ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

บทสวดวันวิสาขบูชา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=87&t=53727
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  salanporn [ 04 พ.ค. 2009, 21:45 ]
หัวข้อกระทู้:  บทสวดวันวิสาขบูชา

ใกล้ถึงวันวิสาขบูชาแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เลยค่ะว่า
บทสวดมนต์บทไหนใช้ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ

เจ้าของ:  มัทนา ณ หิมะวัน [ 05 พ.ค. 2009, 01:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บทสวดวันวิสาขบูชา

:b42: คำแปลกล่าวบูชาและสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ในวันวิสาขบูชา :b42:

เราทั้งหลายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแล ว่าเป็นที่พึ่ง,
พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด
เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลาย,
และเราทั้งหลายชอบใจพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด,

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล
ได้ทรงอุบัติแล้วในหมู่มนุษย์ชาวอริยะกะมัชฌิมชนบท
เป็นกษัตริย์โดยพระชาติ
มีพระนามว่าโคตมะโดยพระโคตร
เป็นโอรสแห่งเจ้าศากยะ
เสด็จออกบรรพชาจากศากยสกุล
พระองค์ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกกับด้วยเทวดา มาร พรหม
ในประชาชนกับด้วยสมณะและพราหมณ์ กับด้วยเทวดาและมนุษย์,

ข้อนี้ไม่ต้องสงสัยเลย,
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง
ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
เสด็จไปดีแล้ว
ทรงรู้แจ้งซึ่งโลก
เป็นสารถีผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า
เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เป็นผู้ตื่นแล้ว (หรือเบิกบานแล้ว)
เป็นผู้มีโชค.

อนึ่ง พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลตรัสดีแล้ว
เป็นคุณอันได้บรรลุพึงเห็นเอง
ไม่ประกอบด้วยกาลควรเรียกให้มาดู
ควรน้อมเข้ามาในตนอันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตัว.

อนึ่ง พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล
เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง
นี่คือสี่คู่แห่งบุรุษ
(จัดเป็น) แปดบุคคล
(พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นผู้ควรคำนับ,
ควรของต้อนรับ ควรของทำบุญ ควรกระทำอัญชลี (ประนมมือไหว้)
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า)

ก็พระปฏิมานี้แล
อันพุทธศาสนิกชนสร้าง
ประดิษฐานเจาะจงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
เพียงเพื่อระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ด้วยทัสสนกิจแล้ว จึงกลับได้ซึ่งความเลื่อมใสแลความสลดจิต.

บัดนี้เราทั้งหลาย
(มาถึงกาลวิสาขปุณณมีนี้ ซึ่งทราบกันดีแล้วว่า
กาลเป็นที่ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น)
ต่างประชุมกันยังสถานที่นี้
ถือเอาเครื่องสักการะมีเทียนต้นเหล่านี้
กระทำกายของตนให้เป็นเครื่องรองรับ
รับเครื่องสักการะระลึกถึงพระคุณอันเป็นจริงอย่างไร
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอยู่
จักกระทำประทักษิณพระปฏิมานี้ สิ้น ๓ รอบ
กระทำอยู่ซึ่งการบูชาด้วยสักการะทั้งหลายตามที่พวกเราถือไว้แล้ว.

สาธุ ข้าแต่องค์ผู้เจริญ
ดังข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
แม้เสด็จปรินิพพานไปนานแล้วด้วยดี
ปรากฏอยู่ด้วยพระคุณทั้งหลาย
อันข้าพเจ้าทั้งหลายพึงรู้ได้โดย ความเป็นอตีตารมย์
(ขอพระองค์) จงรับเครื่องสักการะทั้งหลายอันข้าพเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วเหล่านี้
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ


:b8: :b8: :b8:

(ที่มาจาก : หนังสือสวดมนต์ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี, หน้า ๑๖๙-๑๗๐)

เจ้าของ:  มัทนา ณ หิมะวัน [ 05 พ.ค. 2009, 02:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บทสวดวันวิสาขบูชา

คำแปลบทสวดข้างต้น
เป็นการกล่าวบูชาก่อนประทักษิณ ๓ รอบอุโบสถ (เวียนเทียน) ค่ะ :b8:

และในระหว่างเวียนขวา ๓ รอบ ให้สวด บทอิติปิโส...
(สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ)

:b44: :b44: :b44:

รอบแรก : บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

รอบที่ ๒ : บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ.

รอบที่ ๓ : บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระนีโย อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสาติ.

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  salanporn [ 05 พ.ค. 2009, 12:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บทสวดวันวิสาขบูชา

ขอบคุณนะค่ะสำหรับบทสวด :b16:

เจ้าของ:  อินทรีย์5 [ 05 พ.ค. 2009, 12:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บทสวดวันวิสาขบูชา

ดีแล้วครับ ที่ จขกท. ถาม ซึ่งอยากให้ชีวิตเราโชคดีก็ต้องก็สวดบทเสริญเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตามที่ K มัทนา ณ หิมะวัน บอก ในขณะที่เราเวียนเทียน สามรอบ รอบโบสถ์ รอบอุโบสถ หรือรอบพระธาตุในวันพระใหญ่ มาฆะ, วิสาขะ และวันอาสาฬหะ ที่มือเราก็จะมีดอกไม้ ธูปเทียน อย่างละ 1 ชุด ขณะที่เรากำลังเวียนและสวดบทนี้อยู่

ถือเป็นการแก้เคล็ด และชีวิตจะค่อยๆ ดีขึ้นได้เป็นอย่างดี :b44:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/