วันเวลาปัจจุบัน 24 เม.ย. 2021, 01:36  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


“อภิธรรม (สันสกฤต: abhidharma) หรืออภิธัมมะ (บาลี: abhidhamma) เป็นชื่อปิฎกศาสนาพุทธฉบับหนึ่งในปิฎกทั้งสามฉบับที่รวมเรียก "พระไตรปิฎก" อภิธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่ง ปิฎกฉบับอภิธรรมนั้นเรียก "พระอภิธรรมปิฎก" ซึ่งว่าด้วยประมวลหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคลเลย”กลับไปยังกระทู้  [ 32 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 พ.ย. 2016, 12:16 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6114


 ข้อมูลส่วนตัว


(๘) นามรูป เป็นปัจจยัแก่ รูป

ไม่มี
(๙) นามรูป เป็นปัจจยัแก่ นามรูป มี ๖ ปัจจัย

๑. สหชาตปัจจัย
๒. อัญญมัญญปัจจัย
๓. สหชาตนิสสยปัจจัย
๔. สหชาตวิปปยุตตปัจจัย
๕. สหชาตัตถิปัจจัย
๖. สหชาตอวิคตปัจจัย
(๑๐) บัญญัตินามรูป เป็นปัจจัยแก่ นาม มี ๒ ปัจจัย

๑. อารัมมณปัจจัย
๒. ปกตูปนิสสยปัจจัย
(๑๑) บัญญัตินามรูป เป็นปัจจัยแก่ รูป

ไม่มี

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 พ.ย. 2016, 18:16 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6114


 ข้อมูลส่วนตัว


สรุปปัจจัยโดยกาล

(๑) ปัจจุบันกาล มี ๑๗ ปัจจัย

๑. เหตุปัจจัย
๒. สหชาตาธิปติปัจจัย
๓. สหชาตปัจจัย
๔. อัญญมัญญปัจจัย
๕. นิสสยปัจจัย ..
๖. ปุเรชาตปัจจัย ..
๗. ปัจฉาชาตปัจจัย
๘. สหชาตกัมมปัจจัย
๙. วิปากปัจจัย
๑๐. อาหารปัจจัย ..
๑๑. อินทริยปัจจัย ..
๑๒. ฌานปัจจัย
๑๓. มัคคปัจจัย
๑๔. สัมปยุตตปัจจัย
๑๕. วิปปยุตตปัจจัย ..
๑๖. อัตถิปัจจัย ..
๑๗. อวิคตปัจจัย ..
(๓) ปัจจุบัน อดีต อนาคต

ไม่มี
(๔) ปัจจุบัน อดีต อนาคต และกาลวิมุตติมี ๔ ปัจจัย

๑. อารัมมณปัจจัย
๒. อารัมมณาธิปติปัจจัย
๓. อารัมมณูปนิสสยปัจจัย
๔. ปกตูปนิสสยปัจจัย

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ย. 2016, 05:57 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6114


 ข้อมูลส่วนตัว


สรุปปัจจัยโดยสัตติ


(๑) ชนกสัตติมี ๘ ปัจจัย

๑. อนันตรปัจจัย
๒. สมนันตรปัจจัย
๓. อนันตรูปนิสสยปัจจัย
๔. ปกตูปนิสสยปัจจัย
๕. อาเสวนปัจจัย
๖. นานักขณิกกัมมปัจจัย
๗. นัตถิปัจจัย
๘. วิคตปัจจัย
(๒) อุปถัมภกสัตติมี ๔ ปัจจัย

๑. ปัจฉาชาตปัจจัย
๒. ปัจฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓. ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย
๔. ปัจฉาชาตอวิคตปัจจัย
(๓) อนุปาลกสัตติมี ๓ ปัจจัย

๑. รูปชีวิตินทริยปัจจัย
๒. รูปชีวิตินทริยัตถิปัจจัย
๓. รูปชีวิตินทริยอวิคตปัจจัย

(๔) ชนกสัตติและ อุปถัมภกสัตติได้แก่ ปัจจัยที่เหลือ

ปัจจัยที่เป็นไปได้ในสิ่งไม่มีชีวิต มี ๕ ปัจจัย

๑. สหชาตปัจจัย
๒. อัญญมัญญปัจจัย
๓. สหชาตนิสสยปัจจัย
๔. สหชาตัตถิปัจจัย
๕. สหชาตอวิคตปัจจัย

สัพพัฏฐานิกปัจจัย มี ๔ ปัจจัย

๑. สหชาตปัจจัย
๒. นิสสยปัจจัย
๓. อัตถิปัจจัย
๔. อวิคตปัจจัย

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ย. 2016, 06:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6114


 ข้อมูลส่วนตัว


แสดงปัจจัย ๔๗ ปัจจัย
ปัจจัย ๕๒ เว้นปัจจัย สีแดง ได้ปัจจัย ๔๗ ปัจจัย

๑. เหตุปัจจัย
๒. อารัมมณปัจจัย
๓. สหชาตาธิปติปัจจัย
๔. อารัมมณาธิปติปัจจัย
๕. วัตถารัมมณปุเรชาตาธิปติปัจจัย

๖. อนันตรปัจจัย
๗. สมนันตรปัจจัย
๘. สหชาตปัจจัย
๙. อัญญมัญญปัจจัย
๑๐. สหชาตนิสสยปัจจัย

๑๑. วัตถุปุเรชาตปัจจัย
๑๒. วัตถารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๑๓. อารัมมณูปนิสสยปัจจัย
๑๔. อนันตรูปนิสสยปัจจัย
๑๕. ปกตูปนิสสยปัจจัย

๑๖. อารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๑๗. วัตถุปุเรชาตปัจจัย
๑๘. วัตถารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๑๙. ปัจฉาชาตปัจจัย
๒๐. อาเสวนปัจจัย

๒๑. สหชาตกัมมปัจจัย
๒๒. นานักขณิกกัมมปัจจัย
๒๓. อนันตรกัมมปัจจัย
๒๔. วิปากปัจจัย
๒๕. นามอาหารปัจจัย, สหชาตาหารปัจจัย

๒๖. รูปอาหารปัจจั
๒๗. รูปชีวิตินทริยปัจจัย
๒๘. วัตถุปุเรชาตินทริยปัจจัย
๒๙. สหชาตินทริยปัจจัย
๓๐. ฌานปัจจัย

๓๑. มัคคปัจจัย
๓๒. สัมปยุตตปัจจัยล
๓๓. สหชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓๔. วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓๕. ปัจฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย

๓๖. วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓๗. สหชาตัตถิปัจจัย
๓๘. วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย
๓๙. อารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
๔๐. ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย

๔๑. อาหารัตถิปัจจัย
๔๒. อินทริยัตถิปัจจัย
๔๓. วัตถารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
๔๔. นัตถิปัจจัย
๔๕. วิคตปัจจัย

๔๖. สหชาตอวิคตปัจจัย
๔๗. วัตถุปุเรชาตอวิคตปัจจัย
๔๘. อารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย
๔๙. ปัจฉาชาตอวิคตปัจจัย
๕๐. อาหารอวิคตปัจจัย

๕๑. อินทริยอวิคตปัจจัย
๕๒. วัตถารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ย. 2016, 06:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6114


 ข้อมูลส่วนตัว


ปัจจัย ๒๔ แบ่งโดยพิสดาร

๑. เหตุปัจจัย
๒. อารัมมณปัจจัย

๓. อธิปติปัจจัย (๑. สหชาตาธิปติปัจจัย ๒. อารัมมณาธิปติปัจจัย ๓. วัตถารัมมณปุเรชาตาธิปติปัจจัย)

๔. อนันตรปัจจัย
๕. สมนันตรปัจจัย
๖. สหชาตปัจจัย
๗. อัญญมัญญปัจจัย

๘. นิสสยปัจจัย (๑. สหชาตนิสสยปัจจัย ๒. วัตถุปุเรชาตปัจจัย ๓. วัตถารัมมณปุเรชาตปัจจัย)

๙. อุปนิสสยปัจจัย (๑. อารัมมณูปนิสสยปัจจัย ๒. อนันตรูปนิสสยปัจจัย ๓. ปกตูปนิสสยปัจจัย)

๑๐. ปุเรชาตปัจจัย (๑. อารัมมณปุเรชาตปัจจัย ๒. วัตถุปุเรชาตปัจจัย ๓. วัตถารัมมณปุเรชาตปัจจัย)

๑๑. ปัจฉาชาตปัจจัย
๑๒. อาเสวนปัจจัย

๑๓. กัมมปัจจัย (๑. สหชาตกัมมปัจจัย ๒. นานักขณิกกัมมปัจจัย ๓. อนันตรกัมมปัจจัย)

๑๔. วิปากปัจจัย

๑๕. อาหารปัจจัย (๑. นามอาหารปัจจัย, ๒. รูปอาหารปัจจัย)

๑๖. อินทริยปัจจัย (๑. สหชาตินทริยปัจจัย ๒. ปุเรชาตินทริยปัจจัย ๓. รูปชีวิตินทริยปัจจัย)

๑๗. ฌานปัจจัย
๑๘. มัคคปัจจัย
๑๙. สัมปยุตตปัจจัย

๒๐. วิปปยุตปัจจัย (๑. สหชาตวิปปยุตตปัจจัย ๒. วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
........................๓.วัตถารัมณปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย ๔. ปัจฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย)

๒๑. อัตถิปัจจัย (๑. สหชาตัตถิปัจจัย ๒. วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย ๓. อารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
.......................๔.วัตถารัมณปุเรชาตตัตถิปัจจัย ๕. ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย ๖. อาหารัตถิปัจจัย
.......................๗. อินทริยัตถิปัจจัย)

๒๒. นัตถิปัจจัย
๒๓. วิคตปัจจัย

๒๔. อวิคคตปัจจัย (๑. สหชาตอวิคตปัจจัย ๒. วัตถุปุเรชาตอวิคตปัจจัย ๓. อารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย .........................๔. วัตถารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย ๕. ปัจฉาชาตอวิคตปัจจัย ๖. อาหารอวิคตปัจจัย .........................๗. อินทริยอวิคตปัจจัย)

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 พ.ย. 2016, 04:54 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6114


 ข้อมูลส่วนตัว


แสดงปัจจัย ๕๐ ปัจจัย
ปัจจัย ๕๒ เว้น ข้อ ๔๓ กับ ๕๒ จะได้ปัจจัย ๕๐ ปัจจัย

๑. เหตุปัจจัย
๒. อารัมมณปัจจัย
๓. สหชาตาธิปติปัจจัย
๔. อารัมมณาธิปติปัจจัย
๕. วัตถารัมมณปุเรชาตาธิปติปัจจัย

๖. อนันตรปัจจัย
๗. สมนันตรปัจจัย
๘. สหชาตปัจจัย
๙. อัญญมัญญปัจจัย
๑๐. สหชาตนิสสยปัจจัย

๑๑. วัตถุปุเรชาตปัจจัย
๑๒. วัตถารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๑๓. อารัมมณูปนิสสยปัจจัย
๑๔. อนันตรูปนิสสยปัจจัย
๑๕. ปกตูปนิสสยปัจจัย

๑๖. อารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๑๗. วัตถุปุเรชาตปัจจัย
๑๘. วัตถารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๑๙. ปัจฉาชาตปัจจัย
๒๐. อาเสวนปัจจัย

๒๑. สหชาตกัมมปัจจัย
๒๒. นานักขณิกกัมมปัจจัย
๒๓. อนันตรกัมมปัจจัย
๒๔. วิปากปัจจัย
๒๕. นามอาหารปัจจัย, สหชาตาหารปัจจัย

๒๖. รูปอาหารปัจจั
๒๗. รูปชีวิตินทริยปัจจัย
๒๘. วัตถุปุเรชาตินทริยปัจจัย
๒๙. สหชาตินทริยปัจจัย
๓๐. ฌานปัจจัย

๓๑. มัคคปัจจัย
๓๒. สัมปยุตตปัจจัย
๓๓. สหชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓๔. วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓๕. ปัจฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย

๓๖. วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓๗. สหชาตัตถิปัจจัย
๓๘. วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย
๓๙. อารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
๔๐. ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย

๔๑. อาหารัตถิปัจจัย
๔๒. อินทริยัตถิปัจจัย
๔๓. วัตถารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
๔๔. นัตถิปัจจัย
๔๕. วิคตปัจจัย

๔๖. สหชาตอวิคตปัจจัย
๔๗. วัตถุปุเรชาตอวิคตปัจจัย
๔๘. อารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย
๔๙. ปัจฉาชาตอวิคตปัจจัย
๕๐. อาหารอวิคตปัจจัย

๕๑. อินทริยอวิคตปัจจัย
๕๒. วัตถารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 พ.ย. 2016, 06:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6114


 ข้อมูลส่วนตัว
cats.jpg
cats.jpg [ 65.6 KiB | เปิดดู 1675 ครั้ง ]
ปัจจัยที่เป็นคู่กัน มี ๗ คู่

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 พ.ย. 2016, 09:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6114


 ข้อมูลส่วนตัว
Image-1090-1.jpg
Image-1090-1.jpg [ 205.51 KiB | เปิดดู 1671 ครั้ง ]
ปัจจัย ๒๔ ที่มีปัจจัยเดียวไม่แยกโดยพิศดาร มี ๑๔ ปัจจัย

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 พ.ย. 2016, 09:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6114


 ข้อมูลส่วนตัว


ปัจจัย ๒๔ เว้นสีแดงเสียจะเหลือ ๑๔ ปัจจัยที่มีปัจจัยเดียว

๑. เหตุปัจจัย
๒. อารัมมณปัจจัย
๓. อธิปติปัจจัย
๔. อนันตรปัจจัย
๕. สมนันตรปัจจัย
๖. สหชาตปัจจัย
๗. อัญญมัญญปัจจัย
๘. นิสสยปัจจัย
๙. อุปนิสสยปัจจัย
๑๐. ปุเรชาตปัจจัย

๑๑. ปัจฉาชาตปัจจัย
๑๒. อาเสวนปัจจัย
๑๓.กัมมปัจจัย
๑๔. วิปากปัจจัย
๑๕. อาหารปัจจัย
๑๖. อินทริยปัจจัย

๑๗. ฌานปัจจัย
๑๘. มัคคปัจจัย
๑๙. สัมปยุตตปัจจัย
๒๐. วิปปยุตตปัจจัย
๒๑. อัตถิปัจจัย

๒๒. นัตถิปัจจัย
๒๓. วิคตปัจจัย
๒๔.อวิคตปัจจัย

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ธ.ค. 2016, 14:43 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6114


 ข้อมูลส่วนตัว
1480578228862.jpg
1480578228862.jpg [ 91.46 KiB | เปิดดู 1631 ครั้ง ]
หลักท่องให้จำง่ายขึ้น

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 ธ.ค. 2016, 09:53 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6114


 ข้อมูลส่วนตัว
1480647142015.jpg
1480647142015.jpg [ 121.36 KiB | เปิดดู 1639 ครั้ง ]
.............

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 ธ.ค. 2016, 09:54 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6114


 ข้อมูลส่วนตัว
1480647166043.jpg
1480647166043.jpg [ 117.01 KiB | เปิดดู 1631 ครั้ง ]
............

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 ธ.ค. 2016, 09:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6114


 ข้อมูลส่วนตัว
1480647187096.jpg
1480647187096.jpg [ 63.96 KiB | เปิดดู 1631 ครั้ง ]
..........

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ธ.ค. 2016, 08:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6114


 ข้อมูลส่วนตัว
15192682_1034481036681527_5521214084581678685_n.jpg
15192682_1034481036681527_5521214084581678685_n.jpg [ 81.79 KiB | เปิดดู 1613 ครั้ง ]
..............

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ธ.ค. 2016, 16:10 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6114


 ข้อมูลส่วนตัว
1480842706940.jpg
1480842706940.jpg [ 43.3 KiB | เปิดดู 1604 ครั้ง ]
.............

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 32 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร