Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 โครงการบรรพชาสามเณรฯ ปี ๕๑ รุ่นที่ ๒ (ทำดีให้พ่อหลวง) อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
อหิงสการ
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 03 มี.ค. 2006
ตอบ: 46
ที่อยู่ (จังหวัด): วัดเนรัญชราราม

ตอบตอบเมื่อ: 30 ม.ค. 2008, 12:59 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบนบรรพชาสามเณร_resize_resize.jpg


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๕๑ รุ่นที่ ๒
ถวายเป็นพระราชกุศล ( ทำดีให้พ่อหลวง )
ณ วัดเนรัญชราราม ตำบลชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
วันที่ ๒ – ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ชื่อโครงการ

“โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน” ถวายเป็นพระราชกุศล ( ทำดีให้พ่อหลวง )


๒. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในสภาพของสังคมทุกวันนี้ ในปัจจุบันเยาวชนทั้งหลายส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกวิธีตามหลักศีลธรรมอันเป็นไปเพื่อความสงบสุข ทำให้ไม่รู้ว่าตนเองนั้นเกิดมาเพื่ออะไร? เป้าหมายอันเป็นที่ตั้งของการดำรงชีวิตที่แท้จริงอยู่ไหน? สิ่งที่พวกเราทุกคนต่างแสวงหาและสิ่งที่ควรได้ คืออะไร? และสิ่งที่ดีและไม่ดีคืออะไรต่างกันอย่างไร? สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของสังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้เยาวชนทั้งหลายส่วนใหญ่ต้องหลงไปกับสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกไม่ควร ก่อให้เกิดปัญหาในเบื้องปลายอันแก้ยากตามมา ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ สิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่จำเป็น และไม่จำเป็นในตัวของมันเอง ฉะนั้นการใช้สิ่งที่จำเป็นและละสิ่งที่ไม่จำเป็นคือหนทางออกของทุกวันนี้ และด้วยปัญหาต่างๆเหล่านี้จึงสร้างความหนักใจให้กับคุณพ่อคุณแม่คน และครู-อาจารย์และผู้บริหารบ้านเมืองในทุกระดับชั้น

ปัญหาที่พบมากที่สุดในปัจจุบันนั้นส่วนมากเกิดจากสาเหตุคือคนขาดศีลธรรมและจริยธรรมในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติดให้โทษอย่างเช่นยาบ้า กัญชา สุรา ยาอี เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นปัญหาหลักของสังคมและประเทศชาติอยู่ในปัจจุบันนี้โดยได้แพร่กระจายมากในหมู่เยาวชนของชาติ ทั้งในชุมชนเมืองและตามต่างจังหวัด ซึ่งในวัยอยากรู้และอยากลองนี้ เป็นเรื่องที่อันตรายที่สุด พวกเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่หารู้ไม่ว่าเยาวชนเหล่านี้ ใครเป็นอย่างไร แต่เพื่อเป็นการป้องกันให้เยาวชนเหล่านี้ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งมวล จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะกระทำตัวเป็นผู้บอกทางเดินให้เยาวชนได้รู้จักโทษของสิ่งไม่ดีเหล่านั้น
ทางคณะสงฆ์ เนรัญชราราม ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล ส่วนราชการและองค์การบริหารเทศบาลอำเภอชะอำ ตลอดถึงชุมชนในละแวกวัด ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และการทำดีทางพระพุทธศาสนาให้เกิดเจริญงอกงามในจิตใจของเยาวชนทั้งหลาย ทั้งฝึกฝนเยาวชนให้เป็นเด็กดีและลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของคุณครู อาจารย์ เป็นคนดีของสังคมทุกๆคนเพื่อประเทศชาติ และเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธศาสนาโดยมีความดีเป็นเบื้องต้น ละความชั่วเป็นเบื้องกลาง ทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นที่สุด พร้อมทั้งยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการต่อยอดความดีที่พึงควรปฏิบัติ แก่เหล่าเยาวชนเองในอนาคตสืบไป.


๓. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ( ทำดีให้พ่อหลวง )
๒. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของเยาวชนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วง
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน
๓. เพื่อปลูกสร้างสิ่งที่ดีทางคุณธรรมทางศาสนาเพื่อเยาวชน
๔. เพื่อพัฒนาการสำหรับเยาวชนให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีได้อย่าง
เหมาะสม
๕. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงามทางพระศาสนา อันเป็นทาง
แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากการเข้าค่ายอบรม
๗. เพื่อเผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชน


๔. เป้าหมาย

๑. ด้านคุณธรรม

๑.๑. สอนธรรมะให้กับเยาวชนเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของ
เยาวชนได้
๑.๒. ปลูกสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาการด้านต่างๆของเยาวชนและประชาชน
โดยทั่วไป
๑.๓. นำเยาวชนให้รู้จักประหยัดอดออมและการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน
๑.๔. ฝึกเยาวชนให้รู้จักมีความเข้มแข็งอดทนต่อสิ่งเร้าที่มากระทบสัมผัส
(เน้นทางด้านจิตใจเป็นส่วนใหญ่)
๑.๕. นำธรรมะคำสอนขององค์พระศาสดามาเผยแผ่สู่ประชาชนทั่วไป


๒. ด้านปริมาณ

๒.๑. รับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง ๙ – ๑๔ ปี
๒.๒. จำนวนผู้บวชขึ้นอยู่กับศักยภาพอันวัดพึ่งจะมีรับได้ (ประมาณ ๘๑ รูป)
๒.๓. อัตราส่วนพี่เลี้ยงโดยเฉลี่ย ๒ : ๑๐


๕. ลักษณะของโครงการ

“เป็นโครงการส่งเสริมด้านต่างๆ ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย”


๖. วิธีดำเนินการ

๑. ตั้งคณะกรรมการโดยประชุมสงฆ์ภายในวัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นประธาน
๒. ติดต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนราชการและเอกชน ตลอดจนชุมชนละแวกวัด
๓. ติดต่อวิทยากรและพระอาจารย์พี่เลี้ยง
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดได้ทราบ
๕. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่างๆ และสื่อทางอินเตอร์เน็ตและ สื่อทีวี
๖. ประกาศรับสมัครเยาวชนอายุ ๑๑ – ๑๕ ปี เข้ารับการอบรม
๗. ประเมินการใช้จ่ายและจัดหางบประมาณ
๘. เตรียมสถานที่ดำเนินการ

๗. หลักสูตรและแนวการสอน

ภายในการเข้ารับการอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนั้น ได้จัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน แบบบูรณาการโดยการเรียนนั้นต้องเน้นการนำเอาความรู้ต่างๆทั้งด้านพุทธศาสนาและความรู้ทั่วไป อันเป็นประโยชน์ต่อสามเณรทุกรูป โดยเข้าเรียนทั้งภาคทฤษฏี กับ ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. ภาคทฤษฏี แบ่งออกเป็น ๓ วิชา
- พุทธประวัติ
- ธรรมะ
- ศาสนพิธี /คิหิปฏิบัติ

๒. ภาคปฏิบัติ
- ทำวัตรสวดมนต์
- ฝึกกรรมฐาน สมาธิภาวนา เดินจงกรม
- ฝึกมารยาทอันชาวพุทธพึงจะมี
- ฝึกความกล้า วาทศิลป์

๓. ภาคกิจกรรม
- กิจกรรมสามัคคี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
- กิจกรรมสามัคคี ถามตอบปัญหาธรรมะ
- กิจกรรมพิเศษ ช่วงเวลา ๑๙.๐๐ เป็นต้นไป โดยมีวิทยากรพิเศษมาบรรยายถวายความรู้แด่เหล่าสามเณร


๘. สถานที่

วัดเนรัญชราราม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐ โทร.๐๓๒-๔๗๑๑๑๕
๙. ระยะเวลาดำเนินการ

๑. เริ่มโครงการ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑
๒. ฝึกอบรมธรรมทายาทก่อนบวช ๑ วัน (ปรับเวลาโครงการ ตามความเหมาะสม)
๓. ฝึกอบรมหลังจากบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ๗ วัน (ปรับตามความเหมาะสม)


๑๐. งบประมาณ

งบประมาณ บาท


๑๑. แหล่งที่มาของงบประมาณ

๑. ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
๒. ทางวัดผู้จัดอบรม
๓. องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลตำบลและชุมชน
๔. อื่นๆ


๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. พระครูเกษมวัชราทร (เจ้าอาวาสวัดเนรัญชราราม)
๒. พระอดิเรก อติเรกลาโภ ผู้รับผิดชอบในส่วนของโครงการดำเนินการ(หัวหน้าโครงการฯ)
๓. คณะภิกษุสงฆ์วัดเนรัญชราราม
๔. องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๕. สถานีตำรวจ อำเภอชะอำ
๖. องค์กรบริหารส่วนชุมชน
๗. อื่นๆ๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สถาบันศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันเพื่อพัฒนาเยาวชน ปลูกสร้างจิตสำนึกในด้านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม และสามารถที่จะนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเยาวชนทั้งหลายได้ อันเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาทางสังคมได้ในทางหนึ่ง ที่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายต้องช่วยกันสอดส่องดูแล และหาหนทางให้กับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้รู้ ได้ยิน ได้เห็นในสิ่งที่ควรเห็น และควรรู้ อย่างหัวข้อที่ได้นำมาแสดงดังต่อไปนี้
- เยาชนตระหนักถึงพระคุณของแผ่นดิน บิดามารดา และครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณทั้งหลาย
- เยาวชนสามารถที่จะเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไม่มากก็น้อย
- เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม
- เยาวชนสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
- เยาวชนได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยได้อย่างภาคภูมิใจ
- เยาวชนมีใจเป็นสมาธิ เยือกเย็นและเห็นโทษของสิ่งเสพติดและห่างไกลจากสิ่งเสพติดมากขึ้น
- ทำให้วัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางแห่งความสามัคคีและมีบทบาทในด้านศีลธรรม จริยธรรม

“บวชสักครั้ง เพื่อแทนคุณ ของพ่อแม่

ศึกษาเพื่อ เผยแผ่ธรรม นำสดใส

ครั้งหนึ่งเคย ศึกษาธรรม นำสุขใจ

เป็นคนใหม่ ลูกที่ดี มีศีลธรรม”


สถานที่ติดต่อ : วัดเนรัญชราราม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐
พระครูเกษมวัชราทร (เจ้าอาวาสวัดเนรัญฯ)
พระอดิเรก อติเรกลาโภ (หัวหน้าโครงการดำเนินการฯ)
โทร. ๐๓๒-๔๗๑๑๑๕ , ๐๘๙-๐๒๗๗๘๘๑
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ปี ๕๑ รุ่นที่ ๒ ถวายเป็นพระราชกุศล (ทำดีให้พ่อหลวง)
“ ศึกษาปฏิบัติธรรมตามแนววิถีพุทธเพื่อส่งเสริมศาสนา สังคมและวัฒนธรรมไทย ”
ณ วัดเนรัญชราราม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๒ - ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑
ในการบรรพชาครั้งนี้ เยาวชนจะได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมะแบบบูรณาการ คือ สามารถที่นำความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพระพุทธศาสนาและทางชีวิตความเป็นจริงของโลก มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เปิดทรรศนะคติใหม่ให้กว้างขวางด้วยการนำความเป็นจริงในโลกปัจจุบันมาตีแผ่
o ศึกษาและปฏิบัติธรรมะ ในเบื้องต้น
o แนะแนวการศึกษาโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
o กิจกรรมบรรยายพิเศษ ช่วงค่ำของทุกวัน

สำหรับเยาวชนที่เข้าโครงการ ! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
หากผู้ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร รูปละ ๕๐๐ บาท และสามารถเดินทางมาถวายผ้าไตรด้วยตนเองได้ที่ วัดเนรัญฯ

ติดต่อสอบถามได้ที่ : สำนักงานเจ้าอาวาสวัดเนรัญชราราม โทร. 032-471115 พระอดิเรก อติเรกลาโภ (หัวหน้าโครงการฯ) โทร. 089-0277881 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ช่วยสนับสนุนโครงการได้ที่
o ธนาณัติ “ พระอดิเรก อติเรกลาโภ” วัดเนรัญชราราม
ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 ( ไปรษณีย์ชะอำ)
o ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขา ชะอำ
ชื่อบัญชี “ พระอดิเรก อติเรกลาโภ”
เลขที่บัญชี 717-0-07536-9

* หมายเหตุ : เมื่อท่านได้สนับสนุนโครงการแล้ว โปรดแจ้งให้ทราบที่หัวหน้าโครงการฯ เพื่อทางวัดจะได้จัดส่งอนุโมทนาบัตรและเกียรติบัตรไปให้.
 

_________________
สวัสดีชาวโลกผู้ประพฤติธรรมอันเป็นสุข
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง