วันเวลาปัจจุบัน 13 ส.ค. 2020, 21:43  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 พ.ย. 2014, 11:01 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 3863


 ข้อมูลส่วนตัว


บุญคือเพื่อนที่ประเสริฐสุด:ติดตามเราไปทุกหนแห่งทุกภพชาติ..
..ไม่ต้องรอวันพระก็ทำบุญได้ทุกวัน.ทุกขณะที่เราหายใจเข้าออก..
..ไม่ต้องรอไปทำบุญที่วัด.ก็ทำบุญได้ด้วยการใช้กายใจของเราเป็นวิหารธรรม..
..ทานศีลภาวนาและเจริญสติ.เราทำบุญนี้ให้ตนเองได้ตลอดเวลา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
‪#‎ผู้ไม่เบียดเบียนเป็นผู้มีอายุยืน‬
ความมีอายุยืน,มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง,ย่อมเกิดแต่ความไม่เบียดเบียน.
...
ความมีอายุยืน,มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง,เป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความไม่เบียดเบียน.
ความไม่เบียดเบียนเป็นการทำให้มีความสุขความเจริญอายุ.
ความมีอายุยืน,มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง,เป็นความสุขความเจริญอายุ.
ผู้ที่ทำเหตุคือความไม่เบียดเบียน,ก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้มีอายุยืน,มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง,ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
‪#‎ผลแห่งกรรมย่อมตรงต่อเหตุที่กระทำไว้‬
อำนาจของกรรมทั้งใหญ่ยิ่ง,ทั้งล้ำลึก,ยากที่สามัญชนคนทั้งหลายจะเข้าใจได้ถูกแท้;แต่แม้ผู้ใดจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตาม,ย่อมไม่พ้นผลของกรรมที่ตนกระทำแล้วได้,ย่อมต้องได้รับผลของกรรมที่ตนกระทำแล้ว,ทำกรรมดีจักได้รับผลของกรรมดีนั้น,ทำกรรมไม่ดีใด..จักได้รับผลของกรรมที่ไม่ดีนั้นแน่นอนเสมอไป.
...
ผลดีเกิดแต่กรรมใด,ย่อมตรงกับกรรมที่เป็นเหตุแห่งผลนั้นเสมอ,เช่นความขี้โรคย่อมเกิดแต่ความเบียดเบียน,ความขี้โรคเป็นผลอันตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความเบียดเบียน,ความเบียดเบียนเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นสุข,ความขี้โรคก็เป็นความไม่เป็นสุข,ผู้ทำเหตุคือความเบียดเบียน,ก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้ขี้โรค,ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
‪#‎กรรมเป็นของของตน‬
ความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขก็ตาม,ความตกต่ำทุกข์ร้อนก็ตาม,ย่อมเกิดจากกรรม,ย่อมมีกรรมเป็นเหตุให้เกิดแน่นอนเสมอไป,ผลดีทั้งปวงย่อมเกิดจากกรรมดี,มีกรรมดีเป็นเหตุ.ผลไม่ดีทั้งปวงย่อมเกิดจากกรรมไม่ดี,มีกรรมไม่ดีเป็นเหตุ.
กรรมของผู้ใด;ผลย่อมเป็นของผู้นั้น,ผลจักไม่เป็นของผู้อื่น....
ผู้ใดทำกรรมดี;ผู้นั้นจักได้รับผลดี,เป็นความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุข.
ผู้ใดทำกรรมไม่ดี;ผู้นั้นย่อมได้รับผลไม่ดี,เป็นความตกต่ำเป็นความทุกข์ร้อน

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
‪#‎คนดีมีอำนาจย่อมใช้อำนาจในทางดี‬
เปรียบเช่นคนดีมีอำนาจ;ย่อมใช้อำนาจในทางดีก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น.
...
คนไม่ดีมีอำนาจ;ย่อมใช้อำนาจในทางที่ไม่ดี,ก่อให้เกิดความทุกข์ความร้อนทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น.
คนดีมีอำนาจในทางดี:ผู้ทำกรรมดีจึงมีอำนาจในทางดี,ย่อมใช้อำนาจนั้นก่อความร่มเย็นเป็นสุข,ให้เกิดทั้งตนเอง,และให้เกิดทั้งแก่ผู้อื่น.
คนไม่ดีมีอำนาจในทางไม่ดี;ผู้ทำกรรมไม่ดีจึงมีอำนาจในทางไม่ดี,ย่อมใช้อำนาจนั้นก่อความทุกข์ร้อน,ให้เกิดแก่ตนเอง,และให้เกิดแก่ผู้อื่น.

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
‪#‎อำนาจของกรรมยิ่งใหญ่ที่สุด‬
.....
พุทธศาสนสุภาษิตมีว่า"วโส อิสฺสริยํ โลเก อำนาจเป็นใหญ่ในโลก"
ในบรรดาอำนาจทั้งปวงในโลก อำนาจของกรรมยิ่งใหญ่ที่สุด....
อำนาจเป็นใหญ่ในโลกและไม่มีอำนาจใดเสมออำนาจของกรรม.
กรรมดี มีอำนาจในทางที่ดี.
กรรมไม่ดี มีอำนาจในทางที่ไม่ดี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
‪#‎กรรมหมายถึงการกระทำ‬
คำว่า"กรรม";ในพระพุทธศาสนา,เป็นคำที่มีความหมายเป็นกลาง,หมายถึงการกระทำ,ไม่เจาะจงบ่งเป็นการกระทำที่ไม่ดี,อันเป็นกรรมที่ไม่ดี,เป็นบาปกรรมหรือเป็นอกุศลกรรมและไม่เจาะจงบ่งเป็นการกระทำที่ดี,อันเป็นกรรมดี,เป็นบุญกรรมหรือเป็นกุศลกรรม.
...
คำว่า "กรรม" นั้น;โดยทั่วไปใช้ในความหมายว่าความไม่ดีเช่นเดียวกับคำ
บาปกรรมและอกุศลกรรม,จึงเท่ากับทั่วไปใช้คำ"กรรม"เป็นคำย่อของกรรมไม่ดีคือบาปกรรมหรืออกุศลกรรม

อ.วศิน อินสระ
อธิบายความ
.....
ตามนัยแห่งพระคาถานี้;ทรงแสดงพระเถระโดยคุณธรรม,โดยนัยนี้,แม้ผู้มีอายุถึง๑๐๐ปี,บวชแล้ว๘๐พรรษา,แต่ไม่มีคุณธรรมอันสมควร,ก็หาชื่อเป็นพระเถระไม่,เป็นคนแก่เสียเปล่า,ส่วนผู้ใดแม้ยังหนุ่ม,มีเกศาดำสนิท,แต่มีคุณธรรม,ผู้นั้นชื่อว่าเป็นพระเถระ.
...
‪#‎คุณธรรมที่ทรงระบุถึงในที่นี้คือสัจจะ‬,‪#‎ธรรมะ‬,‪#‎อหิงสา‬,‪#‎สัญญมะ‬,‪#‎ทมะและการคายมลทิน‬.
สัจจะ
คือความจริงกาย,จริงวาจา,จริงใจ.จริงกายนั้นคือประพฤตสิ่งใดก็ให้ได้จริง.จริงวาจานั้นคือพูดอย่างใดทำอย่างนั้น,ไม่เหลาะแหละ.จริงใจนั้นคือมีความสุจริตใจต่อบุคคลอื่น,ไม่มีเจตนาหลอกลวงให้เขาเข้าใจผิด,อีกอย่างหนึ่งหมายถึงผู้แทงตลอดอริยสัจ๔แล้ว.
ธรรมะ
นั้นหมายความเอาความยุติธรรม,เว้นอคติ๔และหมายเอาพรหมวิหารธรรม๔ประการ,อันเป็นธรรมของผู้ใหญ่.
อหิงสา
คือความไม่เบียดเบียน,ไม่เบียดเบียนสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายอื่น,เพราะเอาใจเขามาใส่ใจเราว่า,เรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด,คนอื่นสัตว์อื่นก็ฉันนั้น,ทุกรูปทุกนาม,มีความรักตนสูงสุด,ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น.
สัญญมะ
คือความสำรวมตน;ไม่คะนองกาย,วาจา.มีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสัย,ไม่เย่อหยิ่งจองหอง,ยกตนข่มท่าน,หรือเห็นคนอื่นเลวไปกว่าตนเสียหมด.
ทมะ
แปลว่าการฝึกตน;โดยความหมายถึงการสำรวมอินทรีย์๖คือระวังตา,หู,จมูก,ลิ้น,กาย,ใจ;ไม่ให้ควาใยินดียินร้ายครอบงำได้,เมื่อตาเห็นรูป,หูฟังเสียง เป็นต้น.
คายมลทิน
หมายถึงมลทิน๙;มีความริษยา,ความตระหนี่ เป็นต้น.
ไม่มีมลทินเหล่านั้นอยู่ในตนเพราะได้คายเสียแล้ว,เหมือนงูที่คายพิษออกหมดแล้ว.
ผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้,ชื่อว่าเป็นพระเถระตามความหมายนี้,ไม่ใช่เป็นคนโตเพราะกินข้าว,เฒ่าเพราะเกิดนาน.
เรื่องนี้;พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหาร,ทรงแสดงปรารถพระลกุณฏกภัททิยเถระ

อ.วศิน อินทสระ
อธิบายความ
................
พระพุทธภาษิตนี้,ชี้บอกว่า,คนที่พูดธรรมมาก,เรียนธรรมมากหรือบอกธรรมมาก,สอนธรรมมากหรือรู้ธรรมมาก;หาชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมไม่.แต่ผู้ทรงธรรมนั้นต้องเป็นผู้เห็นธรรมด้วยใจและไม่ดูหมิ่นหรือไม่ประมาทธรรม.ผู้เช่นนั้น,แม้จะฟังธรรมเพียงเล็กน้อย,แต่เข้าใจอรรถรส,ทรงธรรม;จึงเป็นผู้ทรงธรรมในความหมายว่าเป็นผู้มีธรรมในใจ,เห็นธรรมคืออริยสัจ๔ด้วยนามกาย(คือใจ)แล้ว.
...
เรื่องนี้;พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหาร,ทรงปรารถพระเอกอุทานเถระ
เอาบุญมาฝากจะถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ สักการะพระธาตุ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาทสร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย
รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ ให้อาหารสัตว์เป็นทานเป็นประจำ กรวดน้ำอุทิศบุญ อนุโมทนากับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่รักษาศีล ฟังธรรม ให้ทาน อนุโมทนากับเพื่อนๆที่รักษาศีล ศึกษาการรักษาโรค ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ถวายสังฆทานมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ปิดทองพระ รักษาอาการป่วยของผู้อื่นกับผู้ร่วมงาน และที่ผ่านมาได้รักษาอาการป่วยของบิดามารดา ปล่อยชีวิตสัตว์มาโดยตลอด ถวายยาแก่ภิกษุ ขัดองค์พระ ที่ผ่านมาได้จุดเทียนถวายพระรัตนตรัย ให้ความรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นวิทยาทาน ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ทำบุญหลายอย่างมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ถวายสังฆทานและทำบุญสร้างอาคารผู้ป่วยและกฐินกับเพื่อนๆและให้อาหารเป็นทานแก่สรรพสัตว์กับเพื่อนๆและเพื่อนคนหนึ่งและบริวารของเพื่อนและครอบครัวของเพื่อนได้มีจิตเมตตาให้ทานและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดและเพื่อนได้เคยสวดมนต์เย็นกับคุณแม่และที่ผ่านมาได้ทำบุญสักการะพระธาตุทำบุญปิดทองชำระหนี้สงฆ์และไหว้พระและทำบุญตามกล่องรับบริจาคตามวัดต่างๆกับเพื่อนและตั้งใจว่าจะสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอให้อนุโมทนาบุญด้วย

ขอเชิญถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน สักการะพระธาตุ ฟังธรรม สวดมนต์ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาท
สร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย กรวดน้ำอุทิศบุญ ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สนทนาธรรม
ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น รักษาอาการป่วยของผู้อื่น รักษาอาการป่วยของบิดามารดา จุดเทียนถวายพระรัตนตรัย
ปิดทอง สักการะพระธาตุ กราบอดีตสังขารเจ้าอาวาสที่ไม่เน่าเปื่อย ที่วัดแจ้ง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ปิดทองพระ ปล่อยชีวิตสัตว์ถวายยาแก่ภิกษุ ไหว้พระตามวัดต่างๆ ขัดองค์พระ ให้ความรู้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเป็นทาน
และสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอเชิญร่วมบุญกุศลร่วมกันนะ

เชิญชวนทุกท่านทำบุญ เสาหงส์ โคมไฟติดทางขึ้น รร สามเณร
https://www.facebook.com/e21owa


ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญเล็กๆ ในบุญแห่งการถวาย เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้อและน้อมถวาย แด่"วัดมะค่าโพรง ต.วังไทร อ.ปางช่อง จ.นครราชสีมา" กำหนดถวายวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557
จำนวน 4 รายการบุญ ดังนี้
รายการบุญที่ 1 "พระธาตุเจดีย์ 12 ราศี (จำลอง)"
หมายเหตุ องค์ละ 550 บาท จำนวน 12 เจดีย์ (ตามศรัทธา)
รายการบุญที่ 2 "เจดีย์แก้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุปิดท...อง"
หมายเหตุ องค์ละ 4,500 บาท จำนวน 1 องค์ (ตามศรัทธา)
รายการบุญที่ 3 "เจดีย์ดอกบัวแก้วบรรจุพระอัฐิธาตุครูบาอาจารย์"
หมายเหตุ องค์ละ 300 บาท จำนวน 19 องค์ (ตามศรัทธา)
รายการบุญที่ 4 "รอยพระพุทธบาท(จำลอง)"
หมายเหตุ รอยละ 250 บาท จำนวน 1 รอย (ตามศรัทธา)
085-361-4989
ขอเชิญร่วมบุญในโครงการสร้างสถานปฏิบัติธรรมภาวนาส่วนที่สอง...
ตึก2ชั้นครึ่ง...เป็นห้องพัก ปฎิบัติกรรมฐานสันโดษ มีห้องน้ำในตัว มีที่เดินจงกรมภายใน
089-644-3233


ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทองคำเปลวแท้(ทองคัดพิเศษ) แผ่นละ ๙ บาท
เพื่อลงรักปิดทองพระพุทธสิริรัตนโพธิญาณ เจติยาปุญญะนิมิต ประสิทธิพรสำเร็จทันใจ(หลวงพ่อพระเจ้าทันใจ)
วัดนาบุญ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
งานบุญลงรากฐานก่อสร้าง(พระอุโบสถ)
ติดต่อสอบถามทางวัดโดยตรงได้ที่
082- 1959199 พระอธิการธีรพงษ์ ธีรวํโส เจ้าอาวาสวัดหนองเต่าคำร่วมบุญเก็บรักษาพระธรรม จัดซื้อฮาร์ดดิสก์ที่เก็บข้อมูลธรรมะไว้เผยแผ่
เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมูที่ ๓ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ๕๔๑๓๐ โทร ๐๘๙ ๒๑๓๗๗๕๙
ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรยอดพระวิหาร<<
วัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
โทร 0861858116ขอเชิญร่วมบุญ 5 ธันวาคม 2557 เชิญร่วมบุญ ทีสำนักสงฆ์เมตตาวนาราม


ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ อาสนะที่นั่งพระสงฆ์ ณ วัดดอนมูล ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายชุดกันหนาวแด่พระภิกษุสามเณรในถิ่นธุระกันดาร

จำนวน 50ชุดชุดละ279 บาท ถวาย ณ วัดเหล่ายอด ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ร่วมเป็นเจ้าภาพ
หล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมใหญ่
หน้าตัก 6 เมตร (2องค์ )
เจ้าภาพหล่อพระพุธรูปองค์ปฐมใหญ่
ถวายวัดและสำนักสงฆ์ที่ยังไม่มีพระพุทธองค์ปฐมบูชา
พระพุทธรูปองค์ปฐมหน้าตัก 6 เมตร องค์ที่ 1
สร้างถวายวัดสาขาที่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
เป็นสำนักสงฆ์ป่าช้ายางนกหอ ป่าติดกับแม่น้ำเซบก 30ไร่...
โยมเพิ่งถวายที่ดินมาใหม่ค่ะ

พระพุทธรูปองค์ปฐมหน้าตัก 6 เมตร องค์ที่ 2
สร้างถวายวัดบ้านดงบังใต้ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
เป็นวัดเก่าสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2332

ร่วมบุญได้ที่
บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี พระชยางกูร โชติช่วง
เลขที่บัญชี 530-275-5424ขอเชิญร่วมทำบุญจัดซื้อ"แหวนทองคำ" น้ำหนัก 1 กรัม จำนวน 2 วง ๆ ละ 1,650 บาท "ร่วมได้ตามกำลังศรัทธา" เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา หล่อพระ จำนวน 2 วัด
085-361-4989


ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างโบสถ์ วัดคีรีไพรสณฑ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ขอเชิญร่วมบุญกับพระมหาองอาจ กัลยาณวาที วัดโคกอารักษ์ ต.กาเกาะ อ.เมือง จ.สุรินทร์ จากรายการธรรมะตีสอง แจ้งข่าวงานบุญในรายการดังนี้

1. เจ้าภาพหินอ่อน ปูพื้นอุโบสถ จำนวน 500 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 360 บาท
2.. เจ้าภาพโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

...ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญกับ พระมหาองอาจ กัลยาณวาที โทร 093-342-7943 , 088-420-1516

ขอเชิญร่วมบุญกับพระอาจารย์ระพิน สีลธโร วัดเลียบราษฎร์บำรุง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จากรายการเสียงธรรมสว่างใจ แจ้งข่าวงานบุญในรายการดังนี้

1. เจ้าภาพคันทวย บัวหัวเสา จำนวน 16 ชุด ณ วัดทุ่งตัน อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ชุดละ 10,000 บาท
2. เจ้าภาพชุดกรวดน้ำทองเห...ลือง จำนวน 45 ชุด ถวาย 9 วัด วัดละ 5 ชุด ชุดละ 300 บาท

ร่วมเป็นเจ้าภาพทุกรายการงานบุญกับ
พระอาจารย์ระพิน สีลธโร โทร 087-105-4551
ขอเชิญร่วมบุญกับพระมหา ดร.วิไลย จันทปัชโชโต สำนักปฏิบัติธรรมสายสุดาภาวนาราม บ้านห้วยกุ่มซอย3 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จากรายการปฏิบัติธรรม แจ้งข่าวงานบุญในรายการดังนี้

1. เจ้าภาพซื้อที่ดินขยายพื้นที่สถานปฏิบัติธรรมสายสุดาภาวนาราม ด้านหน้า จำนวน 1 ไร่ ไ...ร่ละ 250,000 บาท
- กองทุนหลัก 10,000 บาท
- กองทุนสมทบ 1,000 บาท
วันนี้มีเจ้าภาพแล้ว 60,000 บาทแล้ว

2. เจ้าภาพสร้างพระพุทธปางลีลาประทานพร ประดิษฐานหน้าบรรณศาลา จำนวน 2 ด้าน ณ วัดโพธิ์ศรีพุทธิคุณ ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด องค์ละ 35,000 บาท
- กองทุนละ 1,000 บาท หรือตามศรัทธา

ร่วมบุญกับ พระมหา ดร. วิไลย จันทปัชโชโต โทร 080-123-4520

เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้าง"ศาลาพิพิธภัณฑ์ญาณสัมปันโนนุสรณ์ ณ วัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโน บ้านสันติสุข ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๒๖๐๐๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


ขอเชิญร่วมบุญสร้างสำนักสงฆ์เมตตาวนาราม บ้านทุ่งมะฝาง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทร.098-3108-972


หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ จ.เลย
ท่านจะมาพัก ณ. วัดสังฆทาน นนทบุรี (ศาลาเรือนไทย)
สามารถถวายภัตตาหารได้ที่ศาลาเรือนไทย ชั้นลอย เวลา 7.30 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557
(กลับมาจากจันทบุรี งานมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล หลวงปู่สวาทวั...นที่ 22 ช่วงบ่าย เข้าวัดสังฆทาน)

ขอเชิญสร้างเจดีย์
https://www.facebook.com/36190670051474 ... 89/?type=1ขอเชิญญาติธรรมร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรม...
ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรม และทอดผ้าป่าบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรม ณ ลานธรรม วัดสังฆทาน โดยพร้อมเพรียงกัน
ติดต่อร่วมบุญและสมทบโรงทาน ได้ที่ ๐๒-๔๙๖ ๑๒๔๒


ขอเชิญร่วมบุญเดือน ธค 57 และ มค 58 มีงานสังฆทานพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ กทม.
1. มูลนิธิหลวงปู่มั่น วันที่ 7 ธค 57 <<พระเณร 70 รูป>>...
2. องค์การเภสัช 20 ธค 57 <<พระเณร 80 รูป>>
3. คุรุสภา 27 ธค 57 <<พระเณร 200 รูป>>
4. มูลนิธิหลวงปู่มั่น วันที่ 1 มค 58 <<พระเณร 70 รูป>>
5. รพ.วิชัยยุทธ ต้นเดือน มค 58 <<พระเณร 50 รูป>>


ขอเชิญกัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน ร่วมบุญเปนเจ้าภาพผ้าไตร 9 ขันธ์ครบชุด สำหรับงานอุปสมบทหมู่พระสงฆ์21รูป งานฉลองอุโบสถผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต วัดโพธิญานรังสี จ. สุรินทร์ ในวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2557 นี้


ขอเชิญร่วมงานสร้างระฆังไว้ในพระศาสนา จะได้มีโอกาสถวายระฆังโบราณ ติดฉัตรเจดีย์ปฐมฤกษ์ธรรมจักรพรรดิ์ณ วัดถ้ำผางาม(บ้านหมุ้น) จ.ลำปาง อธิษฐานจิตถวายยอดฉัตรโดยพระอาจารย์
วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) วัดถ้ำเมืองนะ จ.เชียงใหม่ และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระปัจเจกธาตุ พระอรหันตธาตุ อีกทั้งอัฐิธาตุ เส้นเกศา ชิ้นส่วนจีวรของพระโพธิสัตว์ คือ "หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ" มาประดิษฐานไว้ที่องค์พระเจดีย์


ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญเล็กๆ ในบุญแห่งการ "ถวายปฎิทินตั้งโต๊ะ" ลิขิตธรรมโอวาทหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ถวายแด่พระกรรมฐาน (ทุกรูป) ที่วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุุ กรุงเทพฯ ในงานทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน ประจำเดือน ธ.ค.57 ที่ศาลาการเปรี...ยญฯ ตั้งแต่เวลา 06.30 - 10.30 น.โทร 085-361-4989


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณรทั่วโลกกว่า 3,000 รูป รวม 15 วัน น้อมถวายบุญกุศลเป็นพระพุทธบูชา ในงานสาธยาย พระไตรปิฏกโลก พุทธคยา ประเทศอืนเดีย


• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูป พุทธศิลป์ล้านช้างอีสาน พระเจ้าโ...พธิ์ศรีสุวรรณเขตเขื่อนขันธ์ ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว เนื้อทองคำขาว ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดโพธิ์ศรีสมสะอาด จังหวัดหนองบัวลำภู


• "ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์กลางหุบเขาอันไกลโพ้น 20 ธ.ค. ...57- 5 ม.ค. 58 ณ สวนปฏิบัติธรรมชมวิว บ.นางิ้ว ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย "


พระมหาถวิล พุทธวิริโย สถานปฏิบัติธรรมรัตนประทีป ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จากรายการเสียงธรรมรัตนประทีป แจ้งข่าวงานบุญในรายการดังนี้

1. เจ้าภาพไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 2 ตัว (ตัวผู้ และตัวเมีย) รวม 32,000 บาท ทุนละ 1,000 บาท

2. เจ้าภาพชุดกัน...หนาวให้พระสงฆ์ จำนวน 20 ชุด ชุดละ 1,000 บาท

ร่วมบุญกับ พระมหาถวิล พุทธวิริโย โทร 088-133-5605


ขอเชิญร่วมบุญสร้างกุฎิสงฆ์ ห้องสุขา สำนักสงฆ์เมตตาวนาราม เชียงราย ในวาระ ๘๐ ปี หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย
โทร.098-3108-972


ขอเชิญร่วมเป็น เจ้าภาพสร้าง พระพุทธชนะเจริญวัณ
หน้าตัก 10 เมตร ความสูง 13.5 เมตร

ณ สำนักสงฆ์ ถ้ำทรัพย์กระจง
ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฎ ภาษาไทยพร้อมอรรถกถาภาษาไทยแปล ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ เพื่อนำไปถวายวัดที่มีความต้องการและขาดแคลนหนังสือพระไตรปิฎกในการศึกษาพระธรรม ซึ่งครั้งนี้จัดถวายเป็นครั้งที่ 4 ณ วัดสุวรรณบรรพต (เขาคอย) จ.ระยอง
https://www.facebook.com/profile.php?id ... fref=photoการจัดผ้าป่าสามัคคี ถวายในวันเสาร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บ้านวิริยบารมี
088-5078338


ขอเชิญร่วมบุญเททองหล่อพระสิวลีขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว

น้อมถวายบูชาคุณหลวงปู่หา สุภโร

เททอง
ณ วัดสักกะวัน จ.กาฬสินธ์
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ขอเชิญสายบุญทุกๆท่าตร่วมทำบุญสร้างบารมีทานบารมี "โรงทานก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเจ" เลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน และ ถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และสามเณร ทำอาหารถวายเพิ่มเติม"ลาบเห็ดเจ" และ "ต้มแซบเห็ดเจ" จะทำบุญโรงทานครั้งนี้งา...นผ้าป่าครั้งที่ 2 วัดบางศรีเมือง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี ในเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นี้


ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญเล็กๆ ในการร่วมถวายปัจจัย เพื่อร่วมสมทบทุน "ตั้งต้น" ในการขอจัดตั้งเป็นวัด ในพระพุทธศาสนา ชื่อ "วัดพุทธประทับ" ตั้งอยู่ที่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
085-361--4989ร่วมบุญทอดผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กองๆ ละ ๙ บาท เพื่อสร้าง
"สมเด็จพระปฐมพุทธมหามุนีศรีไตรโลกนาถทศพลมงคลบรมบพิตร"
และพระมหาวิหาร ณ สำนักสงฆ์เขาพุทธธรรมปัญญามหามงคลคีรี ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ร่วมทำบุญใหญ่ ๓ งานบุญ ณ วัดเขาบุญมีดาราราม
(วัดทุ่งคาตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดังนี้

1.สร้างวิหารสมเด็จองค์ปฐม เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม
ทรงเครื่องจักรพรรดิ แกะสลักจากข้าวสารหิน ขนาดหน้าตัก ๒ เมตร

2.สร้างอาคารปฏิบัติธรรม ที่พักผู้บวชเนกขัมมะถือศีล ๘

3.บูรณะศาลาการเปรียญ เช่น หลังคา, ฝ้าเพดาน, ระบบไฟที่ยังใช้การไม่ได้...โครงการร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม 5,000 องค์
บรรจุไว้ใต้ฐานสมเด็จองค์ปฐม 4 ศอก วัดตะโก จ.สระแก้ว
ให้ร่วมบุญองค์ละ 50 บาท
https://www.facebook.com/groups/264953573628531/


ขอเชิญถวายอาสานะนั้งสมาธิ
0817130764


ขอเชิญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
0851828778


พระวิชาญ ธัมมโชโต วัดป่าโคกปราสาท ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ จากรายการเสียงธรรมจากวัดป่าโคกปราสาท แจ้งข่าวงานบุญในรายการวันนี้ดังนี้

1. เจ้าภาพปูพื้นด้วยหินแกรนิต ภายในวิหารพระศรีอริยเมตรไตรย ณ วัดป่าโคกปราสาท
จำนวน 850 ตารางเมตร ตาราง...เมตรละ 1,000 บาท (ถึงวันนี้มีเจ้าภาพเพียง 40 ตารางเมตร)

ร่วมบุญกับ พระวิชาญ ธัมมโชโต โทร 089-929-2295


พระอธิการสลาม เตชพโล วัดบ้านเสลา ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จากรายการเสียงธรรมจากวัดบ้านเสลา แจ้งข่าวรายการงานบุญดังนี้

1. เจ้าภาพกลด 30 หลัง หลังละ 1,000 บาท
2. เจ้าภาพย่าม 30 ใบ ใบละ 300 บาท
3. เจ้าภาพไถ่ชีวิตกระบือ 3 ตัว ตัวละ 20,000... บาท แบ่งเป็นทุน ทุนละ 1,000 บาท หรือตามศรัทธา

ร่วมบุญกับ พระอธิการสลาม เตชพโล โทร 081-789-4230


ขอเชิญร่วมทำบุญ "ปล่อยปลา" ร่วมกับ หลวงปู่บุญอุ้ม ปภัสสโร วัดป่าโนนแพง อ.โนนแพง จ.นครพนม เพื่ออุทิศบุญให้กับ "ทหาร" ที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตก ที่ จ.พะเยา
085-361-4989


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุฎิหลวงปู่ดู่ ได้ที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาดอยสะเก็ด บัญชี สะสมทรัพย์
เลขที่ 486 0504226
พระสุริยะพงศ์ ต้นตระกูลองอาจ
เบอร์โทร 081 6934596


จัดพานดอกไม้บูชาครู (คล้าย ๆ กับในภาพ) จำนวน ๓ พาน ไปถวายเพื่อบูชาครู ประกอบด้วย

๑. น้อมถวายเสด็จพ่อสมเด็จองค์ปฐม วัดท่าซุง เพื่อกราบถวายรายงานและปิดงานสร้าง "พระพุทธพลังจิตทองคำ" พร้อมกราบขออนุญาตดำเนินการ ๓ เรื่อง
๒. เตรียมพานบูชาครูให้พระอาจารย์นิล (พร้อมทองคำจำนวนหนึ่ง) เพื่อถวายพระรูปหนึ่ง
๓. เตรียมพานบูชาครูสำหรับเว็บพลังจิต (พร้อมทองคำจำนวนหนึ่ง) เพื่อถวายพระรูปหนึ่ง
088-5078338


ร่วมทำบุญสร้างพระเกศมาลาเปลวเพลิง (ที่ถูกขโมยไป) เพื่อเติมเต็มพระพุทธรูปและถือเป็นการร่วมบูรณะพระพุทธรูปให้กลับมางดงามดั่งเดิม ณ วัดหนองพวง อ.คง จ.นครราชสีมา


ขอเชิญร่วมบุญในโครงการถวายค่าน้ำค่าไฟ ๑๐๐ วัด
ในโครงการถวายมหาสังฆทาน 888 วัด 88 พรรษา
ในโครงการทูลเกล้าถวายพระพุทธเมตตาทองคำ
น้อยถวายความดีแด่พระพุทธบิดาเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
https://www.facebook.com/namchai.termsirikiat


ขอเชิญร่วมบุญการสร้างพระธรรมจักรขนาด 3 เมตร ยอดจัดสร้าง = 25,000 บาท
โทร.081-4230340


สร้างพระสีวลีมหาลาภ สูง 36 เมตร (สูงที่สุดในโลก)
โทร 089-523-6875


ร่วมบุญบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญหลังเก่าที่มีอายุการใช้งานมานานนับสิบปี ณ วัดโคกปีบ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 081-996-8490


พระมหาถวิล พุทธวิริโย สถานปฏิบัติธรรมรัตนประทีป ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จากรายการเสียงธรรมรัตนประทีป แจ้งข่าวงานบุญในรายการดังนี้

1. เจ้าภาพสร้างศาลาเดินจงกรม
1.1 เสา งบประมาณ 5,000 บาท ทุนละ 1,000 บาท
1.2 เหล็กกล่องตัวซี งบประมาณ 5,000 บาท ทุนละ 1,000 บาท

2. เจ้าภาพทำบุญขวัญข้าว 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญกับ พระมหาถวิล พุทธวิริโย โทร 088-133-5605...พระมหาสุทธิเดช สุทธิเดโช วัดป่ามฤคทายวัน ต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ รายการเสียงธรรมจากวัดป่ามฤคทายวัน แจ้งข่าวงานบุญในายการวันนี้ดังนี้

1. เจ้าภาพสร้างองค์พระ เพื่อประดิษฐานบนหลังคาอุโบสถ จำนวน 84,000 องค์ องค์ละ 5 บาท (ห้าบาท) (วันนี้ยังขาดอยู่ 62,000 องค์)

2. เจ้าภาพไถ่ชีวิตโคท้อง จำนวน 48 ตัว โดยจะไถ่ในวันที่ 1 ธ.ค. 2557 (โอกาสวันพ่อแห่งชาติ) ตัวละ 10,000 บาท ทุนละ 1,000 บาท

3. เจ้าภาพโลงเย็น จำนวน 45 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆกับพระมหาสุทธิเดช สุท...ธิเดโช
โทรศัพท์ 087-001-9818, 091-669-8188ร่วมสร้างพระประธานหน้าตัก 7 เมตร วิหารพุทธพรหมปัญโญ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางรวมจิตใจทั่วโลก และสวดบทพระมหาจักรพรรดิวันละ 4 เวล าและปฏิบัติธรรมตามแนวทางหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
084-4804499


ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธมหาชนกมุนีศรีสรรเพชญ์ เททองหล่อด้วยโลหะทองเหลืองขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาดหน้าตัก 19 เมตร สูง 32 เมตร ณ วัดมหาราชธรรมมาราม (วัดหน้าวัวใหม่) ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 ธันวาคม 2557 เวลา 13.09 น. หล่อส่วนฐานองค์พระขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันเทหล่อพระประธาน พระพุทธชินราช หน้าตัก ๔๙ นิ้ว จำนวน ๓ องค์ (ใช้งบประมาณองค์ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ
โทร.035-837-590


ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพระประธาน หน้าตัก 30 นิ้ว
ถวาย ณ วัดป่าม่วง หัวสิบ ต.บ้านบัว เมืองยอง ประเทศพม่า
โทร 083-5675263...


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการสร้างรูปเหมือนพระพุทธเจ้ากัสสโป ขนาดฐานกว้าง ๑๐ X ๑๐ เมตร สูง ๙ เมตร
เบอร์ติดต่อ 087-125-6213


บอกบุญเนื่องด้วยพระอุโบสถวัดช่างเหล็ก แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีประสงค์จะดำเนินการระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั้งด้านใน และด้านนอกพระอุโบสถทั้งหมด ซึ่งเดิมใช้งานมามากกว่า 15 ปีแล้ว สภาพการใช้งานจึงทรุดโทรมตามกาลเวลา


ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลเพ็ญ จ.อุดรธานี จัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับผู้ป่วยตึก 3 ชั้น ซึ่งได้รับประทานนามตึกจากสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศฯ กรุงเทพมหานคร ชื่อ “ตึกพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช” ทาง รพ.เพ็ญยังขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้บริการในตึกอีกจำนวนมาก

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนา และร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา โดยติดต่อที่ น.พ.วิชัย ชัยจิตวณิชกุล ผอ.โรงพยาบาลเพ็ญ โทร.08-1840-4777


ขอเชิญเจ้าภาพสร้างระฆังหล่อแบบโบราณ
(เสียงดังกังวาล เหมาะสำหรับศาสนาสถาน)
ขนาด 2 นิ้ว ใบละ 549 บาท พร้อมสลักชื่อเจ้าภาพที่ใบโพธิ์
เพื่อจัดส่งถวาย ณ วัดทั่วประเทศ
https://www.facebook.com/noibuatip?fref=photo


ร่วมทำบุญบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้าง โบราณสถานวัดป่าคะยอมใต้ กองทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
https://www.facebook.com/watpakayomtai?fref=photo


พระธาตุเจดีย์วัดไพรสวรรค์จ.กำแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง ต.ปางตาไว

สร้างได้ประมาณ80เปรอเซ็นแล้วหรืออีก20เปรอเซ็นก็จะสำเร็จแล้ว

แต่ยังขาดทุนทรัพย์ที่จะดำเดินการสร้างต่อจึงขอบอกบุญท่านที่มีจิตศรัทธาต่อพระศาสนาร่วมด้วยช่วยกันให้แล้วเสร็จติดต่อมายัง0819531024เจ้าอาวาสวัด
สบทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรม3ชั้น งบประมาณ25ล้านบาทในโครงการนี้เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
0892562388


บริจาคร่วมบุญสร้างและบูรณะสิ่งก่อสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัดยางใหญ่ (พ่อท่านเจ้าวัดศักดิ์สิทธิ์ & ตาพรานบุญ) ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 14 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร