ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คุณค่าทางวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=30760
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 09 เม.ย. 2010, 16:38 ]
หัวข้อกระทู้:  คุณค่าทางวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์

รูปภาพ

ประเพณีสงกรานต์ ฝังลึกในความรู้สึกและจิตใจของคนไทยมาช้านาน
ด้วยสายใยคุณความดีที่แฝงอยู่
จนสามารถสืบสานเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมสืบต่อกันมา ดังนี้คือ

คุณค่าประการที่ 1 ความรักความผูกพันในครอบครัว

คุณค่าประการที่ 2 ความเคารพกตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ

คุณค่าประการที่ 3 ความศรัทธาในการทำบุญให้ทาน

คุณค่าประการที่ 4 พิธีกรรมที่สง่างามสร้างความสัมพันธ์

คุณค่าประการที่ 5 สามัคคีคือพลังของชุมชน

คุณค่าประการที่ 6 ภาษาไทย : การสื่อความหมายที่ไพเราะ

คุณค่าประการที่ 7 การละเล่นและดนตรีพื้นบ้าน : ความสุข สุนทรียภาพ


:b39: คุณค่าประการที่ 1
ความรักความผูกพันในครอบครัว


นสงกรานต์ เป็นวันแห่งความรักความผูกพันของครอบครัวอย่างแท้จริง
สมัยก่อนพ่อแม่จะเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ลูกหลาน
พร้อมเครื่องประดับสำหรับตกแต่งไปทำบุญ
ลูกหลานจะเตรียมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ให้พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย
ได้สวมใส่หลังพิธีรดน้ำดำหัว ซึ่งเป็นความรัก ความห่วงใย
อันเกิดจากน้ำใสใจจริงที่สมาชิกในครอบครัวจะพึงให้แก่กัน

ปัจจุบัน เมื่อถึงวันสงกรานต์ ทุกคนจะกลับบ้านไปหาพ่อแม่
ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่
ความรักความผูกพันของแต่ละฝ่ายที่รินไหลผ่านสายน้ำ
จะเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กันและกันต่อการดำรงชีวิตอยู่ไป


:b39: คุณค่าประการที่ 2
ความเคารพกตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ


ในวิถีชีวิตไทย ไม่มีสิ่งใดจะประเสริฐกว่าความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ
สังคมไทยแต่เดิมมี ความผูกพันกับสมาชิกในครอบครัว
ทั้งต่อวงศาคณาญาติ และบรรพบุรุษ
เมื่อถึงวันสงกรานต์จึงเป็นวันที่จะได้แสดงความเคารพกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
ทั้งที่มีชีวิตอยู่ และล่วงลับไปแล้ว นอกเหนือ จากการปฏิบัติตามปกติ

การแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณที่ยังมีชีวิตอยู่
ปฏิบัติโดยการไปรดน้ำขอพรด้วยความเคารพและสำรวม
และการระลึกถึงพระคุณท่านที่ได้เลี้ยงดูอุ้มชูมาแต่เล็กจนโต

การระลึกถึงบรรพบุรุษ
มีพิธีบังสกุลอัฐิอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
เพื่อขอให้อานิสงส์แห่งผลบุญดังกล่าว
ช่วยให้ผู้ตายได้อยู่ในภพภูมิที่ดียิ่งขึ้น


:b39: คุณค่าประการที่ 3
ความศรัทธาในการทำบุญให้ทาน


เมื่อถึงวันสงกรานต์ แต่ละครอบครัวเตรียมของสำหรับทำบุญตักบาตร
พร้อมภาชนะอย่างดีที่สุดเท่าที่จะพึงมี แต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่
กอปรด้วยจิตใจอันเบิกบานบนความศรัทธาในคุณความดีแห่งการทำบุญให้ทาน
ซึ่งเป็นการเกื้อกูลสูงสุดของมนุษยชาติ เป็นการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ยังมีการปล่อยนกปล่อยปลา
อันเป็นวิธีการสร้างความเมตตาให้เกิดขึ้นด้วย
ศรัทธาในการทำบุญ เป็นเหตุให้ศาสนาเจริญรุ่งเรือง
สามารถสืบต่ออายุพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบัน


:b39: คุณค่าประการที่ 4
พิธีกรรมที่สง่างามสร้างความสัมพันธ์


พิธีกรรมที่สง่างามสร้างความสัมพันธ์ การตั้งใจกระทำความดี
เมื่อประกอบกับพิธีกรรมที่สูงส่ง และสง่างาม
ย่อมส่งผลถึงความสัมพันธ์ทางจิตใจอย่างลึกซึ้งทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ
ยิ่งเคารพนับถือมากพิธีกรรมที่จัดให้ยิ่งงดงามด้วยศิลปะและความหมายอันสูงค่า


:b39: คุณค่าประการที่ 5
สามัคคีคือพลังของชุมชน


ประเพณีสงกรานต์ ได้แฝงคุณค่าไว้อีกประการหนึ่งอย่างแยบคาย
คือ ความสามัคคีซึ่งจะเห็นได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มวันสงกรานต์
สมาชิกในครอบครัวร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน
เครื่องมือเครื่องใช้ร่วมมือร่วมใจกันตระเตรียมสิ่งของสำหรับไปทำบุญ
เป็นความสามัคคีภายในครอบครัว
ซึ่งจะเป็นผลให้สมาชิกรักใคร่ผูกพันกันมากขึ้น

เมื่อล่วงถึงวันสงกรานต์ มีการก่อเจดีย์ทราย
ซึ่งนอกจากเป็นการทำบุญแล้วยังแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชน
ในการที่จะทำนุบำรุงวัดในหมู่บ้านของตนให้เจริญยิ่งขึ้นอีกด้วย


:b39: คุณค่าประการที่ 6
ภาษาไทย : การสื่อความหมายที่ไพเราะ


ภาษาไทยนั้นงดงามทั้งสาระ ลักษณะและศัพท์สำเนียง
เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนที่มีภาษาเป็นของตนเอง
ซึ่งคิดขึ้นด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยโดยแท้
ลักษณะประการหนึ่งในการใช้ภาษาไทยของคนไทย
คือ การเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน ซึ่งจะพบได้ในประเพณีสงกรานต์
ที่เกี่ยวข้องกับ การละเล่นต่างๆ มีการใช้ถ้อยคำที่ลึกซึ้งกินใจ
และยังแฝงไปด้วยไหวพริบปฏิภาณในการคิดค้นโต้ตอบ
ให้ทันทั้งถ้อยคำและความหมายอีกด้วย


:b39: คุณค่าประการที่ 7
การละเล่นและดนตรีพื้นบ้าน : ความสุข สุนทรียภาพ


สิ่งที่ควบคุมไปกับงานบุญ ซึ่งเราพบเห็นอยู่เสมอ
ได้แก่ ดนตรีและการละเล่น
ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะอีกอย่างหนึ่งของคนไทย
ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ในประเพณีสงกรานต์
ดนตรีพื้นเมืองได้เข้าไปมีบทบาทอยู่หลายวาระด้วยกัน
เป็นที่น่าเสียดายว่าความรีบร้อนในยุคปัจจุบัน
ได้ทำลายสุนทรียภาพอันเกิดจากดนตรี
และควาสุขอันเกิดจากการแสดงและการละเล่นพื้นบ้านร่วมกันแทบหมดสิ้น
สิ่งเหล่านี้ไม่มีวันที่จะหวนกลับมาอีกแล้วกระนั้นหรือ


ที่มา... http://kanchanapisek.or.th/kp8/song08t.htm

:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  Bwitch [ 10 เม.ย. 2010, 10:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คุณค่าทางวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์

:b8: :b8: :b8:
:b8: สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะคุณลูกโป่ง :b8:
ขอให้คุณลูกโป่งมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
:b48: :b47: :b49:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 10 เม.ย. 2010, 13:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คุณค่าทางวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์

รูปภาพ

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ คุณBwitch และกัลยาณมิตรทุกท่าน

สุขกายสุขใจ รักษากายรักษาใจ
...คิดดี พูดดี ทำดี...
อย่าประมาท...อะไรอะไรมันก็ไม่แน่


:b48: ธรรมรักษาค่ะ :b48:

เจ้าของ:  -dd- [ 10 เม.ย. 2010, 14:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คุณค่าทางวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์

สวัสดีปีใหม่ไทยครับคุณยายลูกโป่ง, มิส Beewitch และเพื่อนๆทุกท่าน.. smiley ..

ไม่มีน้ำ มีแต่ดอกมะลิมาส่งแทน... :b12: ขอให้มีสุขปลอดโรคปราศภัย เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปครับ

เจ้าของ:  Bwitch [ 10 เม.ย. 2010, 15:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คุณค่าทางวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์

tongue สาธุค่ะคุณตา

เดี๋ยวจะไปรดน้ำดำหัวคุณตาคุณยายที่ เดอะกระทู้ นะคะ

จาก...คุณยาย>กว่า>>>>5555++ :b17: :b17:

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 10 เม.ย. 2010, 16:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คุณค่าทางวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์

สงกรานต์เล่นน้ำฉ่ำอุรา
เอาแป้งประหน้าคนแก้มใส
รดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่
สาดน้ำให้เย็นใจเราสองคน

ฉลองวันหยุดให้สุขอุรา
นานๆทีจะได้พบหน้ารวมญาติกันสักหน
ขอให้ชีวิตเย็นฉ่ำสุขใจกันทุกคน
ความทุกข์ก็ผ่านพ้น..ขอให้มีสุขทุกคน
ในวันสงกรานต์ขอขอบคุณที่มาของ กลอนสงกรานต์ จาก : คุณ ไอดิน...กลิ่นฝุ่นจาก thaipoem.com

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 10 เม.ย. 2010, 16:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คุณค่าทางวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์

อวยพรวันสงกรานต์

สวัสดีปีใหม่ไทยบรรจบ
วาระครบรอบปีศรีสมัย
ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย
อำนวยชัยบันดาลประทานพร

ให้มั่งมีสมบัติพัสถาน
สำเร็จงานรุ่งเรืองประภัสสร
พูนและเพิ่มเติมค่าฐานันดร
เกียรติกำจรยืนนานกาลเวลา

ปราศจากเภทภัยสิ้นไร้โรค
ประสบโชคคืนวันสุขหรรษา
มีแต่คนรักใคร่และเมตตา
เป็นที่รักปรารถนาของผู้คน

ขอพรพระสัมฤทธิ์เพื่อมิตรสหาย
ทั้งหญิงชายพรประเสริฐบังเกิดผล
เถลิงศกสงกรานต์ผ่านมาดล
ทุกชั้นชนคนไทยมีสุขเอย...ขอขอบคุณที่มาของ กลอนสงกรานต์ จาก : คุณ boy_CNX จาก serichon.com

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 10 เม.ย. 2010, 16:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คุณค่าทางวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
จงสดชื่นรื่นสุขทุกเวลา
มีสินทรัพย์นับล้านขั้นเศรษฐี
ปรารถนาจะได้ในสิ่งใด
ให้ราบรื่นรุ่งโรจน์ในการงาน
คอยแวดล้อมปัดเป่าภัยไม่บีฑา
ให้ครอบครัวมั่นคงดำรงสุข
มีความรักพูนเพิ่มเสริมไมตรี
ที่เจ็บไข้ให้หายมลายสิ้น
จงมองโลกแง่ดีมีกำไร
ให้มั่นคงรักชาติศาสน์กษัตริย์
ประพฤติตนเป็นคนดีของแผ่นดิน สงกรานต์ไทยสุขสันต์กันทั่วหน้า
มีปัญหามากมายมลายไป
มั่งมีโภคทรัพย์อสงไขย
ขอให้สมหวังดังเจตนา
บริวารมากมายไว้ปรึกษา
อารักขาพูนเพิ่มเสริมบารมี
นิราศทุกข์สุขเกษมมีศักดิ์ศรี
ให้ชีวีมีสุขสราญใจ
ทั่วทั้งกายินสุขภาพจงสดใส
ชีวิตใสสะอาดปราศมลทิน
ปฏิบัติธรรมประเสริฐเลิศถวิล
เป็นอาจินทั่วไทยใจสราญ
ขอขอบคุณที่มาของ กลอนสงกรานต์ จาก : หทัยรัตน์ รัตนวิไลวรรณ จาก thaitownusa.com

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 10 เม.ย. 2010, 16:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คุณค่าทางวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์

ลมเหมันต์ผ่านไปพอคลายหนาว
ชนชาวไทยทั่วบางต่างรับรู้
ที่สิบสามเมษาฯอรุณฤกษ์
นาม “สงกรานต์” เลื่องลือระบือไกล
ว่าถึงยามที่เราเหล่าพี่น้อง
เพื่อคารวะพ่อแม่แลญาติตน
ร่วมสืบทอดตำนานอันมีค่า
เป็นศาสนิกเคร่งครัดปฏิบัติบุญ
อย่าบิดเบือนความหมายจนกรายสิ้น
สิ่งดีแต่หนหลังควรสังวร
สื่อให้ถูกเจตนาบุญพาสุข
ต้องยึดประเพณีนำเป็นสำคัญ
ก็ถึงคราวคิมหันต์ผันมาสู่
เริ่มฤดูเฮฮาประสาไทย
ดิถีเบิกรับขวัญวันปีใหม่
ประเพณีที่สานใจทุกวัยชน
สมควรต้องคืนรังแม้ห่างหน
ด้วยกมลสำนึกระลึกคุณ
รู้รักษาวัฒนธรรมเกื้อนำหนุน
พร้อมครอบครัวอบอุ่นกรุ่นอาทร
มัวถวิลสนุกนำลืมคำสอน
อย่านิ่งนอนจนแย่แก้ไม่ทัน
เล่นสนุกแค่พอก่อสีสัน
รักษาวันนี้ให้คงเป็น “สงกรานต์”
ขอขอบคุณที่มาของ กลอนสงกรานต์ จาก : คุณ รจนา เกียรติรักษาเผ่า จาก thaitownusa.com

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 10 เม.ย. 2010, 16:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คุณค่าทางวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์

สาดน้ำกัน

วันสงกรานต์มาถึงหนึ่งปีหน
ใครจะทนอยู่ได้เลยไปหา
หยิบกะมังถังใหญ่ที่ได้มา
ขันกะลามีไหมจะใช้งาน

รองน้ำใสใส่ถังกำลังเหมาะ
บรรจงเดาะน้ำอบครบสถาน
โรยดอกไม้ทำใจให้เบิกบาน
หอมชื่นนานฝากไว้ในกายา

ดินสอพองลองดูอยู่บนหิ้ง
แป้งหอมยิ่งอยากใช้ไว้ทาหน้า
มะลิซ้อนมีไว้ให้เย็นตา
กุหลาบมาสีสดดูงดงาม

แล้วลุกเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้ากระจก
ดูตลกหน้ากลายเป็นลายหนาม
เกงม่อฮ่อมย้อมสีดูดีตาม
ใส่เสื้อครามสีฟ้าดูท่าที

แล้วหอบของทั้งหมดมาหน้าถนน
รอให้คนเดินผ่านหน้าบ้านนี้
หวังสาดน้ำสงกรานต์ตามวิธี
โบราณที่สืบทอดตลอดมาขอขอบคุณที่มาของ กลอนสงกรานต์ จาก : คุณ นักสืบ ไร้อันดับ จาก thaipoem.com

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 10 เม.ย. 2010, 16:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คุณค่าทางวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์

บุญสงกรานต์ผสานสุขทุกถิ่นเหย้า
กลับบ้านเราได้ค้างคืนแสนชื่นฉ่ำ
ล้วนภาพงามความอบอุ่นกรุ่นน้ำคำ
ยังคงย้ำทุกรอยทางสร้างสิ่งดี

แวะเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ได้ยิ้มแย้ม
ร่วมแต่งแต้มเติมความสุขทุกถิ่นที่
ถึงแตกต่างมิห่างเหประเพณี
แม้มั่งมีหรือยากจนล้วนคนไทย

วันมหาสงกรานต์ ท่านสาดน้ำ
วันเนา ย้ำเตรียมการงานบุญใหญ่
เฉลิงศก วันทำบุญหนุนนำใจ
ขึ้นปีใหม่ตามโบราณผ่านรอยทาง

บุญสงกรานต์ผสานสุขทุกถิ่นเหย้า
กลับบ้านเราแสนเปี่ยมสุขทุกสิ่งสร้าง
อวลน้ำอบน้ำปรุงไทยไม่เคยจาง
หอมอยู่ข้างหัวใจเรามาเนานาน...ขอขอบคุณที่มาของ กลอนสงกรานต์ จาก : คุณ ศาลาไทย (salathai) จาก Pantip.com

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 10 เม.ย. 2010, 17:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คุณค่าทางวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์

tongue :b8: ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านด้วยค่ะ :b20: smiley

กระทู้เกี่ยวเนื่องกับวันสงกรานต์

คำทำนายโบราณ เกี่ยวกับนางสงกรานต์และวันสงกรานต์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=41676

นางสงกรานต์ คำพยากรณ์...คติในตำนาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=21352

ส ง ก ร า น ต์ (ยุวพุทธิกสาร-วัดไทยพุทธประทีบ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15547

วันสงกรานต์ (ทั่วประเทศไทย)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=21578

พระธรรมเทศนาเรื่อง “สงกรานต์” (หลวงพ่ออุตตมะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=21351

« วันสงกรานต์ » (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=30335

วันสงกรานต์ - ช้อปปื้งบุญ (ขวัญ เพียงหทัย)
http://www.dhammajak.net/ruendham/book2/p50.php

“วันสงกรานต์” ปี ๒๕๕๖ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45155

เจ้าของ:  sirinpho [ 24 มี.ค. 2016, 18:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คุณค่าทางวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/