วันเวลาปัจจุบัน 10 ส.ค. 2020, 00:57  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 ส.ค. 2011, 10:57 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 3859


 ข้อมูลส่วนตัว


พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

ต่อไปนี้จะอรรถาอธิบายข้อปฏิบัติในทางสมาธิภาวนาว่าจะต้องทำกันอย่างไร ก่อนที่จะทำกิจเบื้องต้นนั้น ให้นั่งคุกเข่าประนมมือด้วยความตั้งใจ นอบน้อมถึงพระรัตนตรัยแล้ว เปล่งวาจา ดังต่อไปนี้

อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควา, พุทธัง ภควันตัง อภิวาเทมิ (กราบลงหนหนึ่ง นี้ไหว้พระพุทธ)

สวากขาโต ภควตา ธัมโม, ธัมมัง นมัสสามิ (กราบลงหนหนึ่ง นี้ไหว้พระธรรม)

สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ, สังฆัง นมามิ (กราบลงหนหนึ่ง นี้ไหว้พระสงฆ์)
ลำดับนี้ตั้งใจปฏิบัติบูชาด้วย กาย วาจา ใจ กล่าวคำนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ หน) แล้วปฏิญาณตนถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน ที่เรียกว่า พระไตรสรณคมน์ ว่าตามบาลี ดังนี้พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิต่อนั้น ให้อธิษฐานใจถึงพระไตรสรณคมณ์ให้มั่นก่อนว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าองค์อรหันต์ผู้ละกิเลสขาดจากสันดาน กับพระธรรมเจ้า กล่าวคือคำสอนของพระองค์ที่เป็นปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรม กับพระสังฆเจ้า กล่าวคือ พระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคามี พระอรหันต์ ว่าเป็นสรณะที่พึ่ง ที่ระลึกนับถือของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าชีวิตของข้าพเจ้านี้แลพุทธัง ชีวิตัง ยาวนิพพานัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง ชีวิตัง ยาวนิพพานัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง ชีวิตัง ยาวนิพพานัง สรณัง คัจฉามิต่อจากนั้นให้เจตนาวิรัติละเว้นในส่วนองค์ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ ตามภูมิของตนที่ตนสามารถจะรักษาได้ แล้วว่าคำสมาทานรวมลงในที่แห่งเดียวกันอีกว่า๑. อิมานิ ปัญจะ สิกขาปทานิ สมาทิยามิ (ให้ว่า ๓ หน นี้สำหรับศีล ๕) แปลว่า ข้าพเจ้าสมาทานเอาซึ่งสิกขาบททั้งหลาย ๕ คือ ปาณาฯ ไม่ฆ่าสัตว์, อทินนาฯ ไม่ลักทรัพย์, กาเมฯ ไม่ประพฤติผิดในกาม, มุสาฯ ไม่กล่าวคำเท็จ, สุราฯ ไม่ดื่มสุราเมรัย (เป็น ๕ ข้อ)๒. อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปทานิ สมาทิยามิ (ให้ว่า ๓ หน นี้สำหรับศีล ๘) แปลว่า ข้าพเจ้าสมาทานเอาซึ่งสิกขาบททั้งหลาย ๘ คือ ปาณาฯ ไม่ฆ่าสัตว์, อทินนาฯ ไม่ลักทรัพย์, อพรหมจริยาฯ ไม่ประพฤติร่วมสังวาสกับหญิงชายทั้งปวง, มุสาฯ ไม่พูดเท็จ, สุราฯ ไม่ดื่มสุราเมรัย, วิกาลโภฯ ไม่กินอาหารในเวลาตะวันบ่ายไปแล้ว, นัจจคีมาลาฯ ไม่ดูการละเล่นและตกแต่งประดับประดาอัตภาพร่างกาย เพื่อความสวยงามต่างๆ, อุจจาฯ ไม่นั่งนอนบนเตียงตั่งที่สูงเกินประมาณ และฟูกเบาะที่ยัดด้วยนุ่นและสำลี (เป็น ๘ ข้อ)๓. อิมานิ ทสะ สิกขาปทานิ สมาทิยามิ (ให้ว่า ๓ หน นี้สำหรับศีล ๑๐) แปลว่า ข้าพเจ้าสมาทานเอาซึ่งสิกขาบททั้งหลาย ๑๐ คือ ปาณาฯ อทินนาฯ อพรหมจริยาฯ มุสาฯ สุราฯ วิกาลโภฯ นัจจคีฯ มาลาฯ อุจจาฯ ชาตรูฯ ไม่ให้รับเงินทองใช้สอยด้วยตนเอง (เป็น ๑๐ ข้อ)๔. ศีล ๒๒๗ ให้ว่าดังนี้ปาริสุทโธ อหัง ภันเต ปาริสุทโธติ มัง พุทโธ ธาเรตุ
ปาริสุทโธ อหัง ภันเต ปาริสุทโธติ มัง ธัมโม ธาเรตุ
ปาริสุทโธ อหัง ภันเต ปาริสุทโธติ มัง สังโฆ ธาเรตุเมื่อทำความบริสุทธิ์ของตนเองด้วยกาย วาจา ใจ ต่อคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า แล้วกราบลง ๓ หน แล้วจึงค่อยนั่งราบลง ประนมมือไหว้ ทำใจให้เที่ยง แล้วเจริญพรหมวิหาร ๔ ถ้าแผ่ไปไม่เจาะจงเรียกว่า อัปปมัญญา พรหมวิหาร ว่าโดยคำบาลีย่อๆ ให้สะดวกแก่ผู้จำยากก่อนดังนี้เมตตา คือ จิตคิดเมตตารักใคร่ ปราถนาให้ตนและสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากัน
กรุณา คือ จิตคิดกรุณาเอ็นดู สงสาร ตนและคนอื่น
มุทิตา คือ จิตอ่อนน้อม พลอยยินดีในกุศลของตนและคนอื่น
อุเปกขา คือ จิตคิดวางเฉย ในสิ่งที่ควรปล่อยวางต่อนี้ให้นั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง ดำรงสติให้มั่น อย่าให้ฟั่นเฟือน ประนมมือไหว้แล้วระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่ในใจว่าพุทโธ เม นาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
ธัมโม เม นาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
สังโฆ เม นาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแล้วว่าซ้ำอีกว่า พุทโธๆ ธัมโมๆ สังโฆๆ แล้วปล่อยมือลงข้างหน้า บริกรรมภาวนาแต่คำเดียวว่า พุทโธ ๓ หนต่อจากนี้ให้นึกถึงลมหายใจเข้าออก คือ ให้นับลมเป็นคู่ๆ ดังนี้พุท ลมเข้า โธ ลมออก อย่างนี้ไปจนถึง ๑๐ ครั้งแล้วให้ตั้งต้นใหม่อีกดังนี้ คือ ลมเข้า พุทโธ หนหนึ่ง ลมออก พุทโธ หนหนึ่ง ภาวนาอย่างนี้ไปจนถึง ๗ หนแล้วให้ตั้งต้นใหม่อีกดังนี้ คือ ลมเข้า ลมออก ให้ภาวนา พุทโธ หนหนึ่ง ทำอย่างนี้ไปจนถึง ๕ หนแล้วให้ตั้งต้นใหม่อีกดังนี้ คือ ลมเข้าลมออกหนหนึ่ง ให้ภาวนา พุทโธ ๓ คำ ทำอย่างนี้ไปจนครบ ๓ วาระของลมเข้าและลมออกต่อนั้นให้บริกรรมแต่ พุทโธ คำเดียว ไม่ต้องนับลมอีกต่อไป ปล่อยลมตามสบาย ทำใจให้นิ่งๆไว้ที่ลมหายใจเข้าออกที่มีในช่องจมูกเมื่อลมหายใจออก อย่าส่งจิตออกตามลม เมื่อลมหายใจเข้า อย่าส่งจิตเข้าตามลม ทำความรู้สึกอย่างกว้างขวางเบิกบาน แต่อย่าสะกดจิตให้มากเกินไป ให้ทำใจสบายๆ เหมือนเราหายใจออกไปในอากาศโปร่งฉะนั้น ทำจิตให้นิ่งเหมือนเสาที่ปักไว้ในริมฝั่งทะเล น้ำทะเลขึ้น เสาก็ไม่ขึ้นตาม น้ำทะเลลง เสาก็ไม่ลงตามเมื่อทำจิตนิ่งสงบได้ในขั้นนี้แล้วให้หยุดคำภาวนา พุทโธ นั้นเสีย กำหนดความรู้สึกไว้เฉพาะลมหายใจ แล้วค่อนขยับจิตเลื่อนไปตามกองลม คือ กองลมที่สำคัญๆ อันจะทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ เช่น ทิพพจักขุ ตาทิพย์, ทิพพโสต หูทิพย์, เจโตปริยญาณ รู้ใจคนอื่น, ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได้, จุตูปปาตญาณ รู้จักความเกิดตายแห่งสัตว์ต่างๆ, นานาธาตุวิชชา วิชชาความรู้ในเรื่องของธาตุต่างๆที่เกี่ยงเนื่องถึงอัตภาพร่างกาย อันจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย ธาตุเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นจากฐานของลมหายใจฐานที่ ๑ ให้ตั้งจิตไว้ที่จมูก แล้วค่อยเลื่อนไปกลางหน้าผากอันเป็นฐานที่ ๒ ทำความรู้สึกอย่างกว้างขวาง ทำจิตให้นิ่งไว้ที่หน้าผากแล้วกลับมาที่จมูก ให้เพ่งขึ้นเพ่งลงในระหว่างจมูกกับหน้าผาก ราวกับคนขึ้นภูเขากระนั้น ทำให้ได้สัก ๗ เที่ยว แล้วก็นิ่งไว้ที่หน้าผาก อย่าให้จิตลงมาที่จมูกอีกต่อนั้นให้ตามลมเข้าไปในฐานที่ ๓ คือ กลางกระหม่อมข้างนอก แล้วหยุดอยู่กลางกระหม่อม ทำความรู้สึกอย่างกว้างขวาง สูดลมในอากาศเข้าไปในศรีษะ กระจายลมครู่หนึ่งแล้วจึงกลับลงมาที่หน้าผาก กลับไปกลับมาในระหว่างหน้าผากกับกลางกระหม่อมอยู่อย่างนี้สัก ๑๐ เที่ยวแล้วก็นิ่งอยู่กลางกระหม่อมตามเข้าไปในฐานที่ ๔ อีก คือ ลงในสมองที่กลางกระโหลกศรีษะ ให้นิ่งอยู่สักครู่หนึ่ง จึงเลื่อนจิตให้ออกไปที่กลางกระหม่อมข้างนอก กลับไปกลับมาติดต่อกันในระหว่างกลางสมองกับกลางกระหม่อมข้างนอก แล้วก็นิ่งอยู่ที่สมองทำความรู้สึกให้กว้างขวาง กระจายลมอันละเอียดจากสมองให้ลงไปเบื้องต่ำ เมื่อทำจิตมาถึงตอนนี้แล้ว บางทีจะเกิดนิมิตของลมขึ้น เป็นต้นว่ารู้สึกขึ้นในศรีษะแลเห็นหรือรู้สึกให้เสียวๆ ให้เย็นๆ ร้อนๆ ให้เป็นไอ เป็นหมอกสลัวๆขึ้น บางทีก็มองเห็นกระโหลกศรีษะของตัวเอง ถึงอย่างนั้นก็อย่าให้มีความหวั่นไหวไปตามนิมิตที่ปรากฏ ถ้าเราไม่ปราถนาที่จะให้เป็นเช่นนั้น ก็ให้สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆ ถึงหัวอก นิมิตเหล่านั้นก็จะหายไปในทันทีเมื่อเห็นนิมิตอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว ให้ตั้งสติรู้อยู่ที่นิมิต แต่ให้เอานิมิตเดียว สุดแท้แต่นิมิตอันใดเป็นที่สบาย เมื่อจับนิมิตได้แล้ว ให้ขยายนิมิตนั้นออกไปให้โตเท่าศรีษะ นิมิตที่ขาวสว่างนั้นมีประโยชน์แก่กายใจ คือเป็นลมบริสุทธิ์สะอาด ลมบริสุทธิ์สะอาดนี้ ย่อมเป็นเครื่องฟอกโลหิตในร่างกายของท่านได้อย่างดี สามารถจะบรรเทาหรือกำจัดทุกขเวทนาในร่างกายได้เมื่อทำได้เท่าศรีษะของตนแล้ว ให้เลื่อนลงไปตั้งไว้ในฐานที่ ๕ คือทรวงอก แล้วให้นึกเอานิมิตแห่งลมไปตั้งไว้ ขยายออกให้เต็มทรวงอก ทำลมอันนั้นให้ขาว ให้สว่าง กระจายลม กระจายแสงสว่างไปทั่วทุกขุมขน จนกว่าจะมองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายปรากฏเป็นภาพขึ้นมาเองถ้าไม่ต้องการภาพอันนั้นก็ให้สูดลมหายใจยาวๆเสีย ๒-๓ ครั้ง ภาพนั้นก็จะหายไปในทันที แล้วกระทำจิตให้นิ่งอยู่โดยกว้างขวาง แม้จะมีนิมิตอะไรผ่านมาในรัศมีแห่งลมอย่าเพิ่งไปจับเอา อย่าทำจิตหวั่นไหวไปตามนิมิต ประคองจิตไว้ให้ดี ทำจิตให้เป็นหนึ่ง พยายามตั้งจิตไว้ในอารมณ์อันเดียว คือ ลมหายใจอันละเอียด และขยายลมอันละเอียดนั้นให้กว้างขวางออกไปทั่วสรรพางค์กายเมื่อทำจิตถึงตอนนี้จะค่อยเกิดวิชชาความรู้ขึ้นตามลำดับ กายของเราก็จะเบาเหมือนปุยนุ่น ใจก็จะเอิบอิ่ม นิ่มนวล วิเวกสงัด ได้รับการสุขกายสบายจิตเป็นอย่างยิ่ง เมื่อต้องการวิชชาความรู้แล้วให้ทำอย่างนี้จนกว่าจะชำนาญในการเข้า ในการออก ในการตั้งอยู่เมื่อทำได้อย่างนี้แล้ว นิมิตของลม คือ แสงสว่างขาวๆเป็นก้อนเป็นกลุ่มเหล่านั้นจะทำเมื่อไรก็เกิดได้ เมื่อต้องการวิชชาความรู้ต่างๆ ก็ให้ทำจิตนิ่ง วางอารมณ์ทั้งหมด ให้เหลืออยู่แต่ความสว่างความว่างอย่างเดียว เมื่อประสงค์สิ่งใดในส่วนวิชชาความรู้ภายในและภายนอก ตนเองและผู้อื่น ก็ให้นึกขึ้นในใจครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง ก็จะเกิดความรู้หรือนิมิตเป็นภาพปรากฏขึ้นทันที เรียกว่า มโนภาพ ถ้าจะให้ดีและชำนาญในสิ่งเหล่านี้ ให้ศึกษากับท่านผู้เคยปฏิบัติในทางนี้จะดีมาก เพราะวิชชาตอนนี้เป็นวิชชาที่เกิดขึ้นจากสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นวิชชาในเรื่องสมาธินั้นมีอยู่ ๒ แผนก คือ เป็นไปกับด้วยโลกีย์อย่างหนึ่ง เป็นไปกับด้วยโลกุตระอย่างหนึ่ง วิชชาโลกีย์ คือติดความรู้ความเห็นของตนเองนี้หนึ่ง ติดสิ่งทั้งหลายที่มาปรากฏให้เรารู้เราเห็นนี้อย่างหนึ่ง วิชชาก็ดี สิ่งที่ให้เรารู้เราเห็นด้วยอำนาจแห่งวิชชาก็ดี เป็นของจริงและของไม่จริงเจือปนอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น แต่ของจริงในที่นี้เป็นส่วนสังขารธรรมทั้งสิ้น ขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วย่อมไม่เที่ยงไม่มั่นคงถาวร ฉะนั้น เมื่อต้องการโลกุตระต่อไป ให้รวมสิ่งที่เรารู้เราเห็นทั้งหมดเข้ามาเป็นจุดอันเดียว คือ เอกัคคตารมณ์ ให้เห็นเป็นสภาพอันเดียวกันทั้งหมด เอาวิชชาความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามารวมอยู่ในจุดอันนั้น จนรู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายนี้เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดา แล้วอย่างยึดถือในสิ่งที่รู้ที่เห็นมาเป็นของตน อย่ายึดความรู้ความเห็นที่เกิดจากตนมาเป็นของตน ให้ปล่อยวางไปเสียตามสภาพ ถ้าไปยึดอารมณ์ก็เท่ากับยึดทุกข์ ยึดความรู้ของตนจะเกิดเป็นเหตุแห่งทุกข์ คือ สมุทัยฉะนั้น จิตที่นิ่งเป็นสมาธิแล้วเกิดวิชชา วิชชานั้นเป็นมรรค สิ่งที่ให้เรารู้ต่างๆที่ผ่านไปผ่านมาเป็นทุกข์ จิตเราอย่าเข้าไปยึดเอาวิชชา อย่าเข้าไปยึดเอาอารมณ์ที่มาแสดงให้เรารู้ ปล่อยวางไปตามสภาพ ทำจิตให้สบายๆ ไม่ยึดจิต ไม่สมมุติจิตของตนเองว่า เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้ายังสมมุติตนเองอยู่ตราบใด ก็เป็นอวิชชาอยู่ตราบนั้น เมื่อรู้ได้โดยอาการอย่างนี้ก็จะกลายเป็นโลกุตระขึ้นในตน จะเป็นบุญกุศลอย่างประเสริฐสูงสุด ในฐานะที่เป็นมนุษย์พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าถ้าจะสรุปให้สั้นเข้าแล้ว หลักในการปฏิบัติก็มีดังนี้ คือ

๑. กำจัดอารมณ์ที่ชั่วออกจากจิตให้หมด

๒. ทำจิตให้อยู่ในอารมณ์ที่ดี

๓. อารมณ์ที่ดีต่างๆ ให้ต้อนเข้าไปรวมอยู่ในจุดอันเดียวที่เรียกว่า เอกัคคตารมณ์

๔. พิจารณาอารมณ์หนึ่งนั้นให้เป็น อนิจจัง ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกจ์ อนัตตา ไม่ใช่ตัวตน สัตว์บุคคล ว่างเปล่า

๕. วางอารมณืที่ดีและอารมณ์ชั่วไปตามสภาพของอารมณ์เพราะดีและชั่วย่อมอยู่ด้วยกัน มีสภาพเสมอกัน วางจิตไว้ตามสภาพของจิต รู้ไว้ตามสภาพแห่งรู้ รู้นั้น ไม่รู้จักเกิด ไม่รู้จักดับ นั้นแล คือ สันติธรรม ดีก็รู้ ดีไม่ใช่รู้ รู้ไม่ใช่ดี ชั่วก็รู้ รู้ไม่ใช่ชั่ว ชั่วไม่ใช่รู้ คือ รู้ไม่ติดความรู้ รู้ไม่ติดสิ่งที่รู้ นั่นแหละคือธรรมชาติธาตุแท้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนน้ำที่อยู่ในใบบัว ฉะนั้นจึงเรียกว่า อสังขตธาตุ เป็นธาตุแท้ เมื่อใครทำได้เช่นนี้ ก็จะเห็นของดีวิเศษเกิดขึ้นในใจแห่งตน จะเป็นกุศลวาสนาบารมีของท่านผู้ปฏิบัติในทางสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน จะได้ผล ๒ ประการดังกล่าวมา คือ โลกิยผลที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์อนามัยของร่างกายแห่งท่านและคนอื่นๆทั่วไปในสากลโลกนี้ประการหนึ่ง ประการที่ ๒ จะได้โลกุตรผลอันเป็นประโยชน์อนามัยในด้านจิตใจของท่านมีความสุขความเยือกเย็นและความราบรื่นชื่นบาน ก็จะถึงพระนิพพานเป็นเบื้องหน้า ไม่ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตายได้อรรถาธิบายมาโดยย่อ พอเป็นหัวข้อปฏิบัติของท่านพุทธบริษัทผู้นับถือพระพุทธศาสนา หากท่านมีความสงสัยขัดข้องจากการปฏิบัติตามแนวความคิดดังกล่าวไว้ในตำราเล่มนี้โดยประการใดๆ ต้องการจะศึกษาจากผู้ให้แนวความคิดที่กล่าวมานี้ ยินดีที่จะส่งเสริมชี้แจงข้อสงสัยของท่านตามกำลังความสามารถของผู้เขียน เพื่อให้สำเร็จสันติสุขในทางพระศาสนาโดยทั่วหน้ากัน


สำหรับผู้ปฏิบัติทั่วๆไป ควรที่จะยึดเอาวิธีที่ ๒ ดังต่อไปนี้ ซึ่งจะได้รับความสะดวกสบายกว่าแบบที่ ๑ ที่กล่าวมาแล้ว


เอาบุญมาฝากจะถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ สักการะพระธาตุ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาทสร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย
รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ ให้อาหารสัตว์เป็นทานเป็นประจำ กรวดน้ำอุทิศบุญ อนุโมทนากับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่รักษาศีล ฟังธรรม ให้ทาน อนุโมทนากับน้องคนหนึ่งและเพื่อนๆของน้องที่รักษาศีล ศึกษาการรักษาโรค ให้ยานพาหนะเป็นทาน ให้ที่อยู่อาศัยเป็นทาน ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ถวายสังฆทานมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ปิดทองพระ รักษาอาการป่วยของผู้อื่นกับผู้ร่วมงาน และที่ผ่านมาได้รักษาอาการป่วยของมารดา ปล่อยชีวิตสัตว์มาโดยตลอด ถวายยาแก่ภิกษุ ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ทำบุญหลายอย่างมาโดยตลอด และตั้งใจว่าจะสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอให้อนุโมทนาบุญด้วย


ขอเชิญถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน สักการะพระธาตุ ฟังธรรม สวดมนต์ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาท
สร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย กรวดน้ำอุทิศบุญ ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สนทนาธรรม
ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น รักษาอาการป่วยของผู้อื่น รักษาอาการป่วยของบิดามารดา
ปิดทอง สักการะพระธาตุ กราบอดีตสังขารเจ้าอาวาสที่ไม่เน่าเปื่อย ที่วัดแจ้ง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ปิดทองพระ ปล่อยชีวิตสัตว์ถวายยาแก่ภิกษุ
และสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอเชิญร่วมบุญกุศลร่วมกันนะครับ


สร้างบุญใหญ่ถวายแด่องค์พระรัตนตรัย
1 พระพุทธรูปปั้นปูน ทรงเครื่อง ปางยืนประทานพร สูง 8 เมตร ถวายเป็นพุทธบูชาราคารวมปั้นพระ ฐาน และ ฉัตรทองเหลือง ประมาณ 700,000 บาท
2 พระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สัก ถวายเป็นธรรมบูชา ราคา 40,000 บาท
3 สร้างรูปเหมือนครูบาเจ้าอภิชัย (ขาวปี) ถวายเป็นสังฆบูชา 120,000 บาท
4 สร้างห้องน้ำ 6 ห้อง ปลดทุกข์โศกโรคภัย ประมาณ 100,000 บาท>>

ร่วมสร้างบุญได้ที่ ธนาคาร กรุงเทพ หมายเลขบัญชี 511-0-41247-4 ชื่อบัญชี พระ ธนพนธ์ ชาญสมิง

โทร 089-2624973 , 0818115135
เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพมุงหลังคากุฏิสงฆ์
โทร.087-7879728


ขอเชิญร่วมบุญสร้างวิหารทาน วัดหัวขัว อ. คำสวนแก้ว จ. ยโสธร
ร่วมบุญได้ที่ ชื่อบัญชี ประภานุช รัตนศรี

เลขบัญชี 133 225 852 9
ออมทรัพย์ ธ. ไทยพานิชย์ สาขา อ่อนนุชบอกบุญ... ร่วมเป็นเจ้าภาพเทพื้นปูนซิเมนต์ ศาลาสร้างใหม่ ตรม.160 บาท
สอบถามรายละเอียดโทร 082-8672501

อีเมลล์ watnakuen@gmail.com
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ไม้หน้า๕ หน้า๓ ตีฝ้าเพดานอุโบสถขาด ประมาณ ๙๐ เล่ม
โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๓๗-๐๓๗๐ อีเมล์ maemoh1@hotmail.com

ร่วมทำบุญช่วยทางวัดจัดซื้อไม้ตีโครงสร้างฝ้าเพดานโบสถ์ด่วนที่สุดได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ
ชื่อบัญชี
สำนักสงฆ์ฉลองราชศรัทธาราม (ก่อสร้างพระอุโบสถ)
เลขที่บัญชี
๕๐๐-๐-๑๘๐๗๕-๕
ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมสร้างกุฏิสงฆ์ วัดพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชรครับ
ติดต่อบริจาครับเป็นเจ้าภาพได้ที่ โทร. ๐๘๑-๗๘๕๓๘๒๖, ๐๕๕ ๗๙๘๑๙๗
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร ชื่อบัญชี วัดพระบรมธาตุ กองบุญสร้างกุฏิสงฆ์ บัญชีเลขที่ 620-054933-8วัดท่าไทร-ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างหอฉัน-จ.นครศรีธรรมราช
ร่วมทำบุญได้ที่บัญชี
ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา ร่อนพิบูลย์
เลขบัญชีที่ 915-2-92515-3
ชื่อบัญชี วัดท่าไทร
ติดต่อสอบถามได้ที่ (พระอธิการพร้อมวีระวรรณโณ )
083-390-7263 หรือ พระยุทธพล ขันติธัมโม
083-641-7114
ขอเชิญสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดวังมุย หลวงปู่ชุ่มมาฝากครับ
วัดไชยมงคล (วังมุย)ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างเทวดาประจำตัว ขนาด ๒.๕๐ ม.อีก ๒ องค์ เท่านั้น
084- 1759890ขอเชิญสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ พระพุทธเมตตาประชาไทย สูง 32 เมตร
วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรีส่งแผ่นทองเหลืองหล่อรุปเหมือนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน รวม 9 องค์
ขอเชิญเททองหล่อรูปเหมือน องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณวันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.00 น.ณ.โรงหล่อพระปฎิมาพรเลิศ
ถนนมาลัยแมน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมโดยจะหล่อรูปเหมือน ทั้งสิ้น 9 องค์
ให้ส่งไปรวมกันได้ที่

คุณปวียเรศ ธัญบูรณ์สมบัติ (แอน)
3/6 หมู่ 6 งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถทรงล้านนา วัดทุ่งหมื่นน้อย เชียงใหม่
โดยสามารถติดต่อร่วมทำบุญได้ที่
พระใบฎีกาชาญณรงค์ จนฺทสโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งหมื่นน้อย
โทรศัพท์ ๐๘๑- ๗๘๓ ๕๖๘๖ ,,๐๕๓-๘๖๙๕๑๖
หรือไม่สะดวกมาร่วมทำบุญที่วัดโดยตรง
สามารถโอนเงินร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ ได้ ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้
ชื่อบัญชี วัดทุ่งหมื่นน้อย
เลขบัญชี ๓๗๕-๐-๓๔๘๕๓-๗

เมื่อท่านได้โอนเงินมาร่วมทำบุญแล้วกรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบด้วย โดยโทรศัพท์ หรือ เมลมาที่ jantasaro@gmail.com

เชิญศาสนิกชนบริจาคทรัพย์หรือปัจจัยสร้างกำแพงวัด
สามารถบริจาคได้ที่พระอาจารย์สิงห์ทอง ภทฺราวุโธ เจ้าอาวาส โทร ๐๕๓-๙๘๐๔๔๐ >>
มือถือ ๐๘๔-๑๖๘๖๘๔๕โครงการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์และศาลกรมหลวงชุมพร ฯ เกาะสมุย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 080-8689529ขอเชิญพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐิน "สร้างห้องน้ำสงฆ์" ถวายให้กับวัดกำแพงแสน ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในวันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2554 ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ในการทำบุญครั้งนี้ ทางวัดได้เตรียมวัตถุมงคล "หลวงปู่แผ้ว ปวโร" เพื่อมอบให้ผู้ร่วมทำบุญ ท่านสามารถติดต่อได้ที่...นาย ธนัญชณนิษฐ์ โภคนิษฐ์ โทร. 09 - 0014 - 0514, 09 - 00100 - 045 , 08 - 5924 - 0751ขอเชิญร่วมบุญกับพระปฏิบัติ​ดี ปฏิบัติชอบค่ะ พระอุปคุต ปางจกบาตร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล์ : my_mee_mi@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0897961119
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๑๒ ส.ค.๕๔
สนใจร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ได้ที่
โทร.๐๘๑ ๘๙๗๕๒๘๒ , ๐๘๒ ๒๒๖๙๙๐๑


เรียนเชิญร่วมฟังธรรมกับองค์พระครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า ณ มูลนิธินักรบไทย (13 สิงหาคมนี้)
ขอชิญร่วมทำบุญสร้างหอกรรมฐานและกุฏิกับหลวงปู่หนุน
สำหรับท่านที่สนใจจะทำบุญกับท่านนั้น สามารถทำบุญกับท่านได้โดยตรงครับ
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-1-46790-6
โทร 081-871-4065 (เป็นเบอร์ติดต่อกับหลวงปู่โดยตรงครับ)ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน(เครื่องเสียง)
เชิญร่วมทำบุญได้ที่บัญชี
ชื่อบัญชี : วัดบ้านห้วยน้ำขาว ธนาคาร : กรุงไทย
สาขา : กาญจนบุรี
เลขที่บัญชี : ๗๑๓-๐-๐๑๘๙๘-๔ (713-0-01898-4)
หรือที่ 0806462995ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี หลวงปู่แฟ๊บ
เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง ศาลาพระประธานเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป และรูปปั้นองค์เหมือนหลวงปู่แฟบ สุภัทโท ณ.โรงพยาบาลนาหว้า โทร.042-597021 - 2 หรือ 084-6040905 ,082-8354809
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีถวายแด่หลวงปู่ครูบาบุญยืน วัดสบล้อง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
โทร084-1754573ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมบุญสมทบทุนจัดซื้อชุดหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวายวัด
ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา แม่สรวย-เชียงราย
ชื่อบัญชี นายพิทักษ์ เทพวงค์
เลขที่บัญชี 511-0-43109-4เชิญร่วมทำบุญหนังสือรวมคำสอนหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ -- กายสิทธิ์ "ยุคอภิญญา"
สนใจร่วมทำบุญหนังสือติดต่อ

ณัฐ 080-919 9185 nutmof@gmail.com
เตอร์ 081-171 4516 petersmk99@gmail.com


แนะนำเว็บเกี่ยวกับนิพพาน
http://www.dannipparn.com - แดนนิพพาน

http://www.pranippan.com - พระนิพพาน

http://www.tangnipparn.com - ทางนิพพาน


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำดีวีดีรวมพระธรรมเทศนาและคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
ชื่อบัญชี นายพิทักษ์ เทพวงค์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 720-2-99392-8บอกบุญ... ร่วมทำบุญจัดซื้อตู้น้ำดื่มร้อน-น้ำเย็น,โซฟานั่งถวายวัด
โดยสามารถร่วมทำบุญจัดซื้อตู้น้ำดื่มร้อน-น้ำเย็น,โซฟา ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาบำเหน็จณรงค์
ชื่อบัญชี พระธนนท์ ธฺมมสาโร
เลขที่บัญชี 318-0-22690-0โอนร่วมบุญจากต่างประเทศ
Application for outward remittance.
Swift: KRTHTHBK
Krung Thai Bank Public Company Ltd. Bangkok THAILAND
Beneficiary Phra Tanon Thommasalo Account No 318-0-22690-0

สอบถามรายละเอียดโทร 082-8672501
แจกพระพุทธเมตตามหาลาภเสริมบารมี
มี 3 สีให้เลือก รับแจกหลายองค์โปรดแจ้งเหตุผลเพื่อความเหมาะสมนะครับ
สามารถมารับเองได้ที่ศูนย์พระเครื่องออนไลน์สยามมงคล โทร.086-9244773


ขอเชิญร่วมทริปทัวร์บุญถวายมหาสังฆทาน กับ อ.เจน ญานทิพย์ 27-28ส.ค.นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณภะ (เลขา อ.เจน) 0819234558


ขอเชิญร่วมทำบุญถวายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าวัด ตามกำลังศรัทธา อนุโมทนาสาธุ ๆ ๆ
โทรศัทพ์ ๐๘-๕๐๓๗-๐๓๗๐ อีเมล์ maemoh1@hotmail.com

ร่วมทำบุญถวายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าวัด ตามกำลังศรัทธาได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ
ชื่อบัญชี
สำนักสงฆ์ฉลองราชศรัทธาราม (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าวัด)
เลขที่บัญชี
๕๐๐-๐-๒๐๐๒๔-๑งานคอนเสริตสวดมนต์จิ

http://www.puttungsaranung.com/index.php
ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิตสัตว์
หรือจะติดต่อที่ pocharawat2009@gmail.com


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 12 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร