วันเวลาปัจจุบัน 17 เม.ย. 2021, 01:10  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 เม.ย. 2011, 05:49 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 4105


 ข้อมูลส่วนตัว


ควรพิจารณาระหว่างคำว่า ว่าคนง่ายและผู้ว่าง่าย

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 259

ข้อความบางตอนจาก...

กกจูปมสูตร

.....ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เรียกภิกษุรูปที่เป็นคนว่าง่าย ถึงความเป็นคนว่าง่าย

เพราะเหตุได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะแลคิลานปัจจยเภสัชบริขารว่า เป็น

คนว่าง่ายเลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุรูปนั้น เมื่อไม่ได้จีวร

บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจยเภสัชบริขารนั้น ก็จะไม่เป็นคนว่า

ง่าย จะไม่ถึงความเป็นคนว่าง่ายได้ ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุรูปใดแล มา

สักการะเคารพ นอบน้อมพระธรรมอยู่ เป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นคนว่าง่าย

เราเรียกภิกษุรูปนั้นว่า เป็นคนว่าง่าย ดังนี้ เพราะฉะนั้นแหละ ภิกษุทั้ง

หลาย พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักเป็นผู้สักการะเคารพ นอบน้อมพระ

ธรรม จักเป็นผู้ว่าง่าย จักถึงความเป็นคนว่าง่าย ดังนี้.


พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑๗ - หน้าที่ ๕๐๖

คำว่า เป็นผู้ว่ายาก ความว่า เป็นผู้ยากที่จะว่ากล่าวได้ คือ ถูกว่า

อะไรเข้าแล้วทนไม่ได้. เหล่าชนผู้ตรงกันข้ามกับคนว่ายากนั้น ชื่อว่าเป็นคนว่าง่าย.

(จาก ... อรรถกถา สัลเลขสูตร)


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม ๓๙ - หน้าที่ ๓๔๐

ภิกษุมิใช่พึงเป็นผู้ตรงและตรงดีอย่างเดียวเท่านั้น ที่แท้พึงเป็นผู้ว่าง่าย

อีกด้วย. ก็บุคคลใดถูกท่านว่ากล่าวว่า ท่านไม่ควรทำข้อนี้ ก็พูดว่าท่านเห็น

อะไร ท่านได้ยินอย่างไร ท่านเป็นอะไรกับเราจึงพูด เป็นอุปัชฌาย์ อาจารย์ เพื่อน-

เห็น เพื่อนคบหรือ หรือเบียดเบียนผู้นั้นด้วยความนิ่งเสีย หรือยอมรับแล้วไม่ทำ

อย่างนั้น ผู้นั้น ชื่อว่ายังอยู่ไกลการบรรลุคุณวิเศษ.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 340

ข้อความบางตอนจาก อรรถกถา เมตตสูตร

ภิกษุมิใช่พึงเป็นผู้ตรงและตรงดีอย่างเดียวดอก ที่แท้พึงเป็นผู้ว่าง่าย

อีกด้วย. ก็บุคคลใดถูกท่านว่ากล่าวว่า ท่านไม่ควรทำข้อนี้ ก็พูดว่าท่านเห็น

อะไรท่านได้ยินอย่างไร ท่านเป็นอะไรกับเราจึงพูด เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ เพื่อน

เห็นเพื่อนคบหรือ หรือเบียดเบียนผู้นั้นด้วยความนิ่งเสีย หรือยอมรับแล้วไม่ทำ

อย่างนั้น ผู้นั้น ชื่อว่ายังอยู่ไกลการบรรลุคุณวิเศษ. ส่วนผู้ใดถูกท่านโอวาท

ก็กล่าวว่า ดีละ ท่านขอรับ ท่านพูดดี. ขึ้นชื่อว่าโทษของตนเป็นของเห็นได้ยาก

ท่านเห็นกระผมเป็นอย่างนี้ โปรดอาศัยความเอ็นดูว่ากล่าวอีกเถิด กระผมไม่

ได้รับ โอวาทจากสำนักท่านเสียนาน และปฏิบัติตามที่ท่านสอน ผู้นั้น ชื่อว่า

อยู่ไม่ไกลการบรรลุคุณวิเศษ เพราะฉะนั้น บุคคลรับคำของผู้อื่นแล้วกระทำ

อย่างนี้. พึงชื่อว่าเป็นผู้ว่าง่าย.


มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๔ - หน้าที่ 204

กถาว่าด้วยความเป็นผู้ว่าง่าย

[๔๓๕] ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาว่า " ความเป็นคืออันบุคคล

ผู้ถูกกล่าวอยู่ โดยชอบธรรม ไม่ถึงความกลบเกลื่อนหรือความเป็น

ผู้นิ่งเฉย หรือการคิดถึงคุณและโทษ กระทำความเอื้อเฟื้อ ความ

เคารพ ความถ่อมตัว อย่างเหลือเกินไว้เบื้องหน้า กระทำคำพูดว่า

ดีละ ดังนี้ ชื่อว่า ความเป็นผู้ว่าง่าย."

ในบทว่า โสวจสฺสตา นั้น มีการจำแนกดังนี้: สุวโจ โสว-

จสฺสํ โสวจสฺสตา. พึงทราบวินิจฉัยในคำนั้น ดังต่อไปนี้: บุคคล

ผู้ อันเขาพึงว่ากล่าวโดยง่าย ชื่อว่า สุวโจ. เจตนาที่เป็นไปด้วยอำนาจ

ความ เอื้อเฟื้อ ของบุคคลผู้ว่าง่าย ชื่อว่า โสวจสฺสํ. ความมีอยู่

แห่ง บุคคลผู้ว่าง่าย ชื่อว่า โสวจสฺสตา. เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถา๒

ทุ กะในสังคีติสูตร ท่านจึงกล่าวไว้ว่า " การว่ากล่าวได้ยาก ในบุคคล

ผู้ ถือรั้น ผู้ยินดีในการขัดคอ ผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั้น มีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนี้

ชื่อว่า เป็นผู้ว่ายาก. กรรมของบุคคลผู้ว่ายากนั้น ชื่อว่า โทวจสฺสํ.

ความเป็นแห่งกรรมของบุคคลผู้ว่ายากนั้น ชื่อว่า โทวจสฺสตา.

ความเป็นผู้ว่ายากนั้น โดยเนื้อความ ก็คือสังขารขันธ์. อาจารย์บาง

พวกกล่าวว่า ความเป็นผู้ว่ายากนี้ เป็นชื่อของขันธ์ทั้ง ๔ ที่เป็นไปโดยอาการ นี้. ..

[๔๓๙] ความเป็นผู้ว่าง่ายนั้น พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า เป็น

มงคล เพราะเป็นเหตุแห่งการได้โอวาทานุสาสนีจากสำนักของเพื่อน

พรหมจารี ทั้งหลาย และเพราะเป็นเหตุแห่งการบรรลุคุณคือการละโทษได้.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ -หน้า ๒๘๘

พระสารีบุตรเถระพาท่านพระราธะ(ผู้บวชเมื่อแก่) หลีกไปสู่ที่จาริกแล้ว กล่าวสอน

พร่ำสอนท่านเนือง ๆ ว่า "สิ่งนี้ คุณควรทำ, สิ่งนี้ คุณไม่ควรทำ" เป็นต้น.

ท่านพระราธะได้เป็นผู้ว่าง่าย มีปกติรับเอาโอวาทโดยเคารพแล้ว เพราะฉะนั้น

เมื่อท่านปฏิบัติตามคำที่พระเถระพร่ำสอนอยู่โดย ๒-๓ วันเท่านั้น ก็ได้บรรลุพระอรหัต

แล้ว(เป็นพระอรหันต์). พระเถระ พาท่านไปสู่สำนักพระศาสดา ถวายบังคม นั่งแล้ว.

ลำดับนั้น พระศาสดาทรงทำปฏิสันถารกะท่านแล้ว ตรัสว่า “ดูก่อนสารีบุตร

อันเตวาสิก (ลูกศิษย์)ของเธอ เป็นผู้ว่าง่าย แลหรือ?” พระสารีบุตรเถระ กราบทูล

ว่า “อย่างนั้น พระเจ้าข้า เธอเป็นผู้ว่าง่ายเหลือเกิน เมื่อโทษไร ๆ ที่ข้าพระองค์

แม้กล่าวสอนอยู่ ไม่เคยโกรธเลย”

พระศาสดา ตรัสถามว่า "ดูก่อนสารีบุตร เธอเมื่อได้ลูกศิษย์เห็นปานนี้ จะพึง

รับได้ประมาณเท่าไร ?"

พระสารีบุตร กราบทูลว่า "ข้าพระองค์พึงรับได้แม้มากทีเดียว พระเจ้าข้า".

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑- หน้าที่ 103

[พระโมคคลีบุตรติสสเถระอ้างพระพุทธพจน์เล่าอดีตนิทาน]

ลำดับนั้น พระเถระ (ถวายวิสัชนา) ให้พระราชาทรงเข้าพระทัย

เนื้อความนี้ด้วยพระสูตรนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! เรากล่าวเจตนาว่าเป็น

กรรม บุคคลคิดแล้ว จึงกระทำกรรมด้วยกาย วาจา ใจ๑ ดังนี้. เพื่อแสดง

เนื้อความนั้นนั่นแล พระเถระจึงนำติดติรชาดกมา ( เป็นอุทาหรณ์) ดังต่อ

ไปนี้.

ขอถวายพระพร มหาบพิตร ! ในอดีตกาล นกกระทาชื่อ ทีปกะ

เรียนถามพระดาบสว่า

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ! นกเป็นอันมาก

เข้าใจว่า ญาติของพวกเราจับอยู่แล้ว จึงพา

กันมา นายพรานอาศัยข้าพเจ้า(นกต่อ)ย่อมถูกต้อง

กรรม เมื่อนายพรานอาศัยข้าพเจ้าทำบาป

นั้น ใจข้าพเจ้า ย่อมสงสัย ว่า (บาปนั้น

จะมีแก่ข้าพเจ้า หรือหนอ ?).

พระดาบส ตอบว่า ก็ท่านมีความคิด ( อย่างนี้ ) หรือว่า ขอนก

ทั้งหลายเหล่านี้มา เพราะเสียง และเพราะเห็นรูปของเราแล้ว จงถูกแร้ว หรือ

จงถูกฆ่า

นกกระทา เรียนว่า ไม่มี ท่านผู้เจริญ


ลำดับนั้น ดาบสจึงให้นกกระทานั้นเข้าใจยินยอมว่า ถ้าท่านไม่มีความ

คิดไซร้ บาปก็ไม่มี แท้จริง กรรมย่อมถูกต้องบุคคลผู้คิดอยู่เท่านั้น หาถูกต้อง

บุคคลผู้ไม่คิดไม่

ถ้าใจของท่าน ไม่ประทุษร้าย (ใน

การทำความชั่ว) ไซร้ กรรมที่นายพราน

อาศัยท่านกระทำ ก็ไม่ถูกต้องท่าน บาปก็

ไม่ติดเปื้อนท่าน ผู้มีความขวนขวายน้อย

ผู้เจริญ (คือบริสุทธิ์).


พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 479

.......อีกอย่างหนึ่ง พระเจ้าอชาตศัตรูทรงชื่นชมพระดำรัสของพระผู้

มีพระภาคเจ้านั่นแล หมายถึงประโยชน์ ๒ อย่าง คือพระดำรัสของพระ

ผู้มีพระภาคเจ้าดีนักเพราะทำโทษให้พินาศ ดีนักเพราะให้บรรลุคุณ.

อนึ่ง พึงประกอบความด้วยเหตุอย่างนี้เป็นต้น ว่า พระดำรัสของ

พระผู้มีพระภาคเจ้าดีนัก เพราะ

๑. ให้เกิดศรัทธา

๒. ให้เกิดปัญญา

๓. พร้อมด้วยอรรถ

๔. พร้อมด้วยพยัญชนะ

๕. มีบทง่ายก็ในพระบาลีนี้มีอธิบายดังนี้ว่า จับใจจริง พระเจ้าข้า เพราะพระ

ธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าน่ายินดียิ่งนัก พระเจ้าข้า เพราะ

ข้าพระองค์อาศัยพระธรรมเทศนา จึงเลื่อมใส.

๖. มีอรรถลึกซึ้ง

๗. สบายหู

๘. จับใจ

๙. ไม่ยกตน

๑๐. ไม่ข่มท่าน

๑๑. เยือกเย็นด้วยกรุณา

๑๒. ผ่องแผ้วด้วยปัญญา

๑๓. เป็นคลองธรรมน่ารื่นรมย์

๑๔. น่าขบคิด

๑๕. ฟังได้ง่าย

๑๖. ทดลองทำตามได้ประโยชน์

แม้ยิ่งไปกว่านั้น ยังทรงชื่นชมพระเทศนานั่นแหละ


เอาบุญมาฝากวันนี้ตั้งใจว่าจะถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ
รักษาศีล เจริญภาวนา อนุโมทนากับผู้ใส่บาตรตามถนนหนทาง สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักร
และนำดอกไม้มาถวายบูชาพระรัตนตรัย กรวดน้ำอุทิศบุญ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน อนุโมทนากับ
น้องคนหนึ่งและเพื่อนๆของน้องที่รักษาศีล 5 และศึกษาการรักษาโรคเพื่อผู้อื่น
อนุโมทนากับบิดามารดาที่รักษาศีล ฟังธรรม และอนุโมทนาบุญกับผู้อื่น
และที่ผ่านมาได้ไปปิดทองที่วัดแจ้ง สักการะพระธาตุ กราบสรีระสังขารอดีตเจ้าอาวาสที่ไม่เน่าเปื่อย
และได้รักษาอาการป่วยของผู้อื่นฟรีโดยไม่คิดเงินมาโดยตลอดรวมทั้งศึกษาการรักษาโรค
และตั้ังใจว่าจะถวายข้าวพระพุทธและสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่าง ขอให้อนุโมทนาบุญด้วยขอเชิญร่วมทำบุญซื้อทองคำบริสุทธิ์ เพื่อนำไปใช้หล่อหล่อพระพุทธรังษี (หลวงพ่อตากแดด)


และ รูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส


ทำพิธีหล่อพระ


ณ.วัดแหลม ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 15.39 น.

>>
หมายเหตุ หมู่คณะ ที่จะไปถวายทองคำด้วยกันในครั้งนี้ ให้ไปนัดเจอกันที่วัดแหลม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เวลา ประมาณ 15.00 น. เพื่อรอร่วมถวายพร้อมกัน
หมายเหตุ ได้ปัจจัยเท่าใด ก็จะซื้อทองคำเท่านั้น ส่วนที่เหลือ จะนำถวายวัดแหลม ทั้งหมด
ปิดรับโอน วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 12.00 น.
โดยโอนเงินร่วมทำบุญ ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประเภทออมทรัพย์ สาขาศาลาแดง (ธนิยะพลาซ่า)
ชื่อบัญชี นางสาวสุวรรณ เกตุชาติ
เลขที่บัญชี 103-1-38088-7


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณวุฒิชัย ศรีสุข(คุณเบิร์ด) เบอร์โทร.085-361-4989ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก และวิหารสมเด็จองค์ปฐม ณ วัดศิลามะ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ร่วมทำบุญได้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา พัทยาสาย ๒ ชื่อบัญชี พระทัศพงศ์ ยศประสิทธิ์ เลขที่บัญชี ๖๖๙ – ๒ – ๓๓๙๖๗ – ๕
ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกฐาตุของพระพุทธเจ้า
พระธรรมของพระพุทธองค์
และ พระอรหันตธาตุสายหลวงปู่มั่น พระธุดงค์กรรมฐาน
หลวงตาแตงอ่อนกัลยาณธัมโม
ณ วัดกัลยาณธัมโม
บ้านหนองนาหาร สมสนุก นาซอ อำเภอวานรนิวาส สกลนคร
ร่วมทำบุญได้ที่
ชื่อบัญชี หลวงตาแตงอ่อนกัลยาณธัมโม
ธ กรุงศรีอยุธยา สาขาวานรนิวาส
ออมทรัพย์ 181-1-35549-1

ร่วมบุญปูกระเบื้องห้องน้ำสำนักสงฆ์ บ้านหนองม่วง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
สอบถามท่านครูบาโดยตรงที่
หมายเลขโทรศัพท์ 080 0060261บุญสำหรับผู้ที่รักต้นไม้ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายต้นโพธิ์-ต้นคูน ๙ ต้น ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๓๗-๐๓๗๐ อีเมล์ maemoh1@hotmail.com

ร่วมทำบุญถวายต้นโพธิ์ ต้นคูน ปลูกถวายวัด ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ
ชื่อบัญชี
สำนักสงฆ์ฉลองราชศรัทธาราม
เลขที่บัญชี
๕๐๐-๐-๑๗๐๓๔-๒

เชิญร่วมสร้าง เจดีย์หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ จ.บุรีรัมย์
ร่ามบริจาคโดยตรงที่พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีบุรีรัมย์ วัดระหาน(เกาะแก้วธุดงคสถาน) อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
บริจาคผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์ ชื่อบัญชี วัดระหาน
เลขที่บัญชี 020004818298
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการก่อสร้าง
โทร. 0819774040 (ครูวิชาญ ไวยาวัจกรวัดระหาน)ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง (กังหันลม) ถวายสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำเขากระจี

(ถ้ำภังคณีธรรมนุสรณ์)
พระณัฐวุฒิ อติชาคโร ๐๘๐-๖๖๖-๖๓๑๖

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ปฏิสังขรณ์วัดท่าตอ
ตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระ (หลวงพ่อสัมฤทธิ์ผลทันใจ ) หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว สูง 2 เมตร 9 นิ้ว ณ สำนักสงฆ์เขาพลอยสัตหีบ
อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี ในวันที่ 9-10 เมษายน 2554 หลวงปู่เณรคำ ปัญญาพโล นั่งปรกอธิษฐานจิต
วันที่ 10 เม.ย. เวลา 16.39 น. ทำพิธีเททอง รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 081-0035933
หลวงปู่สรวง10ปี สรีระไม่เน่าเปลื่อย...ขอเชิญร่วมงานบุญสร้างมณฑบปราสาท10ล้าน

ณ.วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

พระครูโกศลสิกขกิจ(พุฒ วายาโม)
โทร045920-832 เเละ084-8326951
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าฉลองสมโภชศาลาอนุสรณ์ศาลา 100 ปี หลวงปู่วัง ฐิติสาโร

หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเซกา เลขที่ 4300220069 ชื่อบัญชี นายวิชัย สุทธศรี หมายเลขโทรศัพท์ 083-3755761(พระอาจารย์เอ็ม)
สร้างวิหารวัดมงคลคีรีศรีชนแดน บ้านปางกอม ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

--------------------------------------------------------------------------------
ร่วมบริจาคเงินเข้าสมทบ กองทุน วัดมงคลคีรีศรีชนแดน ได้ที่
หมายเลขบัญชี ที 020024649277 ธนาคารออมสิน สาขาท่าวังผา
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระธาตุและศาลาปฏิบัติธรรมวัดป่า
สอบถามพระอาจารย์โดยตรงได้ที่ 083 289 0649
ขอเชิญร่วมงานบรรจุพระบรมธาตุ-พระเกตุโมลี ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดทุ่งปูน
คณะศิษย์ฝ่ายติดต่อประสานงานที่ ๐๘๒-๑๘๒๗๘๑๕
๐๘๙-๙๙๘๙๖๑๕
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องพักพยาบาลและผ้าป่ากองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ
089-676-2902


วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ปีนี้ครบ ๒๗๗ ปี (วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๒๗๗ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ปีขาล) ทางวัดนาคกลางวรวิหาร จะได้จัดงานบำเพ็ญมหากุศล ถวายเป็นการเทิดพระเกียรติ
โดยจะได้ประกอบ
พิธีมหาชัยมังคลาเทวาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล
"รุ่นมหาสมปรารถนา"
และสมโภชศาลาสุธรรมภาวนา
(ที่ประทับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๙ - ๑๖.๕๙ น.
เสร็จพิธีแจกวัตถุมงคลแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่าน
สำหรับศาลาสุธรรมภาวนา(ที่ประทับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)นี้ ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชในพระอิริยาบทต่างๆ ปัจจุบันมีจำนวน ๙ พระองค์คือ ๑.ปางนั่งเมือง ๒.ปางทรงม้าแบบ
วงเวียนใหญ่ ๓.ปางทรงม้าแบบจันทบุรี ๔.ปางยืนออกรบ ๕.ปางยืนแบบพระมหากษัตริย์ ๖.ปางอุบาสกนั่งวิปัสสนา ๗.ปางผนวชนั่งวิปัสสนา ๘.ปางผนวชยืนทรงบาตร ๙.ปางอุบาสกเดินจงกรม กับอีกครึ่งพระองค์
วัดนาคกลางวรวิหาร
โทร. ๐-๒๔๖๕๐๙๕๐, ๐-๘๑๖๒๐๓๕๕๖
ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่
บริจาคปัจจัยซื้อที่ดินถวายวัดโฆสิตาราม (บ้านแค)
ม.9 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เนื้อที่ดินประมาณ 8 ไร่ จำนวน 3,200 ตารางวา ๆ ละ 500 บาท
จำนวนเงิน 5,000,000 บาท
ติดต่อ พระครูโฆสิตพัฒนคุณ (เจ้าอาวาส) โทร.081-3793069
พระครูปลัดวิชัย (รองเจ้าอาวาส) โทร.082-2305959
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้


ถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงวันวิสาขบูชา

วันที่ 13 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ณ วัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว) จ.เพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมงาน"
"เททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถ"
หลวงพ่อมงคลลาภ และทอดผ้าป่าสามัคคี กองละ 4,999 บาท
ณ วัดหนองรังกา
ต.โคกกรวด อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30280
วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554 (วันจักรี)

เชิญร่วมสร้างพระบรมพุทโธมหาสถูปเจดีย์ ณ สำนักอรมจริยธรรมพระพุทธบาทควนสงฆ์ ต.นาโยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร 087-264-2796ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินถวายวัดป่าสีตวัน ขอนแก่น

วัดป่าสีตวันบ้านโคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 9--วันอาทิตย์ที่10 เมษายน พ.ศ. 2554

พระมหาโอภาสโสภโณเจ้าอาวาสวัดป่าสีตวันและพระภิกษุสามเณรวัดป่าสีตวันทุกรูปโทร. 085-0087153
ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา วันที่ 9 - 24 เมษายน 2554

--------------------------------------------------------------------------------
สอบถาม 084-9027665,084-9182012
ขอเชิญถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ
รักษาศีล เจริญภาวนา อนุโมทนากับผู้ใส่บาตรตามถนนหนทาง สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักร
และนำดอกไม้มาถวายบูชาพระรัตนตรัย กรวดน้ำอุทิศบุญ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น
ปิดทองที่วัดแจ้ง สักการะพระธาตุ กราบสรีระสังขารอดีตเจ้าอาวาสที่ไม่เน่าเปื่อย ที่วัดแจ้ง จ.ปราจีนบุรี
ถวายข้าวพระพุทธและสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่าง ขอเชิญร่วมกุศลด้วยกันนะครับ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 10 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร