Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 “ดี แชนแนล” สถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนา ๒๔ ชั่วโมง อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ก้อนดิน
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 07 ก.ค. 2004
ตอบ: 623

ตอบตอบเมื่อ: 12 ธ.ค.2006, 9:39 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

“ดี แชนแนล”
สถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนา ๒๔ ชั่วโมง


มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ เปิดทีวีธรรมะ ดี แชนแนล (D Channel) สถานีพระพุทธศาสนา ๒๔ ชั่วโมง ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก เพื่อให้เป็นสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ได้เรียนรู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างสรรค์ให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้สังคมไทยมีความมั่นคงแข็งแรง

นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ กล่าวว่า ดี แชนแนล สื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแผ่ธรรมะให้แก่คนไทยทุกเพศทุกวัยเพื่อให้ธรรมะเข้าไปอยู่ในใจของทุกคนในครอบครัว มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ จึงดำเนินการจัดทำสถานีโทรทัศน์ช่องธรรมะ ดี แชนแนล ด้วยการยึดหลักการนำเสนอแก่นแท้ทางพุทธศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เผยแผ่พุทธศาสนาอย่างเข้าถึงชนทุกหมู่เหล่า

สำหรับรูปแบบรายการทางพุทธศาสนาที่นำเสนอโดย ดี แชนแนล แบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อหลัก คือ ๑. เรื่องราวของศาสนสถาน ๒. เรื่องราวของศาสนพิธี ๓. เรื่องราวของศาสนบุคคล ๔. เรื่องราวของศาสนธรรม

Image

รายการธรรมะของช่องพุทธศาสนา ดี แชนแนล ออกอากาศทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก ด้วยระบบการส่งสัญญาณแบบดาวเทียม และเคเบิลทีวี เพื่อให้ประชาชนชาวพุทธ สามารถเรียนรู้และสัมผัสธรรมะได้ทุกวันทุกเวลา

ตลอดระยะเวลาออกอากาศ ๒๔ ชั่วโมง ของช่องพระพุทธศาสนา ดี แชนแนล มีการนำเสนอกิจกรรมของสมเด็จพระสังฆราช และคณะสงฆ์ ข่าวสารกิจกรรมสร้างสรรค์ทางพุทธศาสนา การบรรยายธรรมเทศนาโดยพระเถระ บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร บทสวดทำวัตรเช้าและวัตรเย็น การฝึกนั่งวิปัสสนาสมาธิ ตลอดจนการสนทนาเรื่องทางธรรมกับพระสงฆ์ และบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสาขาอาชีพต่างๆ

ตัวอย่าง รายการทางสถานีมีดังนี้

๑. เวทีธรรม เป็นรายการเทศนาธรรม โดยหยิบยกประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอให้แก่พุทธศาสนิกชน โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เจ้าอาวาสวัดชลประธานรังสฤษฎ์ และ พระพรหมโมลี (สมศักดิ์) รองอธิการบดี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

๒. คนจนพอดี เศรษฐีพอเพียง เป็นรายการสนทนาธรรมในเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดย ท่านเจ้าคุณศรีญาณโสภณ รองเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

๓. พุทธปณิธาน เป็นการนำเสนอสาระหลักธรรมที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดย ท่านเจ้าคุณศรีญาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

๔. ธรรมปฏิสันถาร เป็นรายการที่นำเสนอการเทศนาเปรียบเทียบสังคมในปัจจุบัน กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศนเทพวราราม

Image

๕. ทันกระแสธรรม เป็นการนำเสนอข่าวตลอดจนเรื่องราวของสังคมที่เกิดขึ้น มาพูดคุยในเชิงพระพุทธศาสนา โดย พระมหาต่วน สิริธฺมโม วัดมหาธาตุ และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

๖. ธรรมะจากวัดธรรมมงคล เป็นรายการเทศนาธรรมจาก หลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล

๗. พุทธปัญญาภิรมย์ เป็นรายการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับธรรมะในชีวิตประจำวัน และความสำคัญของพุทธศาสนา โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

๘. ธรรมวิปัสสนา เป็นรายการสนทนาเรื่องราวของการทำวิปัสสนา ประโยชน์จากการทำวิปัสสนา ฯลฯ โดย พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

๙. อานุภาพธรรมรัตนะ เป็นรายการเทศนาธรรมโดย พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ ซึ่งหัวข้อในการแสดงธรรมนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ที่ท่านได้รับเชิญไปบรรยายธรรม

๑๐. ห้องสมุดธรรมะ เป็นรายการแนะนำและเผยแผ่หนังสือธรรมะที่มีคุณค่า พร้อมทั้งการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราวในหนังสือธรรมะแต่ละเล่มที่แขกรับเชิญในรายการเคยอ่านศึกษาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต แขกรับเชิญ อาทิ เสถียรพงษ์ วรรณปก, คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์, ดร.สนอง วรอุไร, นิดดา หงษ์วิวัฒน์, บัญชา เฉลิมชัยกิจ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, อนัญญา เที่ยงแท้ เป็นต้น

Image

๑๑. ธรรมะกับคนดัง เป็นรายการสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นการเปิดมุมมองทางด้านพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและทันสมัย ด้วยการเชิญบุคคลผู้มีชื่อเสียงมาพูดคุยถึงเรื่องราวประสบการณ์ดีๆ และแง่คิดมุมมองในการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา อาทิ พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, แทนคุณ จิตต์อิสระ, เทวัญ ทรัพย์แสนยากร, ดวงตา ตุงคะมณี, ดารณีนุช โพธิปิติ, นาตาชา คอฟแมน, วรรณพร ฉิมบรรจง เป็นต้น

๑๒. ธรรมะกับนักบริหาร เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวของนักบริหารจากหลากหลายวงการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับธรรมะในการบริหารงานธรรมะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงคติธรรมของนักบริหาร อาทิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ศ.ระพี สาคริก, ดร.กระแส ชนะวงศ์, สุลักษณ์ ศิวลักษณ์, พ.ญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์, ศ.ดร.นพ เทพนม เมืองแมน, ดร.ระวี ภาวิไล, ดร.ปาริชาติ สถาปินานนท์, คุณหญิงเอื้อปราณี เจียรวนนท์, ปองพล อดิเรกสาร เป็นต้น

Image

อย่างไรก็ตาม หากท่านที่ประสงค์จะสนับสนุนสถานีพระพุทธศาสนา ๒๔ ชั่วโมง พร้อมจัดทำเป็นตัววิ่งให้ในรายการเป็นรายเดือน สอบถามรายละเอียดได้ที่

มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ
โทร. ๐-๒๖๗๐๘๕๓๐, ๐๘-๖๓๐๘-๗๑๙๑


หรือโอนเงินเข้า
ธนาคารกสิกรไทย สาขากล้วยน้ำไท บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ”
เลขที่บัญชี ๗๑๒-๒-๔๑๑๕๙-๖
.......................................................................

หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 12/12/2006
เรื่อง สุทธิคุณ กองทอง/ภาพ ชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์
 


แก้ไขล่าสุดโดย ก้อนดิน เมื่อ 28 มิ.ย.2007, 2:57 pm, ทั้งหมด 3 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ก้อนดิน
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 07 ก.ค. 2004
ตอบ: 623

ตอบตอบเมื่อ: 27 มิ.ย.2007, 10:47 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ดี แชนแนล (D Channel) ทีวีออนไลน์ ๒๔ ชั่วโมง
http://my.truelife.com/liveTV/liveTVViewer.jsp?channelAt=18
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ทศพล
บัวเริ่มพ้นน้ำ
บัวเริ่มพ้นน้ำ


เข้าร่วม: 10 ก.พ. 2008
ตอบ: 153
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 01 พ.ค.2008, 7:48 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุครับ

เป็นช่องที่ดีนะครับ

อนุโมทนาด้วยครับ สาธุ
 

_________________
"ธรรมทาน คือ ทานอันสูงสุด"
"ผู้ที่ฝึกจิต ย่อมนำความสุขมาให้"

http://www.wimutti.net
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัวMSN Messenger
ฌาณ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 23 ก.ค. 2008
ตอบ: 1145
ที่อยู่ (จังหวัด): หิมพานต์

ตอบตอบเมื่อ: 20 ก.ย. 2008, 11:47 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ
 

_________________
ผมจะพยายามให้ได้ดาวครบ 10 ดวงครับ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง