วันเวลาปัจจุบัน 13 ส.ค. 2020, 22:11  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 พ.ย. 2014, 10:08 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 3863


 ข้อมูลส่วนตัว


ปฐมบทอานาปานสติ
เห็นความดับในทุกกรณี
ในชีวิตประจำวัน เราก็ระลึกถึงลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก ในทุกอิริยาบท ยืน เดิน นั่ง นอน ตาเห็นรูปอะไร หูได้ยินเสียงอะไร ถึงแม้...ว่าเกิดความรู้สึก เราก็เห็นความดับ ใจเราจะคิดดีบ้าง คิดชั่วบ้าง เราก็เห็นความดับ สัญญาเกิดขึ้น สัญญาเก่าๆ บางสิ่งบางอย่างระลึกถึงแล้วไม่สบายใจก็มี เราก็เห็นความดับของสัญญา
การเห็นความดับนี่สำคัญมาก เรียกว่าตัวปัญญาวิปัสสนา ถ้าเราเห็นความดับ กิเลสก็ไม่มีโอกาสที่จะตั้งอยู่ได้ ความโลภ ความโกรธ ความหลง มานะ ทิฐิ ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะแม้ความรู้สึกจะเกิดขึ้น ความรู้สึกนั้นก็จะหายไป
แต่จิตที่ยังไม่ได้ฝึก ความรู้สึกก็จะอยู่ตลอดไป เมื่อเกิดน้อยใจ เสียใจ ก็จะเป็นทุกข์ตลอดชาติ เมื่อรู้สึกเจ็บใจก็เจ็บใจตลอดไป เมื่อหงุดหงิดก็หงุดหงิดตลอดไป อันนี้เป็นความรู้สึกของเรา เราก็รู้สึกอย่างนี้ตลอด
ที่นี้เราพยายามเจริญอานาปานสติ จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน พยายามเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจัง แล้วก็ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น ทำไปเรื่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ
อันนี้เพื่อให้อานาปานสติขั้นที่ ๑ สมบูรณ์ เมื่ออานาปานสติขั้นที่ ๑ สมบูรณ์ เราก็สามารถกำหนดรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดขึ้นแล้วดับไป เกิดขึ้นแล้วดับไป พยายามมองเห็นความดับ ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ เรียกว่าพิจารณาหรือเจริญวิปัสสนา
อารมณฺ์วิปัสสนา เราก็ต้องใช้ตั้งแต่เริ่มเบื้องต้นจนกว่าจิตจะสงบเป็นธรรมดาๆ จิตไม่มีนิวรณ์ พยายามมองเห็น พยายามมองเห็นนิวรณ์ ๕ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วดับไป ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรที่จะไปยึดมั่นเอาเป็นจริงเป็นจัง ไม่เอาจริงเอาจังกับกิเลส เมื่อกระทบอารมณ์ เมื่อใจไม่ดี ก็หยุดทำ หยุดพูด หยุดคิด หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ หายใจเข้าสบายๆ หายใจออกสบายๆ การปรับปรุงลมหายใจจะช่วยได้มาก
อานาปานสติขั้นที่ ๑ จะสมบูรณ์ได้ ต้องอาศัยการเห็นอนิจจังขั้นหยาบๆ ต้องใช้ปัญญามากเพราะเรายังยึดมั่นถือมั่นเป็นอารมณ์ต่างๆ อยู่ ถ้าเราเห็นโทษ เห็นภัย เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ใจเราก็จะรู้สึกเบาสบายขึ้น เพราะเริ่มมีปัญญา แม้จะเป็นปัญญาขั้นหยาบก็ตาม เรื่องอนิจจังนี้ เราก็พิจารณาไปเรื่อยๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น ก็คิดว่า "โอ้! อย่างนี้จริงๆ อนิจจังจริงๆ" ถ้าปฏิบัติิอยู่อย่างนี้ เราก็เป็นสุขได้

ดูกาย ดูใจ ตัวเอง...
การปฏิบัติธรรม คือ การพิจารณากิเลสของตนเอง
จึงควรดูกิเลสในจิตของตน อย่าไปดูกิเลสในจิตของผู้อื่น
คนเราต้องพยายามดูกิเลสในจิตของตนเองบ้าง ไม่ใช่ดูแต่กิเลสในจิตของผู้อื่น (ว่าเขาเป็นมารเสียหมด เรียกว่า ขาดความเป็นธรรม) เข้าข้างตนเอง โทษของตนเองนั้นมองไม่เห็น เห็นแต่โทษของผู้อื่น
...
(บุคคลนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติธรรม ไม่ใช่บัณฑิต เป็นแต่คนพาลที่คอยเพ่งโทษผู้อื่น)
การดูกิเลสในจิตของตน เรียกว่า ไม่เข้าข้างตนเอง และมีความเพียรเพื่อขจัดกิเลส
การพิจารณากิเลสในจิตของตน กระทำได้ดังนี้ คือ
ดูกิเลสราคะในจิตตนเอง ในสัมผัสทั้ง 6 ที่มากระทบเกิดเป็นความยินดีขึ้น เรียกว่า เกิดราคะขึ้น (กิเลสยังดับไม่หมดจากจิตของตน)
ถ้ากระทบแล้ว สามารถปล่อยวางได้ พิจารณาอสุภะหรือธาตุกัมมัฏฐาน เป็นต้น เรียกว่า มีความเพียรเพื่อตัดกิเลส (ไม่ปล่อยให้ราคะครอบงำจิต)
ดูโทสะในจิตของตนเอง ในสัมผัสทั้ง 6 ที่มากระทบเกิดเป็นความยินร้ายขึ้น เรียกว่า เกิดโทสะขึ้น (กิเลสยังดับไม่หมดจากจิตของตน)
ถ้ากระทบแล้ว สามารถปล่อยวางได้ เจริญเมตตาเพื่อดับโทสะ เป็นต้น เรียกว่า มีความเพียรเพื่อตัดกิเลส (ไม่ปล่อยให้โทสะครอบงำจิต)
ดูโมหะในจิตของตนเองในสัมผัสทั้ง 6 ที่มากระทบเกิดเป็นความยินดีและยินร้ายขึ้น เรียกว่า เกิดโมหะขึ้น (กิเลสยังดับไม่หมดจากจิตของตน)
ถ้ากระทบแล้ว สามารถปล่อยวางได้ ไม่เกิดกิเลสเป็นเหตุอยากได้ อยากเป็น อยากมี ในกิเลส ตัณหา อุปาทานใดๆ เป็นต้น เรียกว่า มีความเพียรเพื่อตัดกิเลส (ไม่ปล่อยให้โมหะครอบงำจิต)
ผู้ใดใช้สติตามระวังดูจิตของตน ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร


พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างไร?
สอนให้เดินสายกลาง‬
คืออย่าให้ตึง,อย่าให้หย่อน,อย่าให้ซ้ายจัดขวาจัด,อะไรทำนองนั้น.
เรียกเป็นบาลีว่าให้เว้นจากนิชฌามปฏิปทาและอาคาฬพหปฏิปทา....
คือให้เดินสายกลางคืออย่าทำตนให้ลำบาก,และก็อย่าตามใจตนเองในความสุขทางเนื้อหนัง.การเดินสายกลางก็เพื่อจะได้มีความเหมาะสมทุกอย่างทุกประการ,ที่จะเป็นอยู่,ที่จะศึกษา,ที่จะปฏิบัติและดับทุกข์ได้.
หรือเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา
สอนให้ช่วยตนเอง‬
ตามพระบาลีว่า"อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ"
พระพุทธเจ้าท่านตรัสอีกว่า.....
อกฺขาตาโร ตถาคตา
ตถาคตทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้น
ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ
การกระทำเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องทำเอง
สิ่งทั้งหลายมีเหตุปัจจัย‬,เป็นไปตามเหตุปัจจัย,มีกฏในตัวมันเอง
พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่า..
สิ่งใดเกิดมาแต่เหตุ,ก็ต้องรู้เหตุของสิ่งนั้นและรู้ความดับของเหตุของสิ่งนั้น
‪#สอนให้เว้นความชั่ว‬,‪#‎ทำความดี‬,‪#‎และทำจิตให้บริสุทธิ์‬
รวมเรียกว่า"โอวาทปาฏิโมกข์"คือประมวลหัวข้อแห่งคำโอวาททั้งหมด
ถึงแม้ว่าเราจะเว้นความชั่วและทำความดีเสร็จแล้ว,เรายังต้องรู้จักกระทำจิตให้ปล่อยวาง,อย่าได้ยึดถืออะไรไว้โดยความเป็นตัวตนของตน,มันจะเศร้าหมอง,มันจะหนัก,มันจะเป็นทุกข์,เหมือนกับว่ายึดถือแบกหามสิ่งใดไว้,ย่อมเป็นของหนักและทนทุกข์.
...
-พุทธทาสภิกขุ


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
‪#‎ความขาดแคลนเกิดแต่การไม่บริจาค‬
ความขาดแคลน;ย่อมเกิดแต่ไม่มีการบริจาคคือไม่ได้ทำเหตุคือการบริจาคที่จะให้เกิดผลเป็นความไม่ขาดแคลน,ไม่ได้ทำเหตุที่จะให้ผลเป็นความพรั่งพร้อม.
แม้ทำเหตุแห่งความพรั่งพร้อมไม่ขาดแคลน,ย่อมได้รับผลเป็นความพรั่งพร้อม....
ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้


"ทำบุญ..อย่ารอตอนแก่..
เพราะชีวิต..ไม่มีอะไรแน่..
บางคน..ไม่ทันได้แก่
ตายก่อน..จึงไม่มีโอกาสทำบุญ"
...
ทำบุญ ทำดี ..ทำได้ทันที
ไม่ต้องรอเวลา..
ถ้ารอให้แก่เฒ่าหรือจวนตัวแล้ว
ค่อยสนใจภาวนา..
ก็เหมือนคนหัดว่ายน้ำ
เอาตอนเรือหรือแพใกล้แตก..
มันจะไม่ทันการณ์
เอาบุญมาฝากจะถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ สักการะพระธาตุ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาทสร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย
รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ ให้อาหารสัตว์เป็นทานเป็นประจำ กรวดน้ำอุทิศบุญ อนุโมทนากับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่รักษาศีล ฟังธรรม ให้ทาน อนุโมทนากับเพื่อนๆที่รักษาศีล ศึกษาการรักษาโรค ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ถวายสังฆทานมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ปิดทองพระ รักษาอาการป่วยของผู้อื่นกับผู้ร่วมงาน และที่ผ่านมาได้รักษาอาการป่วยของบิดามารดา ปล่อยชีวิตสัตว์มาโดยตลอด ถวายยาแก่ภิกษุ ขัดองค์พระ ที่ผ่านมาได้จุดเทียนถวายพระรัตนตรัย ให้ความรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นวิทยาทาน ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ทำบุญหลายอย่างมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ถวายสังฆทานและทำบุญสร้างอาคารผู้ป่วยและกฐินกับเพื่อนๆและให้อาหารเป็นทานแก่สรรพสัตว์กับเพื่อนๆและเพื่อนคนหนึ่งและบริวารของเพื่อนและครอบครัวของเพื่อนได้มีจิตเมตตาให้ทานและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดและเพื่อนได้เคยสวดมนต์เย็นกับคุณแม่และที่ผ่านมาได้ทำบุญสักการะพระธาตุทำบุญปิดทองชำระหนี้สงฆ์และไหว้พระและทำบุญตามกล่องรับบริจาคตามวัดต่างๆกับเพื่อนและตั้งใจว่าจะสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอให้อนุโมทนาบุญด้วย

ขอเชิญถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน สักการะพระธาตุ ฟังธรรม สวดมนต์ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาท
สร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย กรวดน้ำอุทิศบุญ ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สนทนาธรรม
ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น รักษาอาการป่วยของผู้อื่น รักษาอาการป่วยของบิดามารดา จุดเทียนถวายพระรัตนตรัย
ปิดทอง สักการะพระธาตุ กราบอดีตสังขารเจ้าอาวาสที่ไม่เน่าเปื่อย ที่วัดแจ้ง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ปิดทองพระ ปล่อยชีวิตสัตว์ถวายยาแก่ภิกษุ ไหว้พระตามวัดต่างๆ ขัดองค์พระ ให้ความรู้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเป็นทาน
และสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอเชิญร่วมบุญกุศลร่วมกันนะ


ถวายพระพุทธชินราชจำลองหน้าตักประมาณ 30 - 40 นิ้ว ให้กับวัดตะเคียน จ. ลพบุรี ที่ตั้งของวัดจะอยู่แถวๆเส้นทางรถตู้กรุงเทพ-ลพบุรี โดยจะเลยบ่อเงินปลาเผาไปไม่ไกล
โดยจะถวายพระเพื่อตั้งในศาลาทำบุญ งบประมาณในครั้งนี้ประมาณ 20,000 - 40,000 บาท จะถวายพระช่วงประมาณอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน มกราคม 2558
ท่านที่สนใจร่วมทำบุญ สามารถโอนเงินผ่านบัญชี ไทยพานิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่ 405-626690-9 ชื่อบัญชี นาย เกียรติศักด์ สนิทกลาง


ขอเชิญท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่าน ร่วมส่งแผ่นทองหล่อพระ
สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ 50 นิ้ว
ประดิษฐาน ณ วัดหนองพงนก อ.กำแพงแสน นครปฐม
5 ธันวา 2557 12.49 น.เชิญร่วมพิธีบวงสรวงพระเสาร์พระราหู
นำรายได้ สร้างพระอุโบสถ วัดภาษี หลังใหม่
ณ.วัดภาษี ซ.เอกมัย 23 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา จ.กรุงเทพฯ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557เริ่มพิธี เวลา 19.00 น.


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์นานาชาติ อาคารพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดตะล่อม ภาษีเจริญ โทร 081-1931442


ขอเชิญร่วมบุญจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต-เสมา อุโบสถจตุรมุข
http://student.nu.ac.th/watbannoitatong


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสร้างมหากุศล
กับหลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล ในการ
เทหล่อสมเด็จองค์พระปฐม
ในวันที่12ธันวาคม2557


(ปิดรับ 28 พ.ย.)ถวายเจดีย์พระบรมธาตุ,เจดีย์จำลอง 12 ราศี,รอยพระบาท ที่วัดมะค่าโพรง (5ธ.ค.)
085-361-4989


ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ผู้มีใจศรัทธา ร่วมเททองหล่อหลวงพ่อทวด ขนาดหน้าตัก29นิ้ว เท่าองค์จริงจำนวน6องค์
ถวายวัดดังนี้
1ถวายวัดดีหลวง วัดบ้านเกิดหลวงพ่อทวด ไว้รอบพระเจดีย์สี่ทิศ จำนวน4องค์
2ถวายวัดสะบ้าย้อย 1องค์
3ถวายวัดห้วยเงาะ1องค์

เททอง ณ วัดเชิงท่า อำเภอเมือง ลพบุรี
วันศุกร์ที่ 5ธันวาคม 2557 เวลา15.30นขอเชิญร่วมสร้างพระประธานสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ์(มีซุ้มเรือนแก้ว) หน้าตัก๔ศอก (ชำระหนี้สงฆ์)

วันที่ 14 ธันวาคม 2557 ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์100 รูป ,เททองหล่อพระประธาน เวลา 13:09

สำนักวิปัสสนาคุณธรรมนำชีวิต ศิษย์หลวงพ่อจรัญ ซ.กาญจนาภิเษก 4 แขวงออเงิน เขตสายไหท กทม


ร่วมบุญเททองสร้างพระสิวลีและสร้างสำนักสงฆ์ ดอยดาวเด่น(หลวงปู่หาเป็นประธาน)
โทรศัพท์ 083- 577- 1199


ร่วมสร้างสถานปฎิบัติธรรมภาวนาแสงประทีป เขาค้อ
http://www.facebook.com/notes/ชัชวาล-เพ่งวรรธนะ/โครงการสร้างสถานปฎิบัติธรรมภาวนาแสงประทีป-เขาค้อ/382973538535648


ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพติดตั้งโคมไฟคริสตัล เเละเจ้าภาพเหล็กดัดรอบซุ้มองค์พระ
089-6427273

โครงการ มหาสังฆทาน 365 วัน
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005383724391


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ฐานองค์พระ สร้างเสาพระมณฑป ร่วมเป็นเจ้าภาพเสาอีก 8 ต้น
ณ วัดวังดินสอ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก


ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระจุฬามณี
ณ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


ขอเชิญร่วมบุญก่อสร้าง "พระเจดีย์ศรีทศพลบรมไตรโลกนาถ"
ณ วัดน้ำเขียวใหญ่ ต. กองทูล อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์


(ปิด28พ.ย)ร่วม"ตั้งต้น" ร่วมซื้อที่ดิน-สร้างกุฎิ-ศาลา-ห้องน้ำ-พระประธาน-ที่พักแม่ชี
085-361-4989


ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ
๐๘๖-๖๗๒๗๘๒๐


ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆัง
ณ วัดสันติสุข ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557


ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดบ้านดอนดู่วนาราม ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
เพื่อจัดสร้างห้องน้ำให้ญาติโยมที่มาทำบุญที่วัด รวม 12 ห้อง
ในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557


จัดพิพม์หนังสือสวดมนต์ กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
089-8516446 (บูม)


ด้วยสำนักสงฆ์ช่องหินหมู สร้างใหม่เพื่อให้สาธธุชนได้ทำบุญและทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาทางวัดสองเปยจึงรับอนุเคราะห์ในการจัดพระภิกษุเพื่อไปอยู่ประจำจึงทำการอุปสมบทกุลบุตรเพื่อให้อยู่ประจำเพื่อสงเราะห์สาธุชน รายละเอียดตามฏีกาที่แนบมานี้
โทร 0930743291


ขอเชิญร่วมทำบุญ ถวาย "เบาะนั่งสมาธิ" ให้ วัดหนองป่าพง (วัดหลวงพ่อชา สุภัทโท) 250บาท


ขอประชาสัมพันธ์โครงการบุญและขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ แด่พระภิกษุ - สามเณร ประมาณ ๕๐๐ รูป
ในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๗๖ พรรษา มหาราชา
ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
ระหว่างวันที่ 14-24 ธันวาคม 2557

เรียนเชิญเข้ากลุ่มไลน์ ร่วมบุญ ดูแล ติดตาม อาการอาพาธหลวงปู่วิเชียร(หลวงปู่สิงห์)
Add ID Line : ace_keta


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 13 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร