Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 นาถกรณธรรม ๑๐ ประการ : พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 08 มิ.ย.2007, 8:26 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

นาถกรณธรรม ๑๐ ประการ
โดย พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานครนาถกรณธรรม แปลว่า ธรรมอันเป็นที่พึ่งของคนในโลกนี้ อันเป็นหลักการสำคัญของการครองชีวิตตามหลักของ อตตา หิ อตตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน แต่ตนที่จะเป็นที่พึ่งของตนได้ ก็ต่อเมื่อตัวตนบุคคลนั้นต้องมีคุณธรรมเป็นหลักในการพึ่งของตน ตอนต้นของพระสูตรนำไปสู่องค์ธรรม พระพุทธเจ้ารับสั่งแก่ผู้ฟังในขณะนั้นคือพระภิกษุ ว่า

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่ง อย่าอยู่โดยไม่มีที่พึ่ง เพราะตถาคตสงสารเธอทั้งหลาย จึงขอให้เธอทั้งหลายอยู่อย่างมีที่พึ่งเถิด อย่าอยู่โดยไม่มีที่พึ่งเลย เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง จงมีธรรมเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย

ดังนั้น พอมองจากองค์ธรรม เราจะพบว่าทรงจำแนกอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการไปโดยนัยยะหนึ่งนั้นเอง คือ

๑. สีล

ความสำรวมระวังรักษากาย วาจาของตนให้สุจริต คือดีงามไม่มีโทษ รักษาระเบียบวินัย สามารถครองชีวิตไม่ผิดกฏหมาย นั่นคือ การครองชีวิตอย่างปกติภาพ ปกติสุข ไม่ทำตนและคนอื่นให้เดือดร้อน

๒. พาหุสจฺจ

การศึกษาสดับตรับฟังมาก คือมีประสบการณ์จากผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัส ทรงจำแม่น นำมาคิดจนมีความเข้าใจในสิ่งสัมผัสเหล่านั้นมากขึ้น

๓. กลฺยาณมิตฺตตา

คบหาสมาคมกับคนดี ที่แสดงให้เห็นว่าเขามีความรัก หวังประโยชน์ มุ่งอุปการะคุณต่อตน และพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน คือเห็นกันเมื่อไข้ ให้กันเมื่อทุกข์ ไม่ทอดทิ้งกันยามยาก

๔. โสวจสสตา

ความเป็นคนมีอัธยาศัยอ่อนโยน พร้อมที่จะยอมรับ นับถือ เชื่อฟังคนอื่น จนกลายเป็นคนมีลักษณะว่าง่ายสอนง่าย ทำความเข้าใจอะไรกันได้โดยง่าย ช่วยให้คนอื่นพร้อมที่จะให้การส่งเสริม จัดเป็นคุณลักษณะนิสัยที่ดึงสิ่งซึ่งดีงามมาสู่ตน

๕. กิงฺกรณีเยสุ ทุกฺขตา

มีความสามารถหมั่นขยันในการศึกษาเล่าเรียน ทำธุระหน้าที่ปฏิบัติภารกิจที่ตนรับผิดชอบ มีปัญญาเป็นเครื่องมือในการพิจารณา ไตร่ตรอง เลือกเฟ้น สามารถทำหน้าที่ของตนให้ประสบความสำเร็จ

๖. ธมฺมกามตา

มีความพอใจยินดีใส่ใจในธรรม คือ ความดีงามถูกต้อง สามารถเคลื่อนไหวไปตามกระแสของกุศลธรรม มีความสนใจพอใจที่จะศึกษาค้นคว้า จนเข้าถึงลักษณะของนักปราชญ์ ที่ไม่รู้จักอิ่มในการศึกษาปฏิบัติธรรม อย่างไฟที่ไม่อิ่มด้วยเชื้อ ทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำ

๗. วิริยารมฺภ

มีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันบาป ขจัดบาป เสริมสร้างความดี รักษาความดี มีความบากบั่นมั่นคงเป็นนิตย์

๘. สนฺตฏฐี

ความสันโดษยินดีในสิ่งที่ตนได้มา มีอยู่ในครอบครอง และในการบริโภคใช้สอยไปตามเหมาะควร ไม่มากไม่น้อยเกินไป

๙. สติ

ความระลึกได้ ระลึกทัน นึกออก ตามสมควรแก่กรณีของอารมณ์ที่ตนระลึก มีกำลังมากพอต่อการขจัดความเผอเรอ หลงลืมพลั้งพลาด นั่นคือ ความไม่ประมาท

๑๐. ปญฺญา

ความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ มองสิ่งทั้งหลายจะแยกกันอยู่หรือรวมกันอยู่ตามความเป็นจริง

นาถกรณธรรมเหล่านี้ พึงสังเกตว่าคือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการในรูปของธรรมปฏิบัติ ท่านเรียกว่า พหุปการธรรม คือ ธรรมที่มีอุปการะมาก

ที่ในแง่ของความเป็นจริงแล้ว การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามสถานะของอริยะสัจ ๔ ล้วนแต่เป็นพหุปการธรรมด้วยกันทั้งนั้น หลักธรรมเหล่านี้จะเอิ้อประโยชน์แก่คนในรูปเป็นที่พึ่งได้หรือไม่ กลับไปอยู่ที่เขามีธรรมเหล่านี้มากพอต่อการให้ตนได้พึ่งหรือไม่ เหมือนกับการมีสติมากพอต่อการช่วยในขณะนั้น หาใช่เพราะธรรมพึ่งไม่ได้ไม่ ดังนั้นเมื่อพูดถึงกรณีนี้ ท่านยกตัวอย่างในภาคปฏิบัติจนเกิดผลตามที่ตนต้องการว่า

พระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนร่มใหญ่ป้องกันผู้กั้นร่มไม่ให้เปียกฝนในเวลาฝนตกฉะนั้น

สาธุ สาธุ สาธุ


ที่มา : พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) วัดบวรนิเวศวิหาร
หนังสือโลกและชีวิตในวิถีแห่งธรรม, หน้า ๑๕๙-๑๖๑.

ดอกไม้ รวมคำสอน “พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=47886
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
ลูกโป่ง
บัวแก้ว
บัวแก้ว


เข้าร่วม: 01 ส.ค. 2005
ตอบ: 4089

ตอบตอบเมื่อ: 11 มิ.ย.2007, 9:57 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ...คุณกุหลาบสีชา

เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ

ธรรมะสวัสดีค่ะ

ดอกไม้ ดอกไม้ ดอกไม้
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
dd
บัวเริ่มพ้นน้ำ
บัวเริ่มพ้นน้ำ


เข้าร่วม: 17 มิ.ย. 2008
ตอบ: 179
ที่อยู่ (จังหวัด): overseas

ตอบตอบเมื่อ: 30 ก.ค.2008, 1:15 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ สาธุ สาธุ
 

_________________
ศีล ๕ รักษาตนไม่ให้เกิดในอบายภูมิ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง