วันเวลาปัจจุบัน 19 ม.ค. 2019, 01:48  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5589 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาสวะ ๔

 หัวข้อกระทู้: Re: อาสวะ ๔
เมื่อ: 17 ม.ค. 2019, 15:44 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 46


อาสวะ ๔ กามาสวะ, ภวาสวะ, ทิฎฐาสวะ, อวิชชาสวะ,
ในพระสูตรบางทีจะกล่าวเพียงแค่ ๓ เท่านั้น ทิฏฐาสวะ จะหายไป
เพราะทิฏฐาสวะรวมความอยู่ใน ภวาสวะ แล้ว

http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=135

http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=136

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาสวะ ๔

 หัวข้อกระทู้: Re: อาสวะ ๔
เมื่อ: 17 ม.ค. 2019, 06:06 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 46


พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ์ - นิกเขปกัณฑ์ - อาสวโคจฉกะ พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน อาสวโคจฉกะ [๗๐๘] ธรรมเป็นอาสวะ เป็นไฉน? อาสวะ ๔ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ. [๗๐๙] บรรดาอาสวะ ๔ นั้น กามาสวะ เป็นไฉน? ความพอใจคือความใคร่ ความกำหนัดคือความใคร่ ความเพลิดเพลินคือความใคร่ ตัณหาคือความใคร่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาสวะ ๔

 หัวข้อกระทู้: อาสวะ ๔
เมื่อ: 17 ม.ค. 2019, 05:53 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 46


อกุศลธรรมอีกชนิดหนึ่งที่มีสภาพหมักหมมไว้ในขันธสันดาน เหมือนกับสุราซึ่งเป็นเครื่องหมักดองที่เก็บไว้นาน ๆ มีอำนาจทำให้เมาและหลงใหลได้ อาสวะยังเป็นสภาพที่ไหลไป ไหลไปสู่ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ สามารถไหลไปได้จนถึงภวัคคพรหมเมื่อว่าโดยภูมิ แต่เมื่อว่าโดยธรรมก็ไหลไปได้จนถึงโคตรภู ทำให้สังสา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิต

 หัวข้อกระทู้: จิต
เมื่อ: 13 ม.ค. 2019, 06:39 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 86


เมื่อจิตไปเกิดรับรู้ทางทวารปัญจทวาร หรือทางทวารใดทวารหนึ่งใน ๕ ทวารแล้ว จะต้องมาเชื่อมต่อทางมโนทวารหรือเข้าสู่วิถีจิตทางมโนทวารทุกครั้ง จึงจะเกิดไปเกิดใหม่อีกทวารหนึ่งได้ และก็จะกลับมาสู่มโนทวารวิถีอีก เพืรอรับรู้เรื่องราวต่างๆในมโนทวารวิถี

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธคุณ ๙

 หัวข้อกระทู้: Re: พุทธคุณ ๙
เมื่อ: 09 ม.ค. 2019, 06:10 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 188


๕. โลกวิทู แปลว่า ผู้รู้แจ้งโลก ใช้หมายถึงพระพุทธเจ้า เป็นบทพระพุทธคุณบทหนึ่ง โลกวิทู หมายถึงทรงรู้แจ้งเรื่องราวของโลกทั้งสาม เช่นทรงรู้แจ้งถึงความเป็นไปตามธรรมดาของสังขารทั้งปวง ทรงรู้ถึงพื้นเพอุปนิสัยของสัตวโลกทั้งหลาย ทรงรู้ถึงวิธีแสดงธรรมนำให้สัตว์โลก ซึ่งแตกต่างกันได้บรรลุธรรมตามควรแก่อุปนิสัย ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธคุณ ๙

 หัวข้อกระทู้: Re: พุทธคุณ ๙
เมื่อ: 08 ม.ค. 2019, 06:50 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 188


๔. สุคโต เป็นผู้เสด็จไปดี คำว่า “ไปดี” มีความหมายหลายนัยคือ

๑.เสด็จดำเนินตามอริยมรรคมีองค์แปด อันเป็นทางเดินที่ดี
๒.เสด็จไปสู่พระนิพพาน อันเป็นสภาวะที่ดียิ่ง
๓.เสด็จไปดีแล้ว เพราะทรงละกิเลสได้โดยสิ้นเชิง
๔.เสด็จไปปลอดภัยดี เพราะเสด็จไปบำเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์โลก

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รักษาศีลเพื่อวิปัสสนาญาณ

เมื่อ: 07 ม.ค. 2019, 17:38 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 99


รักษาศีลเพื่อให้เกิดขั้นตอนการเกิดวิปัสสนาญาณ ขบวนการก็คือว่า เมื่อเราตั้งสติกำหนดรู้ อยู่กับการกายสุจริต วจีสุจริต และกับการเคลื่อนไหว มิได้ขาดระยะ จิตเราก็จดจ่ออยู่ในปัจจุบันเป็นเวลานาน ก็เกิดองค์ฌานตามลำดับ เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมกำจัดนิวรณ์ ๕ ฌานย่อมมี เมื่อฌานเกิดบ่อยๆ จงนำฌานที่ได้ยกขึ้นสู่ว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธคุณ ๙

 หัวข้อกระทู้: Re: พุทธคุณ ๙
เมื่อ: 07 ม.ค. 2019, 16:31 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 188


จรณะ ๑๕ หมายถึง ความประพฤติอันงดงาม มี ๑๕ ประการ ได้แก่รักษาศิล ในการปฏิบัติตนให้บริสุทธิ์ถึงจิตแท้ ให้หลุดพ้น เป็นการกระทำที่ไม่มีโลภ โกรธ หลง เข้ามาผูกพันธ์อยู่ในจิต การปฏิบัติตนให้อยู่ในศิล ให้ได้ละเอียดขึ้นไปตามระดับ โดยสังวรณ์อยู่ในจรณะ ๑๕ ดังนี้ จตุปาสุทธิศีล ๔ สีลขันธ์ ๑. สังวรศิล ความสำรวมใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธคุณ ๙

 หัวข้อกระทู้: Re: พุทธคุณ ๙
เมื่อ: 07 ม.ค. 2019, 16:08 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 188


๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เป็นผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ คือ มีวิชชาความรู้ตั้งแต่ความรู้ระดับพื้นฐาน จนกระทั่งความรู้ระดับสูงสุด และมีจรณะความประพฤติดีประพฤติได้ตามที่ทรงรู้ เช่น ความสำรวมในศีล เป็นต้น วิชชาจรณสัมปันโน ยังแบ่งได้ ๒ คำ ได้แก่ วิชชา ๘ จรณะ ๑๕ วิชชา การที่พระพุทธองค์ทรงถึงพร้อมด้วยว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธคุณ ๙

 หัวข้อกระทู้: Re: พุทธคุณ ๙
เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 16:57 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 188


:b8: :b8: :b8: ช่วงนี้ลุงหมานเงียบ ๆ ไปนะคะ แต่เริ่มเห็นโพสต์ของลุงหมานมาเรื่อย ๆ ก็รู้สึกดีใจ เหมือนลุงหมานจะกลับมาแล้ว :b16: :b16: :b16: ช่วงนี้ก็ไปอยู่ในไลน์เสียส่วนมากครับ และนอกนั้นก็หาความในพระสูตรบ้าง บางทีรู้อะไรดีๆที่น่าจดจำก็เอามาลงในลานธรรมเรา ธรรมที่เรายังไม่รู้ยังมีอีกเยอะมาก

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: การเกิดขึ้นของธาตุตามทวารต่างๆ

เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 12:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 27


การเกิดขึ้นของธาตุในเวลาที่มี การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่่น เป็นต้นนั้น มีดังนี้ ในขณะที่เห็น มีธาตุเกิด ๔ ธาตุ คือ ๑. รูปธาตุ ได้แก่ สีต่างๆ ๒. จักขุธาตุ ได้แก่ จักขุปสาท ๓. จักขุวิญญาณธาตุ ได้แก่ จักขุวิญญาณจิต ๔. ธัมมธาตุ ได้แก่ เจตสิกที่ประกอบ แต่ถ้ากล่าวถึง จักขุทวารวิถี แล้วมีธาตุเกิดร่วมด้วย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธคุณ ๙

 หัวข้อกระทู้: Re: พุทธคุณ ๙
เมื่อ: 06 ม.ค. 2019, 06:36 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 188


๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธเป็นผู้ทรงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง คือ เญยฺยธรรม คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์พึงรู้แจ้ง (เญยยธรรมก็คือใบไม้ทั้งป่า) มี ๕ ประการ คือ ๑. สังขาร คือ นามธรรม ๕๓ (จิต ๑ เจตสิก ๕๒) และนิปผันนรูป ๑๘ ๒. วิการ คือ วิการรูป ๕ (วิญญัติรูป ๒ ลหุตา มุทุตา และกัมมัญญตา) ๓. ลักขณะรูป คือ ลักข...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ตามหาความจริง สมองมีไว้บันทึกจริงหรือไม่?

เมื่อ: 05 ม.ค. 2019, 10:30 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 151


:b8: จากบทความ ๒. การฟัง ตามทฤษฎีที่ว่าข้อมูลที่เราได้รับทุกอย่างจะถูกบันทึกในสมองของเรา ถ้าเราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในทางบวกเยอะๆ ย่อมทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่บวก พร้อมที่จะแก้ปัญหามากกว่ายอมแพ้ปัญหา ดังนั้น เราควรกลั่นกรองแต่ละข้อมูลที่เราได้รับ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูก Memory ในสมองของเรา ซึ่งมีกล...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธคุณ ๙

 หัวข้อกระทู้: พุทธคุณ ๙
เมื่อ: 05 ม.ค. 2019, 10:11 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 188


พุทธคุณ ๙ มี อิติปิโส ภควา ฯลฯ พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เอง โดยการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ และนำมากล่าวแก่สาวก อรหํ = นั้นจะต้องอาศัย สัทธาปสาท ได้แก่ (สุตะ) การฟัง จะต้องอาศัย โอกาปนสัทธา หมายถึง ควรน้อมเข้ามา(ปฏิบัติ)ควรน้อมเข้ามาไว้ในใจของตนหรือน้อมใจเข้าไปให้ถึงด้วยการปฏิบัติให้เกิดขึ้นในใจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เล่าสู่กันฟัง

 หัวข้อกระทู้: Re: เล่าสู่กันฟัง
เมื่อ: 01 ม.ค. 2019, 07:39 

ตอบกลับ: 32
แสดง: 781


เรือนกัมมฐานภายใน
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 373 [ พบ 5589 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร