วันเวลาปัจจุบัน 07 ธ.ค. 2023, 10:22  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8114 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จตุสัจกัมมัฏฐาน

 หัวข้อกระทู้: Re: จตุสัจกัมมัฏฐาน
เมื่อ: วันนี้, 06:40 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 160


ซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันมากำหนดรู้ด้วยปัจจักญาณได้และสามารถที่จะกำหนดรู้ตัณหา ซึ่งเป็นอดีตดังกล่าวได้ด้วยอนุมานญาณจะอย่างไรก็ตามตัณทาที่เป็นอดีตกับตัณหา ที่เป็นปัจจุบันนั้นบอกจากจะมีสภาวะเหมือนกันแล้วยังถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดย เอกัคคนัย ทั้งนี้เพราะเป็นสภาวธรรมที่กิดขึ้นในชันธสันดานของโยคีบุ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จตุสัจกัมมัฏฐาน

 หัวข้อกระทู้: Re: จตุสัจกัมมัฏฐาน
เมื่อ: เมื่อวานนี้, 19:25 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 160


สตินั้น ก็ไม่สามารถที่จะมีได้ ดังนั้น พระอรรถกถาจารย์ท่านจึงกล่าวไว้ว่า ตัณหา ในภพซาติ ก่อนที่เป็นต้นเหตุไปเกิดสตินั้น จัดเป็นสมุทยสัจ เหมือนกับการตรัส คำว่า สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ (ที่มาในมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ พหุธาตุกสูตร) ฉันนั้น ซึ่งในที่นั้น หมายความตามนัยแห่งพระสูตรดังนี้ว่า คำว่า "วิญ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จตุสัจกัมมัฏฐาน

 หัวข้อกระทู้: Re: จตุสัจกัมมัฏฐาน
เมื่อ: เมื่อวานนี้, 17:40 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 160


เพราะฉะนั้น ในการกล่าวถึงการเกิดจตุสัจกัมมัฏฐาน พระอัฏฐกถาจารย์ ท่านจึงหมายเอาเฉพาะสติที่เป็นทุกขสัจเท่านั้น อนึ่ง การที่แสดงว่า สตินั่นเทียว เป็นทุกขสัจนั้นเป็นการกล่าวโดยปธานนัย(สำนวนโวหารที่พูดโดยหยิบยกเอาสติ ซึ่งเป็นธรรมหลักขึ้นมากล่าว แต่ยังสงเคราะห์เอาจิต เจตสิกทีเกิดร่วมกับสติ รวมไปถึงรูปธรรม...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จตุสัจกัมมัฏฐาน

 หัวข้อกระทู้: จตุสัจกัมมัฏฐาน
เมื่อ: เมื่อวานนี้, 14:03 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 160


จตุสัจกัมมัฏฐาน ในการนำเอาสัจจะ ๔ มาเจริญเป็นวิปัสสนานั้น พึงทราบว่า เมื่อโยคีได้ทำ การน้อมจิตของตนไปด้วยอำนาจของสุตะที่ได้ยินได้ฟังมาเกียวกับพระนิพพาน และมรรคธรรมที่ว่า "นิพพานและมรรคเป็นสภาวธรรมที่ประเสริฐ แล้วทำการ เจริญวิปัสสนาพิจารณากำหนดเฉพาะทุกขสัจและธรรมที่เป็นสมุทยสัจเท่านั้น ซึ่งข้อน...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปกตูปนิสสยปัจจัยมี ๙ วาระ

เมื่อ: 04 ธ.ค. 2023, 10:21 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 296


๓ สทฺธา สีลํ สุตํ จาโค ปญฺญา สทฺธาย สีลสฺส จาคสฺส ปญฺญาย ปกตูปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย (ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ด้วย อำนาจปกตูปนิสสยปัจจัย) กุ. ๒๐ เจ. ๓๘ --> กุ. ๒๑ เจ. ๓๘ ๔. ปฐมสฺส ฌานสฺส ปริกมฺมํ ปฐมสฺส ฌานสฺส, ทุติยสฺส ปริกมฺมํ ทุติยสฺส ฌานสฺส, ตต...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปกตูปนิสสยปัจจัยมี ๙ วาระ

เมื่อ: 04 ธ.ค. 2023, 08:04 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 296


๑. บาลีวิธี กุสโล ธมฺโม กุสลสฺส ธมฺมสฺส ปกตูนิสฺสยปจฺจเยนปจฺจโย (กุศลธรรมเป็นปัจบแก่กุศลธรรม ด้วยอำนาจปกตูปนิสสยปัจจัย) กุ --> กุ.คือ กุ. ๒๐ เจ ๓๘ (เว้นอรหัตตมัค) --> กุ. ๒๑ เจ ๓๘ บาลีอนุวาท ๑.สทฺธํ อุปนิสฺสาย ทานํ เทติ สีลํ สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ ฌานํ อุปฺปาเทติ วิปสฺนํ อุปฺปาเทติ มคฺคํ อุปฺปาเท...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อุปนิสสยปัจจัย

 หัวข้อกระทู้: Re: อุปนิสสยปัจจัย
เมื่อ: 04 ธ.ค. 2023, 04:20 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 457


ปกโต อุปนิสฺสโยติ = ปกตูปนิสฺสโย (เหตุธรรมอันเป็นที่อาศัยมี กำลังแรงกล้าที่ได้ทำมาแล้วด้วยดีนั้น ชื่อว่า ปกตูปนิสสยปัจจัย)หรือว่า อารมฺมณานนุตเรหิ อสํมิสฺโส หุตวา ปกติยาเยว อุปนิสุสโยติ = ปกตูปนิสฺสโย (เหตุธรรมเป็นที่อาศัยที่มีกำลังกล้าด้วยอำนาจสภาวะ ของตนเอง ไม่เกี่ยวข้อง ด้วยอำนาจอารัมมณปัจจัย และ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อุปนิสสยปัจจัย

 หัวข้อกระทู้: Re: อุปนิสสยปัจจัย
เมื่อ: 03 ธ.ค. 2023, 19:30 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 457


ส่วนอนันตรูปนิสสยปัจจัย หมายเอาจิตเวงเก่าที่ดับไปนั้นเป็น เหตุมีกำลังยิ่งเพราะสามารถสร้างจิตดวงใหม่ให้เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้น อนันตรูปนิสสมปัจจัยก็คือ อนันตรปัจจัยที่มีกำลังนั่นเอง การที่ยกมากล่าวอีกในอุปนิสสยปัจจัย ก็เพื่อให้เห็นความสำคัญของอนันตรูปนิสสยปัจจัย ว่าเป็นปัจจัยที่อาศัยนสำคัญของสัตว์โลก...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อุปนิสสยปัจจัย

 หัวข้อกระทู้: Re: อุปนิสสยปัจจัย
เมื่อ: 03 ธ.ค. 2023, 17:45 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 457


ความต่างกันของอารมณ์ ๓ อย่าง คือ ๑.อารัมมณปัจจัย คือสักแต่ว่าเป็นอารมณ์ทั้งดีและไม่ดี ๒. อารัมมณาธิปติปัจจัย คือเอาแต่เฉพาะการมณ์ที่ดีๆ ที่พอใจมาก เป็นอติอิฏฐารมณ์ ๓.อารัมมณูปนิสสยปัจจัยคือเอาอารมณ์ที่สำคัญด้วยและเป็นที่อาศัยมีกำลังมากด้วย อารัมมณูปนิสสยปัจจัย จึงไม่ต้องอธิบายซ้ำอีก เพราะเหมือนกับ ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อุปนิสสยปัจจัย

 หัวข้อกระทู้: Re: อุปนิสสยปัจจัย
เมื่อ: 03 ธ.ค. 2023, 11:06 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 457


วจนัตถะของอุปนิสสยปัจจัย ภูโส นิสฺสโย = อุปนิสุสโย (ธรรมอันเป็นที่อาศัยอย่างแรงกล้า ชื่อว่า อุปนิสลย) หรือ พลวตโต นิสฺสโยติ = อุปนิสฺสโย (ธรรมอันเป็นที่อาศัยที่มีกำลังมาก ชื่อว่า อุปนิสสย) หรือ อุปนิสฺสยภาเวน อุปการโก ธมฺโม = อุปนิสฺสยปจฺจโย (ธรรม ที่เป็นผู้อุปการะโดยความเป็นที่อาศัยอย่างแรงกล้า ชื...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อุปนิสสยปัจจัย

 หัวข้อกระทู้: อุปนิสสยปัจจัย
เมื่อ: 03 ธ.ค. 2023, 08:48 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 457


อุปนิสสยปัจจัย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยที่ ๙ ในปัจจัย ๒๔ หรือเป็นปัจจัยที่ ๑๓ ในปัจจุ ๕๒ อุทเทส อุปนิสฺสยปจฺจโย ธรรมเป็นที่อาศัยมีกำลังมากเป็นปัจจัย หรือธรรมเป็นเหตุมีกำลังยิ่งเป็นปัจจัยให้เกิดผลธรรม เพราะนิสสย แปลว่า ที่อาศัย หรือเหตุ อุป แปลว่า ยิ่ง อุปนิสสยปัจปัจเป็นปัจจัยที่อาศัยอย่างแรง กล้าห...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: การเกิดของปฏิสนธิจิตและจุติจิต

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2023, 11:53 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1060


การเกิดของปฏิสนธิจิตและจุติจิต เมื่อร่างกายของสัตว์ผู้ใกล้ตายในอดีตภพเหี่ยวแห้งอยู่เหมือนใบตาลเขียววางตาก แดดไว้ ครั้นจักขุนทรีย์เป็นต้นและกายประสาทอันตั้งอยู่ในร่างกายกันเป็นฐานะแห่งหทัยวัตถุ เสื่อมไป (ชวนจิต)ที่อาศัยททัยวัตถุย่อมเกิดขึ้น ลำดับนั้น จิตดังกล่าวย่อมรับเอากรรมที่ เป็น กุศลหรืออกุศลซึ...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: พระมหาโมคคัลลานะ...สอนหญิงโสเภณี

เมื่อ: 29 พ.ย. 2023, 13:42 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 534


ขอบคุณผู้จัดการดูแลห้องได้งดงามน่าอ่านมากขึ้น

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: พระมหาโมคคัลลานะ...สอนหญิงโสเภณี

เมื่อ: 29 พ.ย. 2023, 06:35 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 534


พระมหาโมคคัลลานะ สอนหญิงโสเภณีจนบรรลุอรหันต์ ----------- วันหนึ่ง “พระมหาโมคคัลลานะ” ออกรับบิณฑบาตอยู่ในเมืองเวสาลี มีหญิงสาวโสเภณีนางหนึ่งหน้าตางดงาม เธอชื่อ “วิมลา” เมื่อเห็นพระโมคคัลลานะแล้วจิตเกิดปฏิพัทธ์ จึงเดินติดตามพระเถระไปถึงที่อยู่ เมื่อเห็นพระเถระอยู่รูปเดียว จึงได้โอกาสเข้าไปพูดจาและแสด...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ธรรมที่จัดว่าเป็นองค์ฌาน

เมื่อ: 28 พ.ย. 2023, 06:19 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 693


:b27: เปรียบนิวรณ์ ด้วยธรรม ๕ อย่าง ๑. กามฉันทนิวร์ เปรียบเหมือนคนเป็นหนี้ ๒. พยาปาทนิวรณ์ เปรียบเหมือนคนเป็นโรค ๓. ถีนมิทธนิวรณ์ เปรียบเหมือนคนถูกจองจำ ๔. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ เปรียบเหมือนคนเป็นทาส ๕. วิจิกิจฉานิวรณ์ เปรียบเหมือนคนเดินทางไกล เปรียบนิวรณ์ ด้วยน้ำต่างชนิด ๑. กามฉันทนิวรณ์ เปรียบเหมือ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 541 [ พบ 8114 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร