๓๒. พฺรหฺมจริยญฺจ ประพฤติพรหมจรรย์, ดำเนินตามอริยมรรค, การรู้จักควบคุมตนในทางเพศ หรือถือเมถุนวิรัติตามควร ๓๓. อริยสจฺจาน ทสฺสนํ เห็นอริยสัจจ์, เข้าใจความจริงของชีวิต ๓๔. นิพพานสจฺฉิกิริยา จ ทำพระนิพพานให้แจ้ง, บรรลุนิพพาน


คาถาที่ ๑๐ = ๓๕. ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ ถูกโลกธรรม จิตไม่หวั่นไหว ๓๖. อโสกํ จิตไร้เศร้า ๓๗. วิรชํ จิตปราศจากธุลี ๓๘. เขมํ จิตเกษม

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 มี.ค. 2016, 01:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 เม.ย. 2010, 08:10
โพสต์: 2781

แนวปฏิบัติ: ขันธ์5ด้วยการสังเกตุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอินทรีย์22
สิ่งที่ชื่นชอบ: พระสุตตันตปิฎก
อายุ: 0
ที่อยู่: ระยอง อุบลราชธานี

 ข้อมูลส่วนตัว


อนุโมทนาครับ

.....................................................
อย่าท้อถอยต่อการปฏิบัติ อย่าปล่อยให้ความขุ่นเคืองเข้าแทรก สร้างพลังด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า รำลึกและตอบแทนพระคุณมารดา และบิดา มองโลกด้วยใจเป็นกลาง ระลึกเสมอว่าเรายังด้อยปัญญาหากยังไม่ได้ปัญญา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 มี.ค. 2016, 13:32 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 17:53
โพสต์: 4999

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
มงคล สิ่งที่ทำให้มีโชคดี, ตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรม ที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ, มงคล ๓๘ ประการ หรือเรียกเต็มว่า อุดมมงคล (มงคลอันสูงสุด) ๓๘ ประการ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตร มีดังนี้
ขุ.ขุ.25/5/3...

https://www.youtube.com/watch?v=2vrskufJQpM


แปลมั่ว! คำว่ามงคลหรือ(มงฺคล) หมายความถึง ..... เจริญ

มงคล๓๘ประการไม่ได้หมายถึงทำแล้วนำมาซึ่งความสุขความเจริญ :b32:

แต่ท่านหมายถึง หมั่นปฏิบัติธรรมทั้ง๓๘ประการนั้นเป็นเนื่องนิจ....นี่แหล่ะคือความหมายของคำว่า..เจริญ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 มี.ค. 2016, 19:54 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32421

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


โฮฮับ เขียน:
กรัชกาย เขียน:
มงคล สิ่งที่ทำให้มีโชคดี, ตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรม ที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ, มงคล ๓๘ ประการ หรือเรียกเต็มว่า อุดมมงคล (มงคลอันสูงสุด) ๓๘ ประการ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตร มีดังนี้
ขุ.ขุ.25/5/3...

https://www.youtube.com/watch?v=2vrskufJQpM


แปลมั่ว! คำว่ามงคลหรือ(มงฺคล) หมายความถึง ..... เจริญ

มงคล๓๘ประการไม่ได้หมายถึงทำแล้วนำมาซึ่งความสุขความเจริญ :b32:

แต่ท่านหมายถึง หมั่นปฏิบัติธรรมทั้ง๓๘ประการนั้นเป็นเนื่องนิจ....นี่แหล่ะคือความหมายของคำว่า..เจริญ


รูปภาพ

เรื่องนี้ ตามสบายนะ ไม่ขัดคอ คิกๆๆ

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 มี.ค. 2016, 20:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32421

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ปฏิรูปเทสวาโส จ อยู่ในปฏิรูปเทส, อยู่ในถิ่นที่สิ่งแวดล้อมดี

ตย. ง่ายๆ ทั้งในบ้านและสังคมภายนอก

รูปภาพ

พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ ซึ่งค้นพบตัวเองแล้วจึงเข้าใจคนทั้งโลก ดังนั้น คำสอนของพระองค์จึงทรงเน้นเรื่องของคน ตั้งแต่ระดับพื้นๆคือการการทำหน้าที่ จนถึงแก่นแห่งชีวิตที่เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 มี.ค. 2016, 06:00 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12215


 ข้อมูลส่วนตัว


แค่..ไม่คบคนพาล...กรัชกายก็ทำท่าจะสอบตกแล้ว..

:b32: :b32:

อะไรน่า...
...เผามันเลยพี่น้อง...รึ..

และก้อ...แปลกมาก....แวดล้อมด้วยพวกหมิ่นสถาบัน..ทั้งน่าน

s004


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 มี.ค. 2016, 07:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 17:53
โพสต์: 4999

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
ปฏิรูปเทสวาโส จ อยู่ในปฏิรูปเทส, อยู่ในถิ่นที่สิ่งแวดล้อมดี


มั่ว! เล่นแปลตามใจชอบแบบนี้ พุทธพจน์วิบัติหมดนะซิ

..........................รูปภาพ

ปฏิรูปเทสวาโส จ.......การเปลี่ยนแปลงตนให้เหมาะให้ควรกับถิ่นพำนักด้วยศีลของบุคคล
พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ จะอยู่สถานที่ใดก็ตามควรกระทำตนให้อยู่ในศีลในสัจจ์
:b13:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 มี.ค. 2016, 07:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 17:53
โพสต์: 4999

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ ซึ่งค้นพบตัวเองแล้วจึงเข้าใจคนทั้งโลก ดังนั้น คำสอนของพระองค์จึงทรงเน้นเรื่องของคน ตั้งแต่ระดับพื้นๆคือการการทำหน้าที่ จนถึงแก่นแห่งชีวิตที่เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์


เลอะเทอะ! พระพุทธองค์เข้าใจความเป็นธรรมชาติของโลก
พระพุทธองค์ไม่ได้เข้าใจคน เพราะคำว่าคนพระพุทธองค์ไม่รู้จัก
สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนคือ ความเป็นธรรมชาติของสัตว์(บุคคล)
และกฎเกณท์ทางธรรมชาติที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง
กฎเกณท์ของธรรมชาติเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท อิทัปปจยตา
ถ้าไม่มีปฏิจจสมุปบาท ความเป็นไตรลักษณ์ของบุคคลย่อมไม่เกิดหรือไม่มี

การที่กรัชกายบอกว่า "จนถึงแก่นแห่งชีวิตที่เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์"......มั่ว :b32:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 มี.ค. 2016, 08:44 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32421

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กบนอกกะลา เขียน:
แค่..ไม่คบคนพาล...กรัชกายก็ทำท่าจะสอบตกแล้ว..

:b32: :b32:

อะไรน่า...
...เผามันเลยพี่น้อง...รึ..

และก้อ...แปลกมาก....แวดล้อมด้วยพวกหมิ่นสถาบัน..ทั้งน่าน

s004


โหนสถาบันมาป้องกันตนเอง :b32: และทำลายผู้อื่นอีกแระ

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 มี.ค. 2016, 08:49 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32421

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


โฮฮับ เขียน:
กรัชกาย เขียน:
พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ ซึ่งค้นพบตัวเองแล้วจึงเข้าใจคนทั้งโลก ดังนั้น คำสอนของพระองค์จึงทรงเน้นเรื่องของคน ตั้งแต่ระดับพื้นๆคือการการทำหน้าที่ จนถึงแก่นแห่งชีวิตที่เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์


เลอะเทอะ! พระพุทธองค์เข้าใจความเป็นธรรมชาติของโลก
พระพุทธองค์ไม่ได้เข้าใจคน เพราะคำว่าคนพระพุทธองค์ไม่รู้จัก
สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนคือ ความเป็นธรรมชาติของสัตว์(บุคคล)
และกฎเกณท์ทางธรรมชาติที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง
กฎเกณท์ของธรรมชาติเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท อิทัปปจยตา
ถ้าไม่มีปฏิจจสมุปบาท ความเป็นไตรลักษณ์ของบุคคลย่อมไม่เกิดหรือไม่มี

การที่กรัชกายบอกว่า "จนถึงแก่นแห่งชีวิตที่เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์"......มั่ว :b32:


โฮฮับเอ้ย เรื่องตื้นๆยังไม่เข้าใจ น๊อย โหนปฏิจจสมุปบาท คิกๆๆ

แน่ะ โหนบุคคล อีก บุคคล ไม่ใช่คนหรา สัตว์ไม่ได้หมายถึงคนหรา :b32:

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 มี.ค. 2016, 12:52 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 17:53
โพสต์: 4999

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
โฮฮับ เขียน:
กรัชกาย เขียน:
พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ ซึ่งค้นพบตัวเองแล้วจึงเข้าใจคนทั้งโลก ดังนั้น คำสอนของพระองค์จึงทรงเน้นเรื่องของคน ตั้งแต่ระดับพื้นๆคือการการทำหน้าที่ จนถึงแก่นแห่งชีวิตที่เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์


เลอะเทอะ! พระพุทธองค์เข้าใจความเป็นธรรมชาติของโลก
พระพุทธองค์ไม่ได้เข้าใจคน เพราะคำว่าคนพระพุทธองค์ไม่รู้จัก
สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนคือ ความเป็นธรรมชาติของสัตว์(บุคคล)
และกฎเกณท์ทางธรรมชาติที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง
กฎเกณท์ของธรรมชาติเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท อิทัปปจยตา
ถ้าไม่มีปฏิจจสมุปบาท ความเป็นไตรลักษณ์ของบุคคลย่อมไม่เกิดหรือไม่มี

การที่กรัชกายบอกว่า "จนถึงแก่นแห่งชีวิตที่เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์"......มั่ว :b32:


โฮฮับเอ้ย เรื่องตื้นๆยังไม่เข้าใจ น๊อย โหนปฏิจจสมุปบาท คิกๆๆ

แน่ะ โหนบุคคล อีก บุคคล ไม่ใช่คนหรา สัตว์ไม่ได้หมายถึงคนหรา :b32:


คำว่า..คน ไม่ใช่คำในศาสนาพุทธ เข้าใจมั้ย
พระพุทธองค์ไม่เคยพูดคำว่า"คน" ที่สำคัญคำๆนี้เกิดหลังพุทธปรินิพพานเป็นพันปี


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 มี.ค. 2016, 13:30 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12215


 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
กบนอกกะลา เขียน:
แค่..ไม่คบคนพาล...กรัชกายก็ทำท่าจะสอบตกแล้ว..

:b32: :b32:

อะไรน่า...
...เผามันเลยพี่น้อง...รึ..

และก้อ...แปลกมาก....แวดล้อมด้วยพวกหมิ่นสถาบัน..ทั้งน่าน

s004


โหนสถาบันมาป้องกันตนเอง :b32: และทำลายผู้อื่นอีกแระ


พูดความจริง...ก็ว่าคนอื่นว่าห้อย..ว่าโหน...ทุกที..

:b9: :b9:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 มี.ค. 2016, 16:10 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32421

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


โฮฮับ เขียน:
กรัชกาย เขียน:
โฮฮับ เขียน:
กรัชกาย เขียน:
พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ ซึ่งค้นพบตัวเองแล้วจึงเข้าใจคนทั้งโลก ดังนั้น คำสอนของพระองค์จึงทรงเน้นเรื่องของคน ตั้งแต่ระดับพื้นๆคือการการทำหน้าที่ จนถึงแก่นแห่งชีวิตที่เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์


เลอะเทอะ! พระพุทธองค์เข้าใจความเป็นธรรมชาติของโลก
พระพุทธองค์ไม่ได้เข้าใจคน เพราะคำว่าคนพระพุทธองค์ไม่รู้จัก
สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนคือ ความเป็นธรรมชาติของสัตว์(บุคคล)
และกฎเกณท์ทางธรรมชาติที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง
กฎเกณท์ของธรรมชาติเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท อิทัปปจยตา
ถ้าไม่มีปฏิจจสมุปบาท ความเป็นไตรลักษณ์ของบุคคลย่อมไม่เกิดหรือไม่มี

การที่กรัชกายบอกว่า "จนถึงแก่นแห่งชีวิตที่เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์"......มั่ว :b32:


โฮฮับเอ้ย เรื่องตื้นๆยังไม่เข้าใจ น๊อย โหนปฏิจจสมุปบาท คิกๆๆ

แน่ะ โหนบุคคล อีก บุคคล ไม่ใช่คนหรา สัตว์ไม่ได้หมายถึงคนหรา :b32:


คำว่า..คน ไม่ใช่คำในศาสนาพุทธ เข้าใจมั้ย
พระพุทธองค์ไม่เคยพูดคำว่า"คน" ที่สำคัญคำๆนี้เกิดหลังพุทธปรินิพพานเป็นพันปีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เป็นคนมั้ย

พระพุทธเจ้าเป็นคนมั้ย :b1:

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 29 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Rosarin และ บุคคลทั่วไป 6 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร