ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คุณธรรมที่ทำให้คนเป็นสังฆสาวก (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=90&t=55298
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 12 ก.ย. 2009, 20:51 ]
หัวข้อกระทู้:  คุณธรรมที่ทำให้คนเป็นสังฆสาวก (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

รูปภาพ

คุณธรรมที่ทำให้คนเป็นสังฆสาวก
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา


ต่อจากนั้น เจตนา หรือความตั้งใจของนักปฏิบัติทั้งหลาย
ก็จะมุ่งตรงต่อการปกิบัติดี ปฏิบัติชอบ
“สุปฏิปันโน” คือเป็นผู้ปฏิบัติดี คือไม่ปฏิบัติผิด

“อุชุปฏิปันโน” เป็นผู้ปฏิบัติตรง
ตรงต่อมรรคผลนิพพาน ตรงต่อความพ้นทุกข์
ตรงต่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งจิต
มิใช่ปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนกิเลส

“ญายปฏิปันโน” ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล
ได้พิจารณาไตร่ตรองธรรมะที่เกิดดับอยู่กับจิต
รู้เห็นเป็นอนิจัง ทุกขัง อนัตตา
ซึ่งเป็นพระไตรลักษณ์ มาเกิดขึ้นในจิตแล้ว

ว่าสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี เกิดขึ้นเพราะเหตุ
ธรรมะทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็เพราะเหตุ
จะดับไปก็เพราะเหตุ


เมื่อมีความรู้เห็นชอบอย่างนี้ ปฏิบัติถูกต้องอย่างนี้
จึงได้ชื่อว่า “ญายปฏิปัณโณ”

ในเมื่อผู้ปฏิบัติโดยเหตุโดยผล
ยอมรับเหตุแห่งสุข เหตุแห่งทุกข์
จึงกลายเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่ง
เพราะจิตมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพาน
อันเป็นความบริสุทธิ์สะอาดแห่งจิต


การปฏิบัตินี้มิได้มุ่งอยู่ที่อามิสสินจ้างใดใด
การปฏิบัตินี้ไม่ได้ไปเกี่ยงใคร
เป็นหน้าที่ของเราที่จะตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

เมื่อเป็นเช่นนั้น นี่อย่างไร
พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนี้
ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติโดยเหตุผล
เพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง ปฏิบัติชอบยิ่ง
นี่เป็นคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นสาวก
ของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องและแน่นอน

เมื่อเป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องแน่นอน
มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ
มีปัญญาเห็นชอบ มีคุณสมบัติแห่งความเป็นพุทธสาวกอย่างแท้จริง
กลายเป็นผู้นำที่ถูกต้อง


อาหุนยโย จึงควรเป็นผู้ควรแนะนำพร่ำสอนผู้คนหรือพุทธบริษัท
ปาหุเนยโย จึงสมควรเป็นผู้ให้การต้อนรับพุทธบริษัท
ทักขิเณยโย จึงสมควรให้คำแนะนำพร่ำสอน ที่ถูกต้อง
อัญชลีกรณีโย เป็นผู้มีมือไม้อ่อน
สามารถกราบไหว้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย สหธรรมิกทั้งหลาย ผู้อาวุโสทรงคุณธรรม

ปราศจากทิฏฐิ ความถือตนถือตัว
หรือความมีมานะกระด้าง
กายก็เป็นกายอ่อน มุทุ สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน
วาจาก็สุภาพ ไพเราะ

ใจหรือจิตก็เป็นจิตที่ มุทุ อ่อนน้อมถ่อมตน
กลายเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน
โสวจัสสตา เป็นผู้ว่านอนสอนง่าย
เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ไม่มีบิดพริ้ว
เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้า มีพระธรรม มีพระสงฆ์

มีความรักในพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคง
มีความรักในพระธรรมอย่างมั่นคง
มีความรักในพระสงฆ์อย่างมั่นคง

มีความเคารพต่อธรรมะคำสั่งสอนอย่างแน่นอน
ไม่ละเมิดล่วงเกินระเบียบสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่
เป็นผู้มั่นในศีล เป็นผู้มั่นในธรรม
เป็นผู้มีหิริความละอายบาป
เป็นผู้มีโอตัปปะความสู้กลัวต่อบาป
เป็นผู้มีโยนิโสมนสิการ
มีการทำในจิตในใจโดยอุบายที่แยบคาย

มีสติกำหนดจดจ้องรู้อยู่ที่อารมณ์จิตตลอดเวลา
กำหนดหมายรู้ธรรมที่เกิดดับอยู่ภายในจิต


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : คุณธรรมที่ทำให้คนเป็นสังฆสาวก ในหนังสือ “รักษ์วงศ์กรรมฐาน” โดย พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) เรียบเรียงโดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม, จัดพิมพ์เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมบรรณาการ โดย กองทุนพลังชีวิต อาคมธรรมทาน โดยเรืออากาศตรี อาคม ทันนิเทศ, เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒)

:b49: ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=50583

:b49: รวมคำสอน “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=40915

:b49: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=28489

เจ้าของ:  O.wan [ 12 ก.ย. 2009, 21:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คุณธรรมที่ทำให้คนเป็นสังฆสาวก :หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

tongue ขอบคุณสำหรับบทความดีๆค่ะ แค่ปฏิบัติได้เพียงครึ่งสำหรับ o.wan
ก็เป็นบุญแล้วนะคะ จะคอยอ่านอีกนะคะ คุณกุหลาบสีชา
onion

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 12 ก.ย. 2009, 22:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คุณธรรมที่ทำให้คนเป็นสังฆสาวก :หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

:b8: :b8: :b8:

ขอคุณ คุณกุหลาบสีชาเช่นกันครับ

และขออนุโมทนาสาธุกับบทความดี ๆ ด้วยครับ


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Hanako [ 17 ส.ค. 2012, 08:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คุณธรรมที่ทำให้คนเป็นสังฆสาวก :หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

:b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 23 ก.ย. 2021, 20:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คุณธรรมที่ทำให้คนเป็นสังฆสาวก (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/