วันเวลาปัจจุบัน 23 มิ.ย. 2021, 14:56  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=25กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ม.ค. 2009, 09:06 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1878


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

“ยูเอ็น” เฉลิมพระเกียรติ
กษัตริย์นักพัฒนา รางวัลแบบอย่างของโลก


“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”


พระปฐมบรมราชโองการ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
5 พฤษภาคม พ.ศ.2493


ไม่เพียงแต่จะสร้างความปลาบปลื้มปีติ
และอบอุ่นในหัวใจให้แก่ปวงชนชาวไทย
ในห้วงยามที่ได้ชื่นชมพระบารมี
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เท่านั้น

แต่ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี
ที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ
ทรงแสดงให้คนไทยทั้งประเทศได้ประจักษ์ว่า

*พระองค์ทรงยึดมั่นในพระบรมราชโองการ
ที่ตรัสไว้ทุกประการ*


ถือเป็นพระราชปณิธานที่ชาวไทยทุกคน
เห็นเป็นประจักษ์ว่า
ทรงยึดถือมาตราบกระทั่งทุกวันนี้

นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศ
พระวรกายอย่างไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาค
ของประเทศเพื่อรับฟังปัญหาของปวงราษฎร์
ไม่ว่าพื้นที่แห่งนั้นจะห่างไกลหรือทุรกันดารเพียงใด

ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ
รวมถึงทรงคิดค้นหาหนทางแก้ไขปัญหา
และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกด้าน

ดังจะเห็นได้จากโครงการตามแนวพระราชดำริ
ซึ่งมีอยู่มากมายทั่วประเทศ
รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ช่วยสร้างสมดุลในการดำเนินชีวิต

ภายใต้พระราชปณิธานที่จะช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

พระปรีชาสามารถและพระเมตตาของพระองค์
ไม่เพียงแต่จะประจักษ์แจ้งในหมู่ปวงชนชาวไทยเท่านั้น
นานาประเทศ รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ
ต่างก็ตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพ
และพระวิริยอุตสาหะที่พระองค์ทรงทุ่มเท
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพสกนิกรชาวไทยเช่นกัน

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระองค์
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปีนี้*
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ*
(United Nations Development Programme : UNDP)
จึงได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัล

*“ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์”*
(Lifetime Achievement in Human Development Award)
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


*โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัล
ที่สหประชาชาติจัดทำขึ้นใหม่เพื่อเทิดพระเกียรติ*

ยูเอ็นดีพี เป็นเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
ภายใต้สังกัดสหประชาชาติที่เน้นเป้าหมาย
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ภายใต้การสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมประสบการณ์
และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชน
ในแต่ละประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนา
ตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals : MDGs)
ที่มุ่งเน้นการขจัดความยากจนและความไม่เท่าเทียม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แม้ที่ผ่านมายูเอ็นดีพีจะเคยมอบรางวัล
สำหรับผู้ที่มีผลงานด้านการพัฒนามนุษย์มาก่อน
แต่รางวัลเกียรติยศที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายนี้
*ถือเป็นกรณีแรกที่ยูเอ็นดีพีได้มอบรางวัลประเภท
Life-long achievement*

อันหมายถึงการเทิดพระเกียรติ
ที่เกิดขึ้นจากพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา
ปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อพสกนิกรชาวไทย
ที่ทรงยึดถือเป็นพระราชจริยวัตร
มาตลอดระยะเวลายาวนาน
ในการครองราชย์ของพระองค์

*มิใช่เพียงแค่การริเริ่มประการหนึ่งประการใด
เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น*

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นบุคคลแรก
ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้
ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์
เพื่อการพัฒนามนุษย์อย่างต่อเนื่องตลอดมา

และนับเป็นครั้งแรกเช่นกัน
ที่เลขาธิการสหประชาชาติซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย
ยินดีเดินทางมายังประเทศไทย
เพื่อทูลเกล้าฯถวายรางวัลด้วยตนเอง

โดย *นายโคฟี อันนัน* เลขาธิการสหประชาชาติ
พร้อมภริยา ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
ให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ วังไกลกังวล
เพื่อทูลเกล้าฯถวายรางวัลในวันที่ 26 เมษายนนี้

นอกจากการทูลเกล้าฯถวายรางวัลดังกล่าวแล้ว
ยูเอ็นดีพียังจะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วย

โดยนอกจากการจัดพิมพ์แผ่นพับ
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการอภิปรายเรื่อง
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนามนุษย์"
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา
ของพระองค์ ที่กระทรวงการต่างประเทศ
โดยนายอันนันจะเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์
เปิดการอภิปรายด้วยตนเอง

ควบคู่กับจัดพิมพ์รายงานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของไทยเพื่อเทิดพระเกียรติ
ซึ่งจะนำออกเผยแพร่ในปี พ.ศ.2550 ด้วย

เพื่อขับเน้นให้เห็นความรักที่พระองค์
มีต่อประชาชนชาวไทย
ดังเห็นได้จากพระราชปรารภ
ที่ทรงมีต่อผู้ใกล้ชิดหลายต่อหลายครั้งว่า

*พระองค์จะทรงเป็นสุขอยู่ได้อย่างไร
หากข้าราษฎรของพระองค์
ยังคงอยู่ในความทุกข์ ตกระกำลำบาก*


*ทรงทุกข์เสมอในยามแผ่นดินไร้สุข
ทรงกังวลใหญ่หลวงกับวิบัติภัยทุกคราวที่เกิดขึ้น
และทรงสดับรับฟัง ใคร่ครวญ
หาหนทางแก้ไขทุกข์ยากของประชาชน
อยู่ตลอดระยะเวลามิได้ขาด*


ดังนั้น ในความรู้สึกนึกคิดของพสกนิกรทั้งมวล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จึงทรงมีสถานะเสมือนหนึ่งเป็น "พ่อแห่งแผ่นดิน"
พ่อผู้ห่วงใยและแบกรับความทุกข์ยากของทุกผู้คน
อันเป็นแบบอย่างยิ่งใหญ่ที่ชาวไทยทุกคนยึดถือ


ซึ่งบัดนี้ได้ขจรไกลจนได้รับการยอมรับ
และตระหนักในคุณค่าแห่งพระราชจริยวัตร
จากองค์การในระดับสากลอย่างสหประชาชาติ
ให้เป็นแบบอย่างของผู้นำแบบอย่าง
ขององค์กษัตริยาธิราชของโลก

นับเป็นอีกหนึ่งความปลื้มปีติของคนไทย
ที่ได้เกิดมาเป็นข้าแผ่นดินในพระองค์พระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

*พระผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม*


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ม.ค. 2009, 09:07 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1878


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

Life-long achievement รางวัลจากสหประชาชาติ

รางวัล “ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์”
หรือ Life-long achievement ซึ่งยูเอ็นดีพี
จัดทำขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีลักษณะเป็นพานทรงกลม
ทำด้วยเงินบริสทุธิ์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.85 นิ้ว สูง 8.66 นิ้ว

ด้านในของพานขัดมันผิวเรียบ
ส่วนด้านนอกผิวมีลักษณะเป็นคลื่นคล้ายสายน้ำ
ตั้งอยู่บนฐานที่ทำจากไม้สัก
ซึ่งมีแผ่นป้านคำจารึกที่ฐานไม้ความว่า

“To His Majesty King Bhumibol Adulyadej
In Recognition of Lifetime Achievement
in Human Development May 2006”

ผู้คัดเลือกรูปแบบของรางวัลตั้งใจให้รางวัล
เป็นรูปพานทรงกลม เพื่อสื่อความหมายถึง
ภาชนะที่สามารถใช้รองรับน้ำได้
เช่นเดียวกับผิวนอกของพาน
ที่ทำให้มองคล้ายสายน้ำ

เนื่องจากเล็งเห็นว่า พระราชกรณียกิจ
ด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่วนมากเกี่ยวข้องกับน้ำ
และการจัดการทรัพยากรน้ำ
ซึ่งเป็นประเด็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด
ประเด็นหนึ่งในการพัฒนา
จึงสมควรแก่การยกย่องเทิดพระเกียรติ
ในพระปรีชาสามารถในด้านนี้เป็นกรณีพิเศษ


ส่วนการคัดเลือกไม้สักมาทำเป็นฐานสำหรับพานเงิน
เนื่องจากเห็นว่าไม้สักเป็นต้นไม้พื้นเมือง
ที่พบได้ในภูมิภาคนี้

รางวัลจากองค์กรระหว่างประเทศ
ทูลเกล้าฯ ถวาย “ในหลวง”

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงครองสิริราชสมบัติ
พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ
และโครงการตามแนวพระราชดำริในด้านต่างๆ
ของพระองค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังห่างไกล
และขาดแคลน ไม่เพียงแต่จะยังความปลื้มปีติ
ในหมู่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้น
แม้แต่องค์การระหว่างประเทศ
และสถาบันการศึกษาทั่วโลก
ต่างก็ตระหนักถึงพระอัจริยภาพของพระองค์เช่นกัน


การปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชน
อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของพระองค์
จึงเป็นที่มาของการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลต่างๆ
จากองค์การระหว่างประเทศมากถึง 32 รางวัล
เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาทั่วโลก
ที่น้อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รวมกว่า 21 ปริญญาบัตร

หากนับดูเฉพาะรางวัลที่หน่วยงาน
ในสังกัดสหประชาชาติเคยทูลเกล้าฯ ถวาย
ก็มีมากถึง 9 รางวัล ประกอบด้วย

1. เหรียญฟิแล (Philae Medal)
ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก
ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2534

2. เหรียญทองเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงอุทิศตน
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
(UNEP Gold Medal of Distinction,
in recognition of long, ddicated,
exemplary and eminent contributions
to the improvement of the environment
and nature conservation)
ซึ่งโครงการสภาวะแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
หรือยูเอ็นอีพี ทูลเกล้าฯ ถวาย
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2535

3. เหรียญทองสุขภาพดีถ้วนหน้า
ในฐานะที่ทรงส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ
ตามเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพ
สำหรับประชาชนอย่างเท่าเทียมภาย ในปี 2543
(Health-for-All Gold Medal,
in recognition of His Majesty's outstanding
contributions to achievement of
the social goal of health of all by the year 2000)
องค์การอนามัยโลกทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2535

4. รางวัลเทิดพระเกียรติในฐานะ
ที่ทรงมีบทบาทโดดเด่นในความพยายาม
ที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในไทย
(Award of appreciation, in recognition of
His Majesty's outstanding contributions
to drug control efforts in Thailand)
โครงการเพื่อการควบคุมยาเสพติดนานาชาติ
ของสหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2537

5. เหรียญอากรีโคลา ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและความสุข
ของประชาชนในประเทศ
(Agricola Medal, in recognition of
His Majesty's devotion to the well-being
and happiness of al people in Thailand,
particularly those who till the soil,
tend the waters and nurture the forests)
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
หรือเอฟเอโอ ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อ
วันที่ 6 ธันวาคม 2538

6. รางวัลเทิดพระเกียรติในฐานะที่
ทรงสนับสนุนงานอุตุนิยมวิทยา
และการนำทรัพยกรน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
(Award of recognition of
His Majesty's strong support for
meteorology and operational hydrology)
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540

7. เหรียญเทเลฟู้ด ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์
เพื่อพัฒนาการเกษตรในประเทศ
เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร
และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
(Telefood Medal, in recognition of
His Majesty's dedication to
Thailand's agricultural development,
with the aim of raising
the farmer's standard of living
and establishing food security)
เอฟเอโอทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2542

8. แผ่นจารึกเทิดพระเกียรติขององค์การอนามัยโลก
ในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยจริยธรรม
และความเมตตา ทั้งยังทรงเป็นตัวอย่างที่ดี
ในเรื่องสาธารณสุข
(WHO Plaque, in recognition of
His Majesty's unstinting and
powerful moral leadership and
example in public health)
องค์การอนามัยโลกทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2543

9. รางวัลเทิดพระเกียรติของยูเอ็น-ฮาบิแทต
ในฐานะที่ทรงมีบทบาทโดดเด่น
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งในเมืองและในชนบทของประเทศ
(UN-Habitat Scroll of Honour Award,
in recognition of His Majesty's outstanding
contribution to sustaining habitats and
improving the quality of life of the people
in cities and communities
in the Kingdom of Thailand)
ศูนย์ว่าด้วยเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัย
แห่งสหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพ
แห่งสหประชาชาติ ที่ตั้งอยู่ในกรุงซานโฮเซ
ประเทศคอสตาริกา ยังได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อวันที่
7 ธันวาคม 2543 อีกด้วย

:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ม.ค. 2009, 09:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1878


 ข้อมูลส่วนตัว www


พระบรมราโชวาท คุณธรรม 4 ประการ
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
คราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี


ประการแรก...
คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจ ต่อตนเอง
ที่จะประพฤติปฏิบัติ
แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

ประการที่สอง...
คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง
ให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสัจความดีนั้น

ประการที่สาม...
คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม
ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต
ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด

ประการที่สี่...
คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต
และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง
และบำรุงให้เจริญงอกงามโดยทั่วกันแล้ว
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข
ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนา
ให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์...!

คุณธรรมสี่ดังกล่าว ก็คือ
ข้อปฏิบัติธรรมโดยตรงของคฤหัสถ์ทั้งหลาย
ของผู้ครองเรือนทั้งหลาย ที่เรียกว่า
“ฆราวาสธรรม 4 ประการ”

ฆราวาสธรรม 4 เป็นหลักธรรมคำสอน
ของพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงปกครองแผ่นดินไทย ด้วยธรรมะ

ด้วยการแสดงพระองค์เป็นตัวอย่างโดยตลอด
มีพระบรมราโชวาท อันเป็นไปด้วยพระธรรม
มาโดยตลอด ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

และ “ฆราวาสธรรม 4”
ไม่เคยเก่าเลย เป็นอกาลิโก ไม่ขึ้นกับกาลสมัย
ไม่เสื่อมสิ้นอายุไปตามยุคเวลา
เพราะเวลาที่ผ่านมา หรือในบัดนี้
หรืออนาคตต่อๆ ไป

ก็จะยังมีฆราวาส ที่จำเป็นต้องน้อมนำ
ฆราวาสธรรม 4 ประการ ดังกล่าว
มาประดับแก่ตน ประพฤติปฏิบัติให้ตัวเอง
ก้าวไปสู่ความเป็นอริยบุคคลในภายหน้า

ฆราวาสใด หมั่นน้อมนำ “ฆราวาสธรรม 4”
มาฝึกฝน อบรม พัฒนาตน
นั่นย่อมจะเปรียบได้ว่า ได้เป็นฆราวาสผู้มั่นคง
จงรักภักดี ในพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างแท้จริง...!

ฆราวาสธรรม 4
ประกอบไปด้วย สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะคัดลอกจาก...
หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ประชาชื่น หน้า 33
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10301

:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ส.ค. 2009, 07:55 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 เม.ย. 2009, 06:18
โพสต์: 731

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

พระผุ้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ขออนุโมทนาบุญ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร