Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ท่องแดนธรรม “วัดพุทธปทีป” ประทีปธรรม...กลางกรุงลอนดอน อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ก้อนดิน
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 07 ก.ค. 2004
ตอบ: 623

ตอบตอบเมื่อ: 02 พ.ย.2007, 8:15 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

ท่องแดนธรรม “วัดพุทธปทีป” ประทีปธรรม...กลางกรุงลอนดอน

วัดไทยในสหราชอาณาจักร (Thai Buddhist Temple in the United Kingdom) คือ ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท โดยคณะพระธรรมทูตไทย สายประเทศอังกฤษ ปฏิบัติศาสนกิจให้เป็นไปตามนโยบายของคณะสงฆ์ไทย มีภารกิจสำคัญคือ การสงเคราะห์ชุมชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้านศาสนธรรมและศาสนพิธีที่เหมาะสม ทั้งนี้โดยยึดหลักความสามัคคีเป็นสำคัญ

ในพุทธศตวรรษที่ ๒๕ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้นมา ศาสนาพุทธเริ่มเป็นที่สนใจของชาวยุโรปอย่างกว้างขวาง ความเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันตกเปลี่ยนไป เน้นที่ความเชื่อของปัจเจกบุคคลมากขึ้น ทำให้ศาสนาพุทธเป็นที่ดึงดูดใจ จากการที่มีข้อพิสูจน์ให้พิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง มีการตั้งองค์กรทางพุทธศาสนาระดับโลกโดยชาวพุทธจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ รวม ๒๗ ประเทศ ที่ประเทศศรีลังกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ ในชื่อ องค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

พุทธศาสนาเข้าสู่อังกฤษครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๘ โดย J.R. Jackson เป็นผู้ก่อตั้งพุทธสมาคมในอังกฤษ และ Charls Henry Allen Bernett ผู้ซึ่งต่อมาบวชเป็นพระภิกษุในพม่า มีฉายาว่า “อานันทเมตเตยยะ” เป็นพระภิกษุชาวอังกฤษคนแรก คณะสงฆ์ไทยส่งคณะทูตไปเผยแผ่ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ และได้สร้างวัดไทยชื่อ วัดพุทธปทีป ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

Image

สำหรับประวัติการตั้งวัดนั้น เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา พระราชสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.๙) และพระมหาวิจิตร ติสฺสทตฺโต วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้รับอาราธนาให้เดินทางไปทำการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ณ พุทธวิหารแฮมสเตท กรุงลอนดอน โดยสังฆสมาคมแห่งประเทศอังกฤษ เป็นฝ่ายดำเนินการ และครั้งนั้นนับเป็นโอกาสทอง และเป็นประวัติศาสตร์ที่พระพุทธศาสนาสายปฏิบัติ ได้ถูกนำไปประดิษฐานในโลกตะวันตกเป็นครั้งแรก

ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน ได้มีการประชุมกลุ่มคนไทยและนักเรียนไทย ในกรุงลอนดอน เพื่อปรึกษาหาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืน ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เรื่องจัดตั้งวัดไทยขึ้นที่กรุงลอนดอน โดยต่อมามหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทยเห็นด้วยในหลักการ จึงได้ระดมทุนทรัพย์จัดสร้างวัดไทยในกรุงลอนดอนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในประเทศอังกฤษ
๒. เพื่อสงเคราะห์คนไทยในทางศาสนกิจ และ
๓. เพื่อเผยแผ่เกียรติคุณของคณะสงฆ์ไทยและประเทศไทย


Image

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเปิดป้ายวัด และพระราชทานพระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย ประดิษฐานไว้เป็นพระประธานประจำที่วัด และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า พระราชทานนามพระอารามแห่งนี้ว่า “วัดพุทธปทีป”

ดังมีกระแสพระราชดำรัสว่า “น่าอนุโมทนายินดีอย่างยิ่ง ที่คนไทยมีศรัทธาและความพร้อมแรงพร้อมใจกันมาสร้างวัดขึ้นในประเทศอังกฤษได้สำเร็จเป็นปึกแผ่น วัดพุทธปทีปนี้จึงมีความสำคัญมาก คือนอกจากจะเป็นที่ศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นนิมิตหมายของชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทยที่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่ง ควรอย่างยิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายจะตั้งใจถนอมรักษาไว้และทำนุบำรุงให้ถาวรวัฒนายั่งยืนไป พร้อมทั้งพยายามปฏิบัติตัว ปฏิบัติใจให้สุจริตเป็นธรรมตามแบบแผนของพุทธมามกะ เพราะพระพุทธศาสนาช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดความสุขสงบร่มเย็น เมื่อบุคคลในชาติมีความสุขสงบร่มเย็น ก็จะทำให้อนาคตของชาติสว่างแจ่มใสและเจริญมั่นคงอย่างแท้จริง”

ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ พระอุโบสถทรงไทยหลังแรกในทวีปยุโรป ลักษณะเป็นอาคารจตุรมุขแบบกึ่งตรีมุขตามอย่างศิลปะสถาปัตยกรรมไทย ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙ เมตร และมีกำแพงแก้วรอบอุโบสถ มีห้องใต้ดินเป็นโถงใหญ่สำหรับใช้เป็นห้องสมุด และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การออกแบบอาคาร สถาปนิกได้คำนึงถึงสภาพภูมิอากาศและกฎหมายการก่อสร้างอาคารของประเทศอังกฤษ เช่น หน้าต่างออกแบบโดยใช้รูปแบบวิมานเพื่อขยายพื้นที่รับแสง ที่สะท้อนงานศิลป์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวต่างชาติ

Image

เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง นายประเวศ ลิมปรังษี ใช้งบประมาณราว ๔๐ ล้านบาท สร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ ภายในพระอุโบสถตระการตาไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่า ที่หาได้ยากยิ่งในภาคพื้นยุโรป โดยการรังสรรค์ผลงานของจิตรกรชื่อดัง อาทิเช่น “เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ปัญญา วิจินธนสาร, สมภพ บุตรราช และปาง ชินสาย” เป็นต้น ทำให้สื่อหลายแขนงในอังกฤษ ได้ติดต่อขอถ่ายทำสารคดีเชิงพุทธศิลป์กันอย่างแพร่หลาย

อย่างไรก็ตามแต่เดิมนั้น วัดพุทธปทีป มีอาคารคือบ้านหลังใหญ่สำหรับทำเป็นที่พักสงฆ์ ๑ หลัง และบ้านหลังเล็กอีก ๑ หลัง มีบริเวณคลอบคลุมพื้น ๑๐ ไร่เศษ มีสระน้ำ มีป่าไม้สำหรับทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในฤดูร้อน ครั้นต่อมาทางวัดได้จัดให้มีกิจกรรมหลายประการ โดยเฉพาะการจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย ให้แก่เยาวชนไทยที่เติบโตในประเทศอังกฤษ คณะพระธรรมทูตเห็นว่ามีเยาวชนให้ความสนใจมากขึ้น จึงได้จัดตั้ง “โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพุทธปทีป” ขึ้น โดยมีอาคาร ๒ หลัง จำนวน ๙ ห้อง ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน ๑๕๐ คน

Image

วัดพุทธปทีป เปรียบเสมือนประทีปธรรมดวงแรกเริ่ม ที่ได้ปักลงไว้ในกรุงลอนดอน นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ เป็นต้นมา ปัจจุบันมีอายุครบ ๔๐ ปีเต็ม (เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙) มีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน ๙ รูป ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ คณะพระธรรมทูตได้จัดตั้งวัดขึ้นอีก โดยให้ชื่อว่า “วัดธรรมปทีป กรุงเอดินเบอระ” เป็นประทีปธรรมดวงที่สอง ที่ถูกปักลงที่กรุงเอดินเบอระ สก๊อตแลนด์ มีพระสงฆ์ ๓ รูป อยู่จำพรรษาปฏิบัติศาสนกิจสงเคราะห์ชุมชนชาวไทยและชาวสก๊อตแลนด์จนปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ นี้ คณะกรรมการวัดพุทธปทีป ได้จัดงานถวายผ้าพระกระฐินพระราชทาน และงานลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จทอดกฐินพระราชทาน

Image


หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก - 2 พฤศจิกายน 2550 05:03 น.
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง