วันเวลาปัจจุบัน 25 ก.พ. 2021, 03:44  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 ต.ค. 2013, 08:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 4054


 ข้อมูลส่วนตัว


มหากัณหชาดก ว่าด้วย คราวที่สุนัขดำกินคน

ดูกร ท่านผู้มีความเพียร สุนัขตัวนี้ ดำจริง ดุร้าย มีเขี้ยวขาว มีความร้อนพุ่งออกจากเขี้ยว ท่าน ผูกไว้ ด้วยเชือก ถึง ๕ เส้น สุนัขของท่าน จะทำอะไร ?

ดูกร พระเจ้าอุสินนระ สุนัขนี้ มิได้มา เพื่อต้องการกินเนื้อ แต่มาเพื่อจะกินมนุษย์ทั้งหลาย เมื่อใด จักมี มนุษย์ทำความพินาศ ให้แก่มนุษย์ทั้งหลาย เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้ ก็จะหลุดไป กิน มนุษย์.

เมื่อใด คนทั้งหลาย ผู้ปฏิญาณตน ว่า เป็น สมณะ มีบาตรในมือ ศีรษะโล้น คลุมผ้าสังฆาฏิ จัก ทำไร่ไถนา เลี้ยงชีพ เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้ ก็จะหลุดไป กิน คนเหล่านั้น.

เมื่อใด จักมี หญิง ผู้ปฏิญาณตน ว่า มีตบะ บวชมีศีรษะโล้น คลุมผ้าสังฆาฏิ เที่ยวบริโภคกามคุณอยู่ เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้ จะหลุดไป กิน หญิงเหล่านั้น.

เมื่อใด ชฎิลทั้งหลาย มีหนวดอันยาว มีฟันเขลอะ มีศีรษะเกลือกกลั้วด้วยธุลี เที่ยวภิกขาจาร รวบรวมทรัพย์ไว้ให้เขากู้ ชื่นชมยินดีด้วยดอกเบี้ยเลี้ยงชีพ เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้ จะหลุดไป กิน ชฎิลเหล่านั้น.

เมื่อใด พราหมณ์ทั้งหลาย เรียนเวท คือ สาวิตติศาสตร์ ยัญญวิธี และ ยัญญสูตรแล้ว รับจ้างบูชายัญ เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้ จะหลุดไป กิน พราหมณ์เหล่านั้น.

เมื่อใด ผู้มีกำลัง สามารถจะ เลี้ยงดู มารดาบิดาได้ แต่ ไม่เลี้ยงดู มารดาบิดา ผู้แก่เฒ่าชรา เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้ จะหลุดไป กิน คนเหล่านั้น.

อนึ่ง เมื่อใด ชนทั้งหลาย จักกล่าวดูหมิ่น มารดาบิดาผู้แก่เฒ่าชราว่า เป็น คนโง่เง่า เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้ จะหลุดไป กิน คนเหล่านั้น.

อนึ่ง เมื่อใด คนในโลก จักคบหา ภรรยาของอาจารย์ ภรรยาเพื่อน ป้า และน้า เป็น ภรรยา เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้ จะหลุดไป กิน คนเหล่านั้น.

เมื่อใด พวกพราหมณ์ จักถือโล่ห์และดาบเหน็บกระบี่ คอยดักอยู่ที่ทาง ฆ่าคนชิงเอารัพย์ เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้ จะหลุดไป กิน พราหมณ์เหล่านั้น.

เมื่อใด นักเลงหญิงทั้งหลาย ขัดสีผิวกาย บำรุงร่างกายให้อ้วนพี ไม่รู้จักหาทรัพย์ ร่วมสังวาสกับ หญิงหม้าย ที่มีทรัพย์ ครั้นใช้สอยทรัพย์ ของ หญิงหม้ายนั้น หมดแล้ว ก็ทำลายมิตรภาพ ไปหาหญิงอื่นต่อไป เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้ จะหลุดไป กิน นักเลงหญิงเหล่านั้น.

เมื่อใด คนผู้มีมารยา ปกปิดโทษตน เปิดเผยโทษผู้อื่น คิดให้ทุกข์ผู้อื่น มีอยู่ในโลก เมื่อนั้น สุนัขดำตัวนี้ จะหลุดไป กิน คนเหล่านั้น.


จากเนื้อหาแล้ว ก็คงจะเป็นเครื่องผูกที่ฉุดรั้งเหนี่ยวรั้งไว้เป็นปกติธรรมดา

พระโพธิสัตว์ เป็นท้าวสักกะ ทรงบัญชาให้มาตลีเทพบุตรแปลงเป็นสุนัข

ตัวดุร้าย พร้อมกับผูกด้วยเครื่องผูกดังกล่าว โดยที่พระองค์ทรงแปลงเป็น

นายพราน ซึ่งเป็นการหาช่องทางวิธีการที่จะเกื้อกูลมนุษย์ให้ถอยกลับจากอกุศล

แล้วตั้งอยู่ในกุศลธรรม ประโยชน์จริง ๆ สาระจริง ๆ อยู่ตรงไหนเมื่อได้อ่าน

ชาดกนี้ นี้คือสิ่งที่ควรจะได้พิจารณา

เป็นชาดกที่ประทับใจมากทีเดียว เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีอย่างยิ่ง

ข้อความโดยสรุปมีว่า คือ พระภิกษุสนทนากันถึงความเป็นผู้มีพระมหากรุณาของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเกื้อกูลต่อสัตว์โลกทั้งปวง พระสัมสัมมพุทธเจ้า ตรัส

ว่า ไม่ใช่เฉพาะในช่วงที่เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีการอุปการะเกื้อกูลแก่สัตว์โลก

แม้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ก็เคยประพฤติเกื้อกูลแก่สัตว์โลกมาแล้ว

พระองค์จึงทรงยกเรื่องในอดีตมาแสดง สรุปได้ว่า

ในกาลสมัยของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า กัสสปะ เมื่อพระองค์เสด็จดับขันธ

ปรินิพพานแล้ว ในช่วงนั้นพระเจ้าอุสสินนรราช เสวยราชสมบัติอยู่ในพระนคร

พาราณสี เป็นช่วงที่พระศาสนากำลังเสื่อม ทั้งพระภิกษุ ทั้งคหัสถ์ต่างก็เป็นผู้ที่

ไม่รักษาศีล กระทำแต่ในสิ่งที่ไม่สมควรมากมายที่เป็นอกุศลกรรมประการต่าง ๆ

เมื่อประพฤติอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ตนเองไปเกิดในอบายภูมิ ไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์

ทำให้เทวโลกว่างเปล่าจากผู้ไปเกิด พระโพธิสัตว์ ทรงเป็นท้าวสักกะ พิจารณา

เห็นความเป็นจริงอย่างนั้น ประสงค์จะเกื้อกูลมนุษย์เหล่านั้น จึงหาแนวทางในการ

ที่จะเกื้อกูล ทรงเห็นแนวทางอย่างหนึ่ง จึงบัญชาให้มาตลีเทพบุตร แปลงเป็นสุนัข

ตัวดุร้าย ส่วนพระองค์แปลงเป็นนายพราน ลงมาจากสวรรค์พร้อมกัน สุนัขตัวนี้ เห่า

เสียงดังมาก ผู้คนได้ยินก็เกิดความกลัว พากันไปกราบทูลแด่พระราชา พระราชา

สั่งให้ปิดประตูเมือง แม้กระนั้นสุนัขกับพระโพธิสัตว์ก็สามารถเข้าไปในเมืองได้ ผู้คน

กลัวเป็นอย่างมาก พระราชา จึงออกมาตรัสถามว่า สุนัขเห่าเพราะต้องการจะกิน

อาหารใช่ไหม พระองค์รับสั่งให้หาอาหารมาให้ สุนัขก็กินหมดภายในเวลาอัน

รวดเร้ว ในที่สุดพระโพธิสัตว์ได้ตรัสกับพระราชาว่า สุนัขตัวนี้ ไม่ต้องต้องการ

มาเพื่อกินอาหาร ไม่ต้องการมาเพื่อกินสัตว์ แต่ประสงค์จะกินมนุษย์ที่ไม่ใช่มิตร

ของเรา ซึ่งความหมายของคนไม่ใช่มิตร นั้น ก็คือ คนที่ประพฤติไม่ดี ไม่ตั้งอยู่ใน

คุณความดี มนุษย์คนใดก็ตามที่ประพฤติไม่ดี ก็จะถูกสุนัขตัวนี้ กิน ซึ่งคนไม่ดีนั้น

ก็มีลักษณะต่าง ๆ ตั้งแต่เป็นพระภิกษุไม่รักษาพระธรรมวินัย เที่ยวย่ำยีพระธรรมวินัย

ล่วงละเมิดสิกขาบทต่าง ๆ เป็นคฤหัสถ์ก็ไม่รักษาศีล ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิด

ในกาม เป็นต้น ตลอดจนถึง ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดา เป็นต้น คนเหล่านี้ก็จะถูกสุนัข

กิน พอพระโพธิสัตว์ตรัสอย่างนี้แล้ว ก็ทำทีเป็นจะปล่อยสุนัขให้กัดกินชน

เหล่านั้น แล้วก็ฉุดรั้งไว้ ในที่สุดท้ังสุนัขและพระโพธิสัตว์ ก็แสดงตัวเองเปิด

เผยความจริง ลอยอยู่บนอากาศ พระโพธิสัตว์ทรงแสดงธรรมแก่พระราชาและ

ชาวเมืองเพื่อให้ตั้งอยู่ในคุณความดี หลีกออกจากความพระพฤติที่ไม่ดีทั้งหลาย

ทั้งปวง ซึ่งเป็นการยังมนุษย์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในธรรมฝ่ายดี พร้อมกับทำพระศาสนา

ที่กำลังเสื่อมให้สามารถเป็นไปได้อีกพันปี แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับไปยังเทวโลก

พร้อมกับมาตลีเทพบุตร ตามเดิม

นี้คือ ความประพฤติเป็นไปในการเกื้อกูลแก่สัตว์โลกของพระองค์ตั้งแต่ในสมัยที่

ยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาตลีเทพบุตร เป็นพระอานนท์ ส่วน ท้าวสักกะ

ก็คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครับ
เอาบุญมาฝากจะถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ สักการะพระธาตุ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาทสร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย
รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ ให้อาหารสัตว์เป็นทานเป็นประจำ กรวดน้ำอุทิศบุญ อนุโมทนากับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่รักษาศีล ฟังธรรม ให้ทาน อนุโมทนากับเพื่อนๆที่รักษาศีล ศึกษาการรักษาโรค ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ถวายสังฆทานมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ปิดทองพระ รักษาอาการป่วยของผู้อื่นกับผู้ร่วมงาน และที่ผ่านมาได้รักษาอาการป่วยของบิดามารดา ปล่อยชีวิตสัตว์มาโดยตลอด ถวายยาแก่ภิกษุ ขัดองค์พระ ที่ผ่านมาได้จุดเทียนถวายพระรัตนตรัย ให้ความรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นวิทยาทาน ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ทำบุญหลายอย่างมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ถวายสังฆทานและทำบุญสร้างอาคารผู้ป่วยและกฐินกับเพื่อนๆและให้อาหารเป็นทานแก่สรรพสัตว์กับเพื่อนๆและเพื่อนคนหนึ่งและบริวารของเพื่อนและครอบครัวของเพื่อนได้มีจิตเมตตาให้ทานและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดและเพื่อนได้เคยสวดมนต์เย็นกับคุณแม่และที่ผ่านมาได้ทำบุญสักการะพระธาตุทำบุญปิดทองชำระหนี้สงฆ์และไหว้พระและทำบุญตามกล่องรับบริจาคตามวัดต่างๆกับเพื่อนและตั้งใจว่าจะสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอให้อนุโมทนาบุญด้วย


ขอเชิญถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน สักการะพระธาตุ ฟังธรรม สวดมนต์ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาท
สร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย กรวดน้ำอุทิศบุญ ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สนทนาธรรม
ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น รักษาอาการป่วยของผู้อื่น รักษาอาการป่วยของบิดามารดา จุดเทียนถวายพระรัตนตรัย
ปิดทอง สักการะพระธาตุ กราบอดีตสังขารเจ้าอาวาสที่ไม่เน่าเปื่อย ที่วัดแจ้ง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ปิดทองพระ ปล่อยชีวิตสัตว์ถวายยาแก่ภิกษุ ไหว้พระตามวัดต่างๆ ขัดองค์พระ ให้ความรู้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเป็นทาน
และสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอเชิญร่วมบุญกุศลร่วมกันนะ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 17 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร