วันเวลาปัจจุบัน 20 ต.ค. 2020, 19:25  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 6023 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สงเคราะห์สติปัฎฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ มัคคมีองค์ ๘

เมื่อ: 15 ต.ค. 2020, 18:09 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 2288


......

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

เมื่อ: 08 ต.ค. 2020, 16:53 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 1097


.......

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สงเคราะห์สติปัฎฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ มัคคมีองค์ ๘

เมื่อ: 03 ต.ค. 2020, 11:02 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 2288


โพธิปักขิยะธรรม ๓๗ กล่าวโดยย่อได้แก่วิสุทธิ ๗ ดังจะมีโพธิปักขิยะธรรมตามที่ประกอบได้ดังนี้ ๑. สีลวิสุทธิความบริสุทธิแห่งศีล ได้แก่ ๑. สัมมาวาจา ๒. สัมมากัมมันตะ ๓. สัมมาอาชีวะ ๔. ฉันทิบาท ๕. สัทธินทรีย์ ๖.สัทธาพละ รวมความว่า สิลวิสุทธิมี ๖ ประการ ๒. จิตตวิสุทธิ ความบริสุทธิแห่งจิต ได้แก่ สมาธิ จะมีโพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมฌานจิตดับกิเลสอวิชชาไม่ได้

เมื่อ: 25 ก.ย. 2020, 07:08 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 390


ทำไมฌานจิตจึงดับกิเลสอวิชชาไม่ได้ เป็นหัวข้อที่ตั้งไว้เป็นคำถามที่ดีมาก อาจช่วยแก้ความสงสัยให้ท่านที่ยังไม่เข้าใจได้เข้าใจนะครับ ขอชี้แจงไปตามคำสอนที่ทรงแสดงไว้ดังนี้ว่า เมื่อผู้ที่จะเจริญสมถะเพื่อให้ฌานจิตจะต้องระงับกิเลสที่ชื่อว่านิวรณ์ คำว่านิวรณ์นั้นมันมี ๖ เมื่อฌานจิตนั้นดับเพียงนิวรณ์ ๕ ก็เข้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานิสงส์แห่งอานาปานัสสติ

เมื่อ: 21 ก.ย. 2020, 06:32 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 538


ได้ยินมาว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหล่านี้ ย่อมปรากฏแก่ ภิกษุผู้ประกอบอยู่เนือง ๆ ด้วยกัมมฐานนี้ เพราะกำหนดอารมณ์คือ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ด้วยดี เมื่อเธอคำนึงถึงความเกิดขึ้นในอุปาทาน ขณะแห่งจุติดวงที่ ๑๖ หลังจุติจิต แม้ความเกิดแห่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหล่านั้น ก็ย่อมอันปรากฏ เมื่อคำนึงถึงความตั้งอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานิสงส์แห่งอานาปานัสสติ

เมื่อ: 19 ก.ย. 2020, 15:24 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 538


ประเภทของลมหายใจมีในที่สุด ในบรรดาลมเหล่านั้น ลมหายใจที่ชื่อ จริมกะมีในที่สุด ๓ อย่าง เนื่องด้วยการดับ คือ : ๑. ภวจริมกะ ลมหายใจเข้าลมหายใจออก อันมีในที่สุดด้วยอำนาจภพ ๒. ฌานจริมกะ ลมหายใจเข้าลมหายใจออก อันมีที่สุดด้วยอำนาจฌาน ๓. จุติจริมกะ ลมหายใจเข้าลมหายใจออก อันมีในที่สุดด้วยอำนาจจุติ ก็ในบรรดาภ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานิสงส์แห่งอานาปานัสสติ

เมื่อ: 18 ก.ย. 2020, 12:52 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 538


อีกอย่างหนึ่ง พึงทราบความที่อานาปานัสสตินั้นมีอานิสงส์มาก แม้ด้วยการกระทำความที่มีลมหายใจเข้าและลมหายใจออก มีในที่สุดที่ลมรู้ได้ ข้อนี้ สมด้วยพระพุทธวจนะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดังนี้ "ดูกรราหุล เมื่ออานาปานัสสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ ทำให้มากแล้วอย่างนี้ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกมีในที่สุดเหล่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานิสงส์แห่งอานาปานัสสติ

เมื่อ: 18 ก.ย. 2020, 07:10 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 538


[๒๓๗] ในอานิสงส์แห่งอานาปานัสสติ พึงทราบความที่ อานาปานัสสติสมาธิ นั้นมีอานิสงส์มาก แม้ด้วยอำนาจเป็นสมาธิเป็นต้น เพราะพระพุทธวจนะมีอาทิว่า"ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานัสสติ สมาธิแม้นี้แล อันภิกษุเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นธรรมสงบและปราณีต"ดังนี้ พึงทราบความที่อานาปานัสสติสมาธิมีอานิสงส์มา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

เมื่อ: 24 ส.ค. 2020, 16:46 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 1097


.......

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

เมื่อ: 24 ส.ค. 2020, 16:45 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 1097


.......

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

เมื่อ: 24 ส.ค. 2020, 16:45 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 1097


......

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

เมื่อ: 24 ส.ค. 2020, 16:44 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 1097


........

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ

เมื่อ: 21 ส.ค. 2020, 06:58 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 1009


เพราะอุปาทาน เป็นปัจจัยจึงมีภพ ๒๔ กับภพที่อยู่ภายใน คุณตาหมานคะ ปัจจัย 24 ไม่ใช่เหรอ จึงมีภพ 31ภูมิ tongue ดีๆๆ ครับ คัดมาจาก หนังสือ วิสุทธิมัคค์ และ ปรมัตถมัญชุสา ภาค ๓ พระพุทธโฆสาจารย์ รจนา และพระธัมมปาลมหาเถระ รจนา อาจารย์สิริ เพ็ชรไชย ปป.ธ. ๙ แปล หน้า ๕๘๑ อ่านคัมภีร์เหล่านี้ มีความลึกซึ้งมากต้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ

เมื่อ: 20 ส.ค. 2020, 13:14 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 1009


กรรมใดที่ยังกามภพให้บังเกิดเพราะมีกามุปาทานเป็นปัจจัย อันสัตว์กระทำไว้ ข้อนั้น ชื่อว่า กรรมภพ ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดแก่กรรมนั้น ชื่อว่า อุปัตติภพ ในรูปภพ อรูปภพ ก็มีนัยนี้ เพราะกามุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีกามภพ ๒ และรวมถึงสัญญาภพ อสัญญาภพ เอกโวการภพ และปัญจโวการภพ ซึ่งอยู่ภายในภพนั้นด้วย มีอรูปภพ ๒ และรวม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

เมื่อ: 20 ส.ค. 2020, 06:58 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 1097


.......
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 402 [ พบ 6023 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร