เนื้อหาทั้งหมดที่ท่านจะอ่านต่อไปนี้ คัดลอกจากหนังสือ ผลไม้ในสวนธรรม ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพุทธวจนะของพระพุทธเจ้า และหลักคำสอนย่อๆ ของพระอริยสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่จริงเนื้อหาของหนังสือดังกล่าวได้นำออกมาเผยแผ่ในเว็บบอร์ด ลานธรรมเสวนา ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งคัดลอกและนำมาเผยแผ่โดย คุณธารน้ำใส ผู้จัดทำพิจารณาเห็นว่าการอ่านข้อความในกระทู้นั้นอาจจะไม่สะดวก จึงรวบรวมจัดทำเป็นฉบับเว็บไซต์ หรือ E-Book เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกการอ่าน

คลิกอ่าน

 
[ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]
อ่าน   Home