ราชธรรม ๑๐ ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญมาโดยสม่ำเสมอ ได้แก่ ทาน ศีล บริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน และความเที่ยงธรรม ราชธรรม ๑๐ ประการนี้เรียกว่า "ทศพิธราชธรรม"

................................

หน้าถัดไป >>

๑. ทาน l ๒. ศีล l ๓. บริจาค l ๔. ความซื่อตรง l ๕. ความอ่อนโยน l ๖. ความเพียร
๗. ความไม่โกรธ l ๘. ความไม่เบียดเบียน l ๙. ความอดทน l ๑๐. ความเที่ยงธรรม
--------------------------------------------------------------------------

ทศพิธราชธรรม

จาก
บทโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระภูมิพลมหาราช
เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนพรรษา ๕ รอบ
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

โดย
น.ส. วันเพ็ญ เซ็นตระกูล

ฉบับได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน
ประจำปี ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐
ประเภทภาพยนตร์ข่าวและสารคดี
.........................

 

HOME