วันเวลาปัจจุบัน 03 ธ.ค. 2023, 10:19  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8104 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อุปนิสสยปัจจัย

 หัวข้อกระทู้: อุปนิสสยปัจจัย
เมื่อ: วันนี้, 08:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3


อุปนิสสยปัจจัย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยที่ ๙ ในปัจจัย ๒๔ หรือเป็นปัจจัยที่ ๑๓ ในปัจจุ ๕๒ อุทเทส อุปนิสฺสยปจฺจโย ธรรมเป็นที่อาศัยมีกำลังมากเป็นปัจจัย หรือธรรมเป็นเหตุมีกำลังยิ่งเป็นปัจจัยให้เกิดผลธรรม เพราะนิสสย แปลว่า ที่อาศัย หรือเหตุ อุป แปลว่า ยิ่ง อุปนิสสยปัจปัจเป็นปัจจัยที่อาศัยอย่างแรง กล้าห...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: การเกิดของปฏิสนธิจิตและจุติจิต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2023, 11:53 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 299


การเกิดของปฏิสนธิจิตและจุติจิต เมื่อร่างกายของสัตว์ผู้ใกล้ตายในอดีตภพเหี่ยวแห้งอยู่เหมือนใบตาลเขียววางตาก แดดไว้ ครั้นจักขุนทรีย์เป็นต้นและกายประสาทอันตั้งอยู่ในร่างกายกันเป็นฐานะแห่งหทัยวัตถุ เสื่อมไป (ชวนจิต)ที่อาศัยททัยวัตถุย่อมเกิดขึ้น ลำดับนั้น จิตดังกล่าวย่อมรับเอากรรมที่ เป็น กุศลหรืออกุศลซึ...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: พระมหาโมคคัลลานะ...สอนหญิงโสเภณี

เมื่อ: 29 พ.ย. 2023, 13:42 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 297


ขอบคุณผู้จัดการดูแลห้องได้งดงามน่าอ่านมากขึ้น

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: พระมหาโมคคัลลานะ...สอนหญิงโสเภณี

เมื่อ: 29 พ.ย. 2023, 06:35 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 297


พระมหาโมคคัลลานะ สอนหญิงโสเภณีจนบรรลุอรหันต์ ----------- วันหนึ่ง “พระมหาโมคคัลลานะ” ออกรับบิณฑบาตอยู่ในเมืองเวสาลี มีหญิงสาวโสเภณีนางหนึ่งหน้าตางดงาม เธอชื่อ “วิมลา” เมื่อเห็นพระโมคคัลลานะแล้วจิตเกิดปฏิพัทธ์ จึงเดินติดตามพระเถระไปถึงที่อยู่ เมื่อเห็นพระเถระอยู่รูปเดียว จึงได้โอกาสเข้าไปพูดจาและแสด...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ธรรมที่จัดว่าเป็นองค์ฌาน

เมื่อ: 28 พ.ย. 2023, 06:19 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 508


:b27: เปรียบนิวรณ์ ด้วยธรรม ๕ อย่าง ๑. กามฉันทนิวร์ เปรียบเหมือนคนเป็นหนี้ ๒. พยาปาทนิวรณ์ เปรียบเหมือนคนเป็นโรค ๓. ถีนมิทธนิวรณ์ เปรียบเหมือนคนถูกจองจำ ๔. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ เปรียบเหมือนคนเป็นทาส ๕. วิจิกิจฉานิวรณ์ เปรียบเหมือนคนเดินทางไกล เปรียบนิวรณ์ ด้วยน้ำต่างชนิด ๑. กามฉันทนิวรณ์ เปรียบเหมือ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ธรรมที่จัดว่าเป็นองค์ฌาน

เมื่อ: 28 พ.ย. 2023, 05:47 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 508


ธรรมที่จัดว่าเป็นองค์ฌาน คือ ๑. วิตก ได้แก่ วิตกเจตสิกในจิต ๕๕ (คือ กามจิต ๔๔ (เว้นทวิปัญจ.๑๐) ปฐมฌาน ๑๑) ๒. วิจาร ได้แก่ วิจารเจตลิกในจิต ๖๖ (คือ กามจิต ๔๔ ปฐมฌาน ๑๑ ทุติยฌาน ๑๑) ๓. ปีติ ได้แก่ ปีติเจตสิกใน ปีติสหคตจิต ๕๑ (คือกามโสมนัส ๑๘ ปฐมฌาน ๑๑ ทุติยฌาน ๑๑ ตติยฌาน ๑๑) ๔. โสมนัส ได้แก่ โสมนัสเว...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จิตที่ว่า มหาคชจิต

 หัวข้อกระทู้: จิตที่ว่า มหาคชจิต
เมื่อ: 24 พ.ย. 2023, 04:41 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1172


๙. กุสลา ขนฺธา เจโตปริยญาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญาณสฺส ยถากมฺมูปคญาณสฺส อนาคตํสญาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจจโย (กุศลขันธ์ทั้งหลายย่อมเป็นปัจจัยแก่ เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวา สานุสสติญาณ ยถากัมมูปคญาณ อนาคตังสญาณ และอาวัชชนะ ด้วย อำนาจอารัมมณปัจจัย) กุ. ๒๑ เจ.๓๘ --> อภิญ.กิ. ๑ เจ.๓๐ มโนทวาราวัชชนะ ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: กุศลจิตทำให้เกิดอกุศลจิต

เมื่อ: 23 พ.ย. 2023, 14:35 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 596


๔. อุทฺธจฺจํ อารพฺภ อุทฺธจฺจํ อุปฺปชฺชติ ทิฏฐิ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ โทมนสฺสํ อุปฺปขฺชติ (บุคคลที่นึกถึงอุทธัจจะ เพราะปรารภ อุทธัจจะนั้น อุทธัจจะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา โทมนัส ย่อมเกิด) โมหอุทธัจจะ ๑ เจ.๑๕--> อกุ.๘ (เว้นทิฏฐิคตวิป. ๔ ) เจ.๒๖ (เว้นมานะ ) อุทธัจจะ --> อุทธัจจะ เพราะขาดสติจึงเป็นเห...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: กุศลจิตทำให้เกิดอกุศลจิต

เมื่อ: 23 พ.ย. 2023, 09:08 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 596


กุ.๘ เจ.๒๔ --> โลภจิต ๘ เจ. ๒๒ ทำกุศลแล้วเกิดทิฏฐิ เพราะวิปลาสเห็นผิดจากความจริง เช่นทำ ทานแล้วปรารถนาความสุข ความร่ำรวย ปรารถนาไปเกิดในสวรรค์ เพระไม่ รู้ว่าชาติความเกิดนั้นเป็นทุกข์จึงทำบุญพื่อปรารถนาไปเกิดที่ดีๆ ความ ปรารถนาอย่างนี้เป็นมิจนาทิฏฐิเพราะเห็นผิดจากความจริง เพราะความจริง มีแต่ทุกข์ ไม...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: กุศลจิตทำให้เกิดอกุศลจิต

เมื่อ: 23 พ.ย. 2023, 08:30 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 596


จิตใจไม่ให้เกิดขึ้นทำให้ใจสงบจากกามคุณ เป็นต้น และไห้เจริญวิปัสสนา ก็เพื่อละความหลงที่เป็นเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องในจิตใจให้หม จุดประสงค์ของการทำกุศลก็เพื่อประโยชน์อย่างนี้คือ ประโยชน์ของตน เพื่อละกิเลสตนจะได้พ้นจากทุกข์ประไยชน์ผู้อื่นก็เพื่อช่วยเหลือให้เขามี ความสุขพ้นจากทุกข์ คนที่ทำกุศลถ้าไม่ร...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: กุศลจิตทำให้เกิดอกุศลจิต

เมื่อ: 23 พ.ย. 2023, 07:56 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 596


๒. บาลีวิธี กุสโล ธมฺโม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย (กุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม ด้วยอำนาจอารัมมณปัจจัย) กุ. เป็นปัจจัย อกุ. คือ โลกียกุศล ๑๗ เจต ๓๘ --> อกุศล๑๒ เจ.๒๗ บาลือนุวาท ๑. ทานํ ทตฺวา สีลํ สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ตํ อสุลาเทติ อภินนฺทติ ตํ อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺซติ ทิฏฐิ อุปฺป...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อารัมมณปัจจัย

 หัวข้อกระทู้: Re: อารัมมณปัจจัย
เมื่อ: 22 พ.ย. 2023, 04:32 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 688


เต เต ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเหล่านั้ ๆ คือ ธรรมที่เป็น อารมณ์ ทั้ง ๖ได้แก่จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน บัญญัติ เป็นปัจจัย เตสํ เตสํ ธมฺมานํ แปลว่า แก่ธรรมทั้งหลายเหล่านั้น ๆ คือธรรมที่เป็น อารมณ์ ย่อมเป็นปัจจัยแก่ จิต ๘๙ เจ.๕๒ ซึ่งเป็น ปัจจยุบบัน อารมณ์ ๖ คือ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อารัมมณปัจจัย

 หัวข้อกระทู้: Re: อารัมมณปัจจัย
เมื่อ: 21 พ.ย. 2023, 18:50 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 688


อรรถากถาอธิบาย จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา คือ จักวิญญาณ ( ในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน) ตํสมฺปยุตฺตกานํ คือ นามขันธ์ ๓ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ คือ เจ.๗ ที่ประกอบกับจักขุวิญญาณ เป็นต้น มโนธาตุยา คือ มโนธาตุ ๓ ได้แก่ ปัญจทวาราวัชชนะ ๑ สัมปฏิจฉนะ ๒ และเจตสิก ที่ประกอบ ๑๐ ในบทนี้ อายตนะภายนอก คือ ปั...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อารัมมณปัจจัย

 หัวข้อกระทู้: Re: อารัมมณปัจจัย
เมื่อ: 21 พ.ย. 2023, 16:03 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 688


๓. คนฺธายตนํ ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย คือ คันธารมณ์--> ฆานวิญญาณ ๒ เจ.๗ ๔. รสายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย คือ รสารมณ์ --> ชิวหาวิญญาณ ๒ เจ.๗ ๕. โผฎฐพฺพายตนํ กายวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อารมฺมณปจฺจเยน ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อารัมมณปัจจัย

 หัวข้อกระทู้: อารัมมณปัจจัย
เมื่อ: 21 พ.ย. 2023, 13:40 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 688


อารัมมณปัจจัย อุทเทส อารมฺมณปจฺจโย แปลว่า อารมณ์ ๖ เป็นปัจจัย ในปัจจัยนี้พระพุทธองค์ทรงยกอารมณ์ ๖ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน บัญญัติ ขึ้นมาแสดงในฐานะเป็นปัจจัยให้เกิดนามธรรม คือ จิต เจตสิก เพราะจิต เจตสิกจะเกิดขึ้นได้ จะต้องอาศัยอารมณ์เป็นไป เหตุนี้ธรรมอะไร ๆ ที่จะไม่เป็นอารมณ์ไม่มีเลย เพราะในบรรดาส...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 541 [ พบ 8104 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron