วันเวลาปัจจุบัน 20 มิ.ย. 2018, 22:02  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 มี.ค. 2011, 06:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 3080


 ข้อมูลส่วนตัว


ก่อนอื่นต้องขออนุญาตแปลคำว่า อาบัติ ก่อนว่า หมายถึงอะไร คำว่า อาบัติ

หมายถึง กิริยาที่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วมีโทษ

อยู่เหนือตน เช่น ภิกษุ มีความจงใจฆ่ามนุษย์ให้ตาย ต้องอาบัติปาราชิก ซึ่งเป็น

อาบัติที่หนักมาก ขาดจากความเป็นพระภิกษุทันที เป็นต้น

สำหรับ อาบัติทุกกฏ นั้น เป็นอาบัติที่เบา สามารถแก้ไขได้ด้วยการปลงอาบัติ

คือ การแสดงอาบัติต่อหน้าพระภิกษุด้วยกัน ด้วยความจริงใจตั้งใจว่าจะสำรวมระวัง

ให้ดีต่อไป

อาบัิติทุกกฏ มีเยอะมาก เช่น

-ภิกษุไม่พึงไว้ผมยาว รูปใดไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ

-ภิกษุไม่พึงเสยผมด้วยแปรง ไม่พึงเสยผมด้วยหวี ไม่พึงเสยผมด้วยนิ้วมือ

ต่างหวี ไม่พึงเสยผมด้วยน้ำมันผสมกับขี้ผึ้ง ไม่พึงเสยผมด้วยน้ำมันผสมกับน้ำ

รูปใดเสย ต้องอาบัติทุกกฏ

-ภิกษุไม่พึงดูเงาหน้าในแว่นหรือในภาชนะน้ำ รูปใดดู ต้องอาบัติทุกกฏ ...ฯลฯ...

ว่าโดยศัพท์แล้ว ทุกกฏ หมายถึง การกระทำไม่ดี, การกระทำไม่สมควร, การกระ

ทำผิด ตามข้อความที่ว่า

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘ - หน้าที่ ๖๒๒

จริงอยู่ กรรมใด อันบุคคลทำไม่ดี หรือ ทำผิดรูป กรรมนั้น ชื่อว่า

ทุกกฏ. ก็ทุกกฏนั้นแล ชื่อว่าผิด เพราะเหตุที่ไม่ทำตามประการที่พระศาสดาตรัส,

ชื่อว่าแย้ง เพราะเป็นไปแย้งกุศล, ชื่อว่าพลาด เพราะไม่ย่างขึ้นสู่ข้อปฏิบัติใน

อริยมรรค.

เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว อาบัติทุกกฏ เป็นอาบัติที่เบา สามารถแก้ไขได้ แต่ถ้าไม่

แก้ไขด้วยการปลงอาบัิติ ก็เป็นเครื่องกั้นการบรรลุมรรคผลนิพพาน ครับ


คำแสยงขน เป็นคำหยาบคายครับ พระสูตรนี้ พระผู้มี-

พระภาคทรงสอนให้อุบาสิกาท่านหนึ่ง ซึ่งกำลังมีจิตใจฟุ้งซ่าน เพราะถูกอาชีวกด่า

ทอเสียๆ หายๆ ให้นางตั้งใจฟังธรรม ไม่ควรคำนึงถึงคำที่ไม่เป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น

ไม่ควรครุ่นคิดเก็บไว้ในใจ ควรพิจารณากิจ คือ การอบรมปัญญาของตนเท่านั้นครับ
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒-หน้าที่ 63

ข้อความบางตอนจาก..

เรื่องปาฏิกาชีวก

"บุคคลไม่ควรทำคำแสยงขนของคนเหล่าอื่นไว้

ในใจ, ไม่ควรแลดูกิจที่ทำแล้วและยังมิได้ทำของคน

เหล่าอื่น, พึงพิจารณากิจที่ทำแล้วและยังมิได้ทำ

ของตนเท่านั้น."

แก้อรรถ

บรรดาบทเหล่านั้น บาทพระคาถาว่า น ปเรส วิโลมานิ

ความว่า ไม่ควรทำคำแสยงขน คือคำหยาบ ได้แก่คำตัดเสียซึ่งความรัก

ของตนเหล่าอื่นไว้ในใจ.

บาทพระคาถาว่า น ปเรส กตากต ความว่า ไม่ควรแลดู

กรรมที่ทำแล้วและยังไม่ทำแล้ว ของคนเหล่าอื่น อย่างนั้นว่า " อุบาสก

โน้น ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส, แม้วัตถุมีภิกษาทัพพีหนึ่งเป็นต้น

ในเรือน เขาก็ไม่ให้, สลากภัตเป็นต้น เขาก็ไม่ให้, การให้ปัจจัยมี

จีวรเป็นต้น ไม่มีแก่อุบาสกนั่น; อุบาสิกาโน้นก็เหมือนกัน ไม่มี

ศรัทธา ไม่เลื่อมใส, ภิกษาทัพพีหนึ่งเป็นต้น ในเรือน นางก็ไม่ให้,

สลากภัตเป็นต้นก็ไม่ให้, การให้ปัจจัยมีจีวรเป็นต้น ก็ไม่มีแก่อุบาสิกา

นั้น. ภิกษุโน้นก็เช่นกัน ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส ทั้งไม่ทำอุปัชฌายวัตร,

ไม่ทำอาจริยวัตร, ไม่ทำอาคันตุกวัตร, ไม่ทำวัตรเพื่อภิกษุผู้เตรียมจะไป,

ไม่ทำวัตรที่ลานพระเจดีย์. ไม่ทำวัตรในโรงอุโบสถ. ไม่ทำวัตรที่หอฉัน,

ไม่ทำวัตรมีวัตรในเรือนไฟเป็นอาทิ, ทั้งธุดงค์ไร ๆ ก็ไม่มีแก่เธอ แม้

เหตุสักว่าความอุตสาหะ เพื่อความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่มายินดี ก็ไม่มี."
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ภาค ๒ ตอน ๒-หน้าที่ 62


อุบาสิกาฟังธรรมแล้วถูกอาชีวกด่า


พระศาสดา ทรงเริ่มธรรมกถาสำหรับอนุโมทนา ด้วยพระสุรเสียง


อันไพเราะ. อุบาสิกาฟังธรรมพลางให้สาธุการว่า " สาธุ สาธุ. "


อาชีวกนั่งอยู่ห้องหลังนั่นแล ได้ยินเสียงนางให้สาธุการแล้วฟังธรรมอยู่


ไม่อาจจะอดทนอยู่ได้ จึงออกไป ด้วยคิดว่า " ทีนี้แหละ นางไม่เป็น


ของเราละ" ดังนี้แล้ว ด่าอุบาสิกาและพระศาสดาโดยประการต่าง ๆ ว่า


" อีกาลกิณี มึงเป็นคนฉิบหาย. มึงจงทำสักการะนี้แก่สมณะนั่นเถิด"


ดังนี้เป็นต้น หนีไปแล้ว.


อุบาสิกามีจิตฟุ้งซ่าน

อุบาสิกาละอาย เพราะถ้อยคำของอาชีวกนั้น ไม่อาจจะส่งจิตซึ่ง


ถึงความฟุ้งซ่าน๑ ไปตามกระแสแห่งเทศนาได้.


ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสกะนางว่า "อุบาสิกา เธอไม่อาจทำจิต


ให้ไปตาม ( แนว ) เทศนาได้หรือ ?"


อุบาสิกา. พระเจ้าค่ะ เพราะถ้อยคำของอาชีวกนี้ จิตของข้า-


พระองค์ เข้าถึงความฟุ้งซ่านเสียแล้ว .


พระศาสดา ตรัสว่า "ไม่ควรระลึกถึงถ้อยคำที่ชนผู้ไม่เสมอภาค


กันเห็นปานนี้กล่าว, การไม่คำนึงถึงถ้อยคำเห็นปานนี้แล้ว ตรวจดูกิจ


ที่ทำแล้วและยังมิได้ทำของตนเท่านั้นจึงควร" ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถา


นี้ว่า :-


"บุคคลไม่ควรทำคำแสยงขนของคนเหล่าอื่นไว้


ในใจ, ไม่ควรแลดูกิจที่ทำแล้วและยังมิได้ทำของคน


เหล่าอื่น, พึงพิจารณากิจที่ทำแล้วและยังมิได้ทำ


ของตนเท่านั้น."
ข้อความตอนหนึ่งจาก ... อลคัททูปมสูตร มีว่า

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑๘ - หน้าที่ ๒๘๙

อริยาสาวกผู้สดับแล้ว ผู้เห็นพระอริยะทั้งหลาย ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รับ

แนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยะ เห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ได้รับ

แนะนำดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษ ย่อมพิจารณาเห็นรูปว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็น

นั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา ฯลฯ

"การยึดถือ-ร่างกาย" ว่า เป็นตัวตน นั้น

เป็น "ความเห็นผิด" อย่างหนึ่ง...ภาษาบาลี เรียกว่า "ทิฏฐิ"


ทิฏฐิ เป็น เจตสิก-ประเภทหนึ่ง

ซึ่ง เกิดพร้อมกับ โลภมูลจิต (จิต-ที่มีโลภเจตสิก-เป็นมูล)


โลภมูลจิต มี ๘ ประเภท.


โลภมูลจิต ๔ ประเภท...ประกอบด้วย "มิจฉาทิฏฐิ"


ขณะใดที่ โลภมูลจิต ประกอบด้วย มิจฉาทิฏฐิ

ขณะนั้น ก็มี ความเห็นผิด.


ความเห็นผิด มีหลายประเภท

ความเห็น ว่า มี "ตัวตน" เป็น ความเห็นผิด ประเภทหนึ่ง.


ขณะที่ "ยึดมั่น-สิ่งหนึ่งสิ่งใด" ว่า เป็น "ตัวตน"

ขณะนั้น...เป็น "มิจฉา-ทิฏฐิ"


บางคน....มีเห็นว่า มีตัวตนอยู่ในชาตินี้

และ จะมีตัวตนอยู่ต่อไปอีก...หลังจากสิ้นชีวิตแล้ว

นี้...เป็น "สัสสตทิฏฐิ"


บางคน...มีความเห็นว่า

มีตัวตนอยู่ในชาตินี้เท่านั้น และ จะสูญไป...เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว

นี้...เป็น "อุจเฉททิฏฐิ"


ทิฏฐิ อีกอย่างหนึ่ง คือ

เห็นว่า ไม่มีกรรม ที่จะทำให้เกิด วิบาก

คือ เห็นว่า กรรม ไม่มี ผล.


มีคนในประเทศต่าง ๆ ที่เชื่อว่า

เขาจะชำระตนให้บริสุทธิ์ จาก บาป-อกุศล ได้

เพียงด้วยการชำระล้างร่างกายในน้ำ หรือ การสวดอ้อนวอน

เขาเชื่อว่า การกระทำอย่างนั้น จะขจัดปัดเป่า ไม่ให้อกุศลกรรม เกิดขึ้น

เขา "ไม่รู้" ว่า

"กรรมแต่ละอย่าง...ย่อมเป็นเหตุให้เกิดผล"


เราสามารถ "ดับกิเลส" ด้วย "การอบรมเจริญ-ปัญญา" เท่านั้น.


ผู้ที่คิดว่า กรรม ไม่ให้ผลตามควรแก่กรรม นั้น

ก็อาจจะ "เชื่ออย่างง่าย ๆ" ว่า การเจริญกุศล...เปล่าประโยชน์

"การเชื่อ" อย่างนี้ ย่อมเป็น "เหตุ" ให้กระทำอกุศลกรรม.

ฯลฯ


ใน โลภมูลจิต ๘ ประเภท นั้น

โลภมูลจิต ๔ ประเภท เกิดร่วมกับ ความเห็นผิด.


ภาษาบาลี เรียกว่า "ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต"

(สมฺปยุตฺต หรือ สัมปยุตต์ แปลว่า ประกอบด้วย)


โลภมูลจิต อีก ๔ ประเภท ไม่มีความเห็นผิด เกิดร่วมด้วย.


ภาษาบาลี เรียกว่า "ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺต"

(วิปปยุตฺต หรือ วิปปยุตต์ แปลว่า ไม่ประกอบด้วย)


สำหรับ "เวทนา" (ความรู้สึก) ที่เกิดพร้อมกับ โลภมูลจิต นั้น

อาจเป็น "โสมนัสเวทนา" หรือ "อุเบกขาเวทนา" ก็ได้

แต่ "โทมนัสเวทนา" จะไม่เกิดกับ โลภมูลจิต.


โลภะ จะแรงขึ้น เมื่อเกิดกับ โสมนัสเวทนา.


สำหรับ โลภมูลจิต-ทิฏฐิคตตสัมปยุตต์ ๔ ประเภท นั้น

เกิดร่วมกับ โสมนัสเวทนา ๒ ประเภท.

ภาษาบาลี เรียกว่า "โสมนสฺสสหคต" (ประกอบด้วยความรู้สึกดีใจ)


และ โลภมูลจิต-ทิฏฐิคตตสัมปยุตต์ อีก ๒ ประเภท

เกิดร่วมกับ อุเบกขาเวทนา.

ภาษาบาลี เรียกว่า "อุเปกฺขาสหคต" (ประกอบด้วยความรู้สึกเฉย ๆ)


เช่น ขณะที่ยึดมั่นใน สสตทิฏฐิ นั้น

จิต อาจประกอบด้วย โสมนัสเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา ก็ได้.


สำหรับ โลภมูลจิต-ทิฏฐิคตวิปยุตต์ (๔ ประเภท) นั้น

เกิดร่วมกับ โสมนัสเวทนา ๒ ประเภท

และ อีก ๒ ประเภท เกิดกับเกิดร่วมกับ อุเบกขาเวทนา.


ฉะนั้น...ใน โลภมูลจิต ๘ ประเภท นั้น

เกิดร่วมกับ โสมนัสเวทนา ๔ ประเภท

และ เกิดร่วมกับ อุเบกขาเวทนา ๔ ประเภท.


โลภมูลจิต นั้น...จำแนกอีกนัยหนึ่ง คือ

โลภมูลจิต ที่เป็น "อสังขาริก" (ไม่มีการชักจูง)

และ "สสังขาริก" (มีการชักจูง)


คำว่า "อสังขาริก"

บางแห่ง แปลว่า ไม่ได้ถูกชักจูง , ไม่ได้ถูกกระตุ้น , หรือ เกิดขึ้นเองทันที.


คำว่า "สสังขาริก" แปลว่า ถูกชักจูง , ถูกกระตุ้น.


ในวิสุทธิมัคค์ มีข้อความเรื่อง โลภมูลจิต ที่เป็น สสังขาริก ว่า

"เป็นจิตที่เฉื่อยชา...ต้องกระตุ้น"

และ โลภมูลจิต ที่เป็น อสังขาริก นั้น....

"อาศัยคำแนะนำ หรือ คำขอร้องของคนอื่น หรือ ความจูงใจของตนเอง"


แม้ โลภมูลจิต ที่เกิดขึ้นเพราะ "ความจูงใจของตนเอง"...ก็เป็น สสังขาริก

เพราะว่า "เป็นจิตที่เฉื่อยชา และ ถูกชักจูง"


ฉะนั้น เมื่อ โลภมูลจิต เป็น อสังขาริก

จึงมี "กำลัง" แรงกว่า โลภมูลจิต ที่เป็น สสังขาริก.


สำหรับ โลภมูลจิต ๔ ประเภท ที่ประกอบด้วย มิจฉาทิฏฐิ

เป็น อสังขาริก ๒ ประเภท และ เป็น สสังขาริก ๒ ประเภท.


โลภมูลจิต ๔ ประเภท ซึ่งไม่ประกอบด้วย มิจฉาทิฏฐิ

เป็น อสังขาริก ๒ ประเภท และ เป็น สสังขาริก ๒ ประเภท.


ฉะนั้น โลภมูลจิต ๘ ประเภท

จึงเป็น อสังขาริก ๔ ประเภท และ เป็น สสังขาริก ๔ ประเภท.


จะเห็นได้ว่า โลภมูลจิต เป็น อสังขาริก หรือ สสังขาริก ก็ได้.


ใน อัฏฐสาลินีฯ

มีตัวอย่างของ โลภมูลจิต ที่ประกอบด้วย มิจฉาทิฏฐิ และ เป็นสสังขาริก

อุปมา ว่า...บุตรชายเศรษฐีคนหนึ่ง แต่งงานกับหญิงที่มีความเห็นผิด

เขาจึงส้องเสพกับพวกที่มีความเห็นผิด

ไม่ช้า...เขาก็คล้อยตาม และ พอใจในความเห็นผิด นั้น.


ตัวอย่างของ โลภมูลจิต ซึ่งไม่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ และ เป็นสสังขาริก

เช่น บุคคล ที่ตอนแรก ไม่ดื่มสุรา แต่เมื่อถูกชักชวนให้ดื่ม

ตอนหลัง...ก็มีความยินดีพอใจในการดื่มสุรา.


ตัวอย่างของ โลภมูลจิตที่ไม่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ

ซึ่ง เกิดร่วมกับ โสมนัสเวทนา

เช่น ขณะที่เพลิดเพลินยินดีในสีสวย ๆ หรือ เสียงเพราะ ๆ ฯลฯ

ขณะนั้น...เกิดความยินดีพอใจ "โดยไม่มีความเห็น-เรื่องตัวตน"

แต่ก็มีบางขณะ..........

ที่มี "มิจฉาทิฏฐิ-ที่เห็นว่า-เป็นตัวตน" เกิดร่วมด้วย.


ตัวอย่างของ โลภมูลจิต ซึ่งไม่ประกอบด้วย มิจฉาทิฏฐิ

ที่มี อุเบกขาเวทนา เกิดร่วมด้วย

เช่น ขณะที่อยากจะยืน หรือ อยากจะหยิบจับอะไร ๆ

เพราะ (ตามปกติ) ธรรมดา เราไม่รู้สึกว่า เป็นสุข ที่ได้ทำอย่างนั้น

ขณะนั้น...เป็น โลภมูลจิต ที่เกิดร่วมกับ อุเบกขาเวทนา.


ฉะนั้น...จะเห็นได้ว่า

"โลภะ" เป็นเหตุให้ทำ สิ่งที่ธรรมดาที่สุด บ่อย ๆ...ในชีวิตประจำวัน.


เอาบุญมาฝากวันนี้ตั้งใจว่าจะถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน
ใหอภัยทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ที่ผ่านมาได้อนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆและตนเองที่ได้
ร่วมกันเดินจงกรม นั่งสมาธิ นอนทำสมาธิ นำอาหารมาเลี้ยงและให้ความรู้แก่บุคคลอื่น
อนุโมทนากับน้องที่แบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่น และเมื่อวานนี้ได้ได้ไปดูงานและทำบุญที่วัดเป็นหมู่คณะ
ได้ถวายปัจจัย ได้ไหว้พระเป็นหมู่คณะ ได้ร่วมบุญสร้างอุโสสถ ค่าน้ำไฟ ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ทำบุญวัตถุมงคล
อนุโมทนากับผู้ที่ให้งบให้อาหารเป็นทานฟรี อนุโมทนากับผู้ที่ทำการรักษาผู้ป่วยฟรี และเราก็ได้รักษาอาการป่วยฟรี
อนุโมทนากับผู้ที่ทำบุญที่วัด เมื่อวานนี้ได้ถวายข้าวพระพุทธ นำดอกไม้มาบูชาพระรัตนตรัย
และตั้งใจว่าจะสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่าง ขอให้อนุโมทนาบุญด้วย
ร่วมบุญหล่อพระสิวลีถวายพระอาจารย์ปทุม วัดขรัวตาหนู สุพรรณบุรี
ท่านใดสนใจ
ส่งเเผ่นดวงมาที่ เทวสถานพระอวโลกิเตศวร 116 ม. ๑ ต.สนามชัย อฺเมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ร่วมบุญปัจจัยที่บัณชี
3070962521 ธ .กรุงเทพ
สาขาสุพรรณบุรี
ชื่อนายธนพล เดชอุม
ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม 2554 เท่านั้นเพราะจะทำพิธีเททองหลังจากนี้สร้างพระพุทธรูปประจำตระกูลเพื่อมอบแก่ชาวเขาไว้บูชาประจำบ้าน
ดังนั้นอาตมาจึงมีความประสงค์ที่จะขอบอกบุญกับท่านผู้มีจิตศรัทธาที่จะสร้างพระพุทธรูปเพื่อมอบให้แก่ชาวเขาและชาวบ้านได้นำประดิษฐานไว้ประจำบ้านเพื่อสักการะบูชา อนึ่งก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วย โดยในครั้งนี้ประสงค์ที่จะได้เจ้าภาพพระพุทธรูป จำนวน 999 องค์ ๆ ละ 500 บาท โดยที่ฐานพระจะจารึกชื่อ-นามสกุลเจ้าภาพไว้อันถือเป็นพระประจำตระกูลของท่านเจ้าภาพด้วย และด้านหลังจะบอก พ.ศ. และ ลำดับเลขที่จำนวนพระ
ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญครั้งนี้สามารถโอนปัจจัยผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี"กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย" เลขบัญชี 545-0-14343-5 ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่..พระครูวรสุตเขต โทร. 089-8523498
E-mail..Prasert372@hotmail.comขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธยอดฟ้าจุฬามณีศรีอริยะ
ถวาย ในวันที่ 6 เมษายน 2554 เวลา 9:00 น.-10:00 น. ณ สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา(ป่าไผ่) อำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว(สอบถามที่ตลาดเขาฉกรรจ์ วัดป่าใผ่ อยู่ไหน)
จึงเรียนเชิญ พุทธศานิกชน ร่วมปัจจัยสร้าง โดยโอนเงินผ่านบัญชี
“ มูลนิธิ สุวัฒนา ธนาคารออมสิน บัญชีเผื่อเรียก สาขาวัฒนานคร 053-670-597-425 ”
หรืออาจจะรบกวน scan หลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ email pichak1999@hotmail.comเพื่อทำการ UP date ยอดสุทธิ ทุกวันจันทร์
ติดต่อ คุณพิจักษณ์ Tel:089-310-1337 กทม. ตลอดเวลาครับ
ขอเชิญร่วมซ่อมอุโบสถภายนอกทั้งหมด ณ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
มูลค่าประเมินไว้ ประมาณ 20 ล้านบาท ตอนนี้หลังคาโบสถ์เริ่มรั่วบางจุดแล้ว กลัวว่าถ้าเป็นมากแล้ว ภาพจิตรกรรมฝาผนังจะเลอะเลือน จึงขอเชิญผู้ใจบุญ ใจกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมอุโบสถ เมื่อแล้วเสร็จก็จะทำการปิดทองฝังลูกนิมิตต่อไป ติดต่อขอเป็นเจ้าภาพหรือร่วมทำบุญได้ที่
วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
พระครูไพศาลกิจจาภรณ์ (หลวงพี่บู้) เบอร์ติดต่อ 081-8450713

**ผู้ร่วมทำบุญ 2000 บาทมีวัตถุมงคลเหรียญเทวบดี ๙ เศียรให้

เจริญพร ขอเชิญทุกท่านร่วมปูพื้นหน้าสำนักงานฯ ยังขาดกระเบื้องอีก ๔๐ กล่องฯลฯ

--------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อและร่วมเป็นเจ้าภาพได้ทุกวันที่
พระมหาธนภัทร อุตฺตมปญฺโญ
หัวหน้าที่พักสงฆ์วัดป่าอัมพวโนทยาราม (ตลาดนาบุญ), เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่ (ธรรมยุต)
โทร.๐๘๕-๑๙๘-๒๙๑๑, ๐๘๙-๘๖๔-๐๓๑๐ หรือจะร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ ชื่อบัญชี พระมหาธนภัทร อุตฺตมปญฺโญ เลขที่บัญชี 302-0-26017-5


ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านและชาวเวปพลังจิต ร่วมบุญสมทบทุนบริจาคปัจจัยสร้างห้องน้ำถวายแด่วัดจำปาสะเอิง ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์
ประเภท ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี พระครูปลัดสุเมธี ปิยสีโล
เลขที่บัญชี5932268075
โทรสอบถามได้ที่ พระครูปลัดสุเมธี ปิยสีโล(ครูบาน้อย) ( 086 079 8534 )
สำนักปฏิบัติธรรมอนาคาริก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีระหว่าง 15 มกราคม - 15 เมษายน 2554

เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้าง

1) สมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 2.99 เมตร
2) องค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตราบถึงปัจจุบัน ขนาดหน้าตัก 1.99 เมตร
3) พระศรีอาริยเมตไตรย ขนาดหน้าตัก 1.99 เมตร
4) ศาลาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป ทั้ง 3 พระองค์

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชี


พระอนันต์ เจริญพล
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เชียงราย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 507-2-41538-8

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 086-181-7001กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพือสมทบทุนสร้างพระประธานใหญ่ที่สุด 5 พระองค์

หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อวัดบ้านเเหลม หลวงพ่อวัดเขาตะเครา หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน หน้าตัก 109 นิ้ว
และสร้างโรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม (สมุทรสาคร 2)และอุปกรณ์เครื่องมือเเพทย์
ณ วัดเกตุมดีศรีวราราม
ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (ถนนธนบุรี--ปากท่อ กม. 42.)
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคา พ.ศ. 2554
เททองหล่อพระ เวลา 09.00--10.00 น.
ทอดผ้าป่า เวลา 13.00--16.00 น. .ใครมาก่อนทอดก่อน หน้าโรงเจวัดเกตุมดีศรีวราราม

ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธยอดฟ้าจุฬามณีศรีอริยะ
ถวาย ในวันที่ 6 เมษายน 2554 เวลา 9:00 น.-10:00 น. ณ สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา(ป่าไผ่) อำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว(สอบถามที่ตลาดเขาฉกรรจ์ วัดป่าใผ่ อยู่ไหน)
จึงเรียนเชิญ พุทธศานิกชน ร่วมปัจจัยสร้าง โดยโอนเงินผ่านบัญชี
“ มูลนิธิ สุวัฒนา บัญชีออมสินเผื่อเรียก สาขาวัฒนานคร 053-670-597-425 ”
และรบกวน scan หลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ email pichak1999@hotmail.com
เพื่อทำการ UP date ยอดเงินสุทธิ
ติดต่อ คุณพิจักษณ์ Tel:089-310-1337 กทม. ตลอดเวลาครับ
ขอเชิญบริจาคบูชา
องค์หลวงปู่ทวด (ชนิดผงเนื้อว่าน) เพื่อบรรจุไว้ใต้ฐานพระในวิหารหลวงปู่ทวด ณ วัดคงคานิมิต อ.ธารโต จ.ยะลา
ร่วมพิธีพุทธาภิเษก
สมเด็จพระพุทธชินราช
(พระกริ่งสุวัณณสาร ๙๑)
หลวงปู่ทวดฯ
ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔
บุญกตัญญูคู่แผ่นดิน ทำบุญสร้างวิหารหลวงปู่ทวด ด้วยการร่วมบรรจุพระ 1 องค์ (100 บาท)

*ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
๑. พระปริยัติธรรมธาดา (ท่านเจ้าคุณทองคำ)
วัดเบญจมบพิตร ๐๘๙- ๙๖๓๘๗๔๕
๒. คุณอิทธิกร ศรีจันบาล ๐๘๑- ๘๗๙๖๐๙๘,
๐๘๙-๘๗๓๕๙๕๕
๓. บริษัทสถานีรีไซเคิล สุวรรณภูมิ จำกัด ๐๘๙-
๙๙๘๒๐๐๙
๔. อาจารย์ร้อยแก้ว สายยิ้ม ๐๘๑- ๘๘๘๕๕๖๕
ขอเชิญร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดหนองผักกาด อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

--------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อรับเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระครูอุเทศธรรมกิจ(พระครูสวัสดิ์) เจ้าอาวาสวัดหนองผักกาดแจ้งความประสงค์กรุณาโทร ๐๘๙-๒๗๐๘๔๔๕
ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมพิธีเททองหล่อพระอัครสาวกซ้าย ขวา วัดสิริมงคล เชียงใหม่
โดยโยมทุกท่านสามารถร่วมทำบุญด้วยการโอนเงินผ่าน


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสันกำแพงชื่อบัญชี พระมหาพิพัฒน์ ฐานวีโร เลขบัญชี 3581144345

สำหรับโยมท่านใดที่ร่วมทำบุญกับทางวัดแล้วกรุณาแจ้งให้ทางอาตมาภาพได้รับทราบด้วยเพื่อที่จะได้นำชื่อของท่านเขียนลงบนแผ่นทองและทองเหลืองแท่งหรือจะโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 085-6189289สำนักสงฆ์ โพธิ์กิ่ง ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างหอสวดมนต์ กุฎิ อื่นๆ
พระณรงค์ ฐิตจิตโต (เจ้าอาวาส) tel. 089 548 3929
พระเอี้ยง พระลูกวัด tel. 085 700 5368
ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบสถ วัดเกาะแก้วขวัญเมือง อ.ท่าบ่อ หนองคาย
พระมหาดง ปภัสสโร เจ้าอาวาส วัดเกาะแก้วขวัญเมือง (สำนักงานเจ้าคณะตำบลบ้านว่าน ) วัดเกาะแก้วขวัญเมือง ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อหนองคาย 43110 โทรศัพท์ 080-7505212 หรือ

โอนเงินเข้าบัญชี ทางวัดใช้ชื่อ พระมหา ดงปภัสสโร ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าบ่อ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 441-0-17983-7 ซึ่งจะเซ็นชื่อถอนเงินร่วมกับกรรมการวัดอีก 2 ท่าน>>
หมู่บ้านวังทอง หมู่ที่ 1 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ครับ ได้ก่อสร้างอุโบสถมาแล้วหลายปีแต่ยังไม่เสร็จ ตอนนี้ความก้าวหน้าของการก่อสร้างได้ประมาณ 70% เนื่องจากต้องอาศัยงบประมาณจากผู้ร่วมบริจาค เช่น กฐิน ผ้าป่า และ ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา สำหรับท่านที่เป็นสมาชิก facebook สามารถดูรายละเอียดความก้าวหน้าการก่อสร้างได้ที่ วัดบ้านวังทอง จังหวัดน่าน | Facebook เป็นการร่วมกันจัดทำสำหรับน้อง ๆ ชุมชนวังทองที่พยายามรวมตัวกันอยู่เพื่อใ้ห้การสร้างอุโบสถสำเร็จไว ๆ ครับ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหรือเป็นเจ้าภาพการจัดสร้าง สามารถติดต่อได้ที่ท่านผู้ใหญ่บุญส่ง 089-9647698มูลนิธิเพื่อแผ่นและชมรมนักศึกษาอีสาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมงานบุญ สักการะบูรพาจารย์ ถวายสังฆทาน
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
๑๘.๐๐ น. ทำวัตร
๑๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
๒๑.๐๐ น. สนทนาธรรม
เสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔
๗.๐๐ น. ถวายภัตาหารพระอาจารย์หนุนและคณะ
๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวง สรงน้ำพระอาจารย์หนุน
๑๐.๐๐ น. พิธีรับคทาเสกเสริมชะตา บารมี
๑๑.๐๐ น. ถวายผ้าป่ามหาบารมี ๓ กองบุญ
- ถวายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง วัดพุทธโมกข์
- สร้างพระพุทธบาทถวายวัดพระพุทธบาทปางเสี่ยว แคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีน
- สร้างฉัตรกั้นแดด ฝน ถวายหลวงปู่ทวด วัดป่าธาราภิรมณ์ เชียงดาว
อุทิศส่วนกุศล เดินทางไปสักการะพระพุทธบาทสี่รอย วัดถ้ำผาปล่อง
๑๗.๐๐ น. เข้าพัก ที่วัดป่าธาราภิรมย์ กรุณาเตรียมมุ้ง กลด ผ้าห่มมาด้วยตนเอง
๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ ฝึกมโนมยิทธิ สนทนาธรรม โดยพระอาจารย์หนุน
วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔
๗.๐๐ น. ถวายภัตาหาร
๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวง ยกฉัตร เสร็จพิธี


หมายเหตุ มูลนิธิขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ องค์ท่านปู่ฤาษีลัดดาบส ร่วมเป็นประธานกองบุญ จำนวน ๑๐๐ กอง กองละ ๕๐๐๐ บาท หรือ ตามจิตศรัทธา เพื่อถวายผ้าป่าตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านที่เป็นประธานกองบุญจะได้รับเหรียญองค์ท่านปู่ฤาษีลัดดาบสแกะจากแร่เหล็กไหลพญานาคผ้าป่าสร้างพระพุทธชัยยะมุนีศรีธรรมโศกราช ( ป้องกันภัย )
กำหนดการ>>
วันที่ 12 เมษายน 2554>>
เวลา 7.30 นาฬิกา พระสงฆ์เจริญพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร>>
เวลา 8.30 นาฬิกา ปรากอบพิธีไหว้ครู ปู่ฤาษี บรมครูวัดหอยราก และ หลวงพ่อท่านเจิม ( อชิโต )>>
เวลา 10.30 นาฬิกา รำมโนราห์ถวายครูทุก ๆ พระองค์>>
เวลา 11.00 นาฬิกา ถวายผ้าป่า สามัคคี สังฆทาน บูชาครู และ บิดามารดา บุรพกษัตริย์ทุกพระองค์ บรรพบุรุษตั้งแต่ตั้งแผ่นดิน แผ่นฟ้า ปู่สรวง ย่าสาง ผู้มีอุปการะคุณ ต้นกำเนิดมนุษย์ทุกหมู่เหล่า แล้วเสร็จ กรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธี>>
เวลา 16.39 นาฬิกา ทำพิธีบวงสรวง เททองพระพุทธชัยยะมุนีศรีธรรมโศกราช ( ป้องกันภัย )>>

ประธานฝ่ายสงฆ์>>
พระอธิการแสง อธิจิตโต รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์ ( วัดหอยราก )>>
ประธานดำเนินการ กรุงเทพ ฯ>>
คุณฉัตรชัย พรหมแก้ว >>
ติดต่อเป็นเจ้าภาพ หรือ ร่วมบุญตามกำลังได้ที่ คุณ ฉัตรชัย 086-3381477
>>
ประธานสายสร้างพระห้ามสมุทร ( ประธานสามัคคี )>>
คุณฉัครชัย พรหมแก้ว และครอบครัว – คุณแม่ชูศรี ช่วยมณี ( พรหมแก้ว )

คณะธรรมคุณแม่หญิงฉันทนา พิมลสมบัติ พร้อมคณะ ศิษยานุศิษย์>>

ออกเดินทาง จาก ปากเดร็ด นนทบุรี วันที่ 10 เมษายน 2554 เวลา 04.00 น.

ร่วมทำบุญ ได้ ตามบัญชี ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา ปากเกร็ด ชื่อ ฉัตรชัย พรหมแก้ว เลขที่ 142-2-43434-6

หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข เจ้าอาวาสวัดป่าซับคำกอง ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์สืบสานต่อเจตนารมณ์โครงการผ้าป่าช้วยชาติ


(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)นำเงินและทองคำเข้าคลังหลวงถวายพ่อของแผ่นดินเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยโอนเงินเข้าบัญชี
หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข
ธ.คารกรุงศรีอยุธยา
สาขา หนองไผ่

เลขที่บัญชี ๐๔๓-๑-๖๐๔๓๑-๗ติดต่สอบถามได้ที่


พระอาจารย์ณัฐนนท์ สิรินันโท (อาจารย์พสุธา )

๐๘๐-๖๑๗-๓๖๔๘ / ๐๘๕-๓๑๒-๖๘๕๕


แม่ชี วราพร ( แม่ชีแป๋ว )

๐๘๕-๒๕๖-๑๒๓๖เรียน ญาติธรรมทุกท่านและกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูป
เนื่องจากวันที่ 25 /02/2554 ที่ผ่านมากระผมได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่เนย สมจิตโต ที่วัดป่าโนนแสนคำ
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร สังเกตุเห็นว่าระยะหลังๆสุขภาพของท่านไม่ค่อยแข็งแรง ป่วยและอ่อนเพลีย
เป็นระยะๆ ทางวัดเห็นสมควรว่าจะมีการกำหนดเวลาเข้าเยี่ยมสักการะองค์หลวงปู่ เพื่อให้หลวงปู่ท่านมีเวลาได้
พักผ่อนมากขึ้น เพื่อดำรงธาตุขันธ์ให้เป็นที่พึ่งกับลูกหลานได้นานขึ้นตามสมควร เนื่องจากที่ผ่านมาหลวงปู่ท่านเป็นพระ
ที่มีเมตตาสูง ใครไปใครมาท่านก็ต้อนรับ/สงเคราะห์หมดถึงกระทั้งบางครั้งต้องอุ้มท่านออกมาต้อนรับญาติโยม ทำให้ไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อน
ซึ่งตามปกติร่างกายท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว กอรปกับระยะหลังๆ หลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านทยอยละสังขารลงไปที่ละรูป
จึงขอความกรุณาญาติธรรม/พระคุณเจ้าทั้งหลาย โปรดเข้าเยี่ยมสักการะหลวงปู่ตามเวลาที่ทางวัดกำหนดไว้ให้ดังนี้
ช่วงเช้า ตั้งแต่ 7.00 น-10.00 น
ช่วงบ่าย ตั้งแต่ 15.00-ตามเหตุและปัจจัย
ขอความเมตตาญาติธรรม/พระคุณเจ้าทั้งหลาย โปรดกรุณาช่วยกันรักษาธาตุขันธ์ของหลวงปู่ไว้เป็นที่พึ่งของพวกเราด้วยนะขอรับ
ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม
ลูกศิษย์หลวงปู่ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดประโชติการาม ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ใน วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๓๙ น. ถวายองค์ผ้าป่า
วัตถุประสงค์ เพื่อการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ วัดประโชติการาม...

เนื่องด้วยอาตมาภาพพระจิรวัฒน์ ญาณวโร วัดต้นไทรย์ ซ.อ่อนนุช29 สวนหลวง กรุงเทพ 10250 พร้อมคณะญาติโยม ซึ้งนำโดยคุณพ่อชัชวาล คุณเเม่ศร๊สุรีย์ ตัณติพิษณุ พร้อมครอบครัว จะเดินทางไปทอดผ้าป่าในวันที่5-6มีนาคม2554 เพื่อสมทบทุนสร้างเมรุวัดป่าบ้านหนองผักเเว่น ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทร043612037 ซึ้งตอนนี้งานก่อสร้างได้หยุดลง เพราะไม่มีงบสร้างต่อ
อาตมาภาพจึงขอบอกบุญมายังยาติโยมทุกท่าน

ขอเชิญรับธรรมทาน เดือน มีนาคม ๒๕๕๔...โดยชมรมกัลยาณธรรม
. หนังสือจิตที่พ้นจากทุกข์ ของคุณลุงหวีด บัวเผื่อน
๒. หนังสือสัลเลขธรรม ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง
๓. mp3 เสียงอ่านพุทธประวัติ รจนาโดย ภิกษุสีลาจาระ แปลและเรียบเรียงโดย พุทธทาสภิกขุ บริจาคเป็นธรรมทานโดยปันธรรม แทนคุณ
๔. mp3 สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี (ภัททากัจจานาเถรี)
บทประพันธ์โดย พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาส ญาณวโร)
เสียงอ่านโดย วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
บริจาคเป็นธรรมทาน โดยปันธรรม แทนคุณ
๕. mp3 รวมธรรมบรรยาย ชุดที่ ๑ ของ อ.วศิน อินทสระ
ร่วมบูชาอาจริยคุณ เนื่องในมงคลวาระ ๗๗ ปี ...เพชรแห่งการเผยแผ่ธรรม
๖. mp3 พุทธธรรมในแดนพุทธภูมิ ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง
๗. audio-cd เลือกธรรม ไม่เลือกเธอ ของพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ วัดชนะสงคราม
๘. mp3 พระอานนท์ พุทธอนุชา ของ อ. วศิน อินทสระ
( Encyclopedia of World Literature in 20 th Century ยกย่องให้เป็นวรรณกรรมของโลก ) เสียงอ่านโดย คุณมนัส ทองเพชรนิล


ต้องการรับหนังสือ cd...


กรุณาส่งซองเปล่าขนาดที่ใส่หนังสือได้ ( อย่างต่ำ 8 x 11 นิ้ว หรือ A4 ) ติดแสตมป์ 15 บาท


จ่าหน้าซองถึงตัวเองไปที่ ...


ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถ.ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐


(กรุณาวงเล็บมุมซองด้วยว่า " ธรรมทานเดือน มีนาคม ")

ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผาคอก
๖๖ หมู่ ๙ บ้านผางาม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐

เรียนญาติธรรมทุกท่านที่เคารพ
เนื่องด้วยศูนย์วิปัสสนากรรมฐานถ้ำพระผาคอก ต. ผางาม อ. เวียงชัย จ. เชียงราย จะจัดงาน
๑. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. บวชศีลจาริณี (รักษาศีล ๘ - ไม่โกนผม) ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. อุปสมบทหมู่พระภิกษุภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ญาติธรรมท่านใดต้องการนำบุตร-หลาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อทางวัดได้โดยตรงตามรายละเอียดด้านล่างนี้
หรือติดต่อมาทางอีเมลนี้เพื่อให้ประสานงานให้ได้ค่ะ
หากท่านต้องการร่วมบุญเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการนี้
ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาฟอร์จูน ทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 047-0-21052-7 ภายในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
ทั้งนี้ ขอท่านทั้งหลายได้ฝึกแสดงมุทิตาจิต ด้วยการอนุโมทนากับโครงการนี้ร่วมกันด้วยค่ะ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้น้อมจิตร่วมกระทำการจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้
เป็นพลวปัจจัยให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ อันประกอบด้วยสติและปัญญา
ในอันที่จะนำพาท่านทั้งหลายพ้นห้วงทุกข์แห่้งวัฏสงสารโดยเร็วด้วยเทอญ
รายละเอียดเพิ่มเติม
tongsuk.org
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
๑. ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผาคอก (๐๕๓) ๗๓๖-๒๓๙
๒. พระสอาด จารุธมฺโม ๐๘-๖๑๙๐-๗๓๖๐
๓. คุณถวิล อินต๊ะ ๐๘-๑๔๖๙-๑๑๖๑
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสรงน้ำหลวงพ่อเนื่อง และงานทิ้งกระจาดประจำปี54
ณ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม เริ่มงานวันที่ 13 เมษายน
ในวันที่ 14 มีพิธีทิ้งกระจาดให้แก่ผู้ยากไร้
วันที 15 สรงน้ำรูปหล่อหลวพ่อเนื่อง หลวงพ่อคง หลวงพ่อแช่ม
ในงานมีมหรสพให้ชมฟรี ทั้งงาน

เชิญ ลอดโบสถ์ สักการะหลวงพ่อโต เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่ชีวิตตนเอง ได้ทุกวันเวลา ณวัดบัวทอง ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ติดต่อสอบถามได้ที่ 089-412-4351 / 082-132-4571
ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญงานสรีระสังขาร หลวงปู่อ่อนแสง อินทปัญโญ
ญาครู อ่อนแสง อินทปัญโญ หรือหลวงปู่อ่อนแสง อินทปัญโญ
ได้มรณะภาพละสังขาร ดับขันธ์ด้วย อาการนั่งสมาธิ เมื่อเวลา 18.00 น. ขณะนี้ ได้เคลื่อนย้ายสรีระ ไปตั้งยัง
วัดบ้านเ:Pยะ ตำบล ศรีดอนชัยอำเภอ เชียงของจ.เชียงราย
เป็นการสูญเสียที่สำคัญของวงการพระสงฆืไทยและลาวที่เสียพระสุปฏิปันโนไปอีกหนึ่งรูป
สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะร่วมบุญในงานมุทิตาอำลาอาลัย หลวงปู่อ่อนแสง อิทปัญโญ หากไม่สามารถ ไปร่วมงานได้
สามารถบริจาคได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย สาขา พระสิงห์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชื่อ พระหล้า อมรเมโธ
เลขที่บัญชี 540-1-07763-7
โดยปัจจัยทุกบาททุกสตางค์จะนำไปใช้ในการจัดการสรีระสังขาร หลวงปู่อ่อนแสง อินทปัญโญ ทั้งสิ้นครับ

ร่วมทำบุญน้ำตาลทรายสำหรับทำน้ำปานะ ถวายพระผู้ใหญ่ที่วัดป่าบ้านตาด
หากสนใจนำน้ำตาลไปถวาย นั้นมีจุดถวายหลายที่ อาจทำให้ไม่ถึงแม่ครัวกลาง ที่ทำน้ำปานะ ให้พระผู้ใหญ่โดยเฉพาะ
ขอเพิ่มเติมนิด ให้ไปถวายที่ครัวกลางพระคุณแม่จันดี หรือง่ายๆ ถ้าไปถึงไม่แน่ใจให้ติดต่อ
พี่เหน่ง โทร 086-8589488 ครับ
อยากให้เพื่อนๆได้ดูเทปจากรายการเรื่องจริงผ่านจอ วันที่ 28 ตุลาคม 53

ใครดูแล้วต้องการจะช่วยเหลือก็ลองติดต่อที่อยู่ด้านล่าง
สำนักวิปัสนาแสงธรรมคีรี
ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120

ไปร่วมทำบุญนำข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัย(เล็กน้อย) ไปถวายเรียบร้อยครับ ได้คุยกับท่านเจ้าอาวาสท่านมีจิตใจที่ดีมากคิดช่วยเหลือเด็กๆ อย่างจริงใจ อายุก็ราวๆ 80 ปี ผมขอเพิ่มเติมข้อมูลดังนี้ครับ

ติดต่อ พระมหากิตติ กิตติญาโณ เบอร์โทร: 08-7137-1960

เดินทางสะดวกครับ ทางเข้าอยู่ที่เทศบาลเขาหินซ้อน ซอยเทศบาล 15
เข้าซอยไปประมาณ 4-5 กม. สำนักวิปัสนา.. อยู่ขวามือครับ

(ร่วมช่วยเหลือกันนะครับ เพื่อเด็กๆ จะได้มีการศึกษามีอนาคตที่ดีครับ)วัดป่าหมดงบในการสร้างเมรุเเละมุงกะเบื้องต่อ วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือด่วน
อานิสงส์เเห่งการได้เป็นเจ้าภาพ วัดป่าหนองผักเเว่น ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด45120 โทร043612037 0860152130ขอเชิญร่วมบุญสร้างอุโบสถที่วัดหนองหญ้านาง และงานบุญอื่นตามกล่องบริจาคตามวัดเช่น ค่ารักษาพยาบาล
ค่น้ำไฟ วัตถุมงคล


ขอเชิญร่วมบุญยกช่อฟ้าอุโบสถที่วัดหนองบัวขอน


ขอเชิญร่วมกันให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ตักบาตร ให้อาหารสัตว์เป็นทาน
ให้ธรรมะทาน และอภัยทาน นำดอกไม้และสร้างพระและเจดีย์บูชาพระรัตนตรัย
ถวายข้าวพระพุทธ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Rosarin และ บุคคลทั่วไป 11 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร