วันเวลาปัจจุบัน 25 พ.ค. 2020, 22:56  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5871 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปัญญาที่เป็นอินทรีย์

เมื่อ: วันนี้, 07:45 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 231


ตีณิ จ สจฺจานิ สงฺขตานิ นิโรธธมฺมานิ ทุกฺขํ สมุทโย มคฺโค นิโรโธ อสงฺขโต จ และ สจฺจานิ สัจจะทั้งหลาย ตีณิ ๓ สงฺขตานิ ที่เป็นสังขตธรรมหรือที่ปัจจัยปรุงแต่ง นิโรธธมฺมานิ ที่มีสภาพต้องดับ สัจจะ ๓ ที่เป็นสังขตะ ที่มีสภาพที่จะต้องดับ ได้แก่ ทุกฺขํ ทุกขสัจ สมุทโย สมุทยสัจ มคฺโค มรรคสัจ [ประโยคนี้พูดถึงสัจจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปัญญาที่เป็นอินทรีย์

เมื่อ: วันนี้, 05:07 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 231


อยํ อชิโต อชิตมานพนี้ ปุจฺฉติ ย้อนถาม อนุสนฺธิ ซึ่งการสืบต่อ ปญฺเห ในปัญหา (คำถาม) หมายถึง คำถามที่กำลังถามอยู่นี้ เป็นคำถามที่ที่สืบต่อมาจากคำถามที่ผ่านมา ก็คือเมื่อถาม สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นด้วย ถามถึงการดับของกิเลส ก็บอกว่า เนื่องด้วยกิเลสดับโดยอาศัยปัญญาแล้ว ถามต่อว่าปัญญาดับอย่างไร ปุจฺฉน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปัญญาที่เป็นอินทรีย์

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 14:41 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 231


นามรูป ดับลง ณ ที่ใด ที่นั้นแลเป็นที่ดับของปัญญาและสติ นอกจากนี้เป็นข้อบอกเหตุแห่งการดับของนามรูปว่าเป็น เพราะการดับอย่างสิ้นเชิงแห่งวิญญาณ ในปฏิจจสมุปบาท ก็จะมีข้อความว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ, วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ, นามรูปํปจฺจยา.... วิญญาณเป็นปัจจัย ให้เกิดนามรูป ถ้าวิฐญาณด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิปัสสนาญาณ ๙

 หัวข้อกระทู้: Re: วิปัสสนาญาณ ๙
เมื่อ: เมื่อวานนี้, 06:10 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 380


วิปัสสนาญาณ 9 (ญาณในวิปัสสนา, ญาณที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือที่จัดเป็นวิปัสสนา คือ เป็นความรู้ที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง 1. อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ (ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ คือ พิจารณาความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งเบญจขันธ์ จนเห็นชัดว่า สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ครั้นแ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รูปที่สัมปยุตกับจิต

 หัวข้อกระทู้: Re: รูปที่สัมปยุตกับจิต
เมื่อ: เมื่อวานนี้, 05:48 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 216


ฉะนั้น จึงขอให้ถือตามหลักการวิจัยของวิจยหาระ เพื่อจะสามารถเชื่อมโยงได้ ไม่ใช่ว่าเห็นธรรมใดแล้ว ก็ถือเอมแค่ธรรมนั้นเท่านั้น ถ้าถืออย่างนั้น อาจทำให้เห็นธรรมได้ไม่ครอบคลุม อาจทำให้เกิด อัพยาปิดโทษ อพยาปิด หมายถึง คำศัพท์ที่ไม่สามารถ กินความหมายได้ครอบคลุม เมื่อนักศึกษาทราบความว่า สติจัดเป็นอินทรีย์ ๒ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปัญญาที่เป็นอินทรีย์

 หัวข้อกระทู้: ปัญญาที่เป็นอินทรีย์
เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 18:17 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 231


ปัญญินทรีย์ เป็นปัญญาในโลกียะ ทำให้มากเพียรให้มาก
ย่อมถึงอนัญญาตัญญัสสมิอินทรีย์ เป็นปัญญาในโลกุตตระ
ละสังโยชน์ ๓ได้
อนัญญาตัญญัสสมิอินทรีย์ ดำเนินไปด้วยอิญญินทรีย์ ละสังโยชน์ ๗ ได้
เป็นอัญญาตาวินทรีย์พ้นแล้วสังโยชน์ ๑๐

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รูปที่สัมปยุตกับจิต

 หัวข้อกระทู้: Re: รูปที่สัมปยุตกับจิต
เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 16:03 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 216


เพราะฉะนั้น เมื่อพูดถึงสติ สมาธิก็ได้มาโดยปริยาย เมื่อเราทราบว่าสติเป็นอินทรีย์ได้ถึง ๒ อินทรีย์ คือ สตินทรีย์ และสมาธินทรีย์เช่นนี้แล้ว เวลาไปอ่าน พระไตรปิฎกหรือไปอ่านพระธรรม ที่มีการกล่าวถึงสติอย่างเดียว ในกรณีนี้เราสามารถหมายถึงสมาธิด้วย อันนี้เรียกว่า เป็นวิธีการวิเคราะห์ศัพท์ วิเคราะห์ปัญหา วิเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รูปที่สัมปยุตกับจิต

 หัวข้อกระทู้: Re: รูปที่สัมปยุตกับจิต
เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 03:19 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 216


ในคาถานี้ท่านบอกแต่ปัญญาและสติ ถ้าพูดถึงปัญญา ก็คือปัญญินทรีย์ สติ ก็คือ สตินทรีย์(จากอินทรีย์ ๕ มีสัทธา วิริยะ สติ สมาธิปัญญา) อินทรีย์ ๕ เรียกว่า "ปญฺจินฺทฺริยานิ" เป็นธรรมะที่อยู่ในโพธิปักขิยธรรมอันเป็นองค์ธรรม เพื่อการบรรลุอริยมรรค อินทรีย์ ๕ ก็จัดอยู่ในโพธิปักขิยธรรม องค์ธรรมของอินทรี...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อนุสัย

 หัวข้อกระทู้: Re: อนุสัย
เมื่อ: 21 พ.ค. 2020, 15:30 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 518


อนุสัยกิเลสที่นอนเนือง :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รูปที่สัมปยุตกับจิต

 หัวข้อกระทู้: Re: รูปที่สัมปยุตกับจิต
เมื่อ: 21 พ.ค. 2020, 15:17 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 216


ต่อไปนี้ท่านจะแสดงเรื่องของอินทรีย์กับอิทธิบาท โดยเอาสติและปัญญา มาเป็นตัวหลัก คือเอาสติปัญญา ที่อยู่ในคำถามในคาถานั้น มาจำแนกโดยอินทรีย์ และจำแนกโดยอิทธิบาท ทั้งนี้ เพราะสติปัญญาจะเป็มูลเหตุ ในการที่จะได้ บรรลุพระนิพพาน ฉะนั้นจะต้องทราบ ความเป็นไปของสติและปัญญา ว่ามีกี่ประเภท อย่างไรบ้าง ตตฺถ สติ จ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รูปที่สัมปยุตกับจิต

 หัวข้อกระทู้: Re: รูปที่สัมปยุตกับจิต
เมื่อ: 21 พ.ค. 2020, 13:12 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 216


ปญฺญา เจว สติ จ นามรูปญจ มาริส เตํ เม ปุฎฺโฐ ปพฺรูหิ กตฺเถตํ อุปรุชฺฌติ. (ขุ.สุ.๒๕/๕๓๒.เนตฺติ ๑๘) คาถานี้ผ่านการแปลมาแล้ว อันเป็นกล่าวการสรุปย้อนไปที่คำถาม อีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้น ถ้าถามว่า นามรูปทั้งหมดนี้ดับในที่ใด ดับเพราะเหตุใด ก็สามารถนำเอาตาถาที่สองมาตอบได้ แล้วจึงมาดูรายละเอียดข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ คร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รูปที่สัมปยุตกับจิต

 หัวข้อกระทู้: รูปที่สัมปยุตกับจิต
เมื่อ: 21 พ.ค. 2020, 08:01 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 216


ยานิ ปญจินฺทฺริยานิ รูปานิ อินทรีย์ ๕ ที่เป็นรูปเหล่าใด อตฺถิมีอยู่ อิทํ รูปํ นี้ชื่อว่ารูป(อินทรีย์ฝ่ายรูป ๕ จากที่มีอยู่ ๒๒) ตทุภยํ นามรูปํ นามรูปทั้งสองนั้น วิญฺญาณสมฺปยุตฺตํ เป็นสภาวธรรม ที่สัมปยุตกับจิต (แม้ว่ารูปในพระอภิธรรมจะเป็นวิปยุตธรรม แต่ในที่นี้ ทานบอกว่าเป็นสัมปยุต เพราะเป็นการกล่าวคำพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โอวาทปาติโมกขเริ่มในยุคของพระวิปัสสี

เมื่อ: 21 พ.ค. 2020, 05:08 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 229


เพิ่งเคยได้ยินครับ ผมเคยได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านบอกสอนมานานแล้วครับ แต่วันนี้ไปอ่านเจอในคัมภีร์เนตติปกรณ์ ก็เลยคัดลอกเอา มาเพื่อเป็นความรู้ครับ ผมเคยได้ยินแม้กระทั้งว่าพระพุทธเจ้าบางพระองค์ ไม่ได้บันทึกพระไตรปิฎกไว้เลยอายุพระศาสนาจึงสั้นมาก (น่าจะเป็นยุคของพระพุทธเจ้า สิขี กับพระพุทธเจ้าเวสภูนี่แหละ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แสดงการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 20 พ.ค. 2020, 19:24 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 588


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ท้าวสักกเทวราชเป็นโสดาบัน

เมื่อ: 20 พ.ค. 2020, 19:20 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 484


:b8: :b27: :b27:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 392 [ พบ 5871 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร