Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ประมวลภาพนิทรรศการพุทธกิจ ๔๕ พรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 17 ส.ค. 2008, 10:01 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

ป ร ะ ม ว ล ภ า พ นิ ท ร ร ศ ก า ร พุ ท ธ กิ จ ๔๕ พ ร ร ษ า :
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษดิ์ กรุงเทพมหานคร
สัปดาห์อาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑

จัดโดย : คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
คณะสงฆ์ จ.นนทบุรี คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี
และคณะสงฆ์ จ.สมุทรปราการ ร่วมกับ
คณะกรรมการจัดงาน ชมรมนิรุตติศึกษา วัดมหาธาตุ
ชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 17 ส.ค. 2008, 10:10 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ธรรมจักร บ ร ร ย า ก า ศ บ ริ เ ว ณ ท า ง เ ข้ า นิ ท ร ร ศ ก า ร ธรรมจักร

Image
Image
Image
Image
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 17 ส.ค. 2008, 10:23 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ธรรมจักร ก่อนจะมาเป็นพระสมณโคดม :
พระพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๔ แห่งมหาภัทรกัป
ธรรมจักร

Image
Image
Image
Image
Image
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 17 ส.ค. 2008, 10:34 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ธรรมจักร ก า ร บำ เ พ็ ญ บ า ร มี
อั น ยิ่ ง ใ ห ญ่ ข อ ง พ ร ะ โ พ ธิ สั ต ว์ ใ นท ศ ช า ติ ช า ด ก
ธรรมจักร

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

(มีต่อ : ดาวดึงส์)
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 17 ส.ค. 2008, 11:16 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

ธรรมจักร พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า เ ส ด็ จ ด า ว ดึ ง ส์ เ พื่ อ โ ป ร ด พุ ท ธ ม า ร ด า ธรรมจักร

หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์
ที่ เนินป่ามะม่วงคัณฑัมพะ เขตกรุงสาวัตถี แล้ว
ได้เสด็จขึ้นไปประทับจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา


Image
Image


ดาวดึงส์ เป็นสวรรค์ชั้นที่ ๒ ในเทวโลก
พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับจำพรรษาที่ ๗
เพื่อแสดงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์โปรดพุทธมารดาImage


ในระหว่างที่พระพุทธองค์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น
ได้ประทับบนพระแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์
ของ ท้าวสักกเทวราช ใต้ควงต้นปริฉัตรกะ

เมื่อพระพุทธมารดาเสด็จจากสวรรค์ชั้นดุสิต
มาประทับอยู่เบื้องขวาของพระพุทธองค์แล้ว
ทรงแสดงพระอภิธรรมให้สดับ ๗ คัมภีร์

คือ ธัมมสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ
กถาวัตถุ ยมก และ ปัฏฐานImage


ในเวลาบิณฑบาต พระพุทธองค์ทรงเนรมิต
ให้เห็นเป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่ง
แสดงธรรมรออยู่จนกว่าพระองค์จะกลับมา
ส่วนพระองค์จริงได้เสด็จไปบิณฑบาต ที่อุตรกุรุทวีป

ระหว่างนั้นได้เสด็จไปบอกเล่าให้ท่านพระสารีบุตรฟังว่า
เวลานี้พระองค์แสดงพระอภิธรรมคัมภีร์นี้ให้พระพุทธมารดาฟังอยู่

ส่วนพระพุทธมารดาได้ฟังพระอภิธรรมตลอดไตรมาส
แล้วบรรลุโสดาปัตติผล


Image

(มีต่อ)
 


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 17 ส.ค. 2008, 11:57 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 17 ส.ค. 2008, 11:36 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ธรรมจักร ห้องจำลองดาวดึงส์ : สวรรค์ชั้นที่ ๒ ในเทวโลก ธรรมจักร

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

(มีต่อ : พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์)
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 18 ส.ค. 2008, 12:17 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

ธรรมจักร พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า เ ส ด็ จ ล ง จ า ก ส ว ร ร ค์ ชั้ น ด า ว ดึ ง ส์ ธรรมจักร

เมื่อถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
ซึ่งเป็นวันมหาปวารณาในมัชฌิมยาม
พระพุทธองค์ได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทางบันไดแก้ว
โดยมีบันไดทองและบันไดเงินขนาบข้าง
สำหรับท้าวมหาพรหมและทวยเทพ


Image
Image


พระพุทธองค์เสด็จลงบริเวณใกล้ประตูพระนครสังกัสสะ
ณ สถานที่ที่พระพุทธองค์เหยียบพระบาทลงก้วแรก
เรียกว่า อจลเจดีย์ โดยมี พระสารบุตร พระอุบลวรรณาเถรี
พร้อมทั้งมหาชนบริวารห้อมล้อมเพื่อรอรับเสด็จ


Image


ชาวพุทธเรียกวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ว่า
"วันเทโวโรหณะ"และถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะมาถึงปัจจุบันImage
Image
Image
Image

(มีต่อ : พุทธคยา)
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง