วันเวลาปัจจุบัน 24 ก.ย. 2020, 03:08  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ก.ย. 2011, 17:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 3904


 ข้อมูลส่วนตัว


เนกขัมมะ หมายถึง ธรรมที่ทวนกระแส ของกิเลส มีโลภะ เป็นต้น ดังนั้นสภาพธรรม

ใดที่ทวนกระแสกิเลส นั่นคือ สภาพธรรมที่เป็นกุศล ชื่อว่าเนกขัมมะ ดังนั้นสภาพธรรมที่

เป็นกุศลทั้งหมด ชื่อว่า เนกขัมมะ เนกขัมมะจึงมีหลายระดับ ตามระดับของกุศลครับ

เช่น ทาน ก็เป็นเนกขัมมะ ศีล การบรรพชา การเจริญสมถภาวนา วิปัสสนา และมรรค

ผลนิพพาน พระนิพพานจัดเป็นเนกขัมมะอันสูงสุด เพราะเป็นสภาพธรรมี่สงบจากกิเลส

ทั้งหมด เป็นธรรมที่ทวนกระแสกิเลสอย่างแท้จริง และออกจากามทั้งหมดครับ

คำว่า เนกขัมมะ ยังหมายถึง การออกจากกาม ๒ อย่าง ได้แก่ กิเลสกาม และ

วัตถุกาม การออกจากกามมี ๒ อย่าง คือ ด้วยการบรรพชา ๑ ด้วยข้อปฏิบัติ ๑ การ

ออกบวชของผู้ที่เห็นคุณของเนกขัมมะ การเว้นกิจของคฤหัสถ์ ถือเพศบรรพชิต

เป็นผู้ไม่ครองเรือน ไม่แสวงหาทรัพย์ ไม่รับเงินและทอง เป็นต้น ชื่อว่า ออกจากวัตถุ

กาม ด้วยการบรรพชา ข้อปฏิบัติคือ อุโบสถศีล สมถภาวนาวิปัสสนาภาวนา สติ

ปัฏฐาน เป็นต้น ชื่อว่า ออกจากกิเลสกาม ด้วยข้อปฏิบัติบางนัย หมายรวมถึงกุศล

ธรรมทุกประเภทเป็นการออกจากกาม (เนกขัมมะ)

สันทิฏฐิโก มีหลายความหมายครับ มี 3 ความหมาย ดังนี้

1.พึงเห็นเอง

2.ความเห็นที่ประเสริฐที่ชนะกิเลส

3. ควรแก่การเห็น

สันทิฏฐิโก ความหมายที่หนึ่ง คือ พึงเห็นเอง

อริยมรรค ผู้ที่มีปัญญาพึงเห็นเองครับ คือ การบรรลุธรรม ผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าพึงเห็น

เอง ยกตัวอย่างเช่น การเจริญสติปัฏฐาน อบรมปัญญาจนสามารถประจักษ์พระนิพพาน

แทงตลอดสัจจะ ผู้ที่ประจักษ์ความจริงนั้น พึงเห็นเองด้วยปัญญาของบุคคลนั้นที่ถึง

อริยมรรค นั้นเองที่ผู้มีปัญญา คือ พระอริยเจ้าพึงเห็นเองด้วยตนเองครับ เมื่อปัญญาถึง

ระดับนั้นก็จะเห็นตามควาเมป็นจริงอย่างนั้น เห็นเองด้วยปัญญา ไม่มีตัวเรา ตัวตนที่เห็น

เห็นพระนิพพานและอริยมรรค ด้วยปัญญาที่เห็นเองครับ

สันทิฏฐิโก ความหมายที่สอง คือ ความเห็นที่ประเสริฐที่ชนะกิเลส

เพราะเมื่อปัญญาเกิดที่เป็น ทิฏฐิ คือ สัมมาทิฏฐิ ที่เป็นความเห็นถูกต้องตามความ

เป็นจริง อันเป็นความเห็นที่เกิดร่วมกับปัญญาที่เป็นระดับมรรคจิต ก็สามารถชำนะ หรือ

ชนะกิเลสประการต่างๆได้ ความเห็นที่ประเสริฐที่เป็นปัญญาที่เป็นความเห็นถูกนั้น ชื่อ

ว่า สันทิฏฐิ พระนิพพานเป็นสภาพธรรมที่สงบระงับกิเลส ก็ชื่อว่า สันทิฏฐิ รวมความว่า

โลกุตตรธรรม 9 คือ มรรคจิต 4 ผลจิต 4 และพระนิพพาน เป็นธรรมที่ชนะกิเลส จึงชื่อ

ว่า สันทิฏฐิโก คือ การชนะกิเลสด้วยความเห็นที่ประเสริฐครับ

สันทิฏฐิโก ความหมายที่สาม คือ ควรแก่การเห็น

สิ่งที่ดี สิ่งที่ประเสริฐ ชาวโลกก็กล่าวว่าควรแก่การเห็น ดังนั้น สิ่งที่ประเสริฐที่เป็น

ความจริง สัจจะ ควรแก่การเห็น เห็นด้วยอะไร เห็นด้วยปัญญา ดังนั้น สันทิฏฐิโก คือ

ควรแก่การเห็นด้วยปัญญา เห็นโลกกุตตรธรรม มีพระนิพพาน เป็นต้น ควรเห็นพระ

นิพพานและอริยมรรค เพราะการเห็นด้วยปัญญานี้ ทำให้สามารถดับกิเลสได้ และหมด

จากทุกข์ทั้งปวง เพราะฉะนั้น สันทิฏฐิโก คือ โลกุตตรธรรม 9 มีพระนิพพาน เป็นต้น

ควรแก่การเห็นด้วยปัญญา เพราะเมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้ว สามารถดับกิเลส หมดทุกข์

ทั้งปวงนั่นเองครับ


เอาบุญมาฝากจะถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ สักการะพระธาตุ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาทสร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย
รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ ให้อาหารสัตว์เป็นทานเป็นประจำ กรวดน้ำอุทิศบุญ อนุโมทนากับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่รักษาศีล ฟังธรรม ให้ทาน อนุโมทนากับเพื่อนๆที่รักษาศีล ศึกษาการรักษาโรค ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ถวายสังฆทานมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ปิดทองพระ รักษาอาการป่วยของผู้อื่นกับผู้ร่วมงาน และที่ผ่านมาได้รักษาอาการป่วยของมารดา ปล่อยชีวิตสัตว์มาโดยตลอด ถวายยาแก่ภิกษุ ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ทำบุญหลายอย่างมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ถวายสังฆทานและทำบุญสร้างอาคารผู้ป่วยและกฐินกับเพื่อนๆและให้อาหารเป็นทานแก่สรรพสัตว์กับเพื่อนๆและตั้งใจว่าจะสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอให้อนุโมทนาบุญด้วย


ขอเชิญถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน สักการะพระธาตุ ฟังธรรม สวดมนต์ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาท
สร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย กรวดน้ำอุทิศบุญ ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สนทนาธรรม
ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น รักษาอาการป่วยของผู้อื่น รักษาอาการป่วยของบิดามารดา
ปิดทอง สักการะพระธาตุ กราบอดีตสังขารเจ้าอาวาสที่ไม่เน่าเปื่อย ที่วัดแจ้ง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ปิดทองพระ ปล่อยชีวิตสัตว์ถวายยาแก่ภิกษุ
และสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอเชิญร่วมบุญกุศลร่วมกันนะ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 ก.ย. 2011, 14:45 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 เม.ย. 2010, 08:10
โพสต์: 2812

แนวปฏิบัติ: ขันธ์5ด้วยการสังเกตุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอินทรีย์22
สิ่งที่ชื่นชอบ: พระสุตตันตปิฎก
อายุ: 0
ที่อยู่: ระยอง อุบลราชธานี

 ข้อมูลส่วนตัว


อนุโมทนาครับ

.....................................................
อย่าท้อถอยต่อการปฏิบัติ อย่าปล่อยให้ความขุ่นเคืองเข้าแทรก สร้างพลังด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า รำลึกและตอบแทนพระคุณมารดา และบิดา มองโลกด้วยใจเป็นกลาง ระลึกเสมอว่าเรายังด้อยปัญญาหากยังไม่ได้ปัญญา


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร