Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับการพระพุทธศาสนา อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 02 เม.ย.2008, 12:33 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด าฯ
กั บ ก า ร พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามกะ
และเป็นเอกอัครบรมราชูปถัมภก
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพระบรมวงศ์
ที่จะต้องโดยเสด็จบำเพ็ญพระองค์เป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัด

แต่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
มิได้ทรงถือแต่เพียงว่าเป็นหน้าที่เท่านั้น
หากแต่ทรงยึดมั่นในพระรัตนตรัย
ด้วยพระราชศรัทธาและพระปัญญาบารมีโดยแท้จริง

Image

ทั้งนี้ก็ต้องถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่ทรงอบรมสั่งสอนพระราชโอรสพระราชธิดาทุกพระองค์
ให้ใกล้กับพระบวรพุทธศาสนาตั้งแต่ทรงพระเยาว์

เช่น การให้โดยเสด็จพระราชดำเนิน
ไปร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศลอยู่เป็นนิตย์
หรือการให้ทรงสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก่อนทรงพระบรรทม

และเมื่อพระราชโอรสพระราชธิดาเจริญวัยขึ้น
ก็ทรงศึกษาหาความรู้ในพระพุทธศาสนา
สุขุมคัมภีรภาพเจริญงอกงามขึ้นตามลำดับพระสติปัญญา

Image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง
ทรงมีพระหฤทัยมั่นคงในพระรัตนตรัย
มาตั้งแต่ยังทรงมีพระชนมายุน้อย

ด้วยทรงได้รับการอบรม
จากสมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จพระราชมารดา
ให้เป็นผู้ใฝ่ในการปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิและภาวนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่ทรงศึกษาในระดับมัธยมที่โรงเรียนจิตรลดา
ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์บทความสั้นๆ ๓ ย่อหน้าเรื่อง

"นตถิ ปญญาสมา อาภา แสง สว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"

ในย่อหน้าสุดท้ายดังนี้

"สิ่งที่ทำให้คนเรา แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ
ก็เพราะว่า คนย่อมมี ปัญญาที่จะนึกคิด
และปฏิบัติสิ่งที่ดีมี ประโยชน์ และถูกต้องได้
ผู้ที่ยังปฏิบัติสิ่งที่ ดีมีประโยชน์และนึกคิดสิ่งต่างๆ ไม่ได้
ก็ เปรียบเสมือนผู้ที่ไม่มีแสงสว่าง นับว่าเป็น ผู้ที่อยู่ในความมืด

แม้แสงแดดจะแผด เผาจัดจ้าสักแค่ไหน
ก็ยังเปรียบเทียบกับ แสงปัญญาไม่ได้
เพราะแสงแดดไม่สว่างพอที่ จะทำให้คนเรารอบรู้เห็นแจ้งสิ่งต่างๆ ได้

จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธสุภาษิตที่ว่า

"นตถิ ปญญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"
นั้นเป็นความจริงอย่างที่สุด"


พระราชนิพนธ์เรื่องดังกล่าวทรงไว้เมื่อปี พ .ศ. ๒๕๑๓

นอกจากนี้ ยังทรงโปรดการอ่านนิทานชาดกในพระพุทธศาสนา
ทั้ง ๕๔๗ เรื่องเป็นอย่างมาก

Image

ต่อมาเมื่อทรงเข้าศึกษา ใน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แล้วต้องทรง ศึกษาภาษาบาลี และเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้น
จึงมีพระราชนิพนธ์เป็นรายงานส่งอาจารย์บ้าง
พระราชนิพนธ์ส่งไปพิมพ์ในวารสารของคณะบ้าง

เช่น ศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไร (๒๕๑๖)
พระจูฬปันถกเถระ ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาบาลี
ในพระคัมภีร์ธมมปทฏฐกถา (๒๕๑๗)
ศาสนากับการปกครองระบอบประชาธิปไตย (๒๕๑๗)
ในประสบการณ์ (๒๕๒๐) ทรรศนะธรรม (๒๕๒๑)

และพระราชนิพนธ์ที่เคยพิมพ์แพร่หลายพอสมควรนั้น
คือ พุทธศาสนาสุภาษิต คำโคลง


ยิ่งเมื่อได้ทรงมีโอกาสศึกษาภาษาบาลีจากอาจารย์กำชัย ทองหล่อ
ก็ยิ่งทำให้พระองค์สนพระราชหฤทัยในพระพุทธศาสนา
ทั้งที่เป็นด้านวิชาการด้านการปฏิบัติและด้านพิธีกรรมมากขึ้น

Image

มิได้ทรงปฏิเสธเมื่อมีผู้กราบบังคมอัญเชิญ
เสด็จฯ ไปในงานพิธีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
พระองค์ก็มักจะได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นผู้แทนพระองค์
เสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานในการพิธีนั้นๆ

เช่น เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนที่พุทธมณฑล
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา เทศกาลวันมาฆบูชาฯ

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยังเป็น องค์ริเริ่มฟื้นฟูประเพณีฉลองวันวิสาขบูชา
ซึ่งเคยมีปรากฏมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย


Image

โดยได้ทรงประกาศเชิญชวน
ให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมกันจุดโคมประทีป
และส่งบัตรอวยพรที่มีข้อธรรมะ
เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้ระลึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงมีพระราชดำริให้ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดงานเทศน์มหาชาติตามรูปแบบที่ถูกต้องตามตำรับหลวง
หรือที่เรียกว่า เทศน์มหาชาติร่ายยาว ขึ้น
เพื่อชี้นำให้คนไทยได้เข้าใจในคุณค่าของเรื่องมหาชาติ
และประเพณีการเทศน์มหาชาติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล


อีกพระราชกรณียกิจหนึ่งที่มีความสำคัญต่อทางพระพุทธศาสนาก็ คือ

การที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับเป็นแม่กองอำนวยการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั่วทั้งพระอาราม
เพื่อให้ทันงานฉลองสมโภชน์ ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์


Image

ด้วยแนวพระราชดำรัสเช่นเดียวกันกับสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า

ศาสนาทุกศาสนาล้วนมีจุดประสงค์ให้คนเป็นคนดี

ดังนั้น แม้จะมีความเชื่อถือในศาสนาที่แตกต่างกัน
ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยผาสุก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จึงทรงให้การสนับสนุนแก่ศาสนาอื่นๆ ตามสมควร

และเมื่อได้รับคำกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จฯ ไปในงานพิธีของศาสนานั้นๆ
ก็มิได้ทรงละเลยที่เสด็จฯ ไปร่วมด้วยทุกครั้ง

สาธุ สาธุ สาธุ

รวบรวมและเรียบเรียงมาจาก :
http://kanchanapisek.or.th/kp8/sirindhorn/pratep11.html
http://www.sema.go.th/


เทียน วันที่ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=41637
 


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 31 มี.ค.2012, 7:35 pm, ทั้งหมด 8 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 02 เม.ย.2008, 1:21 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

และเนื่องในวโรกาสแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ
๒ เมษายน ๒๕๕๑ เวียนมาบรรจบอีกครั้ง...


สาธุ ดอกไม้ สาธุ ดอกไม้ สาธุ

ข้าพระพทธเจ้า "กุหลาบสีชา"
ขอน้อมถวายพระพร

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
โปรดจงอภิบาลขัตติยนารีผู้ทรงมีพระจริยาวัตรอันงดงาม
มีน้ำพระทัยอันประเสริฐ และมีพระปรีชาญาณล้ำเลิศ
ประดุจดั่ง "เทพ" ที่สถิตย์ในดวงใจของผองพสกนิกร
ให้พระองค์ทรงเกษมสำราญ
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย...ตราบนานเท่านาน...เทอญ

สาธุ ดอกไม้ สาธุ ดอกไม้ สาธุ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม...ขอเดชะ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
poivang
บัวตูม
บัวตูม


เข้าร่วม: 18 มิ.ย. 2005
ตอบ: 224

ตอบตอบเมื่อ: 02 เม.ย.2008, 8:20 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ชอบพระราชนิพนธ์ ที่เป็นปรัชญาทางธรรมนี้จัง

แม้แสงแดดจะแผดเผาจัดจ้าสักแค่ไหน
ก็ยังเปรียบเทียบกับ แสงปัญญาไม่ได้
เพราะแสงแดดไม่สว่างพอที่ จะทำให้คนเรารอบรู้เห็นแจ้งสิ่งต่างๆ ได้


ขอจงทรงพระเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
I am
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 25 ต.ค. 2006
ตอบ: 972

ตอบตอบเมื่อ: 02 เม.ย.2008, 9:37 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คนต่างจากสัตว์ก็เพราะปัญญา

สาธุจัา.. สาธุ ยิ้มเห็นฟัน
 

_________________
ทุกข์ใดดับได้ด้วยปัญญา ทุกข์นั้นจะไม่เกิดอีก
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัวMSN Messenger
บัวหิมะ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 26 มิ.ย. 2008
ตอบ: 1273

ตอบตอบเมื่อ: 10 ส.ค. 2008, 11:51 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

กุหลาบสีชา พิมพ์ว่า:
และเนื่องในวโรกาสแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ
๒ เมษายน ๒๕๕๑ เวียนมาบรรจบอีกครั้ง...


สาธุ ดอกไม้ สาธุ ดอกไม้ สาธุ

ข้าพระพทธเจ้า "กุหลาบสีชา"
ขอน้อมถวายพระพร

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
โปรดจงอภิบาลขัตติยนารีผู้ทรงมีพระจริยาวัตรอันงดงาม
มีน้ำพระทัยอันประเสริฐ และมีพระปรีชาญาณล้ำเลิศ
ประดุจดั่ง "เทพ" ที่สถิตย์ในดวงใจของผองพสกนิกร
ให้พระองค์ทรงเกษมสำราญ
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย...ตราบนานเท่านาน...เทอญ

สาธุ ดอกไม้ สาธุ ดอกไม้ สาธุ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม...ขอเดชะ
สาธุ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
อนุโมทนาบุญ พุทโธ
 

_________________
ชีวิตที่เหลือเพื่อธรรมะ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง