Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 วันวิสาขบูชา : อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 11 พ.ค.2008, 5:44 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

วั น วิ ส า ข บู ช า
อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า

วันวิสาขบูชาคือวันบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึง
เหตุการณ์สำคัญ ประการ ในพระพุทธประวัติ

คือ การประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพาน
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่ต่างปีกัน


อนึ่ง เหตุการณ์สำคัญที่เกิดสืบเนื่องก็คือ

หลังจากที่ตรัสรู้สัจจธรรมแล้ว
พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประกาศพระพุทธศาสนา
แนะนำประชาชนให้เว้นความชั่ว บำเพ็ญความดี
และชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์สะอาด เป็นเวลาถึง ๔๕ ปี


อันทำให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายไปในหลายสิบประเทศทั่วโลก
มีการจัดตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกขึ้น
มีสาขาส่วนภูมิภาคถึง ๑๓๕ แห่ง

และประเทศไทยได้รับเกียรติ
ให้เป็นที่ตั้งถาวรแห่งสำนักงานใหญ่ขององค์การนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒

หลังจากที่องค์การนี้ตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศศรีลังกา
และต่อมาได้ย้ายมาตั้งในประเทศพม่า
แล้วย้ายมาตั้งอยู่ในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นี้ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
ตั้งมาได้ครบ ๕๐ ปีเป็นที่น่าสังเกตว่า
แม้ในปีแรกแห่งการก่อตั้งองค์การนี้
ก็ได้มีข้อความระบุไว้ในธรรมนูญขององค์การว่า

ในฝายบรรพชิต
สมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศไทยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในลำดับแรก

ส่วนในฝ่ายคฤหัสถ์
พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในลำดับแรก เช่นเดียวกัน


ยิ่งกว่านั้น สมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ
ก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
ให้ถือว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล
นับเป็นข่าวที่น่ายินดีของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

การที่พระพุทธศาสนามาตั้งมั่นอยู่ในประเทศไทย
และประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นที่ตั้งถาวร
แห่งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้

ทำให้เราทั้งหลายต้องรำลึกถึงพระเดชพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านบรรพบุรุษไทย
ที่ยอมสละแรงกาย แรงใจ รวมทั้งเลือดเนื้อและชีวิต
ทำนุบำรุงปกป้องพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน


นอกจากนั้น สำนักงานใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในประเทศไทย
ยังได้จัดตั้งมูลนิธิอุปถัมภ์สงฆ์ บำรุงพระภิกษุสามเณรชาวต่างประเทศ
ที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรมในประเทศไทย
ให้ได้รับความสะดวกไม่น้อยกว่าปีละ ๘๐ รูป ต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้ว

ในโอกาสพิเศษแห่งวันวิสาขบูชาปีนี้
ขออัญเชิญพระพุทธวจนะจาก พระไตรปิฎกเล่ม ๒๓
นวกนิบาต อังคุตตรนิกาย ท้ายสีหนาทวรรค


แนะข้อปฏิบัติง่ายๆ เพียง ๔ ประการ
ซึ่งไม่ต้องลงทุนลงแรง หรือสิ่งของเงินทองใดๆ
แต่มีผลยิ่งใหญ่กว่าการถวายทานแด่พระพุทธเจ้า
หรือถวายทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุข

เรื่องน่าอัศจรรย์ของการปฏิบัติง่ายๆ
แต่มีผลมากกว่าการถวายทานแด่พระพุทธเจ้า
หรือพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุข

ก็คือต้องการให้การปฏิบัติมาอยู่ที่แต่ละบุคคล
ผู้ลงมือกระทำด้วยตนเอง
ไม่ใช่คอยแต่ชื่นชมตื่นเต้น
ในคุณงามความดีของบุคคลสำคัญท่านอื่นๆ


Image

ซึ่งเปรียบเหมือนการพบมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์หลายหมื่นหลายแสนล้าน
แต่เสร็จแล้วผู้พบและแสดงน้ำใจอันดีงามต่อท่านมหาเศรษฐีนั้น
ก็ยังคงไม่มีทรัพย์หรือไม่มีคุณความดีเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
เพราะมิได้ลงมือปฏิบัติอะไรด้วยตนเอง

พระพุทธวจนะที่ตรัสสอนข้อปฎิบัติง่ายๆ
ไม่ต้องลงทุนลงแรงมาก เพียง ๔ ข้อดังต่อไปนี้ คือ

๑. เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสถึงพระรัตนตรัย
คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะหรือที่พึ่งที่ระลึก

๒. เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสตั้งใจรักษาศีลห้า

๓. เจริญหรือแผ่เมตตาจิตคือไมตรีจิตคิดจะให้ผู้อื่นเป็นสุข
แม้ชั่วระยะเวลาอันสั้น เพียงแค่รีดนมโคจากบนลงล่าง

๔. เจริญอนิจจสัญญา หรือกำหนดหมายความไม่เที่ยง
ไม่ยั่งยืนของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลาย
แม้ชั่วระยะเวลาสั้นๆ แค่งอนิ้วหรือเหยียดนิ้ว


คุณธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ปฏิบัติได้ง่ายและมีคุณค่ามาก
เพราะไม่ใช่คุณธรรมของผู้อื่น
แต่เป็นการลงมือกระทำด้วยตนเองของแต่ละบุคคล
เป็นคุณธรรมจากระดับต่ำสุดถึงสูงสุด
ซึ่งจะเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ปฏิบัติ

ถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

มีผลมากกว่าการถวายทานแด่พระอริยบุคคล ๔ ระดับ
มีผลมากกว่าการถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า
มีผลมากกว่าการถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มีผลมากกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุข
มีผลมากกว่าการสร้างที่อยู่อาศัยถวายแด่พระสงฆ์จากสี่ทิศ


เมื่อทุกคนมีสิทธิจะได้รับผลดีและสูงยิ่งด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องเสียกำลังแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างนี้
จึงน่าจะได้รับพระพุทธวจนะนี้ไว้เป็นแนวปฏิบัติประจำวันของเราทั้งหลาย
อันเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติ
ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีค่ายิ่งกว่าการบูชาด้วยอามิสมีดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น


คณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรี
ขอถือโอกาสแห่งวันวิสาขบูชานี้
แผ่ความปรารถนาดีต่อพี่น้องร่วมชาติและร่วมโลก
ไม่จำกัดประเทศชาติ ศาสนาและภาษาตลอดจนสรรพสัตว์
ขอจงมีความสุขความเจริญ ปราศจากอันตรายภัยพิบัติ
ประสบแต่สรรพสิ่งอันพึงประสงค์จงทุกประการ

สาธุ สาธุ สาธุ

ที่มา : http://www.dharma-gateway.com/ubasok/ubasok-main-page.htm

หมายเหตุ : บทความเรื่องนี้เป็นข้อเขียนชิ้นสุดท้ายของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ
ซึ่งตีลงพิมพ์ในนิตยสาร “ธรรมจักษุ” : ฉบับพฤษภาคม ๒๕๔๓


สาธุ สาธุ สาธุ

เทียน รวมคำสอน “อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=49286
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
ลูกโป่ง
บัวแก้ว
บัวแก้ว


เข้าร่วม: 01 ส.ค. 2005
ตอบ: 4089

ตอบตอบเมื่อ: 12 พ.ค.2008, 2:29 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุค่ะ...คุณกุหลาบสีชา

ธรรมะสวัสดีค่ะ

ยิ้ม ยิ้มแก้มปริ ปรบมือ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
I am
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 25 ต.ค. 2006
ตอบ: 972

ตอบตอบเมื่อ: 13 พ.ค.2008, 7:31 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

โมทนาครับ คุณกุหลาบสีชา.. สาธุ ยิ้มเห็นฟัน
 

_________________
ทุกข์ใดดับได้ด้วยปัญญา ทุกข์นั้นจะไม่เกิดอีก
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัวMSN Messenger
ฌาณ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 23 ก.ค. 2008
ตอบ: 1145
ที่อยู่ (จังหวัด): หิมพานต์

ตอบตอบเมื่อ: 18 ก.ย. 2008, 9:43 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ
 

_________________
ผมจะพยายามให้ได้ดาวครบ 10 ดวงครับ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
admin
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 15 ธ.ค. 2004
ตอบ: 1888

ตอบตอบเมื่อ: 23 พ.ค.2012, 9:11 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

เทียน รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันวิสาขบูชา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45505
 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง --
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง