วันเวลาปัจจุบัน 22 เม.ย. 2024, 11:25  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 36 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ธรรมทาน   หัวข้อ:

เมื่อ: 08 พ.ย. 2007, 06:35 

ตอบกลับ:
แสดง:


พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี เดิมชื่อ ปั่น นามสกุล เสน่ห์เจริญ เกิดเมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน ที่ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นบุตรของนายวัน-นางคล้าย เสน่ห์เจริญ มีพี่ชาย ๑ คน พี่สาว ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 ส.ค. 2006, 02:41 

ตอบกลับ:
แสดง:


หน้าที่ของพุทธบริษัท ๔ ได้แก่ ๑. ต้องพยายามศึกษาพัฒนาปัญญาของตนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสรู้และแสดงไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางให้มากที่สุด สามารถนำเอาคำสอนของพระพุทธองค์มาเรียบเรียงร้อยแก้วร้อยกรองเป็นคำสอนเพื่อถ่ายทอดให้ผู้ที่ได้อ่าน ได้ยินได้ฟังมีความรู้ความเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 ส.ค. 2006, 02:17 

ตอบกลับ:
แสดง:


ผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันได้นั้น จะต้องสลัดให้พ้นจากเครื่องผูกมัดรัดรึงพันธนาการให้ยึดติดกับสังสารวัฏ ที่เรียกว่า "สังโยชน์ ๓" ได้แก่ สักกายะทิฐิ วิจิกิจฉา สีลลัพตปรามาส

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 ส.ค. 2006, 08:17 

ตอบกลับ:
แสดง:


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้เรารู้จักโลกธรรม ๘ ได้แก่ มีลาภ ๑ เสื่อมลาภ ๑ มียศ ๑ เสื่อมยศ ๑ มีรัก ๑ มีทุกข์ ๑ มีสรรเสริญ ๑ มีนินทา ๑ เป็นหลักธรรมเป็นกฏธรรมชาติที่พวกเราทั่วไปจะต้องประสบอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างแน่นอน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาห...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ก.ค. 2006, 07:51 

ตอบกลับ:
แสดง:


เห็นด้วยกับความเห็นของผู้ตอบกระทู้ที่ ๑ สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าสู่มหาปรินิพพานไปแล้ว ตัวแทนของพระพุทธองค์คือ พระธรรม

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ก.ค. 2006, 07:36 

ตอบกลับ:
แสดง:


โพชฌังคปริตร ************* โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา โพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ วิริยัมปีติ ปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ สัตเตเต สัพพะทัสสินา มุนิน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ก.ค. 2006, 07:34 

ตอบกลับ:
แสดง:


พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหลักธรรมที่ทำให้สังคมชุมชมอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคีอยู่เย็นเป็นสุข คือ "สารณียธรรม ๖" ได้แก่ เมตตาต่อกันทางใจ ๑ เมตตาต่อกันทางวาจา เมตตาต่อกันทางกาย ๑ สาธารณโภคี (เอื้อเฟื้อต่อกันและกัน มีสิ่งของก็แบ่งกันกินกันใช้) ๑ ศีลสามัญญาตา (อยู่ในระเบียบ กฏ กติกา อยู่ในศีล ใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

 หัวข้อกระทู้: ปรินิพพาน
เมื่อ: 02 ก.ค. 2006, 02:17 

ตอบกลับ:
แสดง:


คือ การดับกิเลสตัณหาได้โดยสิ้นเชิง พ้นความทุกข์ทั้งปวง ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

 หัวข้อกระทู้: การบนบานศาลกล่าว
เมื่อ: 25 มิ.ย. 2006, 02:35 

ตอบกลับ:
แสดง:


การบนบานศาลกล่าวเป็นการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนปรารถนา พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้เราพึ่งตนเองให้ได้ก่อน (นาถกรณธรรม ๑๐) อย่างไรก็ตาม ได้ทรงแสดงถึงสัจจบารมี และอธิษฐานบารมี ซึ่งเรียกรวว่า สัตยาธิษฐาน ซึ่งจะปรากฏผลให้ได้ตามที่ตนปรารถนาเหมือนกัน หากคำอธิษฐานได้อ้างอิงสิ่งเป็นความจริง เช่น อ้างอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 21 มิ.ย. 2006, 00:15 

ตอบกลับ:
แสดง:


ไม่ผิด ตรงกันข้าม จะสร้างความเป็นศิริมงคล เพราะท่านเป็นบุพพการีของเรา รวมทั้งย่า ตา ยาย พ่อ แม่ โดยปกติ หลังการฌาปนกิจศพแล้ว จะแบ่งเก็บกระดูกของท่านไว้เพียงชิ้นสองชิ้น ห่อผ้าขาวบรรจุไว้ในโกฏ วางไว้บนหิ้งบูชา ต่ำกว่า พระพุทธรูป นำไปลอยในแม่น้ำ ที่เรียกว่า ลอยอังคาร หรือ จะนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ที่วัดส่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

 หัวข้อกระทู้: อกาลิโก
เมื่อ: 20 มิ.ย. 2006, 01:00 

ตอบกลับ:
แสดง:


พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น "ปรมัตถ์สัจจะ" เป็นความจริงที่แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา "อกาลิโก" แปลว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา พระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นความจริงในขณะนั้นเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว ในปัจจุบันนี้หรือในอนาคต เรื่อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 18 มิ.ย. 2006, 01:19 

ตอบกลับ:
แสดง:


การเดินจงกรมที่ลุงได้หยิบยกมาจากพระไตรปิฎกนั้น สิ่งที่จะได้จากพระสูตรนี้อย่างน้อยที่สุดก็ได้ทราบว่า ร่างกายของเรานั้นประกอบด้วยธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา มีความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธาตุทั้งสี่นี้เมื่ออยู่ร่วมกันจะต้องมีการรักษาสมดุลย์ระหว่างกัน การดำรงชีวิตจึงจะยั่งยืนน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2006, 00:25 

ตอบกลับ:
แสดง:


อานิสงส์ในการจงกรมมี ๕ ประการคือ ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล ๑ ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร ๑ ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย ๑ อาหารที่กินดื่ม เคี้ยว ลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี ๑ และสมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นาน ๑ (พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๒ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต จังกมสูตร) เพื่อเป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 19 ก.พ. 2006, 00:32 

ตอบกลับ:
แสดง:


นัตถิ เม สรณัง อัญญัง พุทโธ เม สรณัง วรัง เอเตนะ สัจจวัชเชนะ โหตุเต ชยมังคลัง นัตถิ เม สรณัง อัญญัง ธัมมัง เม สรณัง วรัง เอเตนะ สัจจวัชเชนะ โหตุเต ชยมังคลัง นัตถิ เม สรณัง อัญญัง สังฆัง เม สรณัง วรัง เอเตนะ สัจจวัชเชนะ โหตุเต ชยมังคลัง ด้วยความจริงสามประการที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้ และอานิสงส์ที่ข้าพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 09 ก.พ. 2006, 02:36 

ตอบกลับ:
แสดง:


เป็นสัญชาติญาณของมนุษย์และสัตว์ทั่วไป คือ ต้องกินอาหาร มีเพศสัมพันธ์ มีการนอน ระวังภัย
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 3 [ พบ 36 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร