วันเวลาปัจจุบัน 29 พ.ย. 2021, 19:19  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 6934 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: เกณฑ์ตัดสิน ความดี-ความชั่ว

เมื่อ: 24 พ.ย. 2021, 11:56 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 198


เหตุที่มีความยุ่งยากสับสนเช่นนี้ ก็เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่า และคำว่า “ดี” หรือ “ไม่ดี” ในภาษาไทย ใช้กับเรื่องที่เกี่ยวกับคุณค่าได้ทั่วไปหมด ความหมายจึงกว้างขวางและผันแปรได้มากเกินไป เพื่อตัดปัญหาเกี่ยวกับความยุ่งยากสับสนนี้ จึงจะไม่ใช้คำว่าดี ไม่ดี หรือชั่วในภาษาไทย และเป็นอันไม่ต้องพิจารณาปัญ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: เกณฑ์ตัดสิน ความดี-ความชั่ว

เมื่อ: 24 พ.ย. 2021, 11:53 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 198


ปัญหาเกี่ยวกับความดี-ความชั่ว กรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความดีและความชั่วโดยตรง เมื่อพูดถึงกรรม จึงควรพูดถึงเรื่องความดีและความชั่วไว้ด้วย เพื่อช่วยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เรื่องความดีและความชั่วมักมีปัญหาเกี่ยวกับความหมายและหลักเกณฑ์ที่จะวินิจฉัย เช่นว่า อะไรและอย่างไรจึงจะเรียกว่...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: เมื่อสุขของบุคคล คือสุขเพื่อมวลชนทั้งโลก

เมื่อ: 22 พ.ย. 2021, 10:46 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 390


ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสกับพระอรหันต์ทั้งหลาย ในคราวส่งพระสาวก ชุดแรก ๖๐ องค์ ไปประกาศพระพุทธศาสนาว่า ทั้งพระองค์เอง และพระสาวกเหล่านั้นก็เช่นเดียวกัน ได้หลุดพ้นแล้วจากบ่วงผูกรัดทั้งปวง ทั้งบ่วงทิพย์ และบ่วงมนุษย์ เป็นอิสระเสรีแล้ว เพราะฉะนั้น “จะระถะ ภิกขะเว … พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ” ภิกษุทั้ง...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: เมื่อสุขของบุคคล คือสุขเพื่อมวลชนทั้งโลก

เมื่อ: 22 พ.ย. 2021, 10:36 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 390


ขยายความหน่อยหนึ่งว่า พอคนพัฒนาตนสมบูรณ์ มีความสุขที่สมบูรณ์แล้ว ก็หมายความว่า คุณสมบัติต่างๆ ก็มาถึงจุดสมบูรณ์ทั้งหมด โดยมาบรรจบที่ปัญญาอันสมบูรณ์เป็นโพธิ รู้เข้าใจทั่วถึงเท่าทันสิ่งทั้งหลาย ทำให้จิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระ และวางใจต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องลงตัวพอดีทั้งหมด ถึงจุดนี้ บุคคลนั้นก็เป็น “กตกรณีย...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: เมื่อสุขของบุคคล คือสุขเพื่อมวลชนทั้งโลก

เมื่อ: 22 พ.ย. 2021, 10:33 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 390


เมื่อสุขของบุคคล คือสุขเพื่อมวลชนทั้งโลก อีกอย่างหนึ่งที่โยงกับเมื่อกี้ คือว่า เพราะมีความสุขอย่างสมบูรณ์ โล่ง ไม่มีอะไรค้างคาระคายเลยนี้แหละ พระอรหันต์จึงสัมผัสเข้าถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขได้ทันที เช่น ถึงกันกับธรรมชาติ ไม่มีอะไรในใจของตัวที่จะมากีดมากันมาขวางมากั้น เหมือนอย่างพระอรหันต์ขึ้นบน...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ความสุข ดูตรงไหน

 หัวข้อกระทู้: Re: ความสุข ดูตรงไหน
เมื่อ: 20 พ.ย. 2021, 16:03 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 433


ข้อสาม เป็นความสุขที่สมบูรณ์ ลักษณะที่สมบูรณ์ก็คือ ไม่มีทุกข์แฝง ไม่มีอะไรรบกวน หรือค้างคาระคาย คนในโลกจำนวนมากบอกว่าเขามีความสุข แต่ลึกลงไป ยังมีทุกข์หรือมีเหตุแห่งทุกข์แฝงอยู่ เช่น มีกังวล หวั่นใจ หวาด ระแวง ห่วง ค้างคา ระคายใจ บ้างก็มีอาการเหงา หงอย อ้างว้าง ว้าเหว่ บอกว่ามีความสุข แต่เสวยสุขเหล...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ความสุข ดูตรงไหน

 หัวข้อกระทู้: ความสุข ดูตรงไหน
เมื่อ: 20 พ.ย. 2021, 15:52 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 433


ความสุขที่สมบูรณ์ ดูอย่างไร ทีนี้ก็มาถึงลักษณะของความสุขอย่างสูงสุด ซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา พูดสรุปรวบรัดทีเดียว ก็คือ “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง หรือเป็นความสุขที่สูงสุด ตอนนี้ เมื่อพัฒนาความสุขมาจนแตะหรืออ้างอิงพาดพิงถึงความสุขอย่างสูงสุดแล้ว ก็ควรจะรู้ว่า ความสุขสูงสุดมีลักษณะอย...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ทักขิไณยบุคคล ๘

 หัวข้อกระทู้: Re: ทักขิไณยบุคคล ๘
เมื่อ: 20 พ.ย. 2021, 05:11 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 907


ถ้าผู้นั้นไปบำเพ็ญสมถะจนได้ วิโมกข์ ก็จะเปลี่ยนไปเป็นสมาธินทรีย์เป็นตัวนำ ที่ว่าได้วิโมกข์ ในที่นี้หมายถึงวิโมกข์ที่ ๔ ขึ้นไป (คือได้ถึงอรูปฌาน) ส่วนผู้ที่ยังคงมีสัทธินทรีย์หรือปัญญินทรีย์ เป็นตัวนำ ก็อาจได้ถึงรูปฌานที่ ๔ แต่ไม่สามารถได้ อรูปฌาน พูดคลุมๆ ว่าไม่อาจได้วิโมกข์ (อย่างไรก็ดี ถึงหากจะมีสม...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ของเสพเต็มไปหมด สุขกลับลด ทุกข์ก็ง่าย

เมื่อ: 19 พ.ย. 2021, 14:37 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 441


เป็นอันว่ากามสุข หรือสามิสสุขมีโทษมากอย่างที่ว่ามา แล้วยังเป็นเหตุให้ทำความชั่วอื่นๆ เพราะต้องการกามสุขในระบบเงื่อนไข ขยายเขตแดนของการทำความชั่วความทุจริตทั้งหลายกว้างขวางออกไป ดังได้พูดมาแล้ว ก็ขอให้นำมาโยงกับเรื่องตอนนี้ด้วย นั่นคือเรื่องของตัณหาในระบบเงื่อนไข ที่คนมุ่งให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ โดยหล...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ของเสพเต็มไปหมด สุขกลับลด ทุกข์ก็ง่าย

เมื่อ: 19 พ.ย. 2021, 14:31 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 441


แต่เวลานี้ ดูทีท่าว่าจะกลับกัน กลายเป็นว่า คนสมัยนี้สุขได้ยากนักหนา แต่ทุกข์ได้ง่ายผิดธรรมดา ดูเด็กยุคไอที มีลักษณะอย่างนี้กันมาก เหตุอย่างหนึ่งเป็นเพราะว่า ความเจริญทางเทคโนโลยีที่พรั่งพรูมาสนองความต้องการในการเสพ และทำให้สะดวกสบายให้ง่ายนั่นเอง ทำให้คนชินชากับการเสพง่ายและความสะดวกสบายเหล่านั้น จน...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ของเสพเต็มไปหมด สุขกลับลด ทุกข์ก็ง่าย

เมื่อ: 19 พ.ย. 2021, 14:26 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 441


ของเสพเต็มไปหมด สุขกลับลด ทุกข์ก็ง่าย แล้วจากการที่ไม่รู้อิ่มไม่รู้พอ เที่ยวแล่นไปแสวงหา วิ่งไล่ไขว่คว้าตามหาความสุขอยู่เรื่อยไปอย่างนี้ ต่อไปก็จะเกิดภาวะอันหนึ่งขึ้น คือกลายเป็นคนที่ “ทุกข์ง่าย สุขได้ยาก” แต่ก่อนนี้ ย้อนหลังไปตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก ก่อนหัดเดิน เด็กจำนวนมาก หัวเราะง่าย ยิ้มระรื่น สนุก...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ไปละบุญและบาป

เมื่อ: 19 พ.ย. 2021, 07:36 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1075


ความจริงของพระอรหันต์ทั้งหลายก็บำเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา อยู่เป็นเนืองนิจ ที่พระอรหันต์ กระทำไปนั้นไม่จัดว่าเป็น ปุญญาภิสังขาร หรือ อาเนญชาภิสังขาร อันเป็นผลของอวิชชา ตามนัยแห่ง แห่งปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ เพราะการกระทำของ พระอรหันต์เป็นกิริยาจิต ไม่มีการให้ผลในวัฏฏสงสารอีกต่อไป จึงได้ชื่อว่าพระอรหันต์ท่านบำ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ความสุขมีคุณมาก โทษก็หนัก ต้องรู้จักใช้

เมื่อ: 18 พ.ย. 2021, 15:37 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 382


การเบียดเบียนกัน ที่เป็นปัญหาก่อทุกข์ภัยแผ่ขยายออกไปภายนอกนั้น ก็มีต้นตออยู่ในใจ คือความอยากได้ไม่รู้จักพอ อันเป็นลักษณะธรรมดาสามัญของตัณหา แล้วความไม่รู้จักพอ ที่สนองไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มนั้น ก็เกิดเป็นปัญหาที่ก่อทุกข์ขึ้นมาภายในตัวเองด้วย ตัวคนนั้นเอง ยิ่งได้มาก ก็ยิ่งอยากได้มากขึ้น ที่เคยได้...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ความสุขมีคุณมาก โทษก็หนัก ต้องรู้จักใช้

เมื่อ: 18 พ.ย. 2021, 15:33 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 382


แม้สมาธิที่มีสุขเป็นบรรทัดฐาน ก็มีโทษในแง่นี้ด้วย ใช้คำบาลีว่า สมาธิเป็นโกสัชชปักข์ คือเป็นพวกเดียวกับความขี้เกียจ ( แปลว่า ความเกียจคร้าน, ปักข์ แปลว่า พวก หรือฝ่าย) แต่ในเวลาเดียวกัน สมาธิก็เป็นโพธิปักขิยะ อยู่ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ คือเป็นธรรมในฝักฝ่ายแห่งการการตรัสรู้ อยู่ข้างโพธิ คือโพธิ คว...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ความสุขมีคุณมาก โทษก็หนัก ต้องรู้จักใช้

เมื่อ: 18 พ.ย. 2021, 15:21 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 382


ความสุขมีคุณมาก โทษก็หนัก ต้องรู้จักใช้ คราวนี้ก็มาถึงเรื่องคุณและโทษของความสุข บอกแล้วว่า สิ่งทั้งหลายนั้น โดยทั่วไปพระพุทธเจ้าจะตรัส ทั้งในแง่ว่ามีคุณอย่างไร มีโทษอย่างไร และในเมื่อยังมีคุณมีโทษอยู่อย่างนี้ มีจุดไหนที่ไหนที่จะพ้นไปได้จากข้อดีข้อด้อยเหล่านั้น ก็คือพัฒนาต่อไปนั่นเอง วิธีมองสิ่งทั้ง...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 463 [ พบ 6934 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร