วันเวลาปัจจุบัน 25 มี.ค. 2019, 15:30  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5631 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: เรียนพระอภิธรรม

 หัวข้อกระทู้: Re: เรียนพระอภิธรรม
เมื่อ: วันนี้, 14:20 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 430


ลุงหมานครับ รูปภาพที่แสดงเรื่องจิต ที่เป็นดวงกลม ๆ เรียงกันนั้นมันแสดงสิ่งใดในร่างกายอะครับ ผมไม่รู้ว่ามันกลม ๆ มันคืออะไรเลยทำให้ไม่เกิดฉันทะ จะศึกษาพระอภิธรรมอะครับ สภาพของจิตนั้นไม่มีรูปร่างหรือสัณฐานแต่อย่างใดเลย การที่นำมาเป็นดวงกลมๆนั้นก็เพื่อนำมาประกอบกับการศึกษา ให้เข้าใจง่ายขึ้น ง่ายกับกับ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงเคราะห์มัคคมีองค์ ๘

เมื่อ: วันนี้, 11:11 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 230


โพธิปักขิยสังคหะ กองที่เป็นอินทรีย์ ๕ อินทรีย์ ๒๒ กล่าวถึงความเป็นใหญ่ ความเป็นผู้ปกครองในสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับตน ไม่ว่าจะเป็นกุศล อกุศล หรืออพยากตะ ก็มี อินทรีย์ ๒๒ นัันได้ตามสมควร ส่วนอินทรีย์ในโพธิปักขิยสังคหะนี้ เป็นความเป็นใหญ่ หรือความเป็นผู้ปกครองในสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดี และเฉพาะฝ่ายดีที่จะให...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงเคราะห์มัคคมีองค์ ๘

เมื่อ: 23 มี.ค. 2019, 18:51 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 230


กระทู้นี้ น่าสนใจ มีสาระและผมก็ติดตามอ่าน แต่ลุงหมาน เหมือนใส่ความคิดเห็นตนลงไปซึ่งก็เข้าใจได้ แต่ข้อธรรมบางอย่าง ไม่ตรงกับพระพุทธพจน์ เช่น อริยทรัพย์ มีศีล ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ ปัญญา ไม่ได้รวมสมาธิไว้ด้วย ที่เป็นอริยทรัพย์ ไม่ได้กล่าวถึงอริยะทรัพย์ ๗ ครับ แต่กล่าวถึง วิสุทธิ ๗ ตาม คัมภีร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงเคราะห์มัคคมีองค์ ๘

เมื่อ: 22 มี.ค. 2019, 05:47 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 230


สัมมัปปธาน ๔ ที่เป็นโพธิปักขิยะ สมฺมา ปทหนฺติ เอเตนาติ สมฺมปฺปธานานิ ฯ ธรรมชาติที่เป็นความเพียรพยายามกระทำชอบนั้น ชื่อว่า สัมมัปปธาน สัมมัปปธานกล่าวโดยความหมายที่ง่ายกว่าความจดจำก็ว่า ตั้งหน้าทำชอบ คือ เพียรพยายามกระทำการงานที่ชอบธรรม ความเพียรพยายามทำชอบที่ว่าจะจัดเข้าถึงสัมมัปปธานนั้น ต้องประกอบด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นิวรณ์ ๖

 หัวข้อกระทู้: Re: นิวรณ์ ๖
เมื่อ: 21 มี.ค. 2019, 06:40 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 115


ถีนมิทธ นิวรณ์ นี้ เป็นเจตสิก ๒ ดวง คือ ถีนเจตสิก ดวงหนึ่ง มิทธเจตสิก ดวงหนึ่ง แต่เมื่อจัดเป็นนิวรณ์ นับเป็นนิวรณ์ดวงเดียวดวงกัน ทั้งนี้ก็เพราะว่ ถีนะก็ดี มิทธะก็ดี เมื่อว่าโดยกิจ หน้าที่การงาน ก็มีหน้าที่ทำให้จิตหดหู่ท้อถอยต่ออารมณ์ ไม่จับอารมณ์ ไม่ยกขึ้นสู่อารมณ์ เมื่อว่าโดยอาการคือ เหตุ ก็เป็นเหต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นิวรณ์ ๖

 หัวข้อกระทู้: นิวรณ์ ๖
เมื่อ: 20 มี.ค. 2019, 09:08 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 115


ฌานาทิกํ นิวาเรนฺตีติ ฯ ธรรมเหล่าใดที่ขัดขวางกุศลธรรม มีฌาน เป็นต้น ไม่ให้เกิดขึ้น ธรรมเหล่านั้นชื่อว่า นิวรณ์ มีความหมายว่า นิวรณ์ เป็นเครื่องขัดขวางในการกระทำความดี เป็นเครื่องกั้นเครื่องห้ามไม่ให้ ฌาน มัคค ผล อภิญญา สมาบัติ เกิดขึ้นได้ นิวรณ์ ๖ ประการก็คือ ๑. กามฉันทนิวรณ์ ขัดขวางไว้เพราะความชอบใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงเคราะห์มัคคมีองค์ ๘

เมื่อ: 19 มี.ค. 2019, 07:13 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 230


โพธิปักขิยสังคหะ โพธิ แปลว่า รู้ มีความหมายถึง รู้การให้สิ้น อาสวะ คือรู้อรยสัจจ์ ๔ ในโพธิปักขิยสังคหะนี้ รวมหมายถึง รู้การทำจิตให้สงบ ถึงฌานด้วย ปักขิยะ แปลว่า ที่เป็นฝ่าย โพธิปักขิยธรรม จึงมีความหมายว่า ธรรมที่เป็นฝ่ายให้รู้ถึงฌาน และให้รู้ถึ งมรรค ผล เลยแปลกันสั้นๆว่า ธรรมที่เป็นเครื่องให้ตรัสรู้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงเคราะห์มัคคมีองค์ ๘

เมื่อ: 18 มี.ค. 2019, 05:56 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 230


ลักษณะการต่อ การดำเนิน การเดินทางไป เรียกว่า อยู่บนมรรค (อยู่บนทาง) ซึ่งการต่อมาตามทางในลักษณะที่ต่อ ๆ มาด้วยรถหลาย ๆ ต่อ ได้มีการอธิบายไว้โดยพระปุณณมันตานีบุตร ใน รถวินีตสูตร(อ่านเพิ่มเติมในส่วนพระสูตร/เรื่องที่เกี่ยวข้อง)ว่า การที่เราจะไปถึงนิพพานมันเหมือนการต่อรถจากจุดนี้ ไปอีกต่อหนึ่ง ต่อจากจุดน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: น่าจะเป็นวันทีจารึกอีกวันหนึ่ง

เมื่อ: 17 มี.ค. 2019, 15:32 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 73


วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ น่าจะเป็นวันจาลึกอีกวันหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครับ​ ที่ได้อัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า​ ขึ้นสู่ยอดเขาคิชฌกูฏ​ และประดิษฐาน​ ณ.พระมูลคันธกุฎี​ อินเดีย​ ผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไง​ ท่านกัลยาณมิตรดูและชมภาพกันเองเถิดครับ​ ปิติอย่างสุดหัวใจเลยครับ ชาวคณะของไทยไดีอัญเชิญพระพุท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงเคราะห์มัคคมีองค์ ๘

เมื่อ: 17 มี.ค. 2019, 07:36 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 230


โพธิปักขิยธรรม ย่อมประกอบพร้อมันทั้ง ๓๗ องค์ แต่ในบางกรณีก็เว้น ดังปรากฎในคาถาสังคหะที่ ๙ ว่า ๙. สพพฺ โลกุตฺตร โหนฺติ น วา สงฺกปฺปปีติโย โลกิเยปิ ยถาโยคํ ฉพฺพิสุทฺธิปวตฺติยํฯ แปลความว่า ในโลกุตตรจิต มี(โพธิปักขิยธรรม)ครบทั้งหมดทั้ง ๓๗ แต่ว่า สังกัปปะกับปีติ บางที่ก็ไม่ประกอบ แม้ในโลกียวิสุทธิ ๖ (โพธ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงเคราะห์มัคคมีองค์ ๘

เมื่อ: 17 มี.ค. 2019, 05:46 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 230


โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการนี้ ก็มาจาก ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งในวิสุทธิมัคค สงเคราะห์ไว้ดังนี้ ในหมวด ศีลขันธ์ ได้แก่ ฉันธิบาท ๑ สัทธินทรีย์ ๑ สัทธาพละ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ ทั้ง ๖ นี้สงเตราะห์ลงใน สมาธิขันธ์ นี่นำมากล่าวเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เข้าใจว่า ในองค์ของศึลนั้น ที่จะประกอบในองค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงเคราะห์มัคคมีองค์ ๘

เมื่อ: 16 มี.ค. 2019, 18:38 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 230


ในหมวด ปัญญาขันธ์ มีโพธิปักขิยธรรม ๓๗ เกิดร่วม ๖ องต์ มีดังนี้ คือ วิมังสิทธิบาท ๑ ปัญญินทรีย์ ๑ ปัญญาพละ ๑ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ๑ สัมมาทิฎฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ รวม ๖ องค์ ในปัญญาขันธ์มีองค๋อยู่ ๒ องค์ดังนี้ (สัมมาทิฏฐิ,สัมมาสังกัปปะ) ปัญญา ทำหน้า ๕ อย่างดังนี้ ๑. อิทธิบาท (วิมังสิทธิบาท) ๒. อินทรีบ์ (...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงเคราะห์มัคคมีองค์ ๘

เมื่อ: 16 มี.ค. 2019, 08:32 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 230


ในหมวดของ สมาธิขันธ์ จะมีโพธิปักขิยธรรม ๓๗ นี้ ที่ประกอบร่วมด้วยมีจำนวน ๒๕ องค์ด้วยกันดังนี้ สติปัฏฐาน ๔ สัมปปธาน ๔ วิริยิทธิบาท ๑ จิตติทธิบาท ๑ วิริยินทรีย์ ๑ สตินทรีย์ ๑ สมาธินทรีย์ ๑ วิริยะพละ ๑ สติพละ ๑ สมาธิพละ ๑ สติสัมโพชฌงค์ ๑ วิริยะสัมโพชฌงค์ ๑ ปิติสัมโพชฌงค์ ๑ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ๑ สมาธิสัมโ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงเคราะห์มัคคมีองค์ ๘

เมื่อ: 16 มี.ค. 2019, 08:02 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 230


โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการนี้ ก็มาจาก ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งในวิสุทธิมัคค สงเคราะห์ไว้ดังนี้ ในหมวด ศีลขันธ์ ได้แก่ ฉันธิบาท ๑ สัทธินทรีย์ ๑ สัทธาพละ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ ทั้ง ๖ นี้สงเตราะห์ลงใน ศีลขันธ์ นี่นำมากล่าวเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เข้าใจว่า ในองค์ของศึลนั้น ที่จะประกอบในองค์มั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงเคราะห์มัคคมีองค์ ๘

เมื่อ: 16 มี.ค. 2019, 07:36 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 230


โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ระการ ซึงมีองค์ธรรม ๑๔ องค์ และจะได้แสดงฐานของ ๑๔ องค์ นั้น ปัญญา ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สติ ๑ อุเปกขา ๑ ปัสสัทธิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ วิริยะ ๑ ปีติ ๑ ฉันทะ ๑ เอกัคคตา ๑ สัทธา ๑ จิตตะ ๑ ฐาน แปลว่า ที่ตั้ง หรือตำแหน่ง จึงมีความหมายว่า องค์ธรรม ๑๔ องค์นี้ แต่ละองค์เ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 376 [ พบ 5631 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร