ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

“พระพุทธเมตตา” พระประธานในพระมหาเจดีย์พุทธคยา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=87&t=53749
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 31 ส.ค. 2010, 06:38 ]
หัวข้อกระทู้:  “พระพุทธเมตตา” พระประธานในพระมหาเจดีย์พุทธคยา

•• พระพุทธเมตตา ••

พระประธานในพระมหาเจดีย์พุทธคยา
เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย


:b47: :b44: :b47:

ศาสนวัตถุสำคัญที่ประดิษฐานอยู่ในบริเวณพุทธคยาอีกอย่างหนึ่ง
ที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกนิยมเดินทางไปกราบสักการะกันมาก
ก็คือองค์ “พระพุทธเมตตา” ซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาอันงดงามยิ่ง
ประดิษฐาน ณ ห้องบูชาชั้นล่างสุดของพระมหาเจดีย์พุทธคยา
ทางประตูด้านทิศตะวันออก มีอายุกว่า ๑,๔๐๐ กว่าปี ไล่เลี่ยกับยุคสมัย
ของหลวงพ่อพระพุทธเจ้าองค์ดำ หรือ “หลวงพ่อองค์ดำ” เมืองนาลันทา
ซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธศรัทธานับถือเช่นกัน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39407

พระพุทธลักษณะขององค์พระพุทธเมตตา
แกะสลักจากหินสีดำเนื้อละเอียด ศิลปะสมัยราชวงศ์ปาละ
คนไทยเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือปางชนะมาร
คนอินเดียเรียกว่า ปางภูมิสัมผัส หรือปางภูมิผัสสะ
แปลว่า ทรงชี้ให้แผ่นดินเป็นพยานแห่งการทำความดีในอดีต
เพราะตอนที่พระยามารพร้อมเสนามาร
มาผจญไล่พระพุทธองค์ให้ลุกหนีไปเสียจากพุทธบัลลังก์ที่ประทับ
ทรงชี้ให้พระแม่ธรณีมาเป็นพยานในการทำความดีในอดีตของพระองค์
โดยพระแม่ธรณีได้บีบน้ำในมวยผม
ที่พระพุทธองค์ได้ทรงฝากไว้ตอนตรวจน้ำทำบุญทุกครั้ง
กระทั่งในที่สุดทำให้พระยามารต้องพ่ายแพ้ต่อพระพุทธบารมี

เหตุที่เรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระพุทธเมตตา”
ด้วยเพราะพระพักตร์เปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยน เมตตากรุณา
ปัจจุบัน มีชาวพุทธผู้ศรัทธาเดินทางมาปิดทององค์พระพุทธเมตตา
เหลืองอร่ามสุกใสงดงาม ฉัพพรรณรังสีประดับด้วยอัญมณีและพลอย
อีกทั้งนิยมมาห่มผ้าองค์พระและถวายเครื่องบูชาต่างๆ มากมาย


มีตำนานที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์พระพุทธเมตตา คือ
ครั้งหนึ่ง พระเจ้าสาสังการ กษัตริย์ฮินดูจากเบงกอล
เมื่อขึ้นครองราชย์ก็ทรงมีนโยบายทำลายพระพุทธศาสนา
ได้ยกกองทัพมาถึงบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์

ได้สั่งให้กองทหารของตนทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมกับขุดรากขึ้นมาเผา
(ภายหลัง พระเจ้าปรณวรมา ได้เสด็จมาพบ ทรงเร่งให้บูรณะพระศรีมหาโพธิ์ขึ้นใหม่)
และได้เข้าไปในพระมหาเจดีย์ เห็นพระพุทธรูปพระองค์หนึ่ง
คิดจะทำลายด้วยตนเอง แต่ทำลายไม่ลงเพราะพระพักตร์อันเปี่ยมด้วยเมตตา
เมื่อยกทัพกลับพระนคร คิดว่าหากปล่อยให้พระพุทธรูปอยู่ในพระวิหาร
พุทธศาสนิกชนก็จะฟื้นฟูขึ้นมาอีก จึงให้นายทหารคนหนึ่งไปทำลายทิ้ง
นายทหารนั้นไปถึงก็ไม่กล้าทำลายเพราะเป็นชาวพุทธ
แต่ครั้นจะไม่ทำลายก็เกรงพระราชอาญา อาจจะถูกประหารทั้งครอบครัว
จึงคิดว่าไม่ทำลายดีกว่า เพียงแต่ซ่อนองค์พระพุทธปฏิมานี้เอาไว้ก็พอ
จึงเอาอิฐมาก่อปิดทางเข้าห้องบูชาเพื่อไม่ให้ใครเห็น แล้วตั้งรูปพระเมหศวรไว้ด้านหน้า

เมื่อกลับไปรายงาน พระเจ้าสาสังการ ว่าทำลายพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้ว
แทนที่จะดีพระทัยกลับหวาดกลัวในอกุศลกรรม
ภายหลังต่อมาได้ล้มป่วยลง พระวรกายเน่าเปื่อยเนื้อหลุดเป็นชิ้นๆ
ด้วยบาปกรรมที่สั่งให้ทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์ และองค์พระพุทธเมตตา
เมื่อพระเจ้าสาสังการสิ้นพระชนม์แล้ว ทหารคนนั้นจึงกลับไปที่พระมหาเจดีย์
นำเอาอิฐที่มุงบังองค์พระพุทธรูปออก และจุดตะเกียงน้ำมันบูชา
ปรากฏว่าดวงประทีบที่นายทหารคนนั้นจุดบูชาพระพุทธรูปยังส่องสว่างอยู่


:b47: :b44: :b47:

คำบูชาพระพุทธเมตตา

วันทามิ อิมัง พุทธะเมตตาปะฏิมัง อิมัสมิง คะยาสีเส
ปูชาระเห สักการะภูเต เจติเย สุปะติฎฐิตังฯ
อิมินา ปะนะ วันทะมาเนนะ มา เม ทะลิททิยัง
อะหุ พะหุชะนานัง ปิโย โหมิ มะนาโป
สาธุ โน ภันเต อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ


ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ พระพุทธเมตตาปฏิมานี้ ซึ่งประดิษฐานตั่งมั่นดีแล้ว
ในองค์พระเจดีย์ที่คยาสีสะประเทศนี้ อันเป็นสถานที่ควรแก่เครื่องบูชาสักการะ
ด้วยการกราบไหว้นี้ ขอความเป็นผู้ขัดสนอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลย
ขอให้ข้าพเจ้าเป็นที่รักเป็นที่พอใจ ของคนทั่วไป
ข้าแต่องค์พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอบูชาโดยยิ่ง ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้

จากหนังสือพระพุทธมนต์ ตามรอยบาทพระศาสดา
โดย พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)


:b47: :b44: :b47:

พุทธคยาเป็นตำบลเล็กๆ นอกเมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
เป็นพระเจดีย์พฤกษ์สำหรับมวลพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
ซึ่งล้วนต่างปรารถนาจะเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้
เพราะที่นี่คือสถานที่อุบัติขึ้นแห่งพระบรมศาสดาเอกของโลก
กว่าพุทธคยาจะเป็นดังเช่นปัจจุบันนี้ได้ ก็ด้วยแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน
ผู้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และแรงทุนทรัพย์ เพื่อฟื้นภาพอดีตให้ได้ความยิ่งใหญ่
ในฐานะที่เป็นพุทธอนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์


สายน้ำในอินเดียย่อมหลั่งไหลมาจากทิวเขาหิมาลัยเป็นเบื้องต้นฉันใด
ต้นสายธาราแห่งพุทธธรรมย่อมถือกำเนิดขึ้นที่พุทธคยาฉันนั้น
พุทธศาสนิกชนผู้มายังที่แห่งนี้ ต่างพากันมาละเว้นความชั่ว ประพฤติความดี
ทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส ดำเนินตามรอยพระพุทธบาทแห่งพระบรมศาสดา
ผู้ทรงเป็นศาสดาเอกผู้ได้ตรัสรู้ธรรม ณ พระแท่นวัชรอาสน์ พุทธคยานี้เอง


----------------------------------------

“พระมหาเจดีย์พุทธคยา” : พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=41318

:b39: พุทธสังเวชนียสถาน
: สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39377

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 31 ส.ค. 2010, 08:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเมตตา พระประธานในพระเจดีย์พุทธคยา

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 31 ส.ค. 2010, 08:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเมตตา พระประธานในพระเจดีย์พุทธคยา

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 31 ส.ค. 2010, 08:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเมตตา พระประธานในพระเจดีย์พุทธคยา

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 31 ส.ค. 2010, 08:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเมตตา พระประธานในพระเจดีย์พุทธคยา

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 31 ส.ค. 2010, 08:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเมตตา พระประธานในพระเจดีย์พุทธคยา

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 31 ส.ค. 2010, 17:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเมตตา พระประธานในพระเจดีย์พุทธคยา

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


:b39: :b20: กิตติกรรมประกาศ :b20: :b39:

เว็บธรรมจักร...ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุการ
สำหรับที่มาของพระรูปภาพ ซึ่งบันทึกและเอื้อเฟื้อโดย

คุณ venfaa - venfaa@gmail.com

:b39: พุทธสังเวชนียสถาน
: สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39377

เจ้าของ:  บัวไฉน [ 01 ก.ย. 2010, 09:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเมตตา พระประธานในพระเจดีย์พุทธคยา

:b8: อนุโมทนาสาธุจ้า ท่านเว็บมาสเตอร์
ได้มีโอกาสไปนมัสการพระองค์จริงท่านเมื่อปลายปีที่แล้ว
แต่ก็ไม่มีเวลาพินิจใกล้ชิดขนาดนี้ งามมาก
:b20: แค่เห็นภาพก็เป็นบุญแล้วท่าน

เจ้าของ:  damjao [ 14 ก.ย. 2010, 14:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเมตตา พระประธานในพระเจดีย์พุทธคยา

สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ
สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
พระพุทธเมตตา พระประธานในเจดีย์พุทธคยา
เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงาม หาดูยาก
ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ................. tongue

เจ้าของ:  ทักทาย [ 13 ต.ค. 2010, 03:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเมตตา พระประธานในพระเจดีย์พุทธคยา

อนุโมทนาค่ะ :b8:

เจ้าของ:  sitpu [ 27 ต.ค. 2010, 18:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเมตตา พระประธานในพระเจดีย์พุทธคยา

ข้าพเจ้าจะเดินตามทางที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้

เจ้าของ:  somchai_yhai [ 12 ธ.ค. 2010, 00:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเมตตา พระประธานในพระเจดีย์พุทธคยา

งามแท้ๆ ผมกำลังไปแสวงบุญที่อินเดีย แต่คงเป็นปีหน้า
ไว้ผมจะเก็บรูปมาฝากนะครับ ถ้าเขาอนุญาตให้ถ่ายภาพได้

เจ้าของ:  สุดปลายฟ้า [ 09 ม.ค. 2011, 21:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเมตตา พระประธานในพระเจดีย์พุทธคยา

tongue tongue ค่ะ

เจ้าของ:  nuy.saypan [ 04 พ.ค. 2011, 16:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเมตตา พระประธานในพระเจดีย์พุทธคยา

:b8: :b8: โมทนาบุญค่ะ ขอให้มีวาสนาได้ไปนมัสการสักครั้งในชีวิตนี้

เจ้าของ:  churace [ 31 พ.ค. 2011, 21:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเมตตา พระประธานในพระเจดีย์พุทธคยา

คณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาจากประเทศไทยร่วมถวายผ้าไตรจีวรห่มหลวงพ่อพระพุทธเมตตาในระหว่างพิธีสาธยายพระไตรปิฏกเมื่อเดือนธ.ค. 2553หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/