Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ปัจจยาการในปฏิจสมุปบาท : อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 06 มิ.ย.2008, 10:25 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image
[ภาพปฏิจจสมุปบาท หรือ ภวจักร หรือ กาฬจักร (สังสารจักร)
(Wheel of Becoming) : ปริศนาธรรมจากธิเบต ที่จอห์น โบลเฟลด์ นำมาให้
ท่านพุทธทาสภิกขุ คัดลอกไว้ ณ สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี]ปั จ จ ย า ก า ร ใน ป ฏิ จ ส มุ ป บ า ท
อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

ธรรมจักร ปุจฉา

ปัจจยาการในปฏิจสมุปบาท มี อวิชชา คือ
อวิชชาเป็นต้น เป็นตัวก่อให้เกิดปัจจัยต่อๆ ไป
ถามว่าอวิชชามีความหมายว่าอะไร มีอะไรเป็นเหตุหรือเกิดขึ้นลอยๆ

ธรรมจักร วิสัชนา

อวิชชา คือความไม่รู้ โดยเจาะจงได้แก่ไม่รู้อริยสัจ ๔ ประการ
จึงทำให้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
ต้นเหตุของอวิชชาเป็นหลักฐานคำตอบได้ ๒ อย่าง คือ

อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขาร
สังขารเป็นเหตุให้เกิดอวิชชา
นี้เป็นคำตอบแรกแบบย้อนเหตุย้อนผล
คือเหตุทำให้เกิดผล
แล้วผลกลับเป็นเหตุให้เกิดเหตุตัวแรก (ซึ่งกลายเป็นผลไปอีก) ได้


อีกคำตอบหนึ่งเป็นภาษิตของพระสารีบุตร ท่านแสดงว่า

อาสวะคือกิเลสที่หมักดองสันดาน ทำให้เกิดอวิชชาคือความไม่รู้

คำตอบแห่งแรกมาใน
อภิธรรมปิฎก เล่ม ๓๕ ปัจจยาการวิภังค์ ข้อ ๒๘๖ หน้า ๑๙๐

คำตอบแห่งหลังของพระสารีบุตรมาใน
สัมมาทิฏฐิสูตร (๑๒/๑๓๘/๑๐๐) ตัวบาลีมีดังนี้


อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทยา
เพราะอาสวะเกิด อวิชชาจึงเกิด

อวิชฺชาสมุทยา อาสวสมุทยา
เพราะอวิชชาเกิด อาสวะจึงเกิด


ธรรมจักร ปุจฉา

ถ้าตอบว่า อวิชชา หมายถึงความไม่รู้
ถามว่าอะไร สิ่งใด หรือใครเป็นตัวไม่รู้

ธรรมจักร วิสัชนา

ผู้ไม่รู้ หรือตัวไม่รู้ คือวิญญาณ
เพราะวิญญาณคือธาตุรู้ หรือมีภาระในการรู้หรือไม่รู้

ธรรมจักร ปุจฉา

ถ้าตอบว่าเราเป็นตัวไม่รู้ก็น่าจะขัดกัน
เพราะเราคือนามรูป ขณะนั้นนามรูปยังไม่เกิด
เพราะวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูป
เราหรือนามรูปจะมาก่อนอวิชชาได้อย่างไร

ธรรมจักร วิสัชนา

แม้จะตอบว่าวิญญาณเป็นตัวหรือเป็นผู้ไม่รู้
ก็คงมีปัญหาตามคำถามข้อนี้
คือวิญญาณเกิดเพราะสังขาร
สังขารเกิดเพราะ อวิชชา วิญญาณเกิดทีหลัง อวิชชา

จึงมีปัญหาว่าจะเอาวิญญาณเป็นตัวไม่รู้มาจากไหน
ในเมื่อตอนแรกนั้นยังไม่มีวิญญาณ

เรื่องนี้ตอบได้ว่า

เปรียบเหมือนกับไข่ เมื่อยังไม่มีไก่จะมีไข่ได้อย่างไร
และก็มีปัญหาอีกว่า ธรรมดาไก่ย่อมเกิดจากไข่
เมื่อไม่มีไข่แล้วไก่จะมีได้อย่างไร


พระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหานี้ได้ดีที่สุดว่า

“สังสาร” (การท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิด)
มีที่สุดอันหาไม่พบ ไม่ปรากฏเบื้องต้นของสัตว์ทั้งหลาย
ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัด เดินทางไป ท่องเที่ยวไป (๑๖/๔๒๑/๒๑๒)


ปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นวงกลมที่มีเหตุผลต่อเนื่องกัน
ผลกลายมาเป็นเหตุ เหตุกลายมาเป็นผล


สาธุ สาธุ สาธุ

(ที่มา : คำถาม-คำตอบ ปัญหาทางพระพุทธศาสนา เล่ม ๒
โดย อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ, มหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิมพ์,
พิมพ์ครั้งที่ ๒, หน้า ๕๐-๕๑)


เทียน รวมคำสอน “อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=49286
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
ลูกโป่ง
บัวแก้ว
บัวแก้ว


เข้าร่วม: 01 ส.ค. 2005
ตอบ: 4089

ตอบตอบเมื่อ: 09 มิ.ย.2008, 11:49 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ...คุณ กุหลาบสีชา

ธรรมะสวัสดีค่ะ

ยิ้ม ยิ้มแก้มปริ ทักทาย
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง