ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

◆◆◆◆ “อาจาริยธัมโมทยาน” คำสอนของพระมหาเถระ ๑๙ รูป ◆◆◆◆
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58429
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ธ.ค. 2019, 08:27 ]
หัวข้อกระทู้:  ◆◆◆◆ “อาจาริยธัมโมทยาน” คำสอนของพระมหาเถระ ๑๙ รูป ◆◆◆◆

อาจาริยธัมโมทยาน

รูปภาพ

กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คำนำ

.........หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” ซึ่งมีความหมายว่า “อุทยานธัมมะของอาจารย์” นี้ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานนาม จัดพิมพ์ขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพื่อเผยแพร่ธรรมคำสอนของพระมหาเถระฝ่ายอรัญวาสี ผู้ละขันธ์แล้ว จำนวน ๑๙ รูป ให้บรรดาบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ศึกษาและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติสร้างคุณงามดีให้บังเกิดมีขึ้นในจิตใจ ดุจดังที่พระมหาเถระเหล่านั้นได้ดำเนินตามรอยบาทแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังผลให้เป็นที่แจ้งแก่ใจ สมดังพุทธดำรัสที่ตรัสแก่พระอานนท์ว่า “ตราบใดยังมีผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วไซร้ โลกย่อมไม่ว่างเว้นจากพระอรหันต์”

.........แต่เดิมกำหนดเนื้อหาไว้เพียง ๑๓ กัณฑ์เท่านั้น แต่เพื่อความสมบูรณ์จึงเพิ่มขึ้นเป็น ๑๙ กัณฑ์ และได้พยายามเรียงตามลำดับพรรษาของท่านผู้แสดง หาได้เป็นการเรียงตามเนื้อหาหรือความสำคัญไม่ หากมีข้อผิดพลาดประการใด กราบขอขมาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายไว้ ณ ที่นี้ด้วย

.........อนึ่ง หนังสือนี้พยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งสำนวน โวหาร และเนื้อความของท่านผู้เป็นเจ้าของโดยตรง จึงมีการแก้ไขน้อยมากเพียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีเท่านั้น เหตุฉะนั้น หากมีข้อความใดกระทบกระเทือนใจท่านผู้อ่าน ขอให้ท่านพิจารณาโดยธรรม แล้วท่านจะประจักษ์กับความจริงเพราะ “ธรรมคือของจริง”

.........นโม วิมุตฺตานํ ขอนอบน้อมแด่ท่านผู้พ้นแล้วทั้งหลาย
.........นโม วิมุตฺติยา ขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรม

คณะผู้จัดทำ
ตุลาคม ๒๕๓๖

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ธ.ค. 2019, 08:28 ]
หัวข้อกระทู้:  “อาจาริยธัมโมทยาน” อุทยานธัมมะของอาจารย์ ๑๙ รูป

..................................... สารบัญ

มุตโตทัย............................................พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=55612

ปลุกใจเพื่อผจญมาร..........................พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=55613

พระธรรมเทศนา.................................พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=54244

พระธรรมเทศนา.................................พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=54242

ทุกขสัจจ์.............................................พระอาจารย์ขาว อนาลโย


พระธรรมเทศนา..................................พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=55611

สุจิณฺโณวาท........................................พระอาจารย์แหวน สุจิณฺโณ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=54245

หัวใจของพระพุทธศาสนา...................พระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=55614

ไตรอาวุธคาถา ๓ ประการ...................พระอาจารย์สาม อกิญฺจโน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=54246

รัตนคาถา............................................พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=54241

อวิชชาปฏิจจสมุปบาทปัจยาการ ๑๒...พระอาจารย์คำดี ปภาโส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58317

มรณกรรมฐาน.....................................พระอาจารย์สิม พุทฺธาจาโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58337

พระธรรมเทศนา...................................พระอาจารย์มหาบุญมี สิริธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58149

พระธรรมเทศนา...................................พระอาจารย์บุญ ชินวํโส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=54247

ศีล........................................................พระอาจารย์อ่อนสี สุเมโธ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58338

ธรรมคำสอน.........................................พระอาจารย์ผั่น ปาเรสโก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58339

ขันธ์ห้าเป็นภาระหนัก............................พระอาจารย์วัน อุตฺตโม


อบรมวันเข้าพรรษา...............................พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ


มารกระซิบ............................................พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ธ.ค. 2019, 21:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ◆◆◆◆ “อาจาริยธัมโมทยาน” คำสอนของพระมหาเถระ ๑๙ รูป ◆◆◆◆

รูปภาพ

:b44: รวมคำสอน :b44:

•• พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58430

•• พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58431

•• พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58432

•• พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58433

•• พระอาจารย์ขาว อนาลโย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58434

•• พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58435

•• พระอาจารย์แหวน สุจิณฺโณ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58436

•• พระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58437

•• พระอาจารย์สาม อกิญฺจโน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58438

•• พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58439

•• พระอาจารย์คำดี ปภาโส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58446

•• พระอาจารย์สิม พุทฺธาจาโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58440

•• พระอาจารย์มหาบุญมี สิริธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58441

•• พระอาจารย์บุญ ชินวํโส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58448

•• พระอาจารย์อ่อนสี สุเมโธ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58442

•• พระอาจารย์ผั่น ปาเรสโก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58451

•• พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58445

•• พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58443

•• พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=58444

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/