วันเวลาปัจจุบัน 17 มิ.ย. 2021, 15:14  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1008 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 26 พ.ค. 2021, 12:58 

ตอบกลับ: 1409
แสดง: 210491


.

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 06 พ.ค. 2020, 22:29 

ตอบกลับ: 1409
แสดง: 210491


มิติหนึ่ง ..
ไม่ประกอบด้วยเหตุปัจจัย ..
สรรพสิ่งล้วนตั้งอยู่ไม่ได้ ..
ขันธ์ที่ดับเย็นแล้ว ไม่เกิดปรากฏขึ้นอีก ..
ปราศจากความบีบคั้น พ้นจากความแปรปรวน ..
นิ่งอย่างยิ่ง ..
ว่างอย่างยิ่ง ..
สงบอย่างยิ่ง ..
สันติอย่างยิ่ง ..

.. อุทานธรรม ..

ปรมะคุรุสักการะ วิสาขะปุรณมี


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 08 ก.พ. 2020, 23:27 

ตอบกลับ: 1409
แสดง: 210491


มาฆปุรณมี .jpg ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา ขันติ คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นบรมธรรม น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต สมโณ โหติ ปรํ วิเหธยนฺโต ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ สพฺพปาป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 19 ก.พ. 2019, 22:44 

ตอบกลับ: 1409
แสดง: 210491


. ว่าจะมาเรียบเรียงต่อจากคราวที่แล้วนะครับ ในหัวข้อของสภาวะ และผลที่ได้จากสติสัมปชัญญะและสมาธิที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา ในภาคส่วนของปัญญา ด้วยการใช้สติสัมปชัญญะและสมาธิที่เข้มแข็ง ในการเฝ้าสังเกต (โยนิโสมนสิการ) โลกและสรรพสิ่ง คือธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับกายใจ ทั้งภายนอกและภายใน ให้ตรงต่อความ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 15 ต.ค. 2018, 22:50 

ตอบกลับ: 1409
แสดง: 210491


แต่ถ้าจะว่ากันอย่างละเอียดแล้ว ตัวปัญญา หรือองค์สัมมาทิฏฐิในระดับเริ่มต้นนั้น จะเป็นประธานในการที่จะทำให้มรรคองค์อื่นๆที่เหลืออีก ๗ องค์ พอเหมาะพอสมขึ้นมาได้ :b46: :b47: :b42: และมรรคองค์อื่นๆที่เหลืออีก ๗ องค์ โดยเฉพาะสติสัมปชัญญะและสมาธินั้นเอง ก็จะกลับมาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน ให้ตัวปัญญา หรืออ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 15 ต.ค. 2018, 22:47 

ตอบกลับ: 1409
แสดง: 210491


ซึ่งจากตัวอย่างที่ยกมา จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ผู้ปฏิบัติ จะฝึกสติสัมปชัญญะและสมาธิให้เข้มแข็ง จนถึงกระทั่งเป็นอัตโนมัติในระดับอนาคามีแล้วก็ตาม ทุกข์ก็ยังไม่ได้หมดไป เพราะสังโยชน์ตัวสำคัญคือ อวิชชาสังโยชน์ อันได้แก่ ความไม่รู้ ความไม่เข้าใจต่อโลก ต่อสรรพสิ่ง ต่อธรรมชาติ ต่อธรรมทั้งหลาย ตามความเป็นจริง ร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 15 ต.ค. 2018, 22:44 

ตอบกลับ: 1409
แสดง: 210491


๑) สภาพทุกข์ หรือสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความแปรปรวนไปแห่งสุข (suffering in change - วิปริณามทุกขตา ในทุกขตา ๓) เช่นความแปรปรวนในความสุขหรืออุเบกขาอันปราณีตในรูปฌานหรือในอรูปฌาน ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์พระสารีบุตรท่านใช้คำว่า อาพาธ และพระบรมครูท่านตรัสเรียกอาพาธนั้นว่า เป็นความทุกข์ ในนิพพานสูตร :b46:...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 15 ต.ค. 2018, 22:42 

ตอบกลับ: 1409
แสดง: 210491


ส่วนในระดับอนาคามีนั้น ด้วยความที่มีสติสัมปชัญญะและสมาธิจนเป็นอัตโนมัติแล้ว ทำให้ผัสสะเวทนา รวมทั้งกิเลสตัณหาและทุกข์ที่เกิดขึ้นตามหลังมานั้น สามารถถูกตรวจจับได้อย่างว่องไวคมชัดด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะและสมาธิที่เข้มแข็ง ทำให้กิเลสตัณหา และทุกข์ที่เกิดขึ้นตามมานั้น ดับลงไปได้อย่างรวดเร็ว :b46: :b47...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 15 ต.ค. 2018, 22:38 

ตอบกลับ: 1409
แสดง: 210491


๒๖) ผู้ปฏิบัติที่ฝึกสติสัมปชัญญะและสมาธิมาดีแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีสติสัมปชัญญะและสมาธิในการรับรู้กายใจ จนสามารถตรวจจับผัสสะเวทนา จนถึงตัณหาและทุกข์ที่เกิดขึ้นตามมาในวงจรปฏิจจสมุปบาทได้อย่างเข้มแข็ง คมชัด รวดเร็ว ว่องไว เพียงใดก็ตาม อย่างมากที่สุดก็เพียงแค่ทำให้กิเลสตัณหา และทุกข์ที่เกิดตามหลังขึ้นมานั้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 15 ต.ค. 2018, 22:35 

ตอบกลับ: 1409
แสดง: 210491


ต้องขอโทษด้วยครับที่หายไปนาน เนื่องเพราะในช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านมา มีภารกิจบางอย่างที่ต้องใช้อิทธิบาท ๔ โดยเฉพาะข้อวิริยะหรือความเพียรเป็นอย่างมาก ในการกระทำภารกิจนั้นให้สำเร็จลุล่วงไป ทำให้ในช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านมา ไม่เหลือเวลายาวนานเพียงพอที่จะใช้สมาธิมานั่งเรียบเรียงความรู้และประสบการณ์ทางธรรมกั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 26 พ.ค. 2018, 22:27 

ตอบกลับ: 1409
แสดง: 210491


และด้วยสังโยชน์ข้อราคะและปฏิฆะที่หายไปในระดับอนาคามี บวกกับการผ่านการฝึกสติสัมปชัญญะอย่างเข้มข้นจนทำให้เกิดสมาธิที่บริบูรณ์เต็มที่แล้วนี้นั้น ก็จะทำให้สภาวะการทรงฌานที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของระดับอนาคามี จะเหมือนกับสภาวะที่พึ่งออกจากรูปฌาน ๔ มาใหม่ๆ :b46: :b47: :b46: ซึ่งนี่ก็คือ สภาวะผู้รู้ที่ &...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 26 พ.ค. 2018, 22:23 

ตอบกลับ: 1409
แสดง: 210491


ซึ่งนั่นก็คือสภาวะที่ ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบผัสสะเวทนาใดก็รู้ชัด ความคิดเกิดขึ้นก็รู้ชัด ความคิดดับไปก็รู้ชัด การสั่งการกระทำต่อ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวทางกายในส่วนต่างๆ หรือการใช้วาจาสื่อสาร ก็จะเกิดความรู้ชัด เต็มเปี่ยมไปด้วยสติสัมปชัญญะและสมาธิในทุกการที่กระทำ และทุกคำที่พูด ที่สื่อสารออกมา :b4...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 26 พ.ค. 2018, 22:21 

ตอบกลับ: 1409
แสดง: 210491


ซึ่งแรกๆที่ก้าวเข้าสู่สกทาคามีใหม่ๆ การทรงฌานในชีวิตประจำวันก็จะเป็นในลักษณะไม่ประติดประต่อ เกิดสภาวะผู้รู้ได้เพียงชั่วครู่ชั่วคราวแล้วก็จางหายไป โดยส่วนมากมักจะเกิดขึ้นในบางขณะที่จิตสงบภายใต้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เอื้ออำนวย เช่น ขณะไปเที่ยวชมธรรมชาติอันสงบงาม สภาวะของผู้รู้ก็อาจจะสามารถปรากฎเกิด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 26 พ.ค. 2018, 22:16 

ตอบกลับ: 1409
แสดง: 210491


ส่วนผู้ปฏิบัติที่เป็นอริยบุคคลในระดับโสดาบันที่สามารถทำสมาธิได้ถึงฌาน ก็จะมีความสามารถในการทรงฌานในชีวิตประจำวันได้ตามลำดับขั้นของรูปฌานที่เข้าถึง ซึ่งถ้าสามารถทำสมาธิได้ตั้งแต่รูปฌานที่ ๒ ขึ้นไป ก็จะมี "ผู้รู้" เกิดปรากฎขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวัน :b47: :b46: :b42: โดยสภาวะของผู้รู้ที่เกิดข...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 26 พ.ค. 2018, 22:12 

ตอบกลับ: 1409
แสดง: 210491


ดังนั้น สำหรับปุถุชนไม่ว่าพระหรือฆราวาส ถ้ามีความเพียรและความตั้งใจจริงในการปลีกวิเวกออกไปฝึกสมาธิ ก็มีสิทธิที่จะทำสมาธิได้ถึงขั้นอัปปนาสมาธิ หรือขั้นฌาน และยิ่งถ้าฝึกปฏิบัติจนมีความชำนาญในฌาน หรือมีวสีในฌานได้มากเท่าไหร่ ความสามารถในการทรงฌานในชีวิตประจำวัน ก็จะมีได้มากเท่านั้น และฌานที่ทรงไว้ได้ จ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 68 [ พบ 1008 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร