ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

(๒) ภิกษุณี ในสมัยพุทธกาล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=57963
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  webmaster [ 26 ก.ย. 2013, 18:56 ]
หัวข้อกระทู้:  (๒) ภิกษุณี ในสมัยพุทธกาล

๑. พระปชาบดีโคตมีเถรี
เอตทัคคะในทางผู้รู้ราตรีนาน

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6731

๒. พระเขมาเถรี
เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญา

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6785

๓. พระอุบลวรรณาเถรี
เอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6765

๔. พระปฏาจาราเถรี
เอตทัคคะในทางผู้ทรงพระวินัย

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6788

๕. พระธรรมทินนาเถรี
เอตทัคคะในทางผู้เป็นธรรมกถึก

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6789

๖. พระนันทาเถรี
เอตทัคคะในทางผู้ยินดีในฌาน

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6790

๗. พระโสณาเถรี
เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6793

๘. พระสกุลาเถรี
เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6953

๙. พระภัททากุณฑลเกสาเถรี
เอตทัคคะในทางผู้ตรัสรู้ได้เร็วพลัน

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6954

๑๐. พระภัททกาปิลานีเถรี
เอตทัคคะในทางผู้มีบุพเพนิวาสญาณ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6955

๑๑. พระภัททากัจจานาเถรี
เอตทัคคะในทางผู้ทรงอภิญญา

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6958
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=43649

๑๒. พระกีสาโคตมีเถรี
เอตทัคคะในทางผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6764

๑๓. พระสิคาลกมาตาเถรี (พระสิงคาลมาตาเถรี)
มารดาของมาณพต้นตำรับทิศหก

เอตทัคคะในทางผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50294

๑๔. พระสุภาเถรี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8166

๑๕. พระอิสิทาสีเถรี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8165

๑๖. พระกุณฑลเกสีเถรี อดีตปรัชญาเมธี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57212

๑๗. พระปุณณิกาเถรี อดีตทาสในเรือนเบี้ย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50295

๑๘. พระอัมพปาลีเถรี อดีตนางคณิกา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50276

๑๙. พระอัฑฒกาสีเถรี อดีตนางโสเภณี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50278

๒๐. พระปทุมวดีเถรี (พระอภัยมาตาเถรี)
อดีตนางโสเภณีผู้เป็นศิษย์ของลูกชาย

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50329

๒๑. พระจาปาเถรี อดีตภรรยาของอุปกาชีวก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50357

๒๒. ภิกษุณีสามพี่น้อง น้องสาวของพระสารีบุตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50360

๒๓. พระสามาเถรี สหายของนางสามาวดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50406

๒๔. พระกุณฑลเกสีเถรี อดีตปรัชญาเมธี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57212

๒๕. พระโรหิณีเถรี ผู้เป็นปากเป็นเสียงให้สมณะทั้งหลาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57214

๒๖. พระสังฆมิตตาเถรี
ภิกษุณีรูปสุดท้ายในประวัติศาสตร์เถรวาท

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57241

๒๗. พระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรี พระเถรีผู้มีนัยน์ตาสวย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57989

๒๘. พระรูปนันทาเถรี ผู้บรรลุธรรมเพราะดูหนังชีวิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=58080

๒๙.


๓๐.

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/