Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 คำว่า "เห็นกายเป็นภายใน" และ"เห็นกายเป็นภายนอ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
อาคันตุก
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 24 พ.ย.2005, 6:52 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ในการเจริญสติปัฏฐานมีคำว่า เห็นกายในกาย เป็นภายนอกบ้าง เห็นกายในกายเป็นภายในบ้าง เห็นกายในกายทั้งภายในบ้าง ทั้งภายนอกบ้าง หมายความอย่างไรหมายความว่าในการเจริญกายานุปัสสนา เช่น อานาปานสติ กายคตาสติ อสุภ อิริยาบถผู้เจริญภาวนาพิจารณาอารมณ์ในองค์ภาวนาด้วยการมีสติสัมปชัญญะอยู่ เรียกว่าเห็นกาย"เป็นภายนอก" เมื่อผู้เจริญภาวนานั้นมีอินทรีย์เสมอกัน ได้สมาธิ เช่นอุปจารสมาธิและพิจารณาอารมณืในองค์ภาวนาเช่นเดิมในอุปจารหรือขณิกสมาธิก็ตาม เรียกว่าเห็นกาย "เป็นภายใน"และเมื่อผู้พิจารณานั้นพิจารณาองค์ภาวนาในขณะกำลังเป็นสมาธิเป็นภายในนั้น สมาธิถอนตัวออกมา แต่การพิจารณานันยังมีอยู่เรียกว่าเห็นกายในกายเป็นภายนอก และการพิจารณาที่มีอย่างต่อเนื่องนั้น สมาธิเช่นขณิกสมาธิเข้าๆออกๆด้วยการถอนตัวออกบางเข้าไปบาง ตามกำลังของผู้เจริญภาวนา เรียกว่าเห็นกายเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้าง
 
ขาแจม
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 27 พ.ย.2005, 9:32 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

งงจ้า 
เณรน้อย
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 27 พ.ย.2005, 7:24 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เหมือนกันและเป็นอย่างเดียวกับที่อธิบายใน พระอภิธรรม เล่ม2 วิภังค์ หรือไม่ ว่า"[๔] รูปภายใน เป็นไฉน รูปใด ของสัตว์นั้นๆ เอง ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะบุคคล

อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหา

ภูตรูป ๔ นี้เรียกว่ารูปภายใน

รูปภายนอก เป็นไฉน

รูปใด ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตนเฉพาะบุคคล

อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหา

ภูตรูป ๔ นี้เรียกว่ารูปภายนอก"

 
อาคันตุก
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 28 พ.ย.2005, 6:52 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอบคุณครับเณรน้อย ที่ให้ความกระจ่าง
 
อาคันตุก
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 28 พ.ย.2005, 7:05 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

อยากฝากให้ช่วยดู

เวทนาภายใน เวทนาภายนอก

จิตภายใน จิตภายนอก

ธรรมภายใน ธรรมภายนอก

ว่ามีอธิบายในอภิธรรมหรือไม่ด้วยครับ
 
เณรน้อย
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 03 ธ.ค.2005, 11:50 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เรียนคุณ อาคันตุก ใจคอจะไม่ยอมอ่านพระอภิธรรมเลยนะ แต่คงเป็นเพราะยังไม่มีเวลามากกว่า เอาเป็นว่าเมื่อท่านขอมา เณรน้อยก็จะจัดให้เอาสั้นๆนะเพราะถ้าคัดลอกมาทั้งหมดมันจะเปลืองเนื้อที่มากเวทนาภายใน เวทนาภายนอก

[๑๐] เวทนาภายใน เป็นไฉน เวทนาใด ของสัตว์นั้นๆ เองซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะบุคคล อันกรรมที่

สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่ สุขเวทนา ทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกว่า

เวทนาภายใน

เวทนาภายนอก เป็นไฉน

เวทนาใด ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน

มีเฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุข

เวทนา นี้เรียกว่าเวทนาภายนอกจิตภายใน จิตภายนอก (จิตคือวิญญาณ)

[๒๘] วิญญาณภายใน เป็นไฉน วิญญาณใด ของสัตว์นั้นๆ เองซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะบุคคล

อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่จักขุวิญญาณ ฯลฯมโนวิญญาณ นี้เรียกว่า

วิญญาณภายใน

วิญญาณภายนอก เป็นไฉน

วิญญาณใด ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะ

บุคคล อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้

เรียกว่าวิญญาณภายนอกธรรมภายใน ธรรมภายนอก (ธรรมคือสัญญาเจตสิกและสังขารเจตสิก )

[๑๖] สัญญาภายใน เป็นไฉน

สัญญาใด ของสัตว์นั้นๆ เอง ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตนเฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ

มโนสัมผัสสชาสัญญา นี้เรียกว่าสัญญาภายใน

สัญญาภายนอก เป็นไฉน

สัญญาใด ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน

เฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ

มโนสัมผัสสชาสัญญา นี้เรียกว่าสัญญาภายนอก[๒๒] สังขารภายใน เป็นไฉน สังขารเหล่าใด ของสัตว์นั้นๆ เอง ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตนเฉพาะบุคคล

อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชา

เจตนา นี้เรียกว่าสังขารภายใน

สังขารภายนอก เป็นไฉน

สังขารเหล่าใด ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตนเกิดในตน เฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ

มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้เรียกว่าสังขารภายนอก

 
เบ๊ท่านพุทธทาส
บัวพ้นดิน
บัวพ้นดิน


เข้าร่วม: 02 ธ.ค. 2005
ตอบ: 65

ตอบตอบเมื่อ: 03 ธ.ค.2005, 2:06 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

มึนคับเจอคำศัพย์บาลี ไม่ค่อยได้ศึกษา
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ ไม่สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง